Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii (OZE)

Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem OZE są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale. Są to ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

Rozwój nowoczesnych technologii, rozwój energetyki odnawialnej, energoefektywność, przeobrażenia na rynku surowców wraz z ich geopolitycznymi uwarunkowaniami, oraz walka ze zmianami klimatu to główne czynniki energetycznej rewolucji.

Dostępność energii ze źródeł odnawialnych rośnie, szybko spadają koszty jej wytworzenia, co wpływa na rynek tradycyjnej energetyki opartej na spalaniu paliw węglowodorowych. Celem rozwiniętych gospodarek jest wzrost bez zwiększania popytu na energię, co jest pochodną stosowania technik, procedur i materiałów sprzyjających energetycznej efektywności.

Nowa energetyka szeroko wykorzystuje narzędzia informatyczne i pomiarowe pozwalające sterować zapotrzebowaniem na energię i racjonalnie zarządzać energetycznymi zasobami. Rośnie znaczenie energetyki obywatelskiej i rozproszonej, co wpływa na perspektywy rozwoju wielkich koncernów energetycznych i stawia nowe wymagania wobec dystrybucji.

Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną w sposób wykładniczy. Spowodowane jest to spadkiem ich cen, oraz dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw.

Podstawowe zalety i wady odnawialnych źródeł energii

Zwolennicy odnawialnych źródeł energii wskazują na problemy związane ze spalaniem paliw kopalnych, stanowiących źródło ponad 85% energii dla ludzkości:

  • zanieczyszczenie środowiska
  • globalne ocieplenie
  • wyczerpywanie się zasobów

Przeciwnicy OZE wskazują na wysokie koszty, niestabilność produkowanej energii, dodatkowe koszty ekologiczne i wątpliwy wpływ na zużycie paliw kopalnych.

Udział Unii Europejskiej w odnawialnych źródłach energii

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto jest jednym z najważniejszych wskaźników określonych w strategii Europa 2020. Cel jaki ma zostać osiągnięty do 2020 roku dla całej UE to 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Państwa członkowskie uzgodniły już nowy cel udziału energii odnawialnej w UE na poziomie co najmniej 27% do 2030 roku.

Od 2004 roku udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrosła znacząco we wszystkich państwach członkowskich. W porównaniu z poprzednio badanym rokiem, udział OZE wzrósł w 22 z 28 państw członkowskich.

Jak dotychczas liderem w udziale OZE w końcowym zużyciu energii jest Szwecja, gdzie dzięki m.in. elektrowniom wodnym to źródło pozwala na 53,9% zaspokojenie potrzeb tego kraju. Wysoki wskaźnik odnotowano także w Finlandii (39,3%), na Łotwie (37,6 %), Austrii (33%) oraz w Danii (30,8%). Najniższy udział OZE w końcowym zużyciu energii Eurostat odnotował w 2015 r. w Luksemburgu, i na Malcie ( 5% ) oraz w Holandii (5,8%), Belgii (7,9%) i Wielkiej Brytanii (8,2%). W Polsce wskaźnik ten wynosił 11,8%.

Warto pamiętać, że każde państwo UE ma swój własny cel strategii Europa 2020. Cele krajowe biorą pod uwagę różne punkty wyjściowe państw członkowskich, potencjalna odnawialna energia i wydajność ekonomiczna.

Spośród 28 państw członkowskich UE, jedenaście osiągnęły już poziom wymagany do spełnienia krajowych celów na rok 2020. Są to: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja. Ponadto, Austria i Słowacja są bliskie spełnia ego limitu i brakuje im 1% żeby osiągnąć cele na 2020 rok.

Na przeciwległym biegunie jest Holandia której brakuje do spełnienia poziomu na 2020 r. 8,2 %. Podobnie we Francji (7,8%), Irlandii i Wielkiej Brytanii (oba kraje 6,8%) i Luksemburg (6,0 %). W Polsce poziom założony w strategii do 2020 roku zakłada, że udział OZE w finalnej konsumpcji energii wyniesie 15%.

Energia słoneczna

Energia słoneczna
Energia słoneczna to główne źródło energii na Ziemi, dzięki któremu rośliny zielone produkują biomasę. Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.


Flickr / @ Tim Geers / CC BY SA 2.0

Energia wodna
Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Wykorzystanie energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną.


Depositphotos / NOAA Photo Library / CC BY 2.0
energia wiatru

Energia wiatru


Flickr / @ a.dombrowski / CC BY SA 2.0
energia geotermalna

Energia geotermalna
Energia geotermalna to energia pochodząca z gorącego wnętrza Ziemi. Ciepło to powstaje w wyniku zachodzących we wnętrzu Ziemi reakcji jądrowych i termochemicznych. Jest wykorzystywane przez człowieka pod postacią wydobywanych na powierzchnię gorących wód geotermalnych, które dzięki pompom ciepła służą do ogrzewania lub chłodzenia.


Biomasa

Biomasa
Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

w przygotowaniu: Energia prądów morskich, pływów i falowania
Biopaliwo, Biogaz, Energia cieplna oceanu