Międzynarodowe organizacje ekologiczne

Międzynarodowe organizacje ekologiczne i agencje zajmujące się edukacją ekologiczną, zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością i ochroną środowiska.

Organizacje ekologiczne

Organizacje odpowiedzialne za zbieranie informacji, monitorowanie i analizowanie zmian klimatu. Instytucje zajmujące się problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów, oraz tworzeniem instalacji które pomogą w ich usuwaniu.

Uwaga! Uwaga! Brak tu międzynarodowej organizacji ekologicznej? Uważasz, że powinna znaleźć się w poniższym zestawieniu? Pisz na adres wlaczoszczedzanie@gmail.com. Aktualizacja spisu następuje raz w miesiącu.

Czas czytania: 24 minuty

Liczba: 45 organizacje

Ostatnia aktualizacja: 24.10.2022

Alfabetyczne zestawienie międzynarodowych organizacji ekologicznych i prośrodowiskowych

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) – Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt
The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) to organizacja non-profit założona w 1866 roku przez Henry’ego Bergha. Siedziba organizacji znajduje się na Manhattanie, a jej głównym celem działania jest zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt.

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) - Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt

Arctic Centre – Centrum Informacji o Arktyce
Centrum Informacji o Arktyce zbiera i przetwarza dostępne informacje na temat Arktyki, a także przekazuje je zainteresowanym.

Arctic Centre

BirdLife International
BirdLife International to międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w 1922 roku pod nazwą International Council for Bird Preservation (Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków).  W 1993 roku zmieniono jej nazwę na obecną. Partnerzy BirdLife International są ulokowani w około 120 państwach świata. W Polsce jest to Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. BirdLife International jest oficjalną organizacją opiniującą w sprawie ptaków przy tworzeniu Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych wyginięciem IUCN.

BirdLife International

Citizens’ Climate Lobby (CCL)
Citizens’ Climate Lobby to międzynarodowa organizacja pozarządowa powołana w 2007 roku. Głównym celem organizacji jest doprowadzenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i promowanie przejścia do ekonomii bazującej na odnawialnych źródłach energii przez wolnorynkowe podejście: neutralną finansowo opłatę i dywidendę węglową, oraz zaprzestanie dofinansowywania firm wydobywających paliwa kopalne. CCL posiada stronę w polskiej wersji językowej.

Citizens’ Climate Lobby (CCL)

ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi
ClientEarth to organizacja pozarządowa zajmująca się prawem ochrony środowiska. Prowadzi biura w Londynie, Brukseli i Warszawie. ClientEarth działa w obszarze prawa, nauki i polityki publicznej, wypracowując rozwiązania prawne dla kluczowych problemów z zakresu ochrony środowiska. Organizacja działa w obszarze legislacji i prawidłowego wdrażania prawa międzynarodowego i krajowego, oraz monitoruje przestrzeganie prawa. ClientEarth publikuje opinie, analizy i raporty, oraz prowadzi i wspiera kampanie społeczne.

ClientEarth - Prawnicy dla Ziemi

Coalition Clean Baltic (CCB) – Koalicja Czysty Bałtyk
Koalicja Czysty Bałtyk (Coalition Clean Baltic) powstała w Helsinkach w 1990 roku. Ekologiczne organizacje pozarządowe (ENGO) z krajów regionu Morza Bałtyckiego połączyły się, w celu wspierania działań na rzecz ochrony Bałtyku. Obecnie CCB jest siecią 25 organizacji członkowskich z Białorusi, Finlandii, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Niemiec, Danii, Ukrainy i Szwecji. Łącznie organizacja ma ponad 890 tys. członków we wszystkich krajach nadbałtyckich.

Coalition Clean Baltic (CCB) - Koalicja Czysty Bałtyk

Conservation International (CI)
Organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie zajmująca się ochroną ziemskiej bioróżnorodności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz lokalną ludnością. W ramach działalności organizacji odkryto kilkadziesiąt nowych gatunków zwierząt.

Conservation International (CI)

Consumers International
Consumers International jest niezależną, międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną praw konsumentów. Należy do niej ponad 200 organizacji konsumenckich z ponad 100 krajów na całym świecie. Organizacja wraz z partnerami pracuje nad zagadnieniami, które będą miały wpływ na ochronę praw konsumentów nie tylko na poziomie krajowym, ale przede wszystkim w skali międzynarodowej.

Consumers International

Coastal & Marine Union (EUCC)
Coastal & Marine Union (EUCC) to organizacja non-profit zrzeszająca około 500 instytucji, organizacji pozarządowych i ekspertów z 40 krajów. EUCC stanowi platformę do wymiany informacji między naukowcami, ekologami, zarządcami miast, planistami i decydentami, na temat odpowiedniego zarządzania strefą przybrzeżną i morską. Celem działania organizacji jest ochrona mórz i wybrzeży, zarówno dla ludzi, jak i przyrody.

Coastal & Marine Union (EUCC)

European Environment Agency (EEA) – Europejska Agencja Środowiskowa
Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej, której głównym celem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. EEA jest źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Polska wersja językowa EEA.

European Environment Agency (EEA) - Europejska Agencja Środowiskowa

European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)Europejski Program Leśnych Zasobów Genowych
Europejski Program Leśnych Zasobów Genowych to międzynarodowa sieć wspierająca ochronę i zrównoważone wykorzystanie leśnych zasobów genowych Europy. Zadania programu obejmują koordynowanie i promowanie ochrony „in situ i ex situ” leśnych zasobów genowych, w celu ułatwienia wymiany informacji i wzrostu świadomości społecznej dotyczącej potrzeby ich ochrony.

European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN) - Europejski Program Leśnych Zasobów Genowych

Forest Europe
Forest Europe to ogólnoeuropejski dobrowolny proces polityczny na szczeblu ministerialnym na rzecz promowania zrównoważonego zarządzania lasami. W ramach tego procesu opracowywane są wytyczne, kryteria, wskaźniki, oraz instrumenty promujące zrównoważoną gospodarkę leśną. Działania organizacji opierają się na konferencjach zwoływanych w odstępie od 3 do 5 lat. Konferencje te stanowią najwyższy organ decyzyjny organizacji, a także jego najważniejsze wydarzenie.

Forest Europe

Forest Stewardship Council (FSC)
Forest Stewardship Council to międzynarodowa organizacja non-profit założona w 1993 roku, promująca odpowiedzialne zarządzanie lasami. Postępowanie zgodnie z wytycznymi organizacji pozwala na to, by móc pozyskać drewno nie naruszając przy tym bogactw biologicznych i struktury lasów. Standard FSC jest popierany przez najważniejsze organizacje ekologiczne. Należy również do jednych z najbardziej wiarygodnych na świecie systemów z zakresu certyfikacji zasobów leśnych.

Forest Stewardship Council (FSC)

Friends of the Earth International – Przyjaciele Ziemi
Friends of the Earth International jest federacją niezależnych organizacji ekologicznych, działających na całym świecie. Zrzesza w 70 krajach około 1,5 miliona członków, którzy prowadzą kampanie dotyczące współczesnych problemów ekologicznych i społecznych, jednocześnie działając na rzecz lokalnego i globalnego zrównoważonego rozwoju. W Polsce organizacją członkowską FOE International jest Polski Klub Ekologiczny.

Friends of the Earth International - Przyjaciele Ziemi

Foundation for Environmental Education (FEE)
Fundacja Edukacji Ekologicznej (FEE) to największa na świecie organizacja zajmująca się edukacją ekologiczną, działająca w ponad 100 krajach na całym świecie. Dzięki pięciu programom: Blue Flag, Eco-Schools, Young Reporters for the Environment (YRE), Learning about Forests (LEAF) i Green Key International, umożliwia podejmowanie odpowiednich działań, aby pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonego świata.

Foundation for Environmental Education (FEE)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności
Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności jest organizacją, która tworzy platformę dostępu do informacji o zasobach przyrodniczych świata. Działa jako rozproszona struktura informatyczna, gromadząca dane dotyczące różnorodności biologicznej ze szczególnym nastawieniem na organizmalny poziom bioróżnorodności i rozmieszczenie gatunków.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) - Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności

Global Ecovillage Network (GEN)
Global Ecovillage Network to stowarzyszenie zrzeszające ludzi i wspólnoty (ekowioski), promujące życie „więcej niż zrównoważone” (sustainable plus) poprzez odbudowę stanu gleby i dawanie naturalnemu środowisku więcej, niż się z niego zabiera. Członkowie sieci dzielą się pomysłami, informacjami, technologią tworząc wymianę kulturalną i edukacyjną.

Global Ecovillage Network (GEN)

Global Wind Energy Council – Światowa Rada Energetyki Wiatrowej
GWEC został powołany w 2005 roku, aby zapewnić wiarygodne i reprezentatywne forum dla całego sektora energetyki wiatrowej na poziomie międzynarodowym. Misją GWEC jest dążenie aby energetyka wiatrowa stała się jednym z wiodących odnawialnych źródeł energii, przynoszącym znaczne korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne.

Global Wind Energy Council - Światowa Rada Energetyki Wiatrowej

Great Ape Project (GAP)
Great Ape Project to międzynarodowa organizacja skupiająca prymatologów, antropologów, etyków i innych specjalistów. Głównym celem inicjatywy jest uchwalenie międzynarodowej deklaracji praw małp człowiekowatych (Hominidae), gwarantującej im prawo do życia, prawo do wolności, oraz wolność od tortur.

Great Ape Project (GAP)

Green Cross International – Międzynarodowy Zielony Krzyż
Międzynarodowy Zielony Krzyż  to organizacja ekologiczna założona w 1993 roku. Powstała jako ekologiczny odpowiednik Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w celu zapobieganiu katastrofom ekologicznym i niesieniu pomocy ich ofiarom. Założycielem był były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow. Siedzibą organizacji jest Genewa.

Green Cross International - Międzynarodowy Zielony Krzyż

Green European Foundation (GEF) – Zielona Fundacja Europejska
Green European Foundation to fundacja finansowana przez Parlament Europejski i zrzeszona z Europejską Partią Zielonych. Stanowi niezależną instytucję o własnym programie politycznym. Do głównych celów fundacji należy organizowanie debat na poziomie europejskim, publikowanie i rozpowszechnianie istniejących badań i sondaży, rozbudowa sieci zielonego potencjału poprzez prowadzenie międzynarodowych warsztatów, promowanie idei zrównoważonego rozwoju na szczeblu europejskim.

Green European Foundation (GEF) - Zielona Fundacja Europejska

Greenpeace International
Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w 1971 roku, która działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja ma oddziały w 55 krajach na całym świecie i finansowana jest całkowicie przez indywidualnych darczyńców. Są to głównie sympatycy, lecz także organizacje charytatywne. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność. Greenpeace prowadzi też działalność w Polsce jako fundacja.

Greenpeace

Internationial Cooperation and Enforcement Network (ICPEN) – Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów
ICPEN jest organizacją składającą się z organów ochrony konsumentów z 36 państw na świecie. Celem Sieci jest wymiana informacji na temat praktyk rynkowych o wymiarze transgranicznym, które mogą mieć negatywny wpływ na interesy konsumentów, a także promowanie współpracy pomiędzy urzędami odpowiedzialnymi za wdrażanie przepisów konsumenckich.

Internationial Cooperation and Enforcement Network (ICPEN) - Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów

International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM – Organics International) – IFOAM Międzynarodowa Federacja Ruchów (na rzecz) Rolnictwa Ekologicznego
IFOAM zrzesza oprócz członków indywidualnych blisko 200 organizacji i ugrupowań agroekologicznych z ponad 50 krajów świata. Formacje te łączy jedna idea: ekonomicznie i społecznie stabilny system produkcji żywności, ograniczający skażenie środowiska i zużycie nieodnawialnych zasobów przyrody. Pojęcie organic w tym kontekście wywodzi się nie od sposobu nawożenia lecz od sposobu gospodarowania, w którym gospodarstwo rolne traktowane jest jako organiczna całość, gdzie wszystkie elementy muszą harmonijnie współdziałać.

The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM - Organics International) - IFOAM Międzynarodowa Federacja Ruchów (na rzecz) Rolnictwa Ekologicznego

International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF)
ITOPF stara się być źródłem obiektywnych porad w zakresie reagowania na przypadkowe wycieki ropy naftowej na morzach i oceanach. Międzynarodowy zespół jest gotowy do pomocy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, aby zapewnić bezstronne porady techniczne. Federacja zareagowała już na ponad 800 incydentów związanych z wyciekami ropy lub chemikaliów

International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF)

International Union for Conservation of Nature (IUCN) – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
IUCN to organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku. Misją Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody jest pomaganie społeczeństwom całego świata w dziele ochrony integralności i różnorodności przyrody, oraz osiągnięcie ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Organizacja skupia 83 państwa, ponad 1000 agencji rządowych i pozarządowych, oraz 11 tysięcy ekspertów i naukowców.

dodatkowe informacje:
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody

International Union for Conservation of Nature (IUCN) - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody

Local Governments for Sustainability (ICLEI) – Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych
ICLEI czyli Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych zrzesza ponad 1500 samorządów z około 90 krajów z całego świata. Misją organizacji jest współtworzenie i wspieranie światowego ruchu samorządów lokalnych, działających wspólnie na rzecz osiągnięcia konkretnych zmian w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Szczególny nacisk ICLE kładzie na ochronę środowiska. Organizacja jest bezpośrednio zaangażowana w negocjacje globalnego porozumienia klimatycznego.

Local Governments for Sustainability (ICLEI) - Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych

NASA Global Climate Changes
NASA Global Climate Changes prezentuje aktualne wiadomości i informacje o zmianach klimatu i globalnym ociepleniu, wykorzystując dane z satelitów NASA.

NASA Global Climate Changes

National Snow and Ice Data Center (NSIDC) – Narodowe Centrum Danych Lodu i Śniegu
NSIDC to centrum danych znajdujące się w Denver, w Stanach Zjednoczonych, które zbiera, analizuje, przetwarza i udostępnia dane dotyczące kriosfery ziemi.

National Snow and Ice Data Center (NSIDC) - Narodowe Centrum Danych Lodu i Śniegu

NOAA National Climatic Data Center (NCDC)
Agencja odpowiedzialna za utrzymanie , monitorowanie, ocenę i zapewnienie publicznego dostępu do historycznych danych pogodowych i klimatycznych. Narodowe Centrum Klimatyczne NOAA Danych (NCDC), to największe na świecie archiwum danych klimatycznych.

NOAA National Climatic Data Center (NCDC)

Parley
Parley to ośrodek oceaniczny, który zajmuje się uświadamianiem ludzi na temat zagrożeń jakie dla oceanów stanowią wszelkie zanieczyszczenia.

Parley

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) – Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt
PETA to największa na świecie organizacja działająca na rzecz praw zwierząt. Poprzez ujawnianie przypadków znęcania się nad zwierzętami, edukowanie społeczeństwa oraz zachęcanie do zmiany stylu życia, organizacja stara się polepszyć los zwierząt. Wspiera ją ponad 5 milionów osób. Organizacja znana jest z publikowania wstrząsających materiałów, które przedstawiają przypadki dręczenia zwierząt.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) - Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt

Plastic Change
Plastic Change to duńska organizacja ekologiczna zajmująca się ochroną środowiska, która pracuje nad zahamowaniem gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi.

Plastic Change

Rainforest Rescue
Rainforest Rescue to organizacja typu non-profit aktywnie zaangażowana w ochronę ekosystemu lasów deszczowych. Dzięki wsparciu organizacji etniczni mieszkańcy lasów deszczowych, często bezsilni, spotykający się z dyskryminacją i brakiem środków finansowych, mają szansę na dochodzenie swoich praw w sądach w walce o prawa do własnej ziemi.

Rainforest Rescue

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) – Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt
Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) zostało założone w 1824 roku. Jest to najstarsza i największa organizacja na świecie zajmująca się ochroną praw zwierząt.

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) - Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) – Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków to brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie. RSPB przyczyniło się m.in. do uchwalenia aktów prawnych zakazujących używania piór w przemyśle odzieżowym.

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) - Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

The Ocean Cleanup
Głównym celem organizacji The Ocean Cleanup jest zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie śmieciami oceanów, oraz stworzenie i użytkowanie instalacji które pomagają w ich oczyszczeniu.

The Ocean Cleanup

The ocean fundation
Misją The Ocean Foundation, jedynej fundacji społecznej na rzecz oceanu, jest wspieranie, wzmacnianie i promowanie organizacji, które zaangażowane są w odwrócenie trendu niszczenia środowisk oceanicznych na całym świecie.

The ocean fundation

United Nations Environment Programme (UNEP)  – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych to agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2997 z 16 grudnia 1972 roku w celu prowadzenia przez ONZ działań w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania jego stanu na świecie. Oficjalna strona UNEP/GRID-Warszawa

United Nations Environment Programme (UNEP)  - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych

WindEurope
WindEurope , dawniej European Wind Energy Association EWEA (Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej), to stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, promujące wykorzystanie energii wiatrowej w Europie. Ma ponad 600 członków w ponad 50 krajach, w tym producenci, dostawcy komponentów, instytuty badawcze, krajowe stowarzyszenia wiatrowe i promujące odnawialne źródła energii, deweloperzy, wykonawcy, dostawcy energii elektrycznej, firmy finansowe, ubezpieczeniowe i konsultanci.

Wind Europe

World Animal Protection
World Animal Protection, dawniej Światowe Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (World Society for the Protection of Animals WSPA), to międzynarodowa organizacja non-profit, mająca na celu polepszenie warunków życia zwierząt na świecie, oraz federacja ponad 900 organizacji działających w ponad 150 krajach. Oprócz sprzeciwu wobec okrutnego traktowania zwierząt WSPA stosuje działania sprzeciwiające się wykorzystywaniu zwierząt takim jak: walki byków, wielorybnictwo, tańce niedźwiedzi, łapanie i utrzymywanie delfinów, intensywna hodowla zwierząt.

World Animal Protection

World Fair Trade Organisation (WFTO) – Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu
Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu to inicjatywa zrzeszająca producentów z krajów ubogiego Południa, oraz organizacje handlowe z krajów rozwiniętych. WFTO nie certyfikuje produktów tylko firmy i organizacje zaangażowane w wymianę handlową z producentami z krajów rozwijających się, potwierdzając przestrzeganie przez nich zasad sprawiedliwego handlu. Podstawowym celem sprawiedliwego handlu jest zbudowanie trwałych, bezpośrednich relacji pomiędzy producentami w krajach biednych a konsumentami w bogatych częściach świata.https://wfto.com/

World Fair Trade Organisation (WFTO) - Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu

World Wide Fund for Nature (WWF) – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody
WWF (World Wide Fund for Nature) czyli Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody to organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym powstała w 1961 roku. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Podczas ponad 50 lat istnienia WWF zainicjował, przeprowadził i pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody w na całym świecie.

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody - World Wide Fund for Nature (WWF)

World Meteorological Organization (WMO) – Światowa Organizacja Meteorologiczna
Międzyrządowa organizacja skupiająca 185 członków. Głównym zadaniem Światowej Organizacji Meteorologicznej jest organizacja i koordynacja działań służb meteorologicznych różnych krajów, ujednolicanie metod obserwacji meteorologicznych i rozpowszechnianie prognoz pogody.

World Meteorological Organization (WMO) - Światowa Organizacja Meteorologiczna

World Wide Opportunities on Organic Farms – Willing Workers on Organic Farms (WWOOF)
WWOOF to międzynarodowa organizacja łącząca gospodarstwa ekologiczne z chętnymi do pracy na nich wolontariuszami. Do organizacji należy ponad 6000 gospodarstw w 100 krajach świata, które współpracują ze sobą w celu wypracowania jednolitych standardów związanych z wytwarzania zdrowej żywności.

World Wide Opportunities on Organic Farms - Willing Workers on Organic Farms (WWOOF)

Darmowe materiały do pobrania

źródło: materiały prasowe

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top