Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem OZE są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale. Są to ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

Rozwój nowoczesnych technologii, rozwój energetyki odnawialnej, energoefektywność, przeobrażenia na rynku surowców wraz z ich geopolitycznymi uwarunkowaniami, oraz walka ze zmianami klimatu to główne czynniki energetycznej rewolucji.

Dostępność energii ze źródeł odnawialnych rośnie, szybko spadają koszty jej wytworzenia, co wpływa na rynek tradycyjnej energetyki opartej na spalaniu paliw węglowodorowych. Celem rozwiniętych gospodarek jest wzrost bez zwiększania popytu na energię, co jest pochodną stosowania technik, procedur i materiałów sprzyjających energetycznej efektywności. Nowa energetyka szeroko wykorzystuje narzędzia informatyczne i pomiarowe pozwalające sterować zapotrzebowaniem na energię i racjonalnie zarządzać energetycznymi zasobami. Rośnie znaczenie energetyki obywatelskiej i rozproszonej, co wpływa na perspektywy rozwoju wielkich koncernów energetycznych i stawia nowe wymagania wobec dystrybucji.

Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną w sposób wykładniczy. Spowodowane jest to spadkiem ich cen, oraz dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw.

Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2015 roku 11% zapotrzebowania ludzkości na energię według EIA (U.S. Energy Information Administration), podczas gdy zgodnie z metodologią REN21, uwzględniającą dodatkowo ok. 9% użycia przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, wskaźnik ten wyniósł 19%.

W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 5,3% zapotrzebowania na energię. Głównymi źródłami są: wiatr (2,5%), biomasa (2,3%) oraz hydroenergetyka (0,4%).

Flickr / @ NASA Goddard Space Flight Center / CC BY 2.0
energia słoneczna
Flickr / @ Tim Geers / CC BY SA 2.0
energia wodna
Depositphotos / NOAA Photo Library / CC BY 2.0
energia wiatru
Flickr / @ a.dombrowski / CC BY SA 2.0
energia geotermalna
Depositphotos / @ Oregon Department of Forestry / CC BY 2.0
biomasa


dodatkowo:

Biopaliwo
Biogaz
Energia cieplna oceanu
Energia prądów morskich, pływów i falowania