Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne

Czas czytania: 44 minuty

Ostatnia aktualizacja:

Polskie fundacje, stowarzyszenia ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody. Związki firm, partie i kluby ekologiczne. Ekologiczne organizacje pożytku publicznego. Koalicje obywatelskie i towarzystwa przyrodnicze.

Uwaga! Jeżeli w poniższym zestawieniu brak jest stowarzyszenia, fundacji czy organizacji zajmujące się edukacją ekologiczną, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody, zapraszamy do kontaktu: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Stowarzyszenia ekologiczne

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody (LOP)
Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju. Powstała 9 stycznia 1928, a godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organizacji. LOP zabiega o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Działa przez organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, obozów, koloni, wycieczek przyrodniczych, konkursów, wystaw i olimpiad. Podejmuje również działania o charakterze interwencyjnym.

Polski Klub Ekologiczny

Polski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny to stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Istnieje od 1984 roku. Jest pierwszą organizacją w Polsce sprzeciwiającą się polityce traktowania środowiska jako dobra niczyjego. Celem działań PKE jest realizacja idei ekorozwoju, systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego, oraz kształtowania świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot działa od 1990 roku. Jest stowarzyszeniem osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego i kulturowego.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zostało założone 1 listopada 1864 roku. Była to druga na świecie tego typu organizacja. Towarzystwo w swoich jednostkach terenowych realizuje cele do których należy działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.

Klub Gaja

Klub Gaja
Klub ekologiczny który zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt. Poprzez swoje działania klub stara się inspirować i zachęcać do współpracy różnorodne środowiska społeczne, zawodowe i kulturowe, a także różne pokolenia Polaków. Członkowie klubu realizują programy i kampanie, które pogłębiają zrozumienie pozycji człowieka w ekosystemie.

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
Celem działania Towarzystwa jest działalność w sferze ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Stowarzyszenie Ostra Zieleń

Stowarzyszenie Ostra Zieleń
Stowarzyszenie Ostra Zieleń jest funkcjonującą od 2005 roku organizacją pozarządową, w której działają młodzi ludzie poniżej 35 roku życia. Celem Stowarzyszenia Ostra Zieleń jest promowanie takich wartości jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój, demokracja, ekologia, tolerancja, integracja europejska.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
PLGBC jest organizacją pozarządową non-profit, która działa na rzecz promowania projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie zrzesza producentów, deweloperów, wykonawców, architektów, projektantów, instytucje edukacyjne i badawcze, oraz ekspertów, którzy ideę zielonego budownictwa wpisują w swoją działalność. PLGBC jest jedną z 75 organizacji Green Building Councils, skupionych w ramach World Green Building Council.

Stowarzyszenie Polska Ekologia

Stowarzyszenie Polska Ekologia
Stowarzyszenie Polska Ekologia powstało w 2006 roku i skupia producentów, rolników oraz przetwórców, którzy produkują żywności z surowców ekologicznych z przekonaniem, że produkty te są bardziej wartościowe dla człowieka. Stowarzyszenie skupia ludzi, którzy żyją w świecie żywności ekologicznej.

Federacja Zielonych Gaja

Federacja Zielonych Gaja
Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA powstało w 1993 roku. Jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego, oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego realizującą swe cele poprzez działania pokojowe. Polem działania FZ GAJA jest obszar Polski.

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

Ośrodek Badań Ekologicznych Źródła
Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Misją stowarzyszenia jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA od 1994 roku realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Propaguje ochronę naturalnego środowiska Bałtyku. Pomagamy obywatelom prowadzić interwencje środowiskowe. Działania stowarzyszenia mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze jest niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Stowarzyszenie Ekoskop

Stowarzyszenie Ekoskop
EKOSKOP jest niezależną organizacją pozarządową posiadającą od 2008 roku status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi różnorodne działania w celu ochrony wspólnego dobra, jakim jest środowisko przyrodnicze, poczynając od warsztatów i wycieczek edukacji ekologicznej poprzez konferencje i happeningi, zaś kończąc na działalności legislacyjnej.

Stowarzyszenie Eko Inicjatywa

Stowarzyszenie Eko Inicjatywa
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Organizacja stara się odpowiadać na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno- ekologiczne. Misją stowarzyszenia jest ekologia z ludźmi i dla ludzi.

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Geograficzne
Polskie Towarzystwo Geograficzne skupia przedstawicieli wszystkich geograficznych subdyscyplin i specjalności. Dawniej geografowie z PTG angażowali się w odbudowę państwowości polskiej, dziś opracowują plany rozwoju dla samorządów, dbają o ochronę środowiska, organizują olimpiady geograficzne i wycieczki.

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-PRZYJEZIERZE

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-PRZYJEZIERZE
Celem działania stowarzyszenia jest ochrona środowiska naturalnego a w szczególności ratowanie lasów i jezior okolic Przyjezierza, rewitalizacja jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego, zapobieganie rabunkowej gospodarce rybackiej, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych opartych na działaniach proekologicznych.

Stowarzyszenie Tilia

Stowarzyszenie Tilia
Stowarzyszanie Tilia tworzy własne programy edukacyjne, przygotowuje akcje, konkursy i przedsięwzięcia ucząc zachowań ekologicznych oraz promując ochronę przyrody. Zasadniczym celem działalności jest propagowanie idei ochrony środowiska i popularyzacja ekologicznego podejścia do życia. Ważną rolę pełni również promocja oraz organizowanie indywidualnej i zbiorowej turystyki.

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group zrzesza osoby zawodowo związane z ochroną środowiska: pracowników firm, instytucji, szkół i uczelni wyższych, jak również innych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. Od początku swojego istnienia stawia na działalność wspierającą szeroko pojętą ochronę środowiska oraz międzysektorową współpracę w tym zakresie.

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
Stowarzyszenie powstało żeby produkować żywność nie niszcząc ziemi, oraz żywić nie szkodząc konsumentom. Ekaland postawiło sobie za cel zorganizowanie systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce, czyli opracowanie programu „kryteria produkcji – inspekcja gospodarstw – atestacja produktów”. Program ten został oparty na standardach Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM).

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
Celem działalności towarzystwa jest rozwój zainteresowań przyrodniczych w społeczeństwie, ze szczególnym skupieniem się na ptakach: badaniem ich rozmieszczenia, biologii i aktualnych trendów liczebności. Towarzystwo prowadzi działania na polu ochrony ptaków i środowisk w których bytują, oraz zajmuje się szeroko rozumianą edukację ekologiczną.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego
Celem stowarzyszenia jest propagowanie w Polsce budownictwa naturalnego m.in. ze słomy, gliny oraz innych odnawialnych materiałów i wyrobów o prostym procesie produkcji. OSBN zrzesza profesjonalistów: projektantów, wykonawców oraz producentów, a także entuzjastów tego budownictwa. Stowarzyszenie wymienia się doświadczeniami, organizuje wewnętrzne szkolenia, promuje zrównoważone budownictwo.

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie
Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie powstało z inicjatywy kilkunastu podmiotów skupionych wokół idei promocji ekologicznego budownictwa, opartego na drewnie. Celem stowarzyszenia jest m.in stworzenie optymalnych warunków w dostępie do wyspecjalizowanych i unikalnych zasobów i usług w zakresie technologii drewna.

Stowarzyszenie Dom Drewniany

Stowarzyszenie Dom Drewniany
Stowarzyszenie Dom Drewniany zrzesza producentów domów drewnianych oraz firmy produkujące i sprzedające materiały wykorzystywane w budownictwie drewnianym. W SDD można uzyskać informacje na temat firm budujących domy drewniane, stosowanych technologii, oraz podejmowanych inicjatyw na rzecz rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce.

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) jest organizacją zrzeszającą firmy, które obserwując rozwój budownictwa drewnianego na świecie chciałyby, aby stało się ono popularne także w Polsce. Członkami stowarzyszenia są zarówno firmy zajmujące się prefabrykowanym budownictwem energooszczędnym, jak i producenci materiałów dedykowanych do tego typu konstrukcji.

Rowerowy Poznań - Sekcja Rowerzystów Miejskich

Rowerowy Poznań – Sekcja Rowerzystów Miejskich
Nadrzędnym celem działania stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom miasto, rozwijające się w sposób zrównoważony. Rowerowy Poznań działa na rzecz budowy spójnego systemu komunikacji rowerowej i promuje rower w codziennych podróżach poznaniaków, chcąc współtworzyć miasto zielone, przyjazne relacjom społecznym, efektywne ekonomicznie i piękne.

Stowarzyszenie Empatia

Stowarzyszenie Empatia
Głównym celem działania stowarzyszenia jest propagowanie postawy pełnej szacunku wobec innych istot, a więc przede wszystkim szeroko pojętego weganizmu. Empatia działa na rzecz zwierząt zarówno tych, które ludzie wybrali na przyjaciół, jak i programowo wykorzystywanych i zabijanych przez ludzi do celów spożywczych, konsumenckich, rozrywkowych itp.

Stowarzyszenie na rzecz dzikich zwierząt Sokół

Stowarzyszenie na rzecz dzikich zwierząt Sokół
Stowarzyszenie Sokół skupia osoby zajmujących się czynną ochroną zagrożonych gatunków. Gatunkiem któremu poświęca najwięcej uwagi jest Sokół wędrowny – ptak niegdyś licznie spotykany w naszych lasach. Stowarzyszenie uczestniczy w pracach Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego.

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża
Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża (EUCC-Polska) dawniej Europejska Unia Ochrony Wybrzeża realizuje następujące cele statutowe: aktywną ochronę przyrody na cennych przyrodniczo nadzalewowych obszarach wodno-błotnych, edukację przyrodniczą i ekologiczną oraz współpracę ze społecznościami lokalnymi. Stanowi także forum dla działań integrujących zainteresowanych rozwojem zrównoważonym w strefie wybrzeża, z uwzględnieniem elementów kultury i sztuki.

Stowarzyszenie Ochrony Sów

Stowarzyszenie ochrony Sów (SOS)
Głównym zadaniem stowarzyszenia jest czynna ochrona dążąca do zabezpieczania terenów i miejsc występowania sów, badania naukowe i monitoring populacji tych zwierząt, oraz opracowywanie i wdrażanie własnych programów edukacyjnych.

Stowarzyszenie Pomocy Królikom

Stowarzyszenie Pomocy Królikom
Priorytetowym celem działań stowarzyszenia są adopcje królików. Bezdomność królików jest zjawiskiem powszechnym, ale mało zauważalnym i bagatelizowanym. Stowarzyszenie przyjmuje pod swoją opiekę bezdomne króliki i szuka im nowych, odpowiedzialnych domów.

Społeczny Instytut Ekologiczny

Społeczny Instytut Ekologiczny
Wśród statutowych celów organizacji znajdują się m.in. działania na rzecz ekologii i budowania społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie obszarów wiejskich, ochrony zwierząt i dziedzictwa.

Klub Przyrodników

Klub Przyrodników
Klub Przyrodników jest stowarzyszeniem społecznym prowadzącym aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Klub działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski zachodniej, siedziba mieści się w Świebodzinie. Dwa główne nurty działalności Klubu to ochrona przyrody i edukacja.

Związek Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP)

Związek Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP)
Celem działania Związku Polskich Fotografów Przyrody jest promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, oraz propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody. Stowarzyszenie ZPFP współuczestniczy również w ochronie przyrody, oraz ochronie dorobku polskiej fotografii przyrodniczej.

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste zostało założone 11 marca 2017 w Warszawie. Misją stowarzyszenia jest ograniczanie odpadów produkowanych u źródła, wspieranie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz promocja stylu życia zgodnego z filozofią zero waste.

Stowarzyszenie Czysta Polska

Stowarzyszenie Czysta Polska
Stowarzyszenie Czysta Polska powstało by popularyzować ideę ochrony środowiska naturalnego oraz edukować społeczeństwo w zakresie ekologii. Podejmuje szereg inicjatyw i prowadzi projekty mające na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów, oraz przeciwdziałanie nielegalnemu składowaniu odpadów. Jest organizatorem projektu Czyste Tatry, w ramach którego tysiące wolontariuszy wyruszają co roku na górskie szlaki, by pokazać społeczeństwu, że śmiecenie to obciach.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą i promującą rozwój energetyki wiatrowej, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej.

Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com

Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com
Stowarzyszenie skupia osoby wrażliwe na los dzikich ptaków – ofiar kolizji z przezroczystymi obiektami, elementami architektury i infrastruktury. Jest to aktualnie jedno z ważniejszych zagrożeń dla awifauny na terenach zurbanizowanych. Pta.com wspiera inwestorów, właścicieli, zarządców, specjalistów branży architektonicznej i budowlanej w tworzeniu ekologicznego budownictwa przyjaznego ptakom.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki
Jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Zabiega o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków ich życia. Celem stowarzyszenia jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego, oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt.

Organizacje ekologiczne, związki firm

UNEP GRID Warszawa

UNEP GRID -Warszawa
Organizacja która od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych.

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności
Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) działa od roku 2003. Początkowo głównym celem jej działalności było zainicjowanie współpracy polskich placówek badawczych w ramach międzynarodowego systemu GBIF (Global Biodiversity Information Facility). W ciągu kilku lat działalności skupiła większość wiodących krajowych ośrodków naukowych, połączonych ideą współdziałania na rzecz otwarcia dostępu do danych o bioróżnorodności.

Polski Związek Firm Deweloperskich

Polski Związek Firm Deweloperskich
PZFD nie jest inicjatywą, ruchem czy stowarzyszeniem. Jest grupą ludzi, którym bardzo zależy na środowisku i miejscach, w których żyjemy. Są wśród nich naukowcy tacy jak antropolożka, architekt, przyrodnik i hydrolożka, studenci i licealiści. Polacy i obcokrajowcy. Miłośnicy mięsa i wegetarianie. Fani koni mechanicznych i ci kochający autobusy, eko aktywiści oraz pracownicy firm deweloperskich.

Fundacje ekologiczne

Greenpeace Polska

Greenpeace Polska
Fundacja Greenpeace Polska to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zarówno globalnych jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska. W Polsce Greenpeace działa od 2004 roku. Fundacja nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji, a działania finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców.

Fundacja Dzika Polska

Fundacja Dzika Polska
Fundacja powstała w 2006 roku i od początku skupia swoje działania na ochronie najcenniejszych fragmentów Polskiej przyrody oraz edukacji pro przyrodniczej. Aktualnie fundacja angażuje się przede wszystkim w działania mające na celu ochronę Puszczy Białowieskiej.

Fundacja Greenmind

Fundacja Greenmind
Celem działania fundacji jest ochrona środowiska w celu zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi. Ochrona roślin, zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania. Budzenie wrażliwości i kształtowanie świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska.

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Praca fundacji skupia się na pozyskaniu wsparcia, partnerów oraz uzyskania dotacji na realizowane programy: wzmacniania samorządowej i społecznej aktywności lokalnej na rzecz przyrody, wspierania szkół podejmujących lokalne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. FOEE od lat współpracuje z mediami przy promocji projektów ogólnopolskich i lokalnych, prowadzi szeroko zakrojone kampanie medialne w ramach projektów własnych oraz zadań zleconych.

Fundacja Ekologiczna Arka

Fundacja Ekologiczna ARKA
Celem głównym fundacji jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Fundacja współpracuje z wieloma szkołami zainteresowanymi problematyką ekologiczną, prowadzi warsztaty, przygotowuje specjalne wydawnictwa. Jej sztandarowe programy to: Kochasz dzieci nie pal śmieci, Kwiaty zamiast śmieci, Pomóż potrąconym, Ratujmy beskidzkie lasy. Organizuje także akcje edukacyjne, między innymi: Dzień dobrych uczynków, Dzień czystego powietrza, Śmieciobranie, Segregujesz-zyskujesz.

Fundacja ProKarton

Fundacja ProKarton
Misją fundacji jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę. Jednocześnie najmniej obciążają środowisko naturalne na każdym etapie cyklu życia.

Fundacja aeris futuro

Fundacja aeris futuro
Celem fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.

Fundacja Strefa Zieleni

Fundacja Strefa Zieleni
Fundacja Strefa Zieleni propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Wspiera działania na rzecz budowy zielonej gospodarki, rozwój energetyki odnawialnej, transportu publicznego oraz energooszczędnego budownictwa.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Fundacja jest organizacją ekspercką zrzeszającą przyrodników i leśników, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polskich Karpat. Koncentruje się na obszarze od Beskidu Niskiego po Pogórze Przemyskie i Bieszczady. To tam przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej.

Fundacja EkoRozwoju

Fundacji EkoRozwoju
Pierwotna nazwa Fundacji (Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej) mówiła o początkowych priorytetach: kompleksowej ochronie wód i restytucji dolin rzecznych. Od początku fundacja zdawała sobie sprawę, że stan rzek jest rezultatem popełnianych niegdyś błędów i symbolem kondycji naszej cywilizacji. Dlatego jej misją stał się Rozwój w zgodzie z naturą!

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zrzesza polskich prawników zajmujących się ochroną środowiska, którzy łącząc prawo, naukę i politykę publiczną, tworzą strategie i narzędzia pomagające mierzyć się z największymi problemami środowiska naturalnego. Dobre prawo i jego właściwe stosowanie to najlepsze narzędzie ochrony środowiska.

Fundacja Ocalmy Dzikość

Fundacja Ocalmy Dzikość
Fundacja Ocalmy Dzikość jest polską pozarządową organizacją non-profit, której działania ukierunkowane są na ochronę i poprawianie jakości środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem królestwa zwierząt. Organizację tworzy zespół ludzi o różnych poglądach, wierzeniach oraz doświadczeniu, których połączył życiowy cel, jakim jest ochrona przyrody oraz środowiska naturalnego, a w szczególności pomoc dzikim gatunkom zwierząt.

Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja powstała w 1991 roku. Terenem działań Fundacji jest głównie część środkowa i zachodnia Województwa Dolnośląskiego lecz coraz częściej swoim zasięgiem obejmuje teren całej Polski. Celem fundacji jest ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska, oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.

Fundacja Biblioteka Ekologiczna

Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Fundacja Biblioteka Ekologiczna jest organizacją non-profit i prowadzi działalność nastawioną na podnoszenie świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa. Główne cele fundacji realizowane są poprzez organizowanie spotkań, kongresów i konferencji. Opracowanie, wdrażanie projektów, oraz prowadzenie kampanii na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej oraz, zbieranie materiałów i prowadzenie banku informacji ekologicznej.

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Fundacja Na Recz Zrównoważonego Rozwoju
Fundacja jest organizacją pozarządowa o wieloletnim doświadczeniu w zakresie edukacji ekologicznej i realizacji projektów promujących ochronę środowiska naturalnego, oraz wspierających działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE)
Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją non-profit o statusie fundacji. Powstał w roku 1990 jako jedna z pierwszych instytucji typu think-tank w Europie środkowo-wschodniej. Jego misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem, oraz przenoszenie do warunków polskich najlepszych światowych doświadczeń w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia
Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową specjalizującą się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Obszarami działań Fundacji jest również gospodarowanie odpadami, oszczędzanie i ochrona zasobów naturalnych Ziemi, ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej.

Fundacja Ekologia i Sztuka

Fundacja Ekologia i Sztuka
Fundacja jest platformą edukacji obywatelskiej w dziedzinie praw człowieka, oraz problematyki trwałego rozwoju. Podejmuje analizy polityk, organizuje publiczne warsztaty, tworzy tematyczne otwarte biblioteki cyfrowe, kursy online i video-dokumenty wspierające społeczeństwo obywatelskie przez budowanie wiedzy i narzędzi działania na rzecz wdrażania praw człowieka i eko-społecznej sprawiedliwości.

Fundacja ECOBALTIC

Fundacja ECOBALTIC
Misją fundacji jest poprawa warunków środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Bałtyku oraz jego otoczenia lądowego. Główne obszary działalności Fundacji Ecobaltic to m.in. edukacja ekologiczna, ochrona środowiska morskiego i obszarów nadmorskich, współpraca transgraniczna w regionie Zalewu Wiślanego, promocja recyklingu, energetyka odnawialna.

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
W myśl zapisów statutu działalność Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska koncentruje się na udzielanie porad i konsultacji związanych z ochroną środowiska, rozwijanie współpracy z samorządami terytorialnymi i służbami ochrony przyrody, propagowanie i wdrażanie nowoczesnych zasad ochrony różnorodności biologicznej, prowadzenie działalności edukacyjnej.

Fundacja Ratujmy Ptaki

Fundacja Ratujmy Ptaki
Fundacja Ratujmy Ptaki działa głównie na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Fundacja za podstawowe cele wylicza pomoc w leczeniu i rehabilitacji ptaków, w tym przedstawicieli gatunków chronionych, oraz znajdujących się na listach Czerwonej Księgi Zwierząt. Oprócz ptaków fundacja ratuje również ssaki m.in. wiewiórki, jenoty lisy i dziki.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Celem działania fundacji jest podniesienie świadomości, oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich.

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)
FEWE jest niezależną organizacją pozarządową, działającą od 1990 roku. Misją fundacji jest zrównoważony rozwój gospodarczy kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE)
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych jest organizacją pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska. Powstała w 1989 roku, jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli.

Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!
Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Cel ten realizuje przez cały wachlarz działań. Od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom, przez szkolenia instytucji państwowych, aż po prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt.

Fundacja Veolia Polska

Fundacja Veolia Polska
Głównymi celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska, działalności oświatowo-edukacyjnej, w tym działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja Biodiversitatis

Fundacja Biodiversitatis
Fundacja Biodiversitatis jest organizacją non-profit wspierającą ochronę różnorodności biologicznej. Zespół fundacji podejmuje działania m.in zmierzające do utworzenia rezerwatu przyrody ze stacją badawczą i centrum edukacyjnym w Ameryce Południowej.

Fundacja Make It Green

Fundacja Make It Green
Celem działania fundacji jest wspieranie innych podmiotów na rynku w promocji ekologicznych produktów i usług. W zakresie zainteresowań w szczególności znajdują się zagadnienia takie jak: zdrowa żywność, ograniczenie smogu oraz zero waste.

Fundacja MARE

Fundacja MARE
Fundacja MARE jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę ekosystemu naszego rodzimego Morza Bałtyckiego.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
PROZON jest organizacją pozarządową zajmującą się zagadnieniami ochrony klimatu i stratosferycznej warstwy ozonowej. Cele osiąga wspierając działania ograniczające zużycie i emisję czynników chłodniczych i innych substancji niszczących ozon i wpływających na zmiany klimatu (tzw. freonów oraz halonów i F-gazów). Zadaniem fundacji jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk wśród użytkowników tych substancji.

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
Głównym zadaniem Fundacji jest rozwój branży samochodów elektrycznych a także tworzenie neutralnej płaszczyzny do prowadzenia dialogu pomiędzy administracją a przedstawicielami sektora prywatnego.

Fundacja Rozwój - Dotlenieni.org

Fundacja Rozwój – Dotlenieni.org
Fundacja inspiruje zwykłych ludzi, firmy i instytucje do działania na rzecz wysokiej jakości powietrza. Organizuje nasadzenia nowych krzewów na terenach szpitali, szkół czy przedszkoli. Wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Sponsorem danego nasadzenia może zostać dowolna firma, która chce w kreatywny sposób zaangażować i zintegrować swoich pracowników w imię zielonej przestrzeni oraz czystszego powietrza

Carbon Footprint Foundation
Fundacja Carbon Footprint założona na początku 2019 roku, jest pierwszą fundacją w Europie Środkowo-Wschodniej, która podjęła tematykę śladu węglowego. Działa na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez projekty edukacyjne i publikację merytorycznych treści. Współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem i ekspertami, współtworzy platformę do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Wierzy, że skoordynowane wysiłki ludzi z różnych środowisk oraz edukacja społeczna są kluczem do wprowadzenia realnych zmian skutecznie zapobiegających kryzysowi klimatycznemu.

Partie ekologiczne, izby

Partia Zieloni

Partia Zieloni
Partia Zieloni walczy o takie sprawy jak równość kobiet i mężczyzn, zdrowa żywność i czyste powietrze, trwały rozwój, komunalne budownictwo mieszkaniowe, racjonalna polityka narkotykowa, związki partnerskie, transport publiczny, wspieranie odnawialnych źródeł energii.

Polska Izba Ekologii

Polska Izba Ekologii
Celem Polskiej Izby Ekologii jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Członkami są zarówno duże przedsiębiorstwa z górnictwa i energetyki zawodowej, jak i jednoosobowe firmy, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie. Swoją misję oraz statutowe zadania realizuje poprzez działalność organizacyjną, edukacyjną, legislacyjną i wydawniczą.

Ekologiczne organizacje pożytku publicznego

Polska Zielona Sieć

Polska Zielona Sieć
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zrzeszająca organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Swoje działania związek opiera na budowaniu obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzeniu mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększeniu wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji.

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina jest jedną z najaktywniejszych organizacji ekologicznych we wschodniej Polsce. Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne walczy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo. Prowadzi Ośrodek Informacji Ekologicznej wraz z biblioteką. Wydaje kwartalnik „OIKOS”. Prowadzi także regionalny serwis informacyjny będący najpopularniejszym źródłem informacji ekologicznej w regionie.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra
Celem działania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra jest konserwatorska ochrona przyrody – flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-ekologiczna. PTOP Salamandra dąży także do doskonalenia przepisów ochrony przyrody i ich skutecznego przestrzegania.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zajmuje się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Powadzi działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Główna działalność PTOP związana jest z ochroną terenów podmokłych, będących siedliskiem wielu zagrożonych gatunków ptaków. Towarzystwo kupuje lub dzierżawi cenne przyrodniczo nieużytki, gdzie tworzone są „Ostoje ptaków PTOP”. Obecnie jest to teren blisko 1400 ha w Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, dolinach Biebrzy i Narwi.

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
Podstawową formą działalności Towarzystwa Przyrodniczego Bocian jest ochrona zagrożonych gatunków ptaków takich jak: błotniak łąkowy, kulik wielki, płomykówka, pustułka. Organizacja chroni zagrożone gatunki i siedliska przyrodnicze poprzez planowanie i wdrażanie projektów czynnej ochrony. W ich realizacji uczestniczą zarówno pracownicy Towarzystwa jak i wolontariusze.

Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze

Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze działa na rzecz ochrony powietrza oraz utworzenia nowych form ochrony przyrody w regionie, edukuje dzieci i dorosłych, integruje miłośników natury z całego województwa i pokazuje piękno lokalnej przyrody.

Koalicja klimatyczna

Koalicja Klimatyczna
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Koalicjantami są organizacje z całej Polski, o różnych profilach, od badawczych po edukacyjne. Koalicja realizuje różnorodne działania, od monitoringu prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, poprzez organizacja konferencji i warsztatów dla różnych odbiorców, po działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Koalicja Włącz Czystą Energię dla Polski
Zadaniem Koalicji ma być zapewnienie wymiany doświadczeń, stworzenie przestrzeni do dyskusji oraz nawiązywanie współpracy, która ma przynosić wymierne gospodarczo efekty. Z tego powodu lider Koalicji, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, zaprasza do zainteresowania się inicjatywą wszystkie firmy, instytucje i organizacje. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie oraz zaakceptowanie Deklaracji Czystej Energii dla Polski.

Clean Clothes Polska

Clean Clothes Polska
Clean Clothes Polska (CCP) jest nieformalną koalicją organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy warunków pracy w globalnym przemyśle odzieżowym. W skład Clean Clothes Polska wchodzą obecnie takie organizacje jak: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Koalicja KARAT, Polska Akcja Humanitarna, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Miasta dla rowerów

Miasta dla rowerów
Miasta dla rowerów to ogólnopolska sieć, porozumienie organizacji, instytucji i osób działających na rzecz praw rowerzystów i popularyzacji roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu w mieście.

Nauka dla przyrody

Nauka dla przyrody
Nauka dla przyrody to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN. Stanowi forum zrzeszające naukowców którzy w oparciu o rzetelną i aktualną wiedzę wspierają ochronę oraz rozważne gospodarowanie bogactwem przyrodniczym naszego kraju.

źródło: materiały prasowe

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

1 thoughts on “Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne”

  1. Głosno o hałasie - inicjatywa nieformalna

    Dzień dobry, nie cenię zamieszczonych tu treści. Promujecie Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych której prezesem jest Marcin Korolec, jedna z czarniejszych postaci w ochronie środowiska w Polsce. W 2012 roku minister Marcin Korolec wprowadził skandalicznie niskie standardy akustyczne, czyli nowe złagodzone normy dobowego i długookresowego hałasu komunikacyjnego. Z dnia na dzień okazało się, że mieszkańcy dużych miast muszą zgodnie z prawem tolerować hałas sięgający nawet 70 dB w dzień i 65 dB w nocy. To znaczenie więcej niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Unia Europejska.

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top