Błękitna Planeta Ziemia

Błękitna Planeta Ziemia

Skalna kula którą zamieszkujemy Ziemia, jest zlepkiem kosmicznego pyłu krążącego wokół Słońca. Samotnym ziarenkiem pośrodku wielkiej, otaczającej kosmicznej przestrzeni.

Nasz glob pod swoją skorupą rozgrzany jest do białości i ciekły. Na tym ciekłym podłożu przesuwają się kontynenty i poszerzają dna oceanów. Pomiędzy powierzchnią Ziemi a kosmiczną próżnią mieści się cudowny, wrażliwy świat nazwany biosferą.

Ziemia (łac. Terra, Tellus; gr. Γαῖα, trb. Gaja)

Trzecia planeta licząc od Słońca, oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego. Ziemia jest zamieszkana przez miliony gatunków, w tym przez człowieka. Jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, w którym występuje życie. Według danych zebranych metodą datowania izotopowego, planeta uformowała się ok. 4,54 ± 0,05 mld lat temu.

Prawdopodobnie w ciągu pierwszego miliarda lat po uformowaniu się Ziemi w oceanach pojawiło się życie. Z żyjących na Ziemi organizmów żywych składa się biosfera, która wpływa na jej atmosferę, hydrosferę, litosferę i inne czynniki abiotyczne planety, umożliwiając rozwój i wzrost liczby organizmów aerobowych i anaerobowych oraz powstanie ozonosfery. Rozwój życia na lądzie i w wodzie umożliwiła powłoka ozonowa oraz ziemskie pole magnetyczne, zmniejszając natężenie promieniowania ultrafioletowego, oraz magnetosfera, odbijająca cząstki wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego.

Dystans dzielący Słońce od Ziemi, jej właściwości fizyczne oraz jej historia geologiczna są najważniejszymi czynnikami, które pozwoliły organizmom żyć i ewoluować. Różnorodność biologiczna Ziemi nieustannie powiększa się, chociaż w dziejach życia Ziemi proces ten był kilkukrotnie przerywany, kiedy miało miejsce masowe wymieranie gatunków.

Pomimo że naukowcy szacują, że ok. 99% gatunków organizmów żywych (ok. 5 mld) kiedykolwiek zamieszkujących Ziemię uważa się za wymarłe, wciąż mieszka na niej ok. 10–14 mln gatunków, z czego 1,2 mln zostało udokumentowanych.

Litosfera Ziemi dzieli się na kilkanaście płyt tektonicznych, które przesuwają się względem siebie w ciągu okresów trwających nawet przez wiele milionów lat. W ich trakcie dochodzi do znacznej zmiany położenia kontynentów. Powierzchnię w 70,8% zajmuje woda wszechoceanu zawarta w morzach i oceanach; pozostałe 29,2% stanowią kontynenty i wyspy, na powierzchni których znajdują się jeziora oraz inne źródła wody tworzące hydrosferę. Niezbędnej do życia na Ziemi wody w stanie ciekłym nie wykryto na powierzchni innych ciał niebieskich[c][d]. Wnętrze Ziemi pozostaje aktywne; składa się z grubego i w dużej mierze stałego płaszcza, płynnego jądra zewnętrznego (generującego pole magnetyczne) oraz składającego się z żelaza stałego jądra wewnętrznego. Strefy podbiegunowe Ziemi są pokryte lodem wchodzącym w skład pokrywy lodowej Antarktydy (biegun południowy), pokrywy lodowej Grenlandii i lodu morskiego, w tym arktycznego paku lodowego (biegun północny).

Ziemia oddziałuje grawitacyjnie z innymi ciałami w przestrzeni kosmicznej, zwłaszcza ze Słońcem i Księżycem. Planeta wykonuje jedno okrążenie wokół Słońca raz na każde 365,256 obrotów wokół własnej osi. Czas jednego okrążenia wokół Słońca nazywa się rokiem gwiazdowym i odpowiada 365,256 dniom czasu słonecznego[e]. Nachylenie osi Ziemi do prostej prostopadłej do płaszczyzny orbity wynosi 23,44°, co prowadzi do rocznych wahań oświetlenia, które powodują m.in. występowanie na jej powierzchni pór roku, które tworzą rok zwrotnikowy[21]. Wokół Ziemi krąży jeden naturalny satelita – Księżyc. Jego oddziaływanie grawitacyjne na Ziemię wywołuje pływy morskie, spowalnia jej rotację oraz stabilizuje kąt nachylenia osi obrotu względem orbity. Przypuszcza się, że orbituje on wokół Ziemi od ok. 4,53 mld lat. Bombardowanie przez komety we wczesnej historii Ziemi przyczyniło się do powstania oceanów, a upadki pojedynczych planetoid mogły prowadzić do niektórych masowych wymierań.

Ponad 7,8 mld ludzi zamieszkujących Ziemię w 2021 jest zależnych od jej biosfery i minerałów. Zasoby naturalne skorupy ziemskiej i umiejętność ich przetworzenia zapewniają przetrwanie m.in. globalnej populacji ludzkiej. Populacja ta podzielona jest politycznie na około 200 suwerennych państw; ich mieszkańcy komunikują się między sobą drogą dyplomacji, konfliktów, podróży i środków komunikacji. W kulturze ludzkiej wykształciły się różne poglądy na temat planety, takie jak personifikacja w postaci bóstwa, wiara, że Ziemia jest płaska, oraz idea świata jako wrażliwego, zintegrowanego środowiska.

Człowiek po raz pierwszy umownie opuścił Ziemię w 1961, kiedy Jurij Gagarin wyleciał lotem orbitalnym na około 2 godziny (jedno okrążenie) nieco ponad jej atmosferę, a w 1969 Neil Armstrong i Buzz Aldrin jako pierwsi wylądowali na powierzchni innego ciała niebieskiego – Księżyca.

W ciągu ostatnich 535 mln lat na Ziemi nastąpiło pięć wielkich masowych wymierań oraz wiele pomniejszych. Ostatnie z nich – wymieranie kredowe, ok. 66 mln lat temu – wywołane zostało prawdopodobnie upadkiem 10-kilometrowej planetoidy. Zderzenie obiektu z Ziemią wyzwoliła duże ilości pary i pyłów, które uniosły się do górnych warstw atmosfery i utrudniały docieranie promieni słonecznych na powierzchnię. Doprowadziło to do wyginięcia większości gatunków naziemnych (m.in. nieptasich dinozaurów), choć mniejsze i liczniejsze ssaki przetrwały, a przede wszystkim większości gatunków morskich otwornic, amonitów i belemnitów. W wyniku ewolucji ssaki zaczęły upodabniać się do ryjówkowatych. W ciągu ostatnich 66 mln lat historii Ziemi doszło do ewolucji i wzrostu różnorodności gatunkowej przedstawicieli gromady ssaków.

Kilka milionów lat temu afrykańska małpa człekokształtna (m.in. orrorin) wykształciła dwunożność i zdolność chodzenia w pozycji wyprostowanej. Dalsza ewolucja jednego z gatunków z rodziny człowiekowatych faworyzowała zdolność korzystania z narzędzi i komunikację, które stymulowały rozwój mózgu.

Ostatecznie powstał człowiek współczesny (rozumny) – Homo sapiens. Wytworzenie własnej kultury, rozwój rolnictwa i postęp technologiczny pozwoliły człowiekowi w krótkim czasie wpływać na Ziemię w większym stopniu niż inne gatunki, co zapewniło mu status dominującego gatunku na Ziemi.

Ziemia jest jedynym dotychczas znanym światem, na którym istnieje życie. Nie ma innego miejsca, Nie ma planety B przynajmniej w najbliższej przyszłości, gdzie nasz gatunek mógłby wyemigrować. Pośród całego ogromu wszechświata, nie ma jednak żadnej wskazówki na to, że z zewnątrz nadejdzie pomoc, by ocalić nas przed nami samymi. Ziemia pozostaje na razie jedynym naszym domem.

Jesteśmy na statku kosmicznym, który się psuje, a dookoła jest pustka……

prof. Szymon Malinowski, ekspert ds. klimatu znany z głośnego filmu dokumentalnego “Można panikować”

Czas czytania: 18 minut

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2022

Blue Marble

Blue Marble, zdjęcie Ziemi z 1972 roku
Blue Marble, zdjęcie Ziemi z 1972 roku / @ NASA

Bez liczącej 4 i pół miliarda lat Matki Ziemi nie moglibyśmy istnieć. Urodziliśmy się na jej powierzchni i tu spędzamy całe swoje życie. Jest tak wielka, że wydaje nam się całym światem.

Niebo które widzimy nad nami, to atmosfera. Chociaż jest zupełnie czymś innym niż ziemia po której chodzimy, stanowi integralną część naszej planety.

Kiedy pierwsi astronauci okrążali ziemię miliony słuchaczy odbierały relacje na temat piękna planety Ziemi.

Fotografię znaną pod nazwą Blue Marble (Ziemia przypomina na niej szklaną kulkę do gry, ang. marble), wykonaną w 1972 przez załogę Apollo 17, uważa się za jedno z najsłynniejszych przedstawień kuli ziemskiej i jeden z najbardziej popularnych obrazów w historii. Na zdjęciu widać Afrykę, oraz Bliski Wschód.

Z orbity Ziemia jest piękna, błękitna, widać wszystko w cudownych kolorach.

Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos

Ziemia! Błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat!

Im dłużej badamy przestrzeń kosmiczną i nasz system słoneczny, tym wyraźniej stwierdzamy niezwykłość naszego świata. Skład mieszaniny gazów w atmosferze jest zupełnie inny niż na sąsiednich planetach. Różni się też od składu, który można by przewidywać na podstawie składu chemicznego samej Ziemi. Sytuacja ta powstała jako wynik procesu ewolucji życia.

Gaja – żywa planeta

Życie przez samą swoją obecność tworzy i podtrzymuje specjalne warunki konieczne dla swego własnego przetrwania. Zjawisko samopodtrzymującej się atmosfery zostało nazwane Gaja – żywa planeta.

W tym królestwie każdy organizm jest powiązany z innym. Mikroby, rośliny, ssaki, mieszkańcy gleby i oceanu, wszyscy są włączeni w obieg energii i pokarmu ze słońca, wody powietrza i ziemi. Ten ogólny system wymiany wykorzystuje bardzo różne mechanizmy transportu, od prądów morskich do zmian klimatycznych i wiatru. Od zwierzęcych wędrówek po procesy karmienia, wzrostu i gnicia.

Biosfera – światowy system ekologiczny

Przestrzeń, w której występują organizmy żywe planety nazywa się biosferą. Ziemia jest jedynym znanym miejscem występowania życia. Planeta znajduje się w strefie, w której panują jedyne w Układzie Słonecznym warunki (temperatura od –70 °C do 80 °C, ciekła woda, tlen cząsteczkowy), umożliwiające rozwinięcie się organizmów o strukturze takiej jak ziemskie. Ekosfera ta rozciąga się od 0,95 au do 1,37 au od Słońca.

Biosfera dzieli się na biomy – obszary wyróżniające się szatą roślinną tworzącą charakterystyczne formacje roślinne oraz swoistą fauną. Decydujący wpływ na charakter i zróżnicowanie biomów ma klimat i dlatego biomy tworzą pasy w zależności od szerokości geograficznej, których układ jest modyfikowany przez lokalne warunki orograficzne i klimatyczne. Ziemskie biomy leżące w Arktyce i Antarktydzie są względnie ubogie w życie roślinne i zwierzęce, podczas gdy biomy najbogatsze w formy życia leżą w strefie równikowej.

Biosfera stanowi sumę wszystkich ziemskich ekosystemów. W skład ekosystemów wchodzą wszystkie organizmy żywe znajdujące się na danym obszarze (biocenoza) i wszystkie elementy nieożywione (biotop) danego obszaru. Biocenozę tworzą populacje – wszystkie osobniki określonego gatunku żyjące w danym środowisku i wzajemnie na siebie wpływające. Na jeszcze mniejszym poziomie organizacji żywej materii jest organizm – istota, której poszczególne części i struktury tworzą zharmonizowaną całość, wykazującą wszelkie cechy życia. Bardziej złożone organizmy składają się z narządów (które mogą tworzyć układy narządów). Narządy z kolei składają się z tkanek. Podstawową jednostką życia, obecną we wszystkich ziemskich organizmach, jest komórka, zdolna do przemiany materii i rozmnażania

Przez biosferę przepływają także informacje. Rozród powoduje przekazanie kodu genetycznego do następnych pokoleń i stwarza nowe. W całej strefie życia obserwujemy przemiany i zróżnicowanie, specjalizacje i zadziwiające przykłady wzajemnej zależności.

Na podstawie zróżnicowania skamieniałości i długiej historii życia, szacuje się, że ok. 99% gatunków jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi, wymarło. Gatunkiem, który współcześnie ma ogromny wpływ na kształtowanie warunków życia na Ziemi jest człowiek rozumny. Jego działalność spowodowała tak daleko idące przeobrażenie warunków do utrzymania i rozwoju życia na Ziemi, że przypisywane jest mu powodowanie lub przyspieszenie obecnego masowego wymierania (zwanego „szóstym wymieraniem” lub szóstą katastrofą. Szacuje się, że obecne tempo zaniku różnorodności gatunkowej jest do 1000 razy większe niż w ciągu ostatnich 100 000 lat. Czerwona księga gatunków zagrożonych z 2008 podaje, że 16 928 gatunków jest zagrożonych wyginięciem

Zagrożenia

Niektóre obszary podatne są na skrajne zjawiska pogodowe, takie jak huragany, cyklony czy tajfuny. W innych miejscach mogą występować klęski żywiołowe, jak trzęsienia ziemi, osuwiska, tsunami, erupcje wulkaniczne, leje krasowe, susze, powodzie, zamiecie śnieżne lub pożary.

Wiele stref lokalnych znajduje się pod wpływem spowodowanego przez człowieka zanieczyszczenia wody i powietrza, kwaśnego deszczu i substancji toksycznych, utraty roślinności (przez intensywny wypas, wylesianie i pustynnienie), zaniku dzikiej przyrody, degradacji i utraty gleby, erozji oraz rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych.

Wywoływany działalnością ludzi wzrost emisji dwutlenku węgla jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. Według prognoz, rosnąca temperatura powodować ma m.in. wzrost poziomu morza, cofanie się lodowców, topnienie lądolodów, nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmiany w ilości i strukturze opadów atmosferycznych.

Litosfera

Litosfera zapewnia zasoby naturalne, które są eksploatowane dla bytowania i gospodarki człowieka. Niektóre z nich to surowce nieodnawialne, których ponowne uzupełnienie w wyniku procesów naturalnych jest niemożliwe w krótkim czasie.

Ze złóż paliw kopalnych zawartych w skorupie ziemskiej wydobywa się ropę naftową, węgiel, gaz ziemny, torf i klatrat metanu. Są one wykorzystywane przez człowieka jako główne źródło energii. W 2006 około 86% wyprodukowanej energii pochodziło z paliw kopalnych, 6,3% z elektrowni wodnych, 5,9% z energii jądrowej, a pozostałe 1,0% to energia geotermalna, słoneczna, wiatru i biomasa. Z głębi Ziemi wydobywa się też minerały rudne zawierające związki metali, m.in. rudy żelaza, cynku, miedzi i ołowiu.

Z ziemskiej biosfery produkowane są naturalnie lub syntetycznie produkty biologiczne, m.in. pokarm, drewno, leki i kompost. Człowiek używa materiałów budowlanych do budowy domów i ochrony dobytku. Ingeruje także w cykl hydrologiczny dla zapewnienia wody słodkiej do konsumpcji, celów przemysłowych i nawadniania. Według artykułu naukowego z 2005, około 40% powierzchni lądu zajmują tereny rolnicze (w tym pastwiska). Światowy ślad ekologiczny człowieka w 2007 wyniósł 2,7 globalnych hektarów (gha) na osobę, a możliwości planety do regeneracji zasobów naturalnych oszacowano na mniej o 0,6 gha na osobę

Nasza błękitna, żywa planeta, znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, my czyli homom sapiens, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

To my doprowadziliśmy do kryzysu klimatycznego, powodujemy zanikanie wielu gatunków roślin i zwierząt, poprzez ich bezpośrednie zabijanie, niszczenie siedlisk, zajmowanie przestrzeni, grodzenie korytarzy ekologicznych.

Powoli zbliżamy się do globalnej ekologicznej katastrofy, ale ciągle mamy szansę zmienić dotychczasowy kurs. Ruszyć w kierunku stabilnej przyszłości, działając mądrze i już dzisiaj dbając o jutrzejszy obraz świata.

Dlatego też powinniśmy wziąć odpowiedzialność na siebie i zacząć działać, odwracając te fatalne trendy, przynajmniej tam, gdzie się da.

Jedno wiemy. Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi – to wiemy. Wszystko jest ze sobą złączone jak krew, co wiąże jedną rodzinę. Wszystko jest złączone. Co się przydarza Ziemi, przydarza się także synom tej Ziemi. To nie człowiek przędzie tkaninę życia, on jest w niej tylko małą nitką. Cokolwiek uczyni tkaninie, uczyni samemu sobie.

Wódz Seattle

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas

Florian Plit

Programy i aplikacji pozwalające podglądać Błękitną Planetę

NASA WorldWind

NASA WorldWind
To stworzony przez NASA i społeczność otwartego oprogramowania program komputerowy, który wyświetla wysokiej jakości zdjęcia satelitarne i lotnicze, mapy topograficzne oraz publicznie dostępne dane geograficzne na trójwymiarowych modelach Ziemi, Księżyca oraz Marsa. Dostępne są również Wenus oraz Jowisz wraz z 4 księżycami, jednak już bez danych 3D, a także mapy gwiazd i galaktyk z projektu Sloan Digital Sky Survey. Użytkownik może dowolnie zmieniać swoje położenie, wysokość i kąt widzenia. Możliwe jest również wyświetlanie granic administracyjnych, nazw geograficznych oraz siatki współrzędnych.

WorldWind rozpowszechniany jest na licencji otwartego oprogramowania i korzysta z publicznie dostępnych danych (dzięki czemu można go wykorzystywać w celach komercyjnych bezpłatnie).

Google Earth – szczegółowy obraz kuli ziemskiej

Google Earth
Google Earth

Google Earth, znany poprzednio pod nazwą Keyhole, uznawany jest za konkurenta dla NASA World Wind. Wygląd, obsługa oraz podstawowe funkcje obu programów są podobne. Często uważa się też Google Earth za program lepszy (chodzi tu głównie o wyższą rozdzielczość zdjęć obszarów znajdujących się poza terytorium USA). Tak naprawdę obie aplikacje mają odmienne cele i różnych użytkowników.

Google Earth to program komercyjny, o zamkniętym kodzie źródłowym i korzystający z płatnych źródeł danych, skierowany do użytkownika, który poszukuje przede wszystkim rozrywki. Niektóre funkcje są dostępne jedynie w płatnych wersjach programu. Użycie zdjęć do zastosowań profesjonalnych jest ograniczone przez restrykcyjne licencje.

Google Earth
Google Earth

Google Earth umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy, oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych.

Zdjęcia z Google Earth są wyświetlane na cyfrowej kuli ziemskiej, która wyświetla powierzchnię planety za pomocą jednego złożonego obrazu z dużej odległości. Po dostatecznym powiększeniu obrazy są przekształcane w inne obrazy tego samego obszaru z drobniejszymi szczegółami, które różnią się datą i czasem od jednego obszaru do drugiego. Obrazy są pobierane z satelitów lub samolotów. .

Rozdzielczość obrazu wynosi od 15 metrów do 15 centymetrów. Na dużej części Ziemi Google Earth wykorzystuje dane z modelu elewacji gromadzone przez NASA Shuttle Radar Topography Mission. To stwarza wrażenie trójwymiarowego terenu, nawet jeśli obraz jest tylko dwuwymiarowy.

Każdy obraz utworzony z Google Earth przy użyciu danych satelitarnych dostarczonych przez Google Earth jest mapą chronioną prawem autorskim. Wszelkie pochodne z Google Earth są tworzone z danych chronionych prawami autorskimi. Google zezwala na niekomercyjne, osobiste wykorzystanie zdjęć (np. na osobistej stronie internetowej lub blogu) pod warunkiem zachowania praw autorskich i atrybutów.

Google Earth Timelapse

Google Earth Timelaps
Google Earth Timelaps

Google Earth Timelaps przedstawia również archiwalne obrazowanie, pozwalając użytkownikom na oglądanie starszych zdjęć Ziemi. Kliknięcie ikony zegara na pasku narzędzi powoduje otwarcie suwaka czasu, który określa czas dostępnych zdjęć z przeszłości. Ta funkcja pozwala na obserwację zmian obszaru w czasie w tzw. technologi timelaps.

Google Earth View i najpiękniejsze miejsca na Ziemi

Google Earth View to sięgająca 2010 roku, kolekcja ziemskich krajobrazów wyodrębnianych z bazy Google Earth pomyślana została jako źródło zdjęć do używania w komputerach i telefonach jako wygaszacze ekranu czy tapety. Obecnie serwis Earth View ma ponad 2,5 tys. satelitarnych zdjęć powierzchni Ziemi, często przypominających bardziej abstrakcyjne dzieła sztuki, niż istniejące w rzeczywistości obiekty.

Przeglądarka Google Eart View posiada suwak pozwalający filtrować dostępne do ściągnięcia obrazy na mapie Ziemi według dominujących w nich barw. Jeżeli ktoś zatem woli więcej żółtego czy czerwonego, może oglądać tylko takie propozycje.


Bing Maps

Bing Maps (znany wcześniej jako Windows Live Local, Windows Live Maps, Virtual Earth i Live Search Maps) – należący do firmy Microsoft internetowy serwis z mapami drogowymi oraz zdjęciami satelitarnymi i lotniczymi, będący częścią wyszukiwarki internetowej Bing.

Oprócz wyświetlania map i zdjęć, wyszukiwania miejscowości i dróg oraz wyznaczania trasy pomiędzy wybranymi punktami (również dla terenu Polski) usługa oferuje zdjęcia z lotu ptaka (Bird’s Eye), wysokiej rozdzielczości zdjęcia lotnicze wykonane pod kątem 45 stopni (dostępne dla ponad 100 miast w USA i 80 Europie – głównie w Wielkiej Brytanii i we Włoszech). Serwis jest regularnie aktualizowany o nowe dane.

Możliwe jest dodawanie własnych informacji do map (punkty, linie i wielokąty), a następnie dzielenie się nimi z innymi użytkownikami serwisu. Bing Maps udostępnia również specjalne API, które umożliwia innym programistom tworzenie własnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem map i informacji z serwisu.

źródło: materiały prasowe

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top