Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day)

Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day)

Czas czytania: 8 minut

Ostatnia aktualizacja:

Magazynują węgiel, filtrują wodę, stanowią siedliska rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Mokradła to jedne z najcenniejszych i zarazem najbardziej zagrożonych w skali świata ekosystemów. Obchodzony 2 lutego Światowy Dzień Mokradeł to okazja, by przypominać o pilnej potrzebie ratowania tych obszarów.

Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day)

Określany również jako Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Światowy Dzień Terenów Podmokłych, Międzynarodowy Dzień Mokradeł, to kampania której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie terenów podmokłych. Dzień ten obchodzony jest co roku 2 lutego w rocznicę podpisania Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 roku, którego sygnatariuszami są 172 państwa nazywane Państwami-Stronami.

Od 2022 roku Międzynarodowy Dzień Mokradeł jest oficjalnym świętem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podstawowe informacje

Zasadniczym celem obchodów Światowego Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej mokradeł, czyli obszarów wodno-błotnych. Promocja działań, które doprowadzą do ich ochrony, odpowiedzialnego odtwarzania i użytkowania.

Wydarzenie ma podkreślić znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym i uświadomić jak ważną rolę mokradła pełnią w życiu codziennym.

Mokradła to tereny podmokłe, obszary lądowe stale bądź okresowo nasycone lub zalane wodą. Do śródlądowych terenów podmokłych zalicza się bagna, torfowiska, jeziora, rzeki i tereny zalewowe. do mokradeł nadbrzeżnych należą solniska, estuaria, lasy namorzynowe, laguny, a nawet rafy koralowe. Stawy rybne, pola ryżowe i saliny, to tereny podmokłe utworzone przez człowieka

O ich znaczeniu świadczy fakt, że jak dotąd jest to jedyna grupa ekosystemów, którą objęto konwencją podpisaną 2 lutego 1971 roku. Konwencja Ramsarska jest pierwszą międzynarodowa konwencja dotycząca ochrony przyrody i środowiska.

Zgodnie z Konwencją Ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie. W czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą.

Głównym organizatorem Światowego Dnia Mokradeł jest Sekretariat Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Państwa-Strony obchodzą ten dzień od 1997 roku, a Polska od 2002 roku.

W Polsce Światowy Dzień Mokradeł organizowany jest przez organizacje ekologiczne, agencje rządowe, oraz instytucje. Są to m.in Parki Narodowe, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie, polskie fundacje i stowarzyszenia, w tym Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska.

W czasie Dnia (lub Tygodnia) Mokradeł organizowane są konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy, audycje w mediach, a czasem uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych obszarów chronionych.

Tematyka obchodów - Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day)

Niezwykłe funkcje mokradeł

Tereny podmokłe pełnią niezwykle istotne funkcje nie tylko dla przyrody, ale także ludzi. Zaczynając od filtrowania i magazynowania wody, poprzez ochronę przed sztormami i powodziami, kończąc na podtrzymywaniu bioróżnorodności i magazynowaniu węgla.

 • tylko 2,5% wody na Ziemi stanowię wody słodkie
  • większość z nich zmagazynowana jest w lodowcach i warstwach wodonośnych
  • mniej niż 1% nadaje się do użytku
  • 0,3% wody znajduje się na terenach podmokłych, takich jak rzeki czy jeziora
 • mokradła magazynują więcej węgla niż lasy
  • torfowiska zajmuję 3% naszej planety, ale zgromadzone jest w nich około 30% całego węgla na lądzie.
  • przybrzeżne mokradła, takie jak lasy namorzynowe, pochłaniają i magazynuję węgiel do 55 razy szybciej niż tropikalne lasy deszczowe
 • mokradła pomagają nam radzić sobie ze sztormami i powodziami
  • 60% ludzkości mieszka i pracuje na obszarach przybrzeżnych
  • solniska, lasy namorzynowe, podmorskie łęki, oraz rafy koralowe chronię przybrzeżne społeczności przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi
  • w głębi lądu, jeden hektar terenów podmokłych może wchłonąć do 14 milionów litrów wody pochodzącej z obszarów dotkniętych powodzią
 • mokradła są źródłem utrzymania i pożywienia
  • ponad miliard ludzi utrzymuje się z rybołówstwa, akwakultury i turystyki
  • mokradła zapewniają ryż dla 3,5 miliarda ludzi
 • mokradła zanikają trzy razy szybciej niż lasy
  • są najbardziej zagrożonym ekosystemem na Ziemi
  • od 1700 roku zanikło ponad 80% wszystkich mokradeł
  • tempo zanikania mokradeł wzrasta
  • od 1970 roku, na całym świecie ubyło co najmniej 35% mokradeł
 • działalność człowieka przyczyną degradacji mokradeł
  • mokradła są osuszane i zabudowywane na potrzeby rolnictwa i budownictwa miejskiego
  • zanieczyszczenie wody, nadmierne połowy ryb, oraz inwazyjne gatunki szkodzę ekosystemom zależnym od wód
 • gatunkom wodno-błotnym grozi wyginięcie.
  • co trzeciemu gatunkowi słodkowodnemu, oraz 25% wszystkich gatunków wodno-błotnych grozi wyginięcie z powodu zanikania terenów podmokłych.
  • w ciągu ostatnich 50 lat zanikło 81% śródlądowych gatunków wodno-błotnych oraz 36% gatunków przybrzeżnych i morskich.

Ochrona mokradeł

Zniszczyć mokradła można łatwo i szybko, ale odbudowa takiego ekosystemu trwa wiele lat. Działania muszą zostać podjęte niezwłocznie ze względu na konieczność zabezpieczania zasobów wodnych, ochronę cennych ekosystemów i ich bioróżnorodności, oraz adaptację do zmian klimatu.

W 1971 roku podpisano Konwencję Ramsarską, czyli pierwszy międzynarodowy dokument, który chroni tereny związane z wodą.

Ochroną terenów mokradłowych w Polsce zajmują się różne instytucje. Kompetencje są dzielone między resorty środowiska i klimatu, rolnictwa i infrastruktury.

Komitet Mokradłowy to grupa ekspercka, która skupia przedstawicieli resortów, naukowców i przyrodników. Komitet określa, jakie są najpilniejsze potrzeby do zrealizowania w celu poprawy stanu mokradeł.

GDOŚ wraz regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska realizuje projekt Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód. Ponadto GDOŚ powołuje obszary Sieci Ramsar, których celem jest ochrona terenów wodno-błotnych. Jest ich obecnie dziewiętnaście.

Cały czas rozbudowywana jest sieć kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Polsce, co ma też wpływ na poprawę jakości wód w rzekach. Te działania prowadzone są przez samorządy, które wydają na to własne lub unijne środki.

Tematyka obchodów Dnia Mokradeł

Tematyka obchodów Dnia Mokradeł

Każda edycja Światowego Dnia Wody ma swoje hasło przewodnie.

1998 – Only one drop of water
1999 – People and Wetlands: the Vital Link
2000 – Celebrating Our Wetlands of International Importance
2001 – Wetland world – A world to discover!
2002 – Wetlands: Water, Life, and Culture
2003 – No wetlands – no water!
2004 – From the Mountains to the Sea – Wetlands at Work for Us
2005 – There’s wealth in wetland diversity – don’t lose it!
2006 – No water, no wetlands; No wetlands, poorer quality of life
2007 – Fish for tomorrow?
2008 – Healthy Wetlands, Healthy People – Zdrowe bagna – zdrowi ludzie
2009 – Upstream-Downstream: Wetlands connect us all – Od źródeł do ujścia
2010 – Caring for wetlands – an answer to climate change – Ochrona mokradeł szansą dla klimatu
2011 – Forests for water and wetlands – Lasy dla wód i mokradeł
2012 – Wetland Tourism – A Great Experience
2013 – Wetlands and Water Management – Wetlands take care of water – Mokradła dbają o wodę
2014 – Wetlands and Agriculture: Partners for Growth – Mokradła a rolnictwo – partnerstwo dla wzrostu
2015 – Wetlands for Our Future – Join Us – Mokradła a nasza przyszłość: zacznij działać!
2016 – Wetlands for Our Future – Sustainable Livelihood – Mokradła w zrównoważonym rozwoju)
2017 – Wetlands for Disaster Risk Reduction – Mokradła zmniejszają ryzyko katastrof
2018 – Wetlands for a Sustainable Urban Future – Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast
2019 – Wetlands and Climate Change – Mokradła a zmiany klimatu
2020 – Wetlands and Biodiversity – Live thrives at wetland – Życie na bagnach
2021 – Wetlands and Water – Mokradła i woda
2022 – Wetlands Action for People and Nature – ze sloganem: Value – manage – restore – love
2023 – Wetland Restoration – Już czas na przywrócenie mokradeł

dodatkowe informacje:
worldwetlandsday.org
ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel.

źródło: materiały prasowe
Ludzkość potrzebuje mokradeł, gov.pl, licencja CC BY NC ND 3.0
Mokradło
Mokradło, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Światowy Dzień Mokradeł, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Światowy Dzień Mokradeł 2021, gov.pl, licencja CC BY NC ND 3.0
Światowy Dzień Mokradeł – publikacje i materiały promocyjne, gdos.gov.pl

Ochrona środowiska – dodatkowe informacje:
agenda 21, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekosystem, filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnikakalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, Konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej, Konwencja Ramsarska, Konferencja sztokholmska ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, Konwencja Waszyngtońska CITIES, Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, mała retencja, mokradło, natura, Natura 2000 – obszary ptasie, obszary siedliskowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, park ciemnego nieba, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, retencja, rezerwat, Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992), środowisko, środowisko przyrodnicze (naturalne), środowisko antropogeniczne, środowisko sztuczne, środowisko zdegradowane, Traktat o Przestrzeni Kosmicznej, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, użytki ekologiczne, Wildlife Selfie Code, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top