Konferencja sztokholmska

Czas czytania: 9 minut

Ostatnia aktualizacja:

Konferencja Sztokholmska obradowała w 1972 pod hasłem: Mamy tylko jedną ziemię. Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa, pojawił się również termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. W ten sposób powstał UNEP.

Konferencja Sztokholmska


Doprowadziła do ustanowienia programu ONZ dedykowanego środowisku naturalnemu człowieka, określanego jako Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Environment). W trakcie jej trwania 16 czerwca ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad.

Corocznie 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day WED. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej i obchodzony jest dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. K

Deklaracja Sztokholmska

Deklaracja Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska Człowieka (Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment), zwana Deklaracją Sztokholmską, została przyjęta 16 czerwca 1972 roku na 21. posiedzeniu plenarnym, jako pierwszy dokument międzynarodowego prawa ochrony środowiska uznający prawo do zdrowego środowiska.

Uchwała Konferencji Sztokholmskiej z dnia 14.6.1972 roku, dotycząca naturalnego środowiska człowieka.
Tekst Deklaracji:

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie naturalnego środowiska człowieka, po spotkaniu w Sztokholmie w dniach 5-14 czerwca 1972 roku i po rozpatrzeniu potrzeby wspólnego spojrzenia i wspólnych zasad, które zainspirowałyby ludzkość do ochrony i popierania warunków naturalnego środowiska człowieka proklamuje:

Zasady

Konferencja wyraża wspólne przekonanie, że:

1. Człowiek ma podstawowe prawo do wolności, równości i odpowiednich warunków życia w środowisku umożliwiającym godne życie i dobrostan. Człowiek ponosi poważną odpowiedzialność za ochronę i poprawę środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń. W związku z tym polityka popierająca lub utrwalająca apartheid, segregację rasową, dyskryminację, ucisk kolonialny lub inny oraz obcą dominację zasługuje na potępienie i musi być wyeliminowana.

2. Zasoby naturalne ziemi, obejmujące powietrze, wodę, glebę, florę i faunę, a zwłaszcza reprezentatywne przykłady naturalnych ekosystemów, muszą być chronione dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń poprzez staranne planowanie lub odpowiednie zarządzanie.

3. Należy utrzymać zdolność Ziemi do produkowania istotnych dla życia i wciąż odnawianych zasobów, a tam gdzie to możliwe, należy przywrócić ją lub ulepszyć.

4. Na człowieku spoczywa szczególna odpowiedzialność za ochronę i mądre zarządzanie siedliskami dzikiej przyrody, które są obecnie poważnie zagrożone przez kombinację niekorzystnych czynników. Dlatego ochrona przyrody, w tym dzikiej przyrody, musi mieć istotne znaczenie w planowaniu rozwoju gospodarczego.

5. Nieodnawialne zasoby Ziemi należy wykorzystywać w taki sposób, aby zapobiec niebezpieczeństwu ich przyszłego wyczerpania i aby korzyści z takiego wykorzystania były wspólne dla całej ludzkości.

6. Należy powstrzymać uwalnianie substancji toksycznych lub innych substancji oraz wydzielanie ciepła w takich ilościach lub stężeniach, które przekraczają zdolność środowiska do unieszkodliwienia ich i regeneracji, aby zapobiec wyrządzeniu poważnych lub nieodwracalnych szkód w ekosystemach. Należy wspierać walkę z zanieczyszczeniami.

7. Państwa powinny podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zapobiec zanieczyszczeniu mórz przez substancje mogące zagrozić ludzkiemu zdrowiu, żywym zasobom i życiu morskiemu, szkodzić infrastrukturze lub zakłócać inne zgodne z prawem sposoby korzystania z morza.

8. Rozwój gospodarczy i społeczny ma istotne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego środowiska życia i pracy człowiekowi oraz dla stworzenia warunków na Ziemi, które są niezbędne dla poprawy jakości życia.

9. Niedobory środowiska spowodowane warunkami niedorozwoju i klęskami żywiołowymi stwarzają poważne problemy, którym można zaradzić przez przyśpieszony rozwój, transfer znacznych ilości środków finansowych i technologicznych jako pomocy będącej uzupełnieniem własnych wysiłków krajów rozwijających się oraz takiej doraźnej pomocy, jaka może być potrzebna.

10. Dla krajów rozwijających się stabilność cen i odpowiednie zyski z podstawowych towarów i surowców są niezbędne w zarządzaniu środowiskiem, należy przy tym brać pod uwagę zarówno czynniki ekonomiczne jak i procesy ekologiczne.

11. Polityka w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego prowadzona przez każde państwo musi zwiększać a nie osłabiać obecny lub przyszły potencjał krajów rozwijających się, nie powinna wpływać na nie negatywnie, ani też nie powinna utrudniać ich rozwoju. Trzeba, aby państwa i organizacje międzynarodowe podjęły odpowiednie kroki dla osiągnięcia porozumienia w sprawie sprostania ewentualnym konsekwencjom ekonomicznym w skali narodowej i międzynarodowej, wynikającym z zastosowania środków w dziedzinie ochrony środowiska.

12. Należy udostępnić zasoby w celu ochrony i poprawy środowiska, biorąc pod uwagę okoliczności i szczególne wymagania krajów rozwijających się oraz wszelkie koszty, które mogą wynikać z włączania przez te kraje ochrony środowiska do planowania rozwojowego, jak również trzeba udostępnić tym krajom, jeśli poproszą o to, dodatkową międzynarodową pomoc techniczną i finansową w tej dziedzinie.

13. W celu osiągnięcia bardziej racjonalnego zarządzania zasobami, a tym samym poprawy stanu środowiska, państwa powinny przyjąć zintegrowane i skoordynowane podejścia do planowanego rozwojowego, tak aby rozwój był zgodny z potrzebą ochrony i poprawy naturalnego środowiska dla dobra ludzkości.

14. Racjonalne planowanie stanowi istotne narzędzie do godzenia wszelkich konfliktów pomiędzy potrzebami rozwoju a potrzebami ochrony i poprawy stanu środowiska.

15. Trzeba odpowiednio planować osiedla i miasta aby unikać ich niekorzystnego wpływu na środowisko i uzyskać dla wszystkich maksymalne korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe W związku z tym należy zaniechać wszelki projekty podporządkowane dominacji kolonialnej i rasowej.

16. Polityka demograficzna, zgodna z podstawowymi prawami człowieka i uznana przez zainteresowane rządy, powinna być zastosowana w tych regionach, w których tempo wzrostu populacji lub nadmierne zagęszczenie ludności mogą mieć ujemny wpływ na środowisko naturalne i utrudniać rozwój.

17. Należy powierzyć odpowiednim krajowym instytucjom zadania związane z planowaniem, zarządzaniem i kontrolowaniem zasobów środowiskowych w celu poprawy jakości środowiska.

18. Wiedza i technologia, jeśli chodzi o ich udział w rozwoju ekonomicznym i socjalnym, muszą być podporządkowane odpowiednim badaniom, które zapobiegałyby zagrożeniu środowiska lub rozwiązaniu problemów środowiskowych, bądź też problemów mających znaczenie dla wspólnego dobra ludzkości.

19.Edukacja w kwestiach środowiskowych, skierowana zarówno do młodszego pokolenia, jak i dorosłych, z należytym uwzględnieniem osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jest niezbędna w celu poszerzenia podstaw świadomej opinii i odpowiedzialnego postępowania jednostek, przedsiębiorstw i społeczności w zakresie ochrony i poprawy środowiska w jego pełnych ludzkich wymiarach. Istotne jest także, aby środki masowego przekazu nie przyczyniały się do degradacji środowiska, a wręcz przeciwnie, rozpowszechniały informacje o charakterze edukacyjnym o konieczności projektowania i ulepszania środowiska, aby umożliwić rozwój pod każdym względem.

20. We wszystkich krajach, zwłaszcza w krajach rozwijających się, należy promować badania naukowe i rozwój w kontekście problemów środowiskowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W związku z tym należy wspierać i wspomagać swobodny obieg aktualnych informacji naukowych i doświadczeń naukowych , aby ułatwić rozwiązywanie problemów środowiskowych. Technologie środowiskowe powinny być udostępniane krajom rozwijającym się na warunkach które zachęcałby do ich szerokiego rozpowszechnienia, bez stanowienia ciężaru gospodarczego dla tych krajów

21. Państwa mają, w zgodzie z Kartą NZ i z zasadami prawa międzynarodowego, suwerenne prawo do wykorzystywania swych zasobów przy prowadzeniu własnej polityki w dziedzinie ochrony środowiska, jak również ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, iż działalność prowadzonych w zakresie ich jurysdykcji lub kontroli nie wyrządzi szkody innym państwom lub obszarom znajdującym się poza granicami narodowej jurysdykcji.

22. Państwa powinny współpracować w celu dalszego rozwoju prawa międzynarodowego dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowań dla ofiar zanieczyszczeń i innych szkód środowiskowych wywoływanych działalnością w ramach jurysdykcji lub kontroli danego państwa na obszarach znajdujących się poza jego jurysdykcją.

23. Bez uprzedzania ogólnych zasad, które mogą być uzgodnione przez społeczność międzynarodową, lub kryteriów i minimalnych wymogów, które powinny być określane na poziomie krajowym, istotne będzie we wszelkich przypadkach rozpatrzenie systemów wartości przeważających w każdym kraju oraz zakresu ich stosowania standardów, które dotyczą krajów najbardziej rozwiniętych, lecz które mogą być nieodpowiednie i powodować niepożądane społeczne koszty dla krajów rozwijających się.

24. Sprawy międzynarodowe dotyczące ochrony i poprawy stanu środowiska powinny być rozpatrywane w duchu współpracy przez wszystkie kraje, duże i małe, na równych zasadach.. Współpraca poprzez wielostronne lub dwustronne porozumienia lub inne odpowiednie środki ma istotne znaczenie w zapobieganiu, eliminowaniu lub redukowaniu ujemnych skutków dla środowiska, wynikających z działalności prowadzonej we wszystkich dziedzinach, przy czym współpraca ta powinna brać pod uwagę suwerenność i interesy wszystkich państw.

25. Państwa powinny zapewniać organizacjom międzynarodowym odbywanie skoordynowanej, skutecznej i dynamicznej roli w ochronie i poprawie środowiska.

26. Należy oszczędzić człowiekowi i jego otoczeniu skutków broni nuklearnej i wszelkich innych środków masowej zagłady. Państwa muszą dążyć do szybkiego osiągnięcia porozumienia, przy pomocy odpowiednich organów międzynarodowych, w sprawie wyeliminowania i całkowitego zniszczenia takiej broni.

źródło: materiały prasowe
Konferencja sztokholmska ONZ, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, licencja CC BY SA 3.0, public domain
Deklaracja Sztokholmska, wolfpunk.most.org.pl

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top