Ekoprognoza czyli prognoza ekologiczna

Ekoprognoza

Aktualna prognoza pogody na całym świecie. Pogoda kosmiczna i związana z nią aktywność słońca i wiatr słoneczny. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeży i terenów nadmorskich w związku ze zmianami klimatu.

Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy i Świata. Alarmy smogowe, oraz wyniki on-line pomiarów jakości powietrza dla poszczególnych polskich miast i województw.

Aktualna pogoda na świecie

Interaktywna mapa pogody na świecie

Interaktywna mapa pogody na świecie
Prosta w obsłudze internetowa mapa pogody na świecie, pokazująca globalne przewidywania numeryczne na różnych wysokościach m.in. temperatury, opadów, zachmurzenia, prędkości wiatrów, fal i grubości pokrywy śnieżnej.

Pogoda Kosmiczna

Pogoda kosmiczna to ogół zjawisk obserwowanych na Słońcu i w obszarze wnętrza ziemskiej magnetosfery (do 50000 km od Ziemi), wykazujących pewne analogie do pogody w atmosferze ziemskiej, spowodowanych zmianami intensywności wiatru słonecznego. Wskutek tej zmienności rośnie strumień wysokoenergetycznych cząstek i promieniowania w otoczeniu Ziemi. Pogoda kosmiczna wpływa na ziemską magnetosferę, jonosferę i być może klimat. Na pewno ogranicza funkcjonowanie sieci energetycznych na dużych szerokościach geograficznych i łączności radiowej, a także systemów elektronicznych i fotowoltaicznych w kosmosie.

Space Weather Prediction Center NOAA

Space Weather Prediction Center NOAA
Aktualne informacje na temat rozbłysków słonecznych, koronalnych wyrzutów masy z korony słonecznej, zórz polarnych, galaktycznego promieniowania kosmicznego.

Space Weather Live

Space Weather Live
Codzienny raport na temat aktywności słonecznej i zorzowej stworzony przez NOAA, a także prognozujący co będzie się działo w kolejnych dniach. Wiadomości o deszczach meteorytów, rozbłyskach słonecznych, zorzach, asteroidach.

Heavens Above

Heavens Above
Serwis internetowy pozwalający na określenie terminów przelotów satelitów oraz generujący prognozy ich widoczności dla dowolnego punktu na Ziemi. Głównym jego zadaniem jest przewidywanie flar satelitów Iridium, przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeży i terenów nadmorskich

Interaktywne mapy całego świata, na których można sprawdzić czy mieszka się na terenach zagrożonych podtopieniami w związku z podnoszeniem się poziomu mórz i oceanów.

Mapy powodziowa flood.firetree.net

Mapy powodziowa flood.firetree.net
Interaktywna mapa flood.firetree.net w prosty i przystępny sposób pokazuje jak podniesienie się poziomu mórz i oceanów (od 1 do 60 metrów) wpłynie na wygląd linii brzegowej na całym świecie.

Mapa zagrożeń powodziowych coastal.climatecentral.org

Mapa zagrożeń powodziowych coastal.climatecentral.org
Interaktywna mapa coastal.climatecentral.org pokazuje jakie rejony świata, również polskiego wybrzeża, zagrożone są podtopieniami w związku z globalnym ociepleniem.

Normy jakości powietrza w Polsce

Dyrektywa 2008/50/EC pomimo dobrze udokumentowanych skutków zdrowotnych wysokich jednorazowych stężeń pyłu, określa jedynie poziomy informowania i poziomy alarmowe dla SO2, NO2 i ozonu, tym samym państwa członkowskie UE nie maja obowiązku ustanawiać takich poziomów dla pyłów zawieszonych (PM10, PM2,5).

Przepisy unijne określają jednak poziomy informowania i alarmowy dla innych substancji np. dla ozonu O3 – odpowiednio 180 i 240 µg/m3 (stężenie jedno-godzinne).

Większość państw europejskich, w trosce o zdrowie swoich obywateli, wprowadziło własne progi alarmowe. Polska dołączyła do tej grupy państw, ale limity obowiązujące w naszym kraju są przeciętnie dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie wyższe niż w innych państwach.

Przyjęcie odpowiednich poziomów informowania i alarmowych jest niezmiernie ważne dla ochrony zdrowia obywateli podczas podwyższonego poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dopuszczalne stężenie dobowe dla:

  • pyłu drobnego PM 2.5 wynosi 25 μg/m3
  • pyłu zawieszonego PM 10 wynosi 50 μg/m3

W Polsce dobowe normy dla pyłów PM10 są ustalone na trzech poziomach:

Poziom dopuszczalny 50 µg/m3

Mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania 100 µg/m3 (do 4.10.2019 roku było to 200 μg/m3)

Gdy przekroczony jest poziom informowania, informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza powinna dotrzeć do możliwie jak największej liczby mieszkańców danego terenu. Osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz gdyż krótkoterminowy wpływ oddychania nadmiernie zapylonym powietrzem jest szczególnie odczuwalny właśnie w tych grupach. Odpowiednie wytyczne powinny zostać przesłane do przedszkoli, szkół czy szpitali. W proces informowania o zanieczyszczeniu powietrza powinny zostać zaangażowane media.

Poziom alarmowy 150 µg/m (do 4.10.2019 roku było to 300 μg/m3)

Poziom alarmowy to poziom przy którym władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne doraźne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze np. wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensywne kontrole palenisk, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast, nadzwyczajna kontrola zakładów przemysłowych, itp.

Uwaga! Dopuszcza się przekroczenie dobowych norm maksymalnie 35 razy w roku.

Wyniki on-line pomiarów powietrza dla świata, europy, polski, województw i miast

Największy wpływ zanieczyszczeń powietrza obserwuje się w rejonach przemysłowych i zurbanizowanych. Zanieczyszczenie powietrza w istotny sposób wpływa na zdrowie ludzi, powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Ma również negatywny wpływ na kondycję ekosystemów oraz niszczenie materiałów.

Serwis Monitoringu Atmosfery Copernicus - The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS)

Serwis Monitoringu Atmosfery Copernicus – The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS)
Serwis Monitoringu Atmosfery Copernicus to program Komisji Europejskiej udostępniający wysokiej jakości dane na temat stanu ziemskiej atmosfery. CAMS publikuje krótkoterminowe prognozy stężeń poszczególnych zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych oraz promieniowania ultrafioletowego (UV). System Copernicus stanowi kontynuacje programu monitorowania Ziemi GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

Europejski Wskaźnik Jakości Powietrza

Europejski Wskaźnik Jakości Powietrza
Europejski Wskaźnik Jakości Powietrza jest źródłem informacji na temat bieżącej jakości powietrza w każdej z ponad 2 000 stacji monitorowania w całej Europie. Prawodawstwo Unii Europejskie określa zarówno krótkoterminowe (godzinowe/dzienne) i długoterminowe (roczne) standardy jakości powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza na całym świecie

Zanieczyszczenie powietrza na całym świecie
Mapa wizualna jakości powietrza w czasie rzeczywistym dla całego świata i poszczególnych kontynentów.

Portal jakości powietrza w Polsce on-line

Portal jakości powietrza w Polsce on-line
Monitoringu jakości powietrza wykonywany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), którego program jest opracowywany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Monitoring obejmuje zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 metalami ciężkimi , WWA, rtęcią, oraz monitoring prekursorów ozonu.

Airly.eu

Airly.eu
Airly to platforma gdzie można sprawdzić aktualną jakość powietrza w konkretnej lokalizacji, a dzięki zaawansowanym algorytmom szczegółową prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny. Na podstawie danych Airly tworzy miesięczne raporty dla miast i gmin.

Ekoprognoza z wykorzystaniem modelu GEM-AQ

Ekoprognoza z wykorzystaniem modelu GEM-AQ
Prognoza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla obszaru Polski i Europy Środkowej, z wykorzystaniem modelu GEM-AQ. Model GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality) jest globalnym modelem chemii troposfery najnowszej generacji, który umożliwia symulacje stanu chemicznego atmosfery od skali lokalnej poprzez skalę regionalną, aż do skali globalnej.

Mapa zanieczyszczeń powietrza ROCKWOOL

Mapa zanieczyszczeń powietrza ROCKWOOL
Mapa przedstawia aktualne dane dotyczące jakości powietrza oraz poziomu zanieczyszczeń w Polsce. Użytkownik może wybrać swoje województwo i rodzaj zanieczyszczenia, by sprawdzić bieżący poziom emisji.

Zanieczyszczenie powietrza ozonem

Zanieczyszczenie powietrza ozonem
Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski, oraz poszczególnych województw.

Prognoza dla Polski deficytu Vit D3 - indeksu UV

Prognoza dla Polski deficytu Vit D3 – indeksu UV
Mapy IMGW-PIB pokazują prognozowany deficyt Vit D3, czyli jaki procent dziennego zapotrzebowania na witaminę D3 otrzyma osoba ze skórą typu II (najczęstszy typ skóry w Polsce), przy jednogodzinnej ekspozycji 600 cm2 powierzchni ciała (twarz + dłonie) w najwyższym położeniu Słońca.

Małopolska w zdrowej atmosferze

Małopolska w zdrowej atmosferze
Prognoza jakości powietrza w Małopolsce. Modelowanie jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla województwa małopolskiego, śląskiego, Czech i Słowacji

Airpomerania dla województwa Pomorskiego

Airpomerania dla województwa Pomorskiego
Dzięki regionalnemu systemowi AIRPOMERANIA umożliwia kompletną ocenę jakości powietrza w województwie pomorskim. Projekt został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją ARMAAG a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Gdańsku i Marszałkiem Województwa.

Podkarpacki Indeks jakości Powietrza

Podkarpacki Indeks Jakości Powietrza
Portal zawiera ogólne informacje o jakości powietrza na terenie wybranych miast, oraz całego województwa podkarpackiego, przedstawiane jako Podkarpacki Indeks Jakości Powietrza.

Miasta o najbardziej i najmniej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce

Miasta o najbardziej i najmniej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce
Coroczny raport o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce publikowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Alarmy smogowe prezentujące on-line wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza dla poszczególnych regionów i miast

Polski Alarm Smogowy

Polski Alarm Smogowy
Polski Alarm Smogowy (PAS) to inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce. Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu nie zagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce.

Województwo pomorskie

Wejherowski Alarm Smogowy

Wejherowski alarm smogowy
Misją Wejherowskiego Alarmu Smogowego jest szeroko pojęta edukacja związana z stanem jakości powietrza w powiecie, oraz zanieczyszczeniem środowiska.

Województwo kujawsko – pomorskie

Bydgoski Alarm Smogowy

Bydgoski Alarm Smogowy
Bydgoski Alarm Smogowy domaga się poprawy jakości powietrza w Bydgoszczy. Pisze o konsekwencjach smogu dla naszego zdrowia. Proponuje rozwiązania dla Bydgoszczy. Zbiera podpisy pod petycją antysmogową.

Województwo łódzkie

Łódzki Alarm Smogowy

Łódzi Alarm Smogowy
Łódzki Alarm Smogowy to apartyjna inicjatywa społeczna na rzecz poprawy jakości powietrza w Łodzi i województwie łódzkim, realizowana przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi.

Sieradzki Alarm Smogowy

Sieradzki Alarm Smogowy
Jest inicjatywą oddolną Sieradzan zatroskanych jakością powietrza w Sieradzu. Walczy ze smogiem, chce poprawy jakości życia w mieście.

Województwo wielkopolskie

Poznański Alarm Smogowy

Poznański Alarm Smogowy
Poznański Alarm Smogowy tworzą głównie osoby związane z ruchami miejskimi tj. śródmiejskimi radami osiedli oraz sektorem NGO.

Pleszewski Alarm Smogowy

Pleszewski Alarm Smogowy
Pleszewski Alarm Smogowy powstał z inicjatywy mieszkańców i sympatyków Pleszewa. Działa na rzecz czystego powietrza w mieście.

Województwo lubuskie

Lubuski Alarm Smogowy

Lubuski Alarm Smogowy
Inicjatywa społeczna na rzecz poprawy powietrza. Ma na celu zachęcać wszystkich mieszkańców, władze miasta i inne podobne organizacje do podjęcia działań, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza w województwie lubuskim.

Województwo mazowieckie

Warszawa Bez Smogu

Warszawa Bez Smogu
Warszawa Bez Smogu została założona przez mieszkańców, którzy nie godzą się na obecny zły stan powietrza w stolicy i podejmują różnego typu działania, aby to zmienić.

Izabeliński Alarm Smogowy

Izabeliński Alarm Smogowy
Izabeliński Alarm Smogowy to wspólna inicjatywa mieszkańców gminy Izabelin, którzy działają na rzecz systematycznej poprawy jakości powietrza.

Legionowski Alarm Smogowy

Legionowski Alarm Smogowy
Legionowski Alarm Smogowy to stowarzyszenie założone przez mieszkańców chcących poprawy jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Podkowa Bez Smogu

Podkowa bez smogu
Podkowa bez smogu to ruch mieszkańców w stronę czystego powietrza w Podkowie Leśnej i najbliższej okolicy. Ruch zamieszcza informacje odnośnie zbliżających się wydarzeń informacyjnych oraz edukacyjnych.

Województwo małopolskie

Krakowski Alarm Smogowy

Krakowski Alarm Smogowy
Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Celem inicjatywy jest doprowadzenie jakości powietrza w Krakowie, do stanu zgodnego z prawem i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców.

Wielicki Alarm Smogowy

Wielicki Alarm Smogowy
Wielicki Alarm Smogowy to grupa mieszkańców Wieliczki i okolic, którzy zrzeszyli się w celu podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Wieliczka. Strona internetowa prezentuje dane pomiarowe jakości powietrza pochodzące z systemu urządzeń pomiarowych Airly.eu

Niepołomicki Alarm Smogowy

Niepołomicki Alarm Smogowy
Niepołomicki Alarm Smogowy powstał w zawiązku z fatalną jakością powietrza. Działa jako grupa nieformalna, zrzeszająca mieszkańców i lokalne organizacje w celu poprawy jakości powietrza w gminie.

Skawiński Alarm Smogowy

Skawiński Alarm Smogowy
Skawiński Alarm Smogowy zajmuje się promowaniem działań proekologicznych, by chronić życie i zdrowie mieszkańców. Strona informuje o zanieczyszczeniu powietrza w gminie Skawina.

Zabierzowski Alarm Smogowy

Zabierzowski Alarm Smogowy
Alarm działa na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Zabierzów poprzez edukację ekologiczną, oraz poprzez zwiększanie wpływu mieszkańców na decyzje dotyczące jakości powietrza.

Chełmecki Alarm Smogowy

Chełmecki Alarm Smogowy
Chełmecki Alarm Smogowy to inicjatywa mieszkańców Chełmka zatroskanych o stan jakości powietrza na terenie gminy.

Rabczański Alarm Smogowy

Rabczański Alarm Smogowy
Rabczański Alarm powstał z inicjatywy mieszkańców Rabki Zdrój. Prezentuje informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w regionie.

Czernichowski Alarm Smogowy

Czernichowski Alarm Smogowy
Strona społeczności działającej na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Czernichów. Prowadzi działania promujące sposoby redukowania niskiej emisji, co wpływa na życie i zdrowie mieszkańców.

Kalwaryjski Alarm Smogowy

Kalwaryjski Alarm Smogowy
Jest lokalną inicjatywą społeczną mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic, działającą w ramach zrzeszenia PAS. celem powstania Kalwaryjskiego Alarmu Smogowego jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska do stanu nie zagrażającego zdrowiu i życiu jej mieszkańców.

Nowotarski Alarm Smogowy

Nowotarski Alarm Smogowy
Nowotarski Alarm Smogowy to inicjatywa społeczna mieszkańców Nowego Targu i okolic, którzy działają na rzecz poprawy jakości powietrza na Podhalu.

Podhalański Alarm Smogowy

Podhalański Alarm Smogowy
Jest inicjatywą Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć realizowaną we współpracy z grupą aktywistów. Działa na rzecz poprawy jakości powietrza na Podhalu.

Oświęcimski Alarm Smogowy

Oświęcimski Alarm Smogowy
Jest lokalną inicjatywą społeczną mieszkańców Oświęcimia, której celem jest czyste powietrze dla wszystkich mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

Województwo śląskie

Katowicki Alarm Smogowy

Katowicki Alarm Smogowy
Katowicki Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał przy Fundacji Napraw Sobie Miasto w Katowicach, a teraz już jako stowarzyszenie BoMiasto realizuje kampanię społeczną #czystepowietrze w Katowicach.

Gliwicki Alarm Smogowy

Gliwicki Alarm Smogowy
Gliwicki Alarm Smogowy prezentuje informacje na temat zanieczyszczenia powietrza nie tylko w Gliwicach, ale także w regionie i Polsce.

Częstochowski Alarm Smogowy

Częstochowski Alarm Smogowy
Też czujesz, że Częstochowa się dusi? Polub stronę i dołącz do osób działających na rzecz poprawy jakości powietrza w Częstochowie i regionie. CAS promuje również zasady gospodarki o obiegu zamkniętym #CzASdlaZeroWaste.

Zagłębiowski Alarm Smogowy

Zagłębiowski Alarm Smogowy
Społeczna inicjatywa działająca na rzecz czystego powietrza w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. Zrzesza osoby walczące o czyste powietrze w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi.

Raciborski Alarm Smogowy

Raciborski Alarm Smogowy
Raciborski Alarm Smogowy wspólnie z mieszkańcami Raciborza walczy o poprawę czystości powietrza. Monitoruje jego stan, informuje o zagrożeniach, a także pobudza dyskusję o możliwych rozwiązaniach.

Jaworznicki Alarm Smogowy

Jaworznicki Alarm Smogowy
Zrzesza osoby którym zależy na czystym powietrzu w mieście. Skupia się na informowaniu, edukacji, oraz zachęca do podejmowania działań mających efekt ekologiczny.

Gierałtowicki Alarm Smogowy

Gierałtowicki Alarm Smogowy
W ramach inicjatywy społecznej stara się propagować wiedzę o smogu i zmieniać świadomość, zarówno o zagrożeniu jakie ze sobą niesie, ale również, że nie jesteśmy bezbronni – razem możemy coś z tym zrobić!

Zabrzański Alarm Smogowy

Zabrzański Alarm Smogowy
Zabrzański Alarm Smogowy to inicjatywa społeczna, zrzeszająca mieszkańców Zabrza zaniepokojonych stanem powietrza w regionie, oraz zatroskanych o konsekwencje zdrowotne, jakie wszyscy w związku z oddychaniem nim ponosimy.

Ustroński Alarm Smogowy

Ustroński Alarm Smogowy
Ustroński Alarm Smogowy to grupa mieszkańców Ustronia, którym zależy na czystym, górskim powietrzu. Inicjatywa skupia się na edukacji, informowaniu o problemie, oraz współpracy z lokalnymi władzami w celu poprawy jakości powietrza.

Rybnicki Alarm Smogowy

Rybnicki Alarm Smogowy
Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2014 roku w odpowiedzi na bierność władz w zakresie poprawy jakości powietrza w Rybniku, oraz w województwie śląskim. Podejmuje działania zmierzające do zmuszenia właściwych organów do skutecznej walki z zanieczyszczonym powietrzem.

Mysłowicki Alarm Smogowy

Mysłowicki Alarm Smogowy
Mysłowicki Alarm Smogowy założyła grup mieszkańców którym zależy na czystym powietrzu w mieście i regionie. Wierzy, że dzięki wspólnej pracy z mieszkańcami, władzami miasta i innymi podobnymi organizacjami, uda się zbudować świadomość społeczną i doprowadzić do poprawy jakości powietrza.

Alarm Smogowy Czechowice - Dziedzice

Alarm Smogowy Czechowice -Dziedzice
Alarm Smogowy Czechowice – Dziedzice to inicjatywa mieszkańców zatroskanych o stan jakości powietrza.

Zagłębiowski Alarm Smogowy

Zagłębiowski Alarm Smogowy
Zagłębiowski Alarm Smogowy to inicjatywa która promuje programy walki z niską emisją w Zagłębiu Dąbrowskim. Popiera ciepłownictwo sieciowe i paleniska niskoemisyjne.

Pszczyński Alarm Smogowy

Pszczyński Alarm Smogowy
Nie Dokarmiaj Smoga to inicjatywa obywatelska podjęta przez mieszkańców, którzy wspólnie pod egidą Pszczyńskiego Alarmu Smogowego walczą ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem.

Województwo dolnośląskie

Dolnośląski Alarm Smogowy

Dolnośląski Alarm Smogowy
Dolnośląski Alarm Smogowy to apolityczna inicjatywa obywatelska, która ma na celu zachęcać polityków do podjęcia działań, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza we Wrocławiu i innych miastach na Dolnym Śląsku.

Ząbkowicki Alarm Smogowy

Ząbkowicki Alarm Smogowy
Jest społeczną inicjatywą mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej, która jest zaniepokojona jakością powietrza w powiecie. Celem inicjatywy jest czyste powietrze dla wszystkich.

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska prezentujące wyniki
on-line pomiarów jakości powietrza

WIOŚ Dolnośląski

WIOŚ Dolnośląski

WIOŚ Lubuski

WIOŚ Lubuski

WIOŚ Łódzki

WIOŚ Łódzki

WIOŚ Małopolski

WIOŚ Małopolski

WIOŚ Opolski

WIOŚ Opolski

WIOŚ Podkarpacki

WIOŚ Podkarpacki

WIOŚ Podlaski

WIOŚ Podlaski

WIOŚ Śląski

WIOŚ Śląski

WIOŚ Warmińsko - Mazurski

WIOŚ Warmińsko – Mazurski

WIOŚ Wielkopolski

WIOŚ Wielkopolski

WIOŚ Zachodnio - Pomorski

WIOŚ Zachodnio – Pomorski

Przydatne informacje

Ekoprognoza

Ekoprognoza
Prognoza pogody na świecie, pogoda kosmiczna. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeż. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy, Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny
Kalendarz ekologiczny obejmie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt.

Kalendarium wydarzeń ekologicznych

Kalendarium wydarzeń ekologicznych
Co? Gdzie? Kiedy? czyli wszystkie ekologiczne wydarzenia zebrane w jednym miejscu. Zobacz kalendarium wydarzeń ekologicznych i już teraz zapisz się na wybrane targi ekologiczne, spotkania, wydarzenia, prelekcje i webinary.

Wiedza ekologiczna

Wiedza ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna, linki do haseł, świąt, wydarzeń ekologicznych, EkoPrognoza. Przegląd katastrof ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Przewiń do góry
X