Międzynarodowe organizacje ekologiczne

Międzynarodowe organizacje ekologiczne zajmujące się edukacją ekologiczną, zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością i ochroną środowiska.

Greenpeace Poland
Greenpeace to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zarówno globalnych jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.


WWF Poland
Jest jedną z największych międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Podczas ponad 50 lat istnienia WWF zainicjował, przeprowadził i pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody w na całym świecie, przyczyniając się m.in. do powstania ponad 270 parków narodowych.


petaPETA
PETA to największa na świecie organizacja działająca na rzecz praw zwierząt. Poprzez ujawnianie przypadków znęcania się nad zwierzętami, edukowanie społeczeństwa oraz zachęcanie do zmiany stylu życia (np. rezygnacji z noszenia naturalnych futer), organizacja stara się polepszyć los zwierząt.  Wspiera ją ponad 5 milionów osób. Organizacja znana jest z publikowania wstrząsających materiałów filmowych, które przedstawiają przypadki dręczenia zwierząt.


International Union for Conservation of Nature IUCN IUCN
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody. Misją IUCN jest pomaganie społeczeństwom całego świata w dziele ochrony integralności i różnorodności przyrody oraz osiągnięcie ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Organizacja skupia 83 państwa, ponad 1000 agencji rządowych i pozarządowych oraz ponad 11 tysięcy ekspertów i naukowców.


conservation-internationalConservation International (CI)
Organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie zajmująca się ochroną ziemskiej bioróżnorodności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz lokalną ludnością. W ramach działalności CI odkryto kilkadziesiąt nowych gatunków zwierząt. W kampanii zorganizowanej przez tę organizację Nature Is Speaking -Natura przemawia pozwolono przemówić naturze, a głosu użyczyli jej znani aktorzy m.in. Julia Roberts, Harrison Ford, Kevin Spacey, Robert Redford.


UNEPUnited Nations Environment Programme UNEP 
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych to agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2997 z 16 grudnia 1972 roku w celu prowadzenia przez ONZ działań w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania jego stanu na świecie.


Friends of the EarthFriends of the Earth International
Friends of the Earth International (Przyjaciele Ziemi) jest federacją niezależnych organizacji ekologicznych, działających na całym świecie. Zrzesza w 70 krajach około 1,5 miliona członków, którzy prowadzą kampanie dotyczące współczesnych problemów ekologicznych i społecznych, jednocześnie działając na rzecz lokalnego i globalnego zrównoważonego rozwoju. W Polsce organizacją członkowską FoE International jest Polski Klub Ekologiczny.


Rainforest Rescue
Rainforest Rescue to organizacja typu non-profit aktywnie zaangażowana w ochronę ekosystemu lasów deszczowych, oraz wspierania reform społecznych.


ICLEI
ICLEI czyli Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych powstała w 1990 roku. Zrzesza ponad 1500 samorządów z około 90 krajów z całego świata. W Polsce do ICLEI należą Katowice oraz Warszawa. Misją organizacji jest współtworzenie i wspieranie światowego ruchu samorządów lokalnych, działających wspólnie na rzecz osiągnięcia konkretnych zmian w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Szczególny nacisk ICLE kładzie na ochronę środowiska. Organizacja jet bezpośrednio zaangażowana w negocjacje globalnego porozumienia klimatycznego.
Członkostwo w ICLEI to m.in. łatwiejszy dostęp do wiedzy eksperckiej i grup dyskusyjnych składających się z przedstawicieli wielu miast, a także wymiana najlepszych praktyk oraz wsparcie w działaniach na szczeblach międzynarodowym i krajowym.


Global Biodiversity Information Facility (Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności)Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
Global Biodiversity Information Facility (Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności) jest organizacją, która tworzy platformę dostępu do informacji o zasobach przyrodniczych świata. Działa ona jako rozproszona struktura informatyczna, gromadząca dane dotyczące różnorodności biologicznej ze szczególnym nastawieniem na organizmalny poziom bioróżnorodności i rozmieszczenie gatunków. GBIF obejmuje swoją działalnością wiele państw i organizacji międzynarodowych.


Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów – Internationial Cooperation and Enforcement Network (ICPEN)
ICPEN jest organizacją składającą się z organów ochrony konsumentów z 36 państw na świecie. Celem Sieci jest wymiana informacji na temat praktyk rynkowych o wymiarze transgranicznym, które mogą mieć negatywny wpływ na interesy konsumentów, a także promowanie współpracy pomiędzy urzędami odpowiedzialnymi za wdrażanie przepisów konsumenckich.

Consumers International