Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody.


Stowarzyszenia ekologiczne

Liga Ochrony Przyrody (LOP)Liga Ochrony Przyrody
Liga Ochrony Przyrody  jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju. Powstała 9 stycznia 1928, a godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organizacji. LOP zabiega o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Działa przez organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, obozów, koloni, wycieczek przyrodniczych, konkursów, wystaw i olimpiad. Podejmuje również działania o charakterze interwencyjnym.


Polski Klub EkologicznyPolski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny to stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Istnieje od 1984 roku. Jest pierwszą organizacją w Polsce sprzeciwiającą się polityce traktowania środowiska jako dobra niczyjego. Celem działań PKE jest realizacja idei ekorozwoju, systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukację ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej a wartościami humanistycznymi.


Pracownia na rzecz wszystkich istotPracownia na rzecz wszystkich istot
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot działa od 1990 roku. Jest stowarzyszeniem osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego i kulturowego.


Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zostało założone 1 listopada 1864 roku – po upadku powstania styczniowego. Była to druga na świecie tego typu organizacja. Towarzystwo w swoich jednostkach terenowych realizuje cele do których należy: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.


Klub GajaKlub Gaja
Klub ekologiczny który zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt. Poprzez swoje działania klub stara się inspirować i zachęcać do współpracy różnorodne środowiska społeczne, zawodowe i kulturowe, a także różne pokolenia Polaków. Członkowie klubu realizują programy i kampanie, które pogłębiają zrozumienie pozycji człowieka w ekosystemie.


Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro NaturaPolskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
Celem działania Towarzystwa jest działalność w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


Stowarzyszenie Ostra ZieleńStowarzyszenie Ostra Zieleń
Stowarzyszenie Ostra Zieleń jest funkcjonującą od 2005 roku organizacją pozarządową, w której działają młodzi ludzie poniżej 35 roku życia. Celem Stowarzyszenia Ostra Zieleń jest promowanie takich wartości jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój, demokracja, ekologia, tolerancja, integracja europejska.


Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBCPolskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
PLGBC jest organizacją pozarządową non-profit, która działa na rzecz promowania projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie zrzesza producentów, deweloperów, wykonawców, architektów, projektantów, instytucje edukacyjne i badawcze, oraz ekspertów, którzy ideę zielonego budownictwa wpisują w swoją działalność. PLGBC jest jedną z 75 organizacji Green Building Councils działających na całym świecie, skupionych w ramach World Green Building Council.


Stowarzyszenie Polska EkologiaStowarzyszenie Polska Ekologia
Stowarzyszenie Polska Ekologia powstało w 2006 roku i skupia producentów, rolników oraz przetwórców, którzy produkują żywności z surowców ekologicznych z przekonaniem, że produkty te są bardziej wartościowe dla człowieka. Stowarzyszenie skupia ludzi, którzy żyją w świecie żywności ekologicznej.


Federacja Zielonych GajaFederacja Zielonych Gaja
Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA powstało w 1993 roku. Jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego realizującą swe cele poprzez działania pokojowe. Polem działania FZ GAJA jest obszar Polski.


Ośrodek Badań Ekologicznych ŹródłaOśrodek Działań Ekologicznych Źródła
Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Misją stowarzyszenia jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne


Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIAStowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA od 1994 roku realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Propaguje ochronę naturalnego środowiska Bałtyku. Pomagamy obywatelom prowadzić interwencje środowiskowe. Działania stowarzyszenia mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.


Stowarzyszenie Zielone MazowszeStowarzyszenie Zielone Mazowsze
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze jest niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.


Stowarzyszenie EkoskopStowarzyszenie Ekoskop
EKOSKOP jest niezależną organizacją pozarządową posiadającą od 2008 roku status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi różnorodne działania w celu ochrony wspólnego dobra, jakim jest środowisko przyrodnicze, poczynając od warsztatów i wycieczek edukacji ekologicznej poprzez konferencje i happeningi, zaś kończąc na działalności legislacyjnej.


Stowarzyszenie Eko InicjatywaStowarzyszenie Eko Inicjatywa
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Organizacja stara się odpowiadać na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno- ekologiczne. Misją stowarzyszenia jest ekologia z ludźmi i dla ludzi.


Polskie Towarzystwo GeograficznePolskie Towarzystwo Geograficzne
Polskie Towarzystwo Geograficzne skupia przedstawicieli wszystkich geograficznych subdyscyplin i specjalności. Dawniej geografowie z PTG angażowali się w odbudowę państwowości polskiej, dziś opracowują plany rozwoju dla samorządów, dbają o ochronę środowiska, organizują olimpiady geograficzne i wycieczki.


Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-PRZYJEZIERZEStowarzyszenie Ekologiczne EKO-PRZYJEZIERZE
Celem działania stowarzyszenia jest ochrona środowiska naturalnego a w szczególności ratowanie lasów i jezior okolic Przyjezierza, rewitalizacja jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego, zapobieganie rabunkowej gospodarce rybackiej, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych opartych na działaniach proekologicznych.


Stowarzyszenie TiliaStowarzyszenie Tilia
Stowarzyszanie Tilia tworzy własne programy edukacyjne, przygotowuje akcje, konkursy i przedsięwzięcia ucząc zachowań ekologicznych oraz promując ochronę przyrody. Zasadniczym celem działalności jest propagowanie idei ochrony środowiska i popularyzacja ekologicznego podejścia do życia. Ważną rolę pełni również promocja oraz organizowanie indywidualnej i zbiorowej turystyki.


Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-GroupStowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group zrzesza osoby zawodowo związane z ochroną środowiska: pracowników firm, instytucji, szkół i uczelni wyższych, jak również innych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. Od początku swojego istnienia stawia na działalność wspierającą szeroko pojętą ochronę środowiska oraz międzysektorową współpracę w tym zakresie.


Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLANDStowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
Stowarzyszenie powstało żeby produkować żywność nie niszcząc ziemi, oraz żywić nie szkodząc konsumentom. Ekaland postawiło sobie za cel zorganizowanie systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce, czyli opracowanie programu „kryteria produkcji – inspekcja gospodarstw – atestacja produktów”. Program ten został oparty na standardach Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM).


Klub PrzyrodnikówKlub Przyrodników
Klub Przyrodników jest stowarzyszeniem społecznym prowadzącym aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Klub działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski zachodniej, siedziba mieści się w Świebodzinie.


Małopolskie Towarzystwo OrnitologiczneMałopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
Celem działalności towarzystwa jest rozwój zainteresowań przyrodniczych w społeczeństwie, ze szczególnym skupieniem się na ptakach: badaniem ich rozmieszczenia, biologii i aktualnych trendów liczebności. Towarzystwo prowadzi działania na polu ochrony ptaków i środowisk w których bytują, oraz zajmuje się szeroko rozumianą edukację ekologiczną.


Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej WodzieStowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie
Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie powstało z inicjatywy kilkunastu podmiotów skupionych wokół idei promocji ekologicznego budownictwa, opartego na drewnie. Celem stowarzyszenia jest m.in stworzenie optymalnych warunków w dostępie do wyspecjalizowanych i unikalnych zasobów i usług w zakresie technologii drewna.


Stowarzyszenie Dom DrewnianyStowarzyszenie Dom Drewniany
Stowarzyszenie Dom Drewniany zrzesza producentów domów drewnianych oraz firmy produkujące i sprzedające materiały wykorzystywane w budownictwie drewnianym. W SDD można uzyskać informacje na temat firm budujących domy drewniane, stosowanych technologii oraz podejmowanych inicjatyw na rzecz rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce.


Stowarzyszenie Energooszczędne Domy GotoweStowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) jest organizacją zrzeszającą firmy, które obserwując rozwój budownictwa drewnianego na świecie chciałyby, aby stało się ono popularne także w Polsce. Członkami stowarzyszenia są zarówno firmy zajmujące się prefabrykowanym budownictwem energooszczędnym, jak i producenci materiałów dedykowanych do tego typu konstrukcji.


Rowerowy Poznań – Sekcja Rowerzystów MiejskichRowerowy Poznań - Sekcja Rowerzystów Miejskich
Nadrzędnym celem działania stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom miasto, rozwijające się w sposób zrównoważony. Rowerowy Poznań działa na rzecz budowy spójnego systemu komunikacji rowerowej i promujemy rower w codziennych podróżach poznaniaków, chcąc współtworzyć miasto zielone, przyjazne relacjom społecznym, efektywne ekonomicznie i piękne.


Stowarzyszenie Empatia Stowarzyszenie Empatia
Głównym celem działania stowarzyszenia jest propagowanie postawy pełnej szacunku wobec innych istot, a więc przede wszystkim szeroko pojętego weganizmu. Empatia działa na rzecz zwierząt zarówno tych, które ludzie wybrali na przyjaciół, jak i programowo wykorzystywanych i zabijanych przez ludzi do celów spożywczych, konsumenckich, rozrywkowych itp.


Stowarzyszenie na rzecz dzikich zwierząt Sokółhttp://www.peregrinus.pl/pl/
Stowarzyszenie Sokół skupia osoby zajmujących się czynną ochroną zagrożonych gatunków. Gatunkiem któremu poświęca najwięcej uwagi jest Sokół wędrowny – ptak niegdyś licznie spotykany w naszych lasach. Stowarzyszenie uczestniczy w pracach Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego.


Stowarzyszenie na Rzecz WybrzeżaStowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża
Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża (EUCC-Polska) dawniej Europejska Unia Ochrony Wybrzeża realizuje następujące cele statutowe: aktywną ochronę przyrody na cennych przyrodniczo nadzalewowych obszarach wodno-błotnych, edukację przyrodniczą i ekologiczną oraz współpracę ze społecznościami lokalnymi. Stanowi także forum dla działań integrujących zainteresowanych rozwojem zrównoważonym w strefie wybrzeża, z uwzględnieniem elementów kultury i sztuki.


Stowarzyszenie ochrony Sów (SOS)Stowarzyszenie Ochrony Sów
Głównym zadaniem stowarzyszenia jest czynna ochrona dążąca do zabezpieczania terenów i miejsc występowania sów, badania naukowe i monitoring populacji tych zwierząt, oraz opracowywanie i wdrażanie własnych programów edukacyjnych.


Stowarzyszenie Pomocy KrólikomStowarzyszenie Pomocy Królikom
Priorytetowym celem działań stowarzyszenia są adopcje królików. Bezdomność królików jest zjawiskiem powszechnym, ale mało zauważalnym i bagatelizowanym. Stowarzyszenie przyjmuje pod swoją opiekę bezdomne króliki i szuka im nowych, odpowiedzialnych domów.


Społeczny Instytut EkologicznySpołeczny Instytut Ekologiczny
Wśród statutowych celów organizacji znajdują się m.in. działania na rzecz ekologii i budowania społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie obszarów wiejskich, ochrony zwierząt i dziedzictwa.


Zielone MazowszeZielone Mazowsze
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze jest organizacją ekologiczną dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu. Misją stowarzyszenia jest promocja transportu publicznego, ruchu rowerowego, działania na rzecz respektowania praw pieszych i ograniczenia ruchu samochodowego, wspieranie mieszkańców we współdecydowaniu o własnym otoczeniu i wzmacnianie kontroli społecznej.


Związek Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP)Związek Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP)
Celem działania Związku Polskich Fotografów Przyrody jest promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, oraz propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody. Stowarzyszenie ZPFP współuczestniczy również w ochronie przyrody, oraz ochronie dorobku polskiej fotografii przyrodniczej.


Organizacje ekologiczne

UNEP GRID -WarszawaUNEP GRID Warszawa
Organizacja która od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych: informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.


Krajowa Sieć Informacji o BioróżnorodnościKrajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności
Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) działa od roku 2003. Początkowo głównym celem jej działalności było zainicjowanie współpracy polskich placówek badawczych w ramach międzynarodowego systemu GBIF (Global Biodiversity Information Facility). W ciągu kilku lat działalności skupiła większość wiodących krajowych ośrodków naukowych, połączonych ideą współdziałania na rzecz otwarcia dostępu do danych o bioróżnorodności.


Fundacje ekologiczne

Greenpeace PolskaGreenpeace Polska
Fundacja Greenpeace Polska to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zarówno globalnych jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska. W Polsce Greenpeace działa od 2004 roku. Fundacja nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji, a działania finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców.


FunFundacja Dzika Polskadacja Dzika Polska
Fundacja powstała w 2006 roku i od początku skupia swoje działania na ochronie najcenniejszych fragmentów Polskiej przyrody oraz edukacji pro przyrodniczej. Aktualnie fundacja angażuje się przede wszystkim w działania mające na celu ochronę Puszczy Białowieskiej.


Fundacja GreenmindFundacja Greenmind
Celem działania fundacji jest ochrona środowiska w celu zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi. Ochrona roślin, zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania. Budzenie wrażliwości i kształtowanie świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska.


Fundacja Ośrodka Edukacji EkologicznejFundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Praca fundacji skupia się na pozyskaniu wsparcia, partnerów oraz uzyskania dotacji na realizowane programy: wzmacniania samorządowej i społecznej aktywności lokalnej na rzecz przyrody, wspierania szkół podejmujących lokalne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. FOEE od lat współpracuje z mediami przy promocji projektów ogólnopolskich i lokalnych, prowadzi szeroko zakrojone kampanie medialne w ramach projektów własnych oraz zadań zleconych.


Fundacja Ekologiczna ARKAFundacja Ekologiczna Arka
Celem głównym fundacji jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Fundacja współpracuje z wieloma szkołami zainteresowanymi problematyką ekologiczną, prowadzi warsztaty, przygotowuje specjalne wydawnictwa. Jej sztandarowe programy to: Kochasz dzieci nie pal śmieci, Kwiaty zamiast śmieci, Pomóż potrąconym, Ratujmy beskidzkie lasy. Organizuje także akcje edukacyjne, między innymi: Dzień dobrych uczynków, Choinki nadziei, Dzień czystego powietrza, Śmieciobranie, Segregujesz-zyskujesz.


Fundacja ProKartonFundacja ProKarton
Misją fundacji jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę. Jednocześnie najmniej obciążają środowisko naturalne na każdym etapie cyklu życia.


Fundacja aeris futuroFundacja aeris futuro
Celem fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.


Fundacja Strefa ZieleniFundacja Strefa Zieleni
Fundacja Strefa Zieleni propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Wspiera działania na rzecz budowy zielonej gospodarki, rozwój energetyki odnawialnej, transportu publicznego oraz energooszczędnego budownictwa.


Fundacja Dziedzictwo PrzyrodniczeFundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Fundacja jest organizacją ekspercką zrzeszającą przyrodników i leśników, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polskich Karpat. Koncentruje się na obszarze od Beskidu Niskiego po Pogórze Przemyskie i Bieszczady. To tam przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej.


Fundacja EkoRozwojuFundacji EkoRozwoju
Pierwotna nazwa Fundacji (Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej) mówiła o początkowych priorytetach: kompleksowej ochronie wód i restytucji dolin rzecznych. Od początku jednak fundacja zdawała sobie sprawę, że stan rzek jest rezultatem popełnianych niegdyś błędów i symbolem kondycji naszej cywilizacji. Dlatego jej misją stał się Rozwój w zgodzie z naturą!


ClientEarth Prawnicy dla ZiemiClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zrzesza polskich prawników zajmujących się ochroną środowiska, którzy łącząc prawo, naukę i politykę publiczną, tworzą strategie i narzędzia pomagające mierzyć się z największymi problemami środowiska naturalnego. Dobre prawo i jego właściwe stosowanie to najlepsze narzędzie ochrony środowiska.


Fundacja Ocalmy DzikośćFundacja Ocalmy Dzikość
Fundacja Ocalmy Dzikość jest polską pozarządową organizacją non-profit, której działania ukierunkowane są na ochronę i poprawianie jakości środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem królestwa zwierząt. Organizację tworzy zespół ludzi o różnych poglądach, wierzeniach oraz doświadczeniu, których połączył życiowy cel, jakim jest ochrona przyrody oraz środowiska naturalnego, a w szczególności pomoc dzikim gatunkom zwierząt.


Fundacja Ekologiczna Zielona AkcjaFundacja Ekologiczna Zielona Akcja
Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja powstała w 1991 roku. Terenem działań Fundacji jest głównie część środkowa i zachodnia Województwa Dolnośląskiego lecz coraz częściej swoim zasięgiem obejmuje teren całej Polski. Celem fundacji jest ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska, oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.


Fundacja Biblioteka EkologicznaFundacja Biblioteka Ekologiczna
Fundacja Biblioteka Ekologiczna jest organizacją non-profit i prowadzi działalność nastawioną na podnoszenie świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa. Główne cele fundacji realizowane są poprzez organizowanie spotkań, kongresów i konferencji. Opracowanie, wdrażanie projektów oraz prowadzenie kampanii na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej oraz zbieranie materiałów i prowadzenie banku informacji ekologicznej.


Fundacja Na Recz Zrównoważonego RozwojuFundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Fundacja jest organizacją pozarządowa o wieloletnim doświadczeniu w zakresie edukacji ekologicznej i realizacji projektów promujących ochronę środowiska naturalnego, oraz wspierających działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE)Instytut na rzecz Ekorozwoju
Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją non-profit o statusie fundacji. Powstał w roku 1990 jako jedna z pierwszych instytucji typu think-tank w Europie środkowo-wschodniej. Jego misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem oraz przenoszenie do warunków polskich najlepszych światowych doświadczeń w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.


Fundacja Nasza ZiemiaFundacja Nasza Ziemia
Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową specjalizującą się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Obszarami działań Fundacji jest również gospodarowanie odpadami, oszczędzanie i ochrona zasobów naturalnych Ziemi, ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej.


Fundacja Ekologia i SztukaFundacja Ekologia i Sztuka
Fundacja jest platformą edukacji obywatelskiej w dziedzinie praw człowieka, oraz problematyki trwałego rozwoju. Podejmuje analizy polityk, organizuje publiczne warsztaty, tworzy tematyczne otwarte biblioteki cyfrowe, kursy online i video-dokumenty wspierające społeczeństwo obywatelskie przez budowanie wiedzy i narzędzi działania na rzecz wdrażania praw człowieka i eko-społecznej sprawiedliwości.


Fundacja ECOBALTICFundacja ECOBALTIC
Misją fundacji jest poprawa warunków środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Bałtyku oraz jego otoczenia lądowego. Główne obszary działalności Fundacji Ecobaltic to m.in edukacja ekologiczna, ochrona środowiska morskiego i obszarów nadmorskich, współpraca transgraniczna w regionie Zalewu Wiślanego, promocja recyklingu, energetyka odnawialna.


Narodowa Fundacja Ochrony ŚrodowiskaNarodowa Fundacja Ochrony Środowiska
W myśl zapisów statutu działalność Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska koncentruje się na udzielanie porad i konsultacji związanych z ochroną środowiska, rozwijanie współpracy z samorządami terytorialnymi i służbami ochrony przyrody, propagowanie i wdrażanie nowoczesnych zasad ochrony różnorodności biologicznej, prowadzenie działalności edukacyjnej.


Fundacja Ratujmy PtakiFundacja Ratujmy Ptaki
Fundacja Ratujmy Ptaki działa głównie na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Fundacja za podstawowe cele wylicza pomoc w leczeniu i rehabilitacji ptaków, w tym przedstawicieli gatunków chronionych oraz znajdujących się na listach Czerwonej Księgi Zwierząt. Oprócz ptaków fundacja ratuje również ssaki tj. wiewiórki, jenoty lisy i dziki.


Fundacja Kupuj OdpowiedzialnieFundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Celem działania fundacji jest podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich.


Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)
FEWE jest niezależną organizacją pozarządową, działającą od 1990 roku. Misją fundacji jest zrównoważony rozwój gospodarczy kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii.


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE)
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych jest organizacją pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska. Powstała w 1989 roku, jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli.


Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!
Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Cel ten realizuje przez cały wachlarz działań. Od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom, przez szkolenia instytucji państwowych, aż po prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt.


Fundacja Veolia PolskaFundacja Veolia Polska
Głównymi celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska, działalności oświatowo-edukacyjnej, w tym działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.


Fundacja BiodiversitatisFundacja Biodiversitatis
Fundacja Biodiversitatis jest organizacją non-profit wspierającą ochronę różnorodności biologicznej. Zespół fundacji podejmuje działania m.in zmierzające do utworzenia rezerwatu przyrody ze stacją badawczą
i centrum edukacyjnym w Ameryce Południowej.


Partie ekologiczne

Partia ZieloniPartia Zieloni
Partia Zieloni walczy o takie sprawy jak równość kobiet i mężczyzn, zdrowa żywność i czyste powietrze, trwały rozwój, komunalne budownictwo mieszkaniowe, racjonalna polityka narkotykowa, związki partnerskie, transport publiczny, wspieranie odnawialnych źródeł energii.


Organizacje pożytku publicznego

Polska Zielona SiećPolska Zielona Sieć
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zrzeszająca organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Swoje działania związek opiera na budowaniu obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzeniu mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększeniu wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji.


Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina jest jedną z najaktywniejszych organizacji ekologicznych we wschodniej Polsce. Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne walczy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo. Prowadzi Ośrodek Informacji Ekologicznej wraz z biblioteką. Wydaje kwartalnik „OIKOS”. Prowadzi także regionalny serwis informacyjny będący najpopularniejszym źródłem informacji ekologicznej w regionie.


Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SalamandraPolskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra
Celem działania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra jest konserwatorska ochrona przyrody – flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-ekologiczna. PTOP Salamandra dąży także do doskonalenia przepisów ochrony przyrody i ich skutecznego przestrzegania.


Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony PtakówOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zajmuje się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Powadzi działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji.


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Główna działalność PTOP związana jest z ochroną terenów podmokłych, będących siedliskiem wielu zagrożonych gatunków ptaków. Towarzystwo kupuje lub dzierżawi cenne przyrodniczo nieużytki, gdzie tworzone są „Ostoje ptaków PTOP”. Obecnie jest to teren blisko 1400 ha w Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, dolinach Biebrzy i Narwi.


Towarzystwo Przyrodnicze Bocian Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
Podstawową formą działalności Towarzystwa Przyrodniczego Bocian jest ochrona zagrożonych gatunków ptaków takich jak: błotniak łąkowy, kulik wielki, płomykówka, pustułka. Organizacja chroni zagrożone gatunki i siedliska przyrodnicze poprzez planowanie i wdrażanie projektów czynnej ochrony. W ich realizacji uczestniczą zarówno pracownicy Towarzystwa jak i wolontariusze.


Koalicje i porozumienia ekologiczne

Koalicja klimatycznaKoalicja Klimatyczna
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Koalicjantami są organizacje z całej Polski, o różnych profilach, od badawczych po edukacyjne. Koalicja realizuje różnorodne działania, od monitoringu prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, poprzez organizacja konferencji i warsztatów dla różnych odbiorców, po działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.


Miasta dla rowerówMiasta dla rowerów
Miasta dla rowerów to ogólnopolska sieć, porozumienie organizacji, instytucji i osób działających na rzecz praw rowerzystów i popularyzacji roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu w mieście.


Uwaga! Jeżeli w powyższych linkach nie ma stowarzyszenia, fundacji czy organizacji zajmujące się edukacją ekologiczną, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody, zapraszamy do kontaktu i podesłania informacji.

Dodaj komentarz