Międzynarodowe organizacje ekologiczne

Międzynarodowe organizacje ekologiczne

Międzynarodowe organizacje ekologiczne i agencje zajmujące się edukacją ekologiczną, zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością i ochroną środowiska.

Organizacje odpowiedzialne za zbieranie informacji, monitorowanie i analizowanie zmian klimatu. Instytucje zajmujące się problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów, oraz tworzeniem instalacji które pomogą w ich usuwaniu.

Ochrona środowiska i przyrody

Greenpeace International

Greenpeace International
Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w 1971 roku, która działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja ma oddziały w 55 krajach na całym świecie i finansowana jest całkowicie przez indywidualnych darczyńców. Są to głównie sympatycy, lecz także organizacje charytatywne. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność. Greenpeace prowadzi też działalność w Polsce jako fundacja.

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody - World Wide Fund for Nature (WWF)

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody – World Wide Fund for Nature (WWF)
WWF (World Wide Fund for Nature) czyli Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody to organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym powstała w 1961 roku. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Podczas ponad 50 lat istnienia WWF zainicjował, przeprowadził i pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody w na całym świecie.

BirdLife International

BirdLife International
BirdLife International to międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w 1922 roku pod nazwą International Council for Bird Preservation (Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków).  W 1993 roku zmieniono jej nazwę na obecną. Partnerzy BirdLife International są ulokowani w około 120 państwach świata. W Polsce jest to Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. BirdLife International jest oficjalną organizacją opiniującą w sprawie ptaków przy tworzeniu Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych wginięciem IUCN.

Citizens’ Climate Lobby (CCL)

Citizens’ Climate Lobby (CCL)
Citizens’ Climate Lobby to międzynarodowa organizacja pozarządowa powołana w 2007 roku. Głównym celem organizacji jest doprowadzenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i promowanie przejścia do ekonomii bazującej na odnawialnych źródłach energii przez wolnorynkowe podejście: neutralną finansowo opłatę i dywidendę węglową, oraz zaprzestanie dofinansowywania firm wydobywających paliwa kopalne. CCL posiada stronę w polskiej wersji językowej.

Prawnicy dla Ziemi- ClientEarth

Prawnicy dla Ziemi – ClientEarth
ClientEarth to organizacja pozarządowa zajmująca się prawem ochrony środowiska. Prowadzi biura w Londynie, Brukseli i Warszawie. ClientEarth działa w obszarze prawa, nauki i polityki publicznej, wypracowując rozwiązania prawne dla kluczowych problemów z zakresu ochrony środowiska. Organizacja działa w obszarze legislacji i prawidłowego wdrażania prawa międzynarodowego i krajowego, oraz monitoruje przestrzeganie prawa. ClientEarth publikuje opinie, analizy i raporty, oraz prowadzi i wspiera kampanie społeczne.

Europejski Program Leśnych Zasobów Genowych - European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)

Europejski Program Leśnych Zasobów Genowych – European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)
Europejski Program Leśnych Zasobów Genowych to międzynarodowa sieć wspierająca ochronę i zrównoważone wykorzystanie leśnych zasobów genowych Europy. Zadania programu obejmują koordynowanie i promowanie ochrony „in situ i ex situ” leśnych zasobów genowych, w celu ułatwienia wymiany informacji i wzrostu świadomości społecznej dotyczącej potrzeby ich ochrony.

Międzynarodowy głos wegetarian w sprawie zwierząt - Vegetarians International Voice For Animals (Viva!)

Międzynarodowy głos wegetarian w sprawie zwierząt – Vegetarians International Voice For Animals (Viva!)
Międzynarodowy głos wegetarian w sprawie zwierząt Viva! (Vegetarians International Voice For Animals) to założona w 1994 przez Juliet Gellatley międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt, promocją zdrowego stylu życia i żywienia. Prowadzi kampanie m.in przeciw chowowi przemysłowemu, polowaniu na młode foki w Kanadzie, czy futrom naturalnym.

Great Ape Project (GAP)

Great Ape Project (GAP)
Great Ape Project to międzynarodowa organizacja skupiająca prymatologów, antropologów, etyków i innych specjalistów. Głównym celem inicjatywy jest uchwalenie międzynarodowej deklaracji praw małp człowiekowatych (Hominidae), gwarantującej im prawo do życia, prawo do wolności, oraz wolność od tortur.

Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)
Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków to brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie. RSPB przyczyniło się m.in. do uchwalenia aktów prawnych zakazujących używania piór w przemyśle odzieżowym.

Global Ecovillage Network

Global Ecovillage Network (GEN)
Global Ecovillage Network to stowarzyszenie zrzeszające ludzi i wspólnoty (ekowioski), promujące życie „więcej niż zrównoważone” (sustainable plus) poprzez odbudowę stanu gleby i dawanie naturalnemu środowisku więcej, niż się z niego zabiera. Członkowie sieci dzielą się pomysłami, informacjami, technologią tworząc wymianę kulturalną i edukacyjną.

Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt - People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)

Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt – People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)
PETA to największa na świecie organizacja działająca na rzecz praw zwierząt. Poprzez ujawnianie przypadków znęcania się nad zwierzętami, edukowanie społeczeństwa oraz zachęcanie do zmiany stylu życia, organizacja stara się polepszyć los zwierząt.  Wspiera ją ponad 5 milionów osób. Organizacja znana jest z publikowania wstrząsających materiałów filmowych, które przedstawiają przypadki dręczenia zwierząt.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody - International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody – International Union for Conservation of Nature (IUCN) 
IUCN to organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku. Misją Międzynarodowej Uni Ochrony Przyrody jest pomaganie społeczeństwom całego świata w dziele ochrony integralności i różnorodności przyrody oraz osiągnięcie ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Organizacja skupia 83 państwa, ponad 1000 agencji rządowych i pozarządowych, oraz 11 tysięcy ekspertów i naukowców.

Międzynarodowy Zielony Krzyż - Green Cross International

Międzynarodowy Zielony Krzyż – Green Cross International
Międzynarodowy Zielony Krzyż  to organizacja ekologiczna założona w 1993 roku. Powstała jako ekologiczny odpowiednik Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w celu zapobieganiu katastrofom ekologicznym i niesieniu pomocy ich ofiarom. Założycielem był były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow. Siedzibą organizacji jest Genewa.

Conservation International (CI)

Conservation International (CI)
Organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie zajmująca się ochroną ziemskiej bioróżnorodności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz lokalną ludnością. W ramach działalności organizacji odkryto kilkadziesiąt nowych gatunków zwierząt.

United Nations Environment Programme (UNEP) 

United Nations Environment Programme (UNEP) 
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych to agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2997 z 16 grudnia 1972 roku w celu prowadzenia przez ONZ działań w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania jego stanu na świecie. Oficjalna strona UNEP/GRID-Warszawa

Przyjaciele Ziemi - Friends of the Earth International

Przyjaciele Ziemi – Friends of the Earth International
Friends of the Earth International jest federacją niezależnych organizacji ekologicznych, działających na całym świecie. Zrzesza w 70 krajach około 1,5 miliona członków, którzy prowadzą kampanie dotyczące współczesnych problemów ekologicznych i społecznych, jednocześnie działając na rzecz lokalnego i globalnego zrównoważonego rozwoju. W Polsce organizacją członkowską FoE International jest Polski Klub Ekologiczny.

Rainforest Rescue

Rainforest Rescue
Rainforest Rescue to organizacja typu non-profit aktywnie zaangażowana w ochronę ekosystemu lasów deszczowych. Dzięki wsparciu organizacji etniczni mieszkańcy lasów deszczowych, często bezsilni, spotykający się z dyskryminacją i brakiem środków finansowych, mają szansę na dochodzenie swoich praw w sądach w walce o prawa do własnej ziemi.

Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw - ICLEI

Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI)
ICLEI czyli Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych zrzesza ponad 1500 samorządów z około 90 krajów z całego świata. Misją organizacji jest współtworzenie i wspieranie światowego ruchu samorządów lokalnych, działających wspólnie na rzecz osiągnięcia konkretnych zmian w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Szczególny nacisk ICLE kładzie na ochronę środowiska. Organizacja jet bezpośrednio zaangażowana w negocjacje globalnego porozumienia klimatycznego.

Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności - Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności – Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności jest organizacją, która tworzy platformę dostępu do informacji o zasobach przyrodniczych świata. Działa jako rozproszona struktura informatyczna, gromadząca dane dotyczące różnorodności biologicznej ze szczególnym nastawieniem na organizmalny poziom bioróżnorodności i rozmieszczenie gatunków.

Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów - Internationial Cooperation and Enforcement Network (ICPEN)

Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów – Internationial Cooperation and Enforcement Network (ICPEN)
ICPEN jest organizacją składającą się z organów ochrony konsumentów z 36 państw na świecie. Celem Sieci jest wymiana informacji na temat praktyk rynkowych o wymiarze transgranicznym, które mogą mieć negatywny wpływ na interesy konsumentów, a także promowanie współpracy pomiędzy urzędami odpowiedzialnymi za wdrażanie przepisów konsumenckich.

Światowe Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - World Society for the Protection of Animals (WSPA)

Światowe Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – World Society for the Protection of Animals (WSPA)
WSPA to międzynarodowa organizacja non-profit, mająca na celu polepszanie warunków życia zwierząt na świecie oraz federacja ponad 900 organizacji działających w ponad 150 krajach. Oprócz sprzeciwu wobec okrutnego traktowania zwierząt WSPA stosuje działania sprzeciwiające się wykorzystywaniom zwierząt takim jak: walki byków, wielorybnictwo, tańce niedźwiedzi, łapanie i utrzymywanie delfinów, intensywna hodowla zwierząt.

Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)

Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt – Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)
Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) zostało założone w 1824 roku. Jest to najstarsza i największa organizacja na świecie zajmująca się ochroną praw zwierząt.

Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt - The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)

Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt – The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)
The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) to organizacja non-profit założona w 1866 roku przez Henry’ego Bergha. Siedziba organizacji znajduje się na Manhattanie, a jej głównym celem działania jest zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt.

Consumers International

Consumers International
Consumers International jest niezależną, międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną praw konsumentów. Należy do niej ponad 200 organizacji konsumenckich z ponad 100 krajów na całym świecie. Organizacja wraz z partnerami pracuje nad zagadnieniami, które będą miały wpływ na ochronę praw konsumentów nie tylko na poziomie krajowym, ale przede wszystkim w skali międzynarodowej.

World Wide Opportunities on Organic Farms - Willing Workers on Organic Farms (WWOOF)

World Wide Opportunities on Organic Farms – Willing Workers on Organic Farms (WWOOF)
WWOOF to międzynarodowa organizacja łącząca gospodarstwa ekologiczne z chętnymi do pracy na nich wolontariuszami. Do organizacji należy ponad 6000 gospodarstw w 100 krajach świata, które współpracują ze sobą w celu wypracowania jednolitych standardów związanych z wytwarzania zdrowej żywności.

Zielona Fundacja Europejska - Green European Foundation

Zielona Fundacja Europejska – Green European Foundation
Green European Foundation to fundacja finansowana przez Parlament Europejski i zrzeszona z Europejską Partią Zielonych. Stanowi niezależną instytucję o własnym programie politycznym. Do głównych celów fundacji należy organizowanie debat na poziomie europejskim, publikowanie i rozpowszechnianie istniejących badań i sondaży, rozbudowa sieci zielonego potencjału poprzez prowadzenie międzynarodowych warsztatów, promowanie idei zrównoważonego rozwoju na szczeblu europejskim.

Europejska Agencja Środowiskowa - The European Environment Agency  (EEA)

Europejska Agencja Środowiskowa – The European Environment Agency  (EEA)
Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej, której głównym celem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. EEA jest źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Polska wersja językowa EEA

Zmiany klimatu i globalne ocieplenie

Światowa Organizacja Meteorologiczna - The World Meteorological Organization (WMO)

Światowa Organizacja Meteorologiczna – The World Meteorological Organization (WMO)
Międzyrządowa organizacja skupiająca 185 członków. Głównym zadaniem Światowej Organizacji Meteorologicznej jest organizacja i koordynacja działań służb meteorologicznych różnych krajów, ujednolicanie metod obserwacji meteorologicznych i rozpowszechnianie prognoz pogody.

Global Climate Change

Global Climate Changes
Global Climate Changes prezentuje aktualne wiadomości, dane o zmianach klimatu i globalnym ociepleniu wprost z NASA.

NOAA National Climatic Data Center (NCDC)

NOAA National Climatic Data Center (NCDC)
Agencja odpowiedzialna za utrzymanie , monitorowanie, ocenę i zapewnienie publicznego dostępu do historycznych danych pogodowych i klimatycznych. Narodowe Centrum Klimatyczne NOAA Danych (NCDC), to największe na świecie archiwum danych klimatycznych.

Europejskie Centrum Informacji o Arktyce - EU Arctic Informaction Centre (EUAIC)

Europejskie Centrum Informacji o Arktyce – EU Arctic Informaction Centre (EUAIC)
Europejskie Centrum Informacji o Arktyce zbiera i przetwarza dostępne informacje na temat Arktyki, a także przekazuje je zainteresowanym.

Narodowe Centrum Danych Lodu i Śniegu - National Snow and Ice Data Center (NSIDC)

Narodowe Centrum Danych Lodu i Śniegu – National Snow and Ice Data Center (NSIDC)
Centrum znajdujące się w Denver w Stanach zjednoczonych, które zbiera, analizuje, przetwarza i udostępnia dane dotyczące kriosfery ziemi.

Zanieczyszczenie mórz i oceanów

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup
Głównym celem organizacji The Ocean Cleanup jest zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia śmieciami oceanów, oraz stworzenie instalacji które pomogą w ich oczyszczeniu.

Parley

Parley
Parley to ośrodek oceaniczny, który zajmuje się uświadamianiem ludzi na temat zagrożeń jakie dla oceanów stanowią wszelkie zanieczyszczenia.

Plastic Change

Plastic Change
Plastik Change to organizacja która zbiera dane na temat wiru na północnym Atlantyku w którym stykają się prądy oceaniczne i zbierają wszelkie plastikowe odpady.

w przygotowaniu:
Foundation for Environmental Education – organizacja realizująca programy w zakresie edukacji ekologicznej o zasięgu ogólnoświatowym
European Union for Coastal Conservation
Coalition Clean Baltic – sieć organizacji ekologicznych z krajów basenu Morza Bałtyckiego
Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM)

Przydatne informacje

Przydatna wiedza ekologiczna

Wiedza ekologiczna
Linki do haseł ekologicznych, świąt, wydarzeń i kampanii. Encyklopedia ekologiczna. Prognoza zanieczyszczenia środowiska dla Polski, Europy i świata. Przegląd najważniejszych katastrof ekologicznych i klęsk w Polsce i na świecie. Użyteczne informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X