Kalendarz ekologiczny

Czas czytania: 12 minut

Ostatnia aktualizacja:

Kalendarz obejmie wszystkie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, dzikiej przyrody, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego.

Kalendarz ekologiczny

Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt, oraz pomóc zrozumieć problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i zagrożeniami dla naszej planety.

Uwaga! Brak tu jakiegoś ekologicznego święta? Uważasz, że powinno znaleźć się w poniższym kalendarzu? Pisz na adres wlaczoszczedzanie@gmail.com

Styczeń

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
10 styczeń – Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii
11 styczeń – Światowy Dzień Wegetarian
23 styczeń – Dzień Bez Opakowań Foliowych

Luty

01 luty – Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego

02 luty Światowy Dzień Mokradeł
Zasadniczym celem obchodów Światowego Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej mokradeł, czyli obszarów wodno-błotnych. Promocja działań, które doprowadzą do ich ochrony, odpowiedzialnego odtwarzania i użytkowania.

Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day)

12 luty – Światowy Dzień Darwina

Marzec

03 marzec – Dzień Dzikiej Przyrody
14 marzec – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Zapór
15 marzec – Światowy Dzień Praw Konsumenta
17 marzec – Światowy Dzień Morza
20 marzec – Międzynarodowy Dzień Bez Mięsa
22 marzecŚwiatowy Dzień Wody
22 marzec – Dzień Lasów
22 marzec – Światowy Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego
28 marzec – Światowy Dzień Doceniania Chwastów

Ostatnia sobota marca Godzina dla Ziemi
Godzina dla Ziemi (Earth Hour) to największa na świecie inicjatywa społeczna zapoczątkowana przez organizację ekologiczną WWF (World Wide Fund for Nature). Odbywa się ona w każdą ostatnią sobotę marca. Ma na celu skłonienie do refleksji nad zmianami klimatu, oraz uwrażliwienie na problem nadmiernego zużycia energii, poprzez nakłonienie zwykłych ludzi, a także korporacji, do symbolicznego wyłączenia na jedną godzinę oświetlenia domów, biur, obiektów infrastruktury, użyteczności publicznej i zabytków.

Godzina dla Ziemi (Earth Hour)

Kwiecień

Dzień Marnowania Energii - wlaczoszczedzanie.pl

01 kwietnia Dzień Marnowania Energii (Energy Wasting Day)
Ma zachęcić do dbania o środowisko naturalne, zwrócić szczególną uwagę na lekkomyślne i często bezmyślne korzystanie z energii.

01 kwiecień – Międzynarodowy Dzień Ptaków
04 kwiecień – Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych
07 kwiecień – Dzień Bobra
8 kwiecień – Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO (MDO-GMO)
16 kwiecień – Dzień Ochrony Słoni

22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi
Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii.

Międzynarodowy Dzień Ziemi (Earth Day)

24 kwiecień – Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

25 kwiecień – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
To międzynarodowe święto ustanowione w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie i zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska.

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Maj

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu - wlaczoszczedzanie.pl

Druga sobota maja Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu
Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (z ang. WFTDay, World Fair Trade Day) został ustanowiony w celu promowania idei odpowiedzialnych zakupów w procesie produkcji, sprzedaży pożywienia oraz innych dóbr w skali globalnej. Obecnie odbywa się co roku w drugą sobotę maja. Świętowany jest na całym świecie i przybiera różnorodne formy.

Trzecia niedziela maja – Międzynarodowy Dzień Morświna

09 maj – Dzień Ptaków Wędrownych
11 maj – Światowy Dzień Bez Śmiecenia
15 maj – Święto Niezapominajki – Święto Polskiej Przyrody
20 maj – Światowy Dzień Pszczół

22 majMiędzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
Święto to ma za zadanie podnosić poziom zrozumienia, oraz świadomość zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną. Upamiętnia konferencję w Nairobi (22 maja 1992 roku), na której przedstawione zostały efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

23 maj – Światowy Dzień Żółwia
24 maj – Dzień Parków Narodowych (Europejski Dzień Parków Narodowych)
31 maj – Światowy Dzień Bociana Białego

Czerwiec

02 czerwca – Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych

05 czerwcaDzień Ochrony Środowiska
Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego obchodzony jest 5 czerwca. Ideą święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem, ochroną środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do działalności proekologicznej.

Światowy Dzień Środowiska
Światowy Dzień Oceanów

08 czerwcaŚwiatowy Dzień Oceanów
Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony w celu zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie oceanów dla naszego życia. Dzień ten stanowi okazję do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk w morzach i oceanach.

8 czerwca Dzień cyrku bez zwierząt

08 czerwcaDzień Cyrku bez Zwierząt
Koalicja organizacji pozarządowych ustanowiła 8 czerwca Dniem Cyrku Bez Zwierząt. Celem jest wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terenie Polski. Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii jednoznacznie uznała, że cyrki nie są w stanie zapewnić dzikim zwierzętom odpowiednich warunków.

15 czerwca Światowy Dzień Wiatru

15 czerwcaŚwiatowy Dzień Wiatru
Światowy Dzień Wiatru (Global Wind Day) jest wydarzeniem, podczas którego promowana jest energia wiatru, jako odnawialnego i czystego źródła energii. Celem święta jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii potencjału jaki posiada wiatr.

17 czerwcaŚwiatowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku. Głównym założeniem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem wysuszania lądów, oraz sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą.

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
18 czerwca Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO

18 czerwcaDzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO
Genetically Modified Organisms (GMO) czyli genetycznie modyfikowane organizmy to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Genetyczna modyfikacja oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu.

27 czerwcaŚwiatowy Dzień Rybołówstwa
Światowy Dzień Rybołówstwa ma na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów mórz i oceanów.

Światowy Dzień Rybołówstwa

Lipiec

05 lipca – Dzień Wypadów do Parku
11 lipca – Dzień Ludności
15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego

Sierpień

29 sierpniaDzień Sprzeciwu Wobec Prób Jądrowych
Obchody Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu Wobec Prób Jądrowych mają na celu zwrócenie uwagi świata na temat skutków wybuchów, testów oraz awarii jądrowych, a także na konieczność wprowadzenia całkowitego zakazu testowania i używania broni jądrowej.

Dzień sprzeciwu wobec prób jądrowych

Wrzesień

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba

7 wrześniaMiędzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba
Celem ustanowienia Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba jest wspieranie i upowszechnianie działań służących poprawie jakości powietrza.

16 wrześniaMiędzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej ma na celu przypominanie społeczności międzynarodowej o ciągle istniejącym zagrożeniu związanym z ubytkiem warstwy ozonowej.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Trzeci weekend wrześniaSprzątanie Świata – Clean up the World
Akcja Sprzątanie świata (Clean Up the World) Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Sprzątanie świata (Clean up the World)
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ETZT

16 – 22 wrześniaEuropejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych form mobilności takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy, carpooling, carsharing, oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu.

18 września – Światowy Dzień Monitoringu Wody
19 września – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
19 września – Park(ing) Day

Dzień bez Samochodu, Światowy Dzień bez Samochodu (World Car Free Day)

22 wrześniaDzień Bez Samochodu
Światowy Dzień bez Samochodu ma pozwolić na poznanie miasta bez ulicznego hałasu oraz uciążliwego ruchu samochodowego, a także zachęcić jak największą liczbę osób do rozważań o konieczności wspierania takiego rodzaju transportu, który nie narusza znacząco równowagi ekologicznej.

27 września – Światowy Dzień Turystyki
27 września – Dzień Zrównoważonego Piękna
28 września – Dzień Rzek

Październik

01 października – Światowy Dzień Wegetarianizmu
02 października – Dzień Zwierząt Hodowlanych
04 października – Światowy Dzień Zwierząt
08 października – Światowy Dzień Ośmiornicy
10 października – Dzień Drzewa
13 października – Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
16 października – Światowy Dzień Żywności
17 października – Dzień Walki z Ubóstwem
24 października – Dzień ONZ
31 października – Światowy Dzień Oszczędzania

Listopad

06 listopada – Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen
20 listopada – Dzień Uprzemysłowienia Afryki
25 listopada – Dzień bez Futra
28 listopada – Dzień bez zakupów
29 listopada – Dzień bez kupowania

Grudzień

10 grudnia – Dzień Praw Człowieka
11 grudnia – Dzień Terenów Górskich

źródło: materiały prasowe

Świadomy konsument – dodatkowe informacje:
ekologiczne i zrównoważone święta, black friday, Clean label, cyber monday, cyfrowy paszport produktu (Digital Product Passport, DPP), cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), data przydatności do spożycia, data ważności, degrowth, domowe (naturalne) środki czystości, dyrektywa Cyfrowa, Dyrektywa Omnibus, dyrektywy PPWD (Packaging and Packaging Waste Directive). dyrektywa Towarowa, dyrektywa Single-Use Plastics, ekoprojekt, ekoprojektowanie (ecodesign), etykiety energetyczne, greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), ekonomia subskrypcji, fast fashion (szybka, śmieciowa moda), fast homeware, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), kosmetyki naturalne (ekokosmetyki), marnowanie żywności, Nutri-Score (5-Colour Nutrition Label, 5-CNL) pięciokolorowa etykieta żywieniowa, olej palmowy, odpowiedzialna konsumpcja, pakiet odpadowy, Prawo Do Naprawy (#RightToRepair), produkt bio, produkt ekologiczny (eko), produkt naturalny, recykling, redesign, rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), ekonomia współdzielenia (sharing economy), slow fashion, społeczna lodówka, strategia Od pola do stołu, system kaucyjny, transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, upcykling, uwalnianie książek (bookcrosing), zdrowa żywność, zrównoważona moda, zrównoważone rybołówstwo, żywność alternatywna, żywność drukowana, żywność ekologiczna

ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint)
air-commerce, downsizing, overpackaging

Jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne:
na wakacjach, na zakupach, w podróży, ograniczenie zużycia papieru
oszczędzanie energii elektrycznej (oszczędzanie prądu): tryb czuwania Stand-by
energooszczędne oświetlenie: świetlówka kompaktowa (energooszczędna), żarówka LED
oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody: perlator
energooszczędna wentylacja, energooszczędne ogrzewanie
energooszczędne urządzenia: czajnik elektryczny, komputer, lodówka i zamrażarka, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, płyta grzejna, pojemnościowy podgrzewacz do wody, pralka, telewizor, zmywarka
segregacja odpadów
znaki i oznaczenia ekologiczne

Ekologiczny styl życia:
dieta planetarna, fleksitarianizm, foodsharing, freganizm, jadłodzielnia, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), Less Waste, lodówka społeczna, roślinne zamienniki mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, Repair Cafe, Slow fashion, Slow life, weganizm, wegetarianizm,
Zero Waste
zasada 3R, zasada 5R, zasada 8R: Rethink (Przemyśl swoją relację ze środowiskiem), Refuse (Odmawiaj), Reduce (Unikaj), Reuse (Użyj ponownie), Rehome (Znajdź nowy dom), Repair (Naprawiaj), Recycle (Utylizuj, Recyklinguj, Oddaj do odzysku), Rot (kompostuj)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top