Oszczędzanie energii elektrycznej (oszczędzanie prądu)

Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska zmian klimatu.

Obecnie większość globalnych zasobów energii elektrycznej pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, czyli paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa, gaz ziemny. Powstały one w procesie stopniowego przykrywania szczątków prehistorycznych roślin i zwierząt warstwami skał, a technologie ich wydobycia wymagają znacznego nakładu energii i surowców. Ponadto zdążają się znaczne wycieki ropy naftowej, które są przyczyną klęsk i katastrof ekologicznych, gdyż bezpośrednio szkodzą środowisku, faunie i florze w okolicy wycieku.

Spalanie paliw kopalnych wiąże się również z wytworzeniem gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za tzw. efekt cieplarniany, wzrost średnich temperatur i niekorzystne zmiany klimatu na całym świecie. W dodatku w trakcie spalania do atmosfery dostają się szkodliwe związki takie jak np. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, które szkodzą żywym organizmom.

Oszczędzanie energii to pierwszorzędne paliwo rozwoju gospodarczego, zdecydowanie najtańszy i najszybszy sposób poradzenia sobie z ceną energii, zapewnienia sobie jej dostępności i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla.
Pamiętaj! Najtańsza energia to ta zaoszczędzona!

Co to jest oszczędność energii?

Oszczędność energii to ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.

Oszczędzając energię!
↓ ślad węglowy
↓ zanieczyszczenie powietrza
↓ zanieczyszczenie środowiska
↓ zużycie energii
↓ ilość wydawanych pieniędzy

Czas czytania: 46 minut

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2022

Spis treści

Podstawowe informacje

Mam w domach coraz więcej urządzeń elektrycznych zużywających energię, która nie dość że jest droga, to jeszcze jej wytwarzanie zanieczyszcza środowisko. Dlatego coraz częściej poszukujemy energooszczędnych urządzeń, które potrzebują jej niewiele. Jeżeli zdajemy sobie sprawę które urządzenia zużywają najwięcej energii, można starać się o poczynienie jak największych oszczędności.

Znaczne oszczędności przyniesie również zmiana tradycyjnej taryfy jednostrefowej na dwustrefową i dopasowanie rozkładu zajęć do godzin, w których prąd jest tańszy.

Kolejnym sposobem na obniżenie rachunku za energię elektryczną to zmiana codziennych przyzwyczajeń.

Zadbaj o oświetlenie! Wyłącz tryb czuwania! Gotuj, smaż, piecz z głową! Zmywaj i pierz oszczędnie! Ogrzewaj z umiarem! Włącz oszczędzanie na własną domową miarę! – to nie tylko hasła ale codzienne czynności, których przestrzeganie przyniesie sporą ulgę w domowym budżecie. Prąd nie jest tani, ale przy zmianie nawyków można używać go oszczędnie.

Cena energii elektrycznej

Cena energii elektrycznej zależy od popytu i podaży oraz kosztu surowców energetycznych. Warto jednak wiedzieć, że na kwotę widniejącą na rachunku składa się wiele dodatkowych czynników. Wartość zakupu zużytej energii to tylko część ostatecznej kwoty, bo składają się na nią także m.in. opłaty dystrybucyjne, opłaty stałe i podatki.

Około połowę kwoty rachunku za prąd stanowi opłata za dystrybucję. Jej wysokość zależy od ilości zużytej energii oraz miejsca jej dostarczenia. Generalnie składa się z opłat zmiennych, zależnych od ilości zużytej energii, oraz stałych, doliczanych niezależnie od zużycia.

Na opłaty dystrybucyjne (zmienne) składają się:

 • opłata jakościowa – służy modernizacji i rozbudowie sieci elektroenergetycznej
 • sieciowa – ma za zadanie pokryć koszty strat ponoszonych w trakcie przesyłania prądu. Jest więc zależna od drogi, jaką przebywa energia od producenta do odbiorcy końcowego.
 • OZE – która służy rozwojowi zielonych źródeł energii. Jest ustalana przez URE na podstawie m.in. łącznej energii pobranej z sieci i zużytej przed odbiorców końcowych
 • kogeneracyjna – przeznaczana na wspieranie jednoczesnej produkcji energii i ciepła. Ponieważ jest to bardzo efektywny sposób produkcji energii, z tych pieniędzy finansowany jest państwowy system wsparcia dla elektrociepłowni.

Opłaty o stałej wysokości to z kolei:

 • opłata sieciowa – przeznaczona jest na pokrycie kosztów dostępu do sieci przesyłowej, utrzymania służących temu urządzeń, przyłączy i licznika
 • mocowa – służy utrzymywaniu przez producentów rezerw energii na wypadek zwiększenia zapotrzebowania na nią, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. W ramach tej opłaty wytwórcy energii otrzymują wynagrodzenie za gotowość dostarczania energii do sieci. Oznacza to, że państwo płaci elektrowniom za utrzymywanie bloków energetycznych w gotowości do pracy, za gotowość do uruchomienia ich na wezwanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
 • abonamentowa – pokrywa koszty obsługi odbiorcy, takie jak wystawianie rachunków, kontrola zużycia i inne czynności administracyjne
 • opłata handlowa – sięgającą na ogół kilka złotych

Na ostateczną wysokość rachunku za prąd wpływa też taryfa wybrana przez dane gospodarstwo domowe. Wybór odpowiedniej może się przełożyć nawet na kilkunastoprocentowe oszczędności.

Pozycji na rachunku jest więc sporo, ale warto zauważyć, że większość z nich to koszty, których wysokość jest uzależniona od naszego zużycia energii. A im mniej zużywamy, tym ich wartość będzie niższa, co finalnie przełoży się też na niższą wartość naszego rachunku.

Energia elektryczna jest towarem specyficznym w tym znaczeniu, że nie może jej zabraknąć, a system ustalania ceny hurtowej powoduje, że o jej wysokości decyduje koszt najdroższego producenta, który zapewnia zbilansowanie popytu i podaży. Im mniejszy popyt, tym mniejsza jest konieczność dostarczania prądu przez producentów o najwyższych kosztach wytwarzania. Taki system ustalania cen promuje producentów najbardziej efektywnych, głównie korzystających ze źródeł odnawialnych.

Przy zielonej energii należy również pamiętać o kluczowym czynniku przy generowaniu energii elektrycznej, czyli pogodzie. Ciepłe lata i chłodniejsze zimy powodują wzrost popyt na prąd, potrzebny do chłodzenia i ogrzewania. Wichury napędzają wiatraki, a słoneczna pogoda instalacje fotowoltaiczne.

Na ceny prądu wpływa także cały szereg czynników, w tym m.in. ceny surowców energetycznych oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla w unijnym systemie ETS. Ceny uprawnień do emisji CO2 wiosną 2020 roku oscylowały wokół 20 euro za tonę. We wrześniu 2022 roku skoczyły już do poziomu 65 euro za tonę (średnia z całego tego roku wynosi ok. 84 euro za tonę). Pozyskiwanie tych uprawnień jest konieczne do wytwarzania energii z paliw kopalnych – w tym z węgla, na którym wciąż opiera się polska energetyka. To przekłada się jednak na kilkunastoprocentowy wzrost cen prądu.

Jeszcze większy wpływ na ceny ma wojna za wschodnią granicą i polityka Rosji, która traktuje swoje surowce energetyczne jako narzędzie szantażowania Europy, ograniczając ich dostępność. W efekcie ich ceny skokowo wzrosły – cena ropy naftowej na kilka miesięcy wskoczyła na poziom ponad 100 dol. za baryłkę, po raz pierwszy od 2014 roku.

W związku z wojną w Ukrainie i wykorzystywaniem przez Rosję surowców energetycznych jako broni mamy niespotykany od dawna wzrost ich kosztów oraz ograniczoną dostępność. Sytuacja na rynku stała się więc jeszcze bardziej skomplikowana i wymaga podejmowania specjalnych rozwiązań, m.in. w postaci systemu rekompensat dla wybranych grup odbiorców i czasowego zamrożenia cen oraz częściowego obniżenia podatku VAT.

Z rosnącymi cenami i kryzysem na rynku energii boryka się w tej chwili nie tylko Polska, ale i inne kraje Europy, które wprowadzają działania osłonowe dla swoich obywateli. Polscy odbiorcy mogą skorzystać m.in. z dodatku osłonowego, będącego elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje on gospodarstwom domowym, które spełniają określone kryteria dochodowe.

Kolejne narzędzie to gwarantowane ceny energii w ramach tarczy solidarnościowej, która zacznie obowiązywać w 2023 roku. Zamrożenie cen energii na poziomie tegorocznym będzie jednak możliwe tylko do wysokości przyjętych w ustawie limitów.

Te zaś wynoszą:

 • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych
 • do 2,6 tys. kWh rocznie dla rodzin z osobami z niepełnosprawnością
 • do 3 tys. kWh w przypadku rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny.

Dodatkowym rozwiązaniem będzie też dopłata w wysokości 1 tys. zł dla ogrzewających się pompami ciepła.

Dodatkowa zniżka na energię elektryczną w 2023 roku

W 2023 roku odbiorcy będą mogli też skorzystać również z dodatkowej zniżki na rachunkach za energię, pod warunkiem obniżenia swojego zużycia o co najmniej 10% w stosunku do poziomu z 2022 roku.

Zgodnie z uchwaloną ustawą, jeśli między 1 października 2022 roku, a 31 grudnia 2023 zmniejszymy zużycie energii o minimum 10%w porównaniu do okresu 01.10.2021-31.12.2022 roku, to w 2024 roku otrzymamy 10% upust na prąd z okresu od października 2022 do końca grudnia 2023. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Ponadto wprowadzona ustawa przewiduje możliwość odebrania dodatku energetycznego do prądu. W przypadku gdy zużycie energii w 2021 roku było niższe niż 5 MWh, wyniesie 1000 zł, natomiast gospodarstwa domowe, które przekroczyły ten próg, otrzymają 1500 złotych. Wnioski można składać od 1 grudnia do 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Wnioski ws. przyznania dodatku energetycznego należy składać w urzędach gminy lub za pośrednictwem Internetu (ePUAP/profil zaufany). W dokumentach należy zawrzeć dane o wnioskodawcy i członkach rodziny, podać numer konta bankowego i wskazać główne źródło ogrzewania zgłoszone do CEEB. Konieczne jest również złożenie oświadczenia, że gospodarstwo nie pobierało dodatku węglowego lub innych dodatków. Co istotne, dofinansowanie nie przysługuje też osobom, korzystającym z instalacji OZE.

Oszczędzanie energii elektrycznej w godzinach szczytu

Ministerstwo Klimatu i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zachęca do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu i o ile to możliwe, przesuwanie zużycia energii na inne godziny. Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i unikanie poboru w okresach szczytów zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie skutków kryzysu energetycznego, zmniejszenie cen energii i kosztów zarządzania systemem. Wypracowanie tego nawyku zmniejszy emisję CO2 oraz wpłynie na obniżenie rachunków za energię. Godziny, w których warto oszczędzać, publikowane są codziennie na stronie PSE, a wkrótce pojawią się w aplikacji na smartfony.

W momencie największego zapotrzebowania pracują wszystkie moce wytwórcze, również te najmniej wydajne, najdroższe i generujące najwięcej CO2. Mechanizmy rynkowe sprawiają natomiast, że to te najdroższe, przestarzałe elektrownie wpłyną na cenę energii o danej porze. Dlatego też oszczędzanie prądu w godzinach szczytu będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na rachunki, ale też środowisko.

Zgodnie z danymi PSE godziny szczytu zwykle przypadają na popołudnie, choć czasem notowane są nieco wcześniej. W tym czasie znacznie spada produkcja energii z OZE, a rośnie udział źródeł konwencjonalnych, czyli gazu i węgla.

Dane o godzinach szczytu poboru prądu możemy codziennie monitorować na stronie internetowej PSE. Narzędzie wyglądem przypomina centymetr krawiecki, na którym żółtym kolorem oznaczane są godziny szczytu, czyli najlepszy czas na wyłączenie zbędnych urządzeń elektrycznych.

Informacje na paskach aktualizowane są codziennie w godzinach popołudniowych. Jeden z nich pokazuje dane na bieżący dzień, a drugi prognozę na kolejny. PSE udostępniło też szczegółową tabelę ze szczegółowym krajowym zapotrzebowaniem na moc wyrażonym w MW.

Co to oznacza w praktyce? Każdego dnia po godz. 16 Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydadzą prognozę zużycia energii elektrycznej na kolejny dzień, z zaznaczeniem tzw. szczytów zużycia, kiedy to polska sieć jest najbardziej zagrożona przeciążeniem. Komunikaty będą wydawane za pośrednictwem strony PSE, ale istnieje prawdopodobieństwo, że w przypadku zagrożeń blackoutem, operator będzie mógł skorzystać z alertu RCB.

Na nasze rachunki wpłynie zatem przełożenie czynności takich jak np. pieczenie, gotowanie, pranie, odkurzanie czy zmywanie poza godzinami szczytu publikowanymi przez PSE, które są oznaczone na krawieckim centymetrze (na stronie internetowej PSE) na zielono.

Trwają również prace nad aplikacją mobilną, wskazującą zalecane godziny oszczędzania prądu. Termin dopuszczenia programu do użytkowania nie jest jeszcze znany.

dodatkowe informacje:
Polskie Siecie Energetyczne

Dlaczego warto oszczędzać energię

Obecnie, aby funkcjonować każdy z nas zużywa ogromne ilości energii, z którcyh większość pozyskiwana jest z surowców energetycznych: ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej niesie za sobą zanieczyszczenie środowiska naturalnego i wiele niebezpieczeństw dla zdrowia człowieka. Dlatego tak ważne jest racjonalne gospodarowanie energią.

Współczesna technika pozwala wykorzystać również inne, przyjazne dla środowiska odnawialne źródła energii, których pozyskiwanie wiąże się z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Zasoby energii odnawianej są olbrzymie (np. w ciągu godziny do Ziemi dociera więcej energii słonecznej niż wynosi roczne zużycie energii na świecie), ale z uwagi na ograniczenia techniczne, czy ekonomiczne, nigdy nie będzie możliwe w pełni wykorzystanie całej energii z danego źródła.

W Polsce wytwarzanie energii odbywa się przede wszystkim w elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Zasoby węgla są jednak ograniczone, a ich wykorzystanie uciążliwe i szkodliwe dla środowiska.

Oszczędzanie energii jest jednym ze sposobów walki ze zmianami klimatu zagrażającymi światu. Nagminnie zostawiamy włączone światło w pokojach, ładowarki w gniazdkach, trzymamy w gotowości urządzenia elektroniczne zamiast odciąć im zasilanie, przegrzewamy domy i mieszkania. Racjonalnym gospodarowaniem energii można przyczynić się do ochrony środowiska i redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Oszczędzając energię ograniczamy również wydatki domowego budżetu.

Działania służące oszczędzaniu energii

Wśród zachowań uważanych za służące oszczędzaniu energii można wyróżnić:

 • zakup energooszczędnych urządzeń RTV i AGD
 • stosowanie energooszczędnego oświetlenia
 • wyłączanie zbędnego sprzętu i oświetlenia
 • wyłączanie urządzeń z tzw. trybu czuwania Stand-by
 • podnoszenie sprawności systemu grzewczego poprzez modernizację lub wymianę jego elementów na wydajniejsze energetycznie
 • zastosowanie automatyki służącej optymalizacji procesu grzania i jego dostosowanie do harmonogramu aktywności użytkowników

Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej to:

Wybór urządzeń energooszczędnych

Producenci dostarczają na rynek coraz nowocześniejsze urządzenia, dzięki którym możemy zaoszczędzić więcej energii i pieniędzy, a także chronić środowisko naturalne.

Pierwszym krokiem przy zakupie nowego urządzenia jest zapoznanie się z treścią etykiety efektywności energetycznej. Unijne etykiety pozwalają wybrać urządzenie o oczekiwanych parametrach, takich jak rozmiar, moc, funkcjonalność, zużycie energii i wody.

Urządzenia energooszczędne są droższe, ale rekompensują to niższe koszty użytkowania. Zaprojektowano je tak, żeby lepiej wykorzystywały np. energie elektryczną, wodę, detergenty. Niższe koszty użytkowania mogą przyczynić się do zwrotu całości lub części poniesionych na nie nakładów finansowych w stosunku do tańszych urządzeń. Etykieta energetyczna pozwala wybrać urządzenia najmniej energochłonne.

dodatkowe informacje:
Etykiety energetyczne zamieszczone na urządzeniach
Jak kupić energooszczędne urządzenia, oraz zasady energooszczędnego korzystania z urządzeń

Taryfy energii elektrycznej

Taryfy energii elektrycznej

Myśląc o zmniejszeniu rachunków za prąd, zazwyczaj decydujemy się na zakup energooszczędnych urządzeń czy wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne oświetlenie LED. Rzadziej decydujemy się na zmiany w planie taryfowym.

W dużym i niezbyt dobrze ocieplonym domu zapotrzebowanie na ciepło do ogrzanie domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 120 kWh/mkw/rok, a zwykle znacznie więcej. Ratunkiem dla domowego budżetu są niestandardowe taryfy energii elektrycznej.

Rodzaje taryf energii elektrycznej

Taryfa jednostrefowa G11

Taryfa jednostrefowa to taryfa, w której cena energii jest taka sama w każdej godzinie doby. W przypadku większości sprzedawców oznaczana jest symbolem G11. Oznacza to, że niezależnie od pory dnia, przez okrągły rok płaci się zawsze taką samą stawkę, za każdą zużytą kilowatogodzinę (kWh). Przeciętny polski użytkownik korzysta z tradycyjnej taryfy jednostrefowej.

Taryfa dwustrefowa G12

Taryfa dwustrefowa to taryfa, w której cała doba podzielona jest na strefy, którym odpowiadają dwie różne ceny energii. W przypadku większości sprzedawców oznaczana jest ona symbolem G12. Strefy doby noszą różne nazwy np. dzienna, czy nocna.

 • strefa dzienna – w której korzystanie z prądu jest najdroższe obejmuje przykładowo godziny 6:00-13:00 oraz 15:00-22:00
 • strefa nocna – obejmuje pozostałe godziny doby. Tańsza taryfa będzie zatem obowiązywała pomiędzy 13:00-15:00, oraz 22:00-6:00.

Taryfa weekendowa G12w

Rozwiązaniem jeszcze bardziej rozwiniętym jest taryfa weekendowa. Taryfa weekendowa to taryfa pochodna taryfy dwustrefowej, gdzie do tańszych godzin zaliczają się również weekendy.

Jest to taryfa w której dni od poniedziałku do piątku podzielone są na strefy, którym odpowiadają dwie różne ceny energii. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę cena energia jest równa niższej cenie w dni robocze. W przypadku większości sprzedawców oznaczana jest ona symbolem G12w.

Dla kogo zmiana taryfy jednostrefowej (tradycyjnej) na dwustrefową i/lub weekendową będzie bardziej opłacalna?

 • dla rodziny – która większą część dnia spędza poza domem, a więc w pracy, w szkole, a jej dom ożywa dopiero wieczorami. Jeżeli zatem co najmniej 30% dobowego zużycia prądu w domu przypada na godziny wieczorne i nocne, to po zmianie taryfy zapłaci ona mniejszy rachunek.
 • dla emerytów i rencistów oraz osób pracujących w domu – mogących w tańszym okresie od 13:00-15:00 zrobić pranie, prasowanie, odkurzanie
 • dla posiadaczy domowych pieców akumulacyjnych – konstrukcja takich pieców umożliwia pobieranie prądu i nagrzewanie pieca w godzinach nocnych.

Uwaga! Jeżeli zatem chcesz zaoszczędzić na rachunkach za energię warto zastanowić się nad zmianą taryfy z tradycyjnej, na dwustrefową lub weekendową. Trzeba jednak pamiętać i dopasować harmonogram własnych zachowań do tańszego wymiaru godzin. Poza wymienionymi porami pobór prądu trzeba ograniczyć do minimum.

Koszt zmiany taryfy

Zmiana taryfy i związana z nią wymiana licznika jest bezpłatna

 • wystarczy skontaktować się ze swoim zakładem energetycznym
 • wypełnić wniosek dotyczący zmiany umowy sprzedaży prądu
 • spisać nową umowę
 • ustalić termin w którym zakład energetyczny założy w naszym domu licznik dwustrefowy
 • procedura trwa zwykle kilka dni

Uwaga! Pamiętaj że bezpłatna zmiana taryfy możliwa jest tylko raz w ciągu roku. Decyzja którą podejmiesz musi być zatem dobrze przemyślana. Oznaczenia taryf G11, G12, G12w nie muszą być stosowane przez Twojego sprzedawcę energii – mogą one posiadać inną nazwę handlową.

Zielone taryfy energii elektrycznej

Kiedy już zaznajomisz się z rodzajami taryf energii elektrycznej zastanów się jeszcze skąd przed wszystkim pochodzi zużywana przez ciebie elektryczność. Kiedy sprawdzasz poszczególne ceny u dostawców energii rozważ oferty związane z tzw. zielonym taryfami. Najważniejszą częścią zielonych ofert są gwarancje pochodzenia energii, czyli świadectwa, że pobrana energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W celu potwierdzenia ekologicznego pochodzenia kupowanej energii, klient zazwyczaj otrzymuje certyfikat potwierdzający korzystanie z takiego produktu (gwarancja pochodzenia energii elektrycznej) i wskazujący jaki procent energii zakupionej w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł. Wybierając taką taryfę jeszcze bardziej przyczynisz się do ochrony środowiska i zmniejszysz ślad węglowy związany z produkcją energii.

Jeżeli sam zechcesz być swoim dostarczycielem energii elektrycznej, możesz zostać prosumentem i zaopatrzyć się we własne panele słoncze.

Zasady korzystania z taryfy dwustrefowej

 • pranie, zmywanie naczyń rozpocznij w czasie trwania tańszej taryfy – nowsze modele pralek i zmywarek mają tzw. funkcje opóźnionego startu. Start takich urządzeń możesz ustawić o określonej godzinie czyli np. pomiędzy 13:00-15:00, oraz 22:00-6:00. Dzięki temu najbardziej energochłonne czynności (w gospodarstwie domowym pralka i zmywarka odpowiadają za ok. ¼ całości zużycia energii) wykonasz niższym kosztem.
 • do urządzeń nie posiadających funkcji startu o określonej godzinie dokup programator czasowy
 • bierz kąpiel w określonych przez taryfę dwustrefową godzinach – dzięki temu grzanie wody np. w elektrycznym podgrzewaczu wody będzie następowało w godzinach tańszej taryfy.
 • przygotowuj posiłki w określonych godzinach – obiady pomiędzy 13:00-15:00, a na dłuższe pieczenie i czasochłonne potrawy w stylu bigosu przeznacz godziny po 22:00
 • korzystaj z komputera i internetu w godzinach tańszej taryfy

Zużycie energii elektrycznej przez dane urządzenie

Podstawę do wyliczenia wysokości rachunku, stanowi ilość zużytej energii, wyrażana w kilowatogodzinach. Zależy ona od mocy, z jaką pracują urządzenia, oraz od czasu ich użytkowania. W celu obniżenia rachunków należy rozważyć więc te dwa aspekty. W przypadku części urządzeń w oszczędzaniu energii pomóc może ograniczenie ich użytkowania

Żeby obliczyć ile prądu zużywasz i ile musisz zapłacić za pracę konkretnego urządzenia, sprawdź stawkę za energię, moc danego urządzenia i zanotuj czas jego pracy. Oblicz powstały koszt.

moc urządzenia (W) x czas jego pracy (h) : 1000 = wartość w kWh/dzień – tyle energii zużywa wybrane urządzenie działające konkretną ilość godzin

ilość zużytych kWh x stawka za energię (zł) = wartość w PLN (zł)/dzień  tyle trzeba zapłacić za prąd zużyty przez urządzenie działające przez wybraną ilość godzin

wartość w PLN (zł)/dzień x 365 dni = wartość w PLN (zł)/rok

Przykład

Przyjmując, że przykładowe urządzenie pobiera 40 W i działa dziennie 5 godziny, a średnia cena w najpopularniejszej taryfie G11 to 0,70 zł, to obliczenia wyglądają następująco:

40Wx 5h : 1000 = 0,2 kWh dziennie
Teraz obliczasz koszt dzienny działania urządzenia: 0,20 kWh x 0,70 zł = 0,14 zł.
Można też obliczyć koszt działania urządzenia w skali roku: 0,14 zł * 365 dni = 61,10 zł.

Urządzenia zużywające najwięcej prądu w domu

Energooszczędne nawyki związane z racjonalnym użytkowaniem sprzętów domowych mogą przyczynić się do ograniczenia zużycia energii, co pozytywnie wpłynie na wysokość płaconych rachunków. Czy jednak zdajesz sobie sprawę, które sprzęty są największymi pożeraczami prądu?

Pamiętaj! Koszt użytkowania poszczególnych urządzeń zależy od wielkości rodziny i intensywności użytkowania. Czteroosobowa rodzina wygeneruje większe koszty niż np. osoba mieszkająca samotnie.

 1. płyta indukcyjna zużycie energii 2,05 kWh/dzień, przy założeniu, że gotujesz codziennie przez 30 minut i używasz dwa pola grzejne o mocy 2300 W i 1800 W
 2. odkurzacz zużycie energii 1,5kWh/dzień – przy założeniu, że pracuje on mniej niż 1 godzinę dziennie
 3. piekarnik elektrycznyzużycie energii 1,36 kWh/dzień – przy założeniu że rozgrzewasz go do 200 °C, moc to około 2000 W, grzałka piekarnika pracuje ok. 41 minut
 4. lodówkazużycie energii 0,74 kWh/dzień – w przypadku chłodziarko-zamrażarki klasa energetyczna A++ (etykieta energetyczna dla lodówek)
 5. zmywarka do naczyń zużycie energii 0,65 kWh/dzień – w przypadku klasy energetycznej A++ i przy standardowym programie mycia naczyń
 6. czajnik elektrycznyzużycie energii 0,65 kWh/dzień – zakładając że średnia moc czajnika to 2000W. Przy założeniu, że w ciągu doby używasz go przez około pół godziny.
 7. pralkazużycie energii 0,55 kWh/dzień – przy założeniu, że pierzesz używając standardowego program, w pralce z klasą energetyczną A++ (etykieta energetyczna dla pralek).
 8. komputer stacjonarnyzużycie energii 0,54 kWh/dzień – przy mocy sprzętu w wysokości 90W i korzystaniu z komputera przez 5 godzin dziennie
 9. laptopzużycie energii 0,38 kWh/dzień – przy mocy w wysokości 48W i korzystaniu ze sprzętu przez 8 godzin dziennie
 10. telewizorzużycie energii 0,35 kWh/dzień – przy założeniu, że posiadasz telewizor 40-calowy o mocy 70W, a dziennie jest on włączony przez 5 godzin
 11. mikrofalówka – zużycie energii 0,14 kWh/dzień – przy średniej mocy mikrofalówki 800 W i używaniu jej raz dziennie
 12. telefonzużycie energii 0,0068 kWh/dzień – jeśli codziennie podłączasz telefon do ładowania na 1 godzinę

Energooszczędne nawyki

Jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne, czyli co ty możesz zrobić dla własnego portfela, Błękitnej Planety, ochrony środowiska naturalnego i przyrody.

Energooszczędne oświetlenie

Zadbaj o oświetlenie

Coraz chętniej stosujemy energooszczędne oświetlenie. Dzięki temu rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Korzystaj z energooszczędnego oświetlania:

 • pamiętaj, że 1 żarówka 100 watowa wykorzystuje o 35-40 mniej energii niż 4 żarówki 25 watowe
 • maluj pomieszczenia na jasne kolory – przy ciemnych lub brudnych ścianach efektywność świecenia spada o 35%
 • wymień żarówki na świetlówki lub żarówki LED – żarówki LED są 10 razy trwalsze i zużywają 4 razy mniej prądu
 • wyłączaj światło kiedy wychodzisz z pokoju – wyłączaj światło, kiedy nie jest ci potrzebne i w pomieszczeniach w których nie przebywasz
 • odsłoń zasłony i podnieś żaluzje – żeby w ciągu dnia zapewnić sobie naturalne światło

dodatkowe informacje:
energooszczędne oświetlenie
, oświetlenie LED

Tryb czuwania (Stand-by)

Wyłącz tryb czuwania

Tryb czuwania stand-by jest jednym z najbardziej podstępnych pożeraczy prądu. Czerwona dioda przycisku sygnalizująca stan czuwania urządzenia, świadczy o tym że cały czas z sieci pobierany jest prąd. Chociaż każde z urządzeń elektrycznych w stanie czuwania pobiera niewielką moc, to biorąc pod uwagę, jak wiele jest ich w naszych domach w całym kraju, ta część energii to kilkanaście procent tego, co sprzęt zużywa podczas pracy.

Zasady energooszczędnego korzystania z funkcji Stand-by:

 • wyłączaj urządzenia posiadające funkcje czuwania na noc, lub gdy wyjeżdżasz z domu na weekend, czy urlop
 • większość urządzeń z funkcją czuwania ma główny wyłącznik, który gasi wszystkie diody – gdy takiego wyłącznika nie ma, trzeba wyjąć wtyczkę z gniazdka. Dotyczy to szczególnie zasilaczy.
 • kup odpowiedni przedłużacz, czyli listwę przepięciową – dzięki temu wyłączysz wiele urządzeń na raz za pomocą jednego małego przycisku. Listwy zasilające umieszczaj w łatwo dostępnych miejscach.
  • staraj się wyłączać urządzenia elektryczne i elektroniczne: telewizor, DVD, dekoder TV, konsolę do gier, kino domowe, komputer, modem, router, głośniki komputerowe, drukarkę, ładowarki do telefonu, tabletu, ekspres do kawy.
  • pozostaw włączone: faks, automatyczną sekretarkę, alarm, czujniki ruchu, transformator dzwonka lub oświetlenia halogenowego
 • nie wyłączaj funkcji oszczędzania energii w komputerze – komputer pracujący w normalny trybie zużywa 20-50% więcej energii niż komputer w stanie wstrzymania. Naciśnięcie przycisku klawiatury obudzi komputer w parę sekund.
 • skróć czas, po jakim komputer przechodzi w tryb oszczędzania energii
 • nie włączaj wygaszacza ekranu – używanie wygaszacza ekranu nie powoduje oszczędności zużycia energii. W trybie pracy wygaszacza ekranu monitor jest w pełni aktywny.

dodatkowe informacje:
Tryb czuwania Stand-by

Używaj rozsądnie sprzętu elektronicznego

Komputer stacjonarny i laptop

W dalszym ciągu wielu z nas pracuje z domu. Laptopy i komputer stacjonarny stały się nieodłącznym elementem pracy zdalnej. Koncepcja że pozostawienie włączonego urządzenia jest bardziej ekonomiczne niż jego wyłączenie to mit nie mający nic wspólnego z ekonomią. Włączony przez cały dzień komputer , przez 7 dni w tygodniu to nie tylko wyższy rachunek za prąd, ale też większa emisja gazów cieplarnianych.

 • wyłączaj laptop w trakcie ładowania, a gdy bateria jest w pełni naładowana, odłącz ładowarkę od gniazdka
 • wyłącz urządzenie wychodząc na spotkanie czy przerwę, lub gdy gdy całkowicie zakończysz pracę
 • jeśli chwilowo nie korzystasz z laptopa, włącz funkcję uśpienia
 • jeśli korzystasz z laptopa wieczorami i w nocy, dopasuj jasność ekranu do zmieniających się warunków – możesz użyć funkcji wyświetlania nocnego (Windows), night shift (MacOS) lub podświetlania nocnego (Linux).
 • wyłączaj programy, których nie używasz i zamykaj niepotrzebne zakładki – możesz też korzystać z dodatków do przeglądarki, które je uśpią. Zakładki angażują dużo pamięci i procesora, co zwiększa zużycie energii.
 • mądrze planuj i wykorzystuj czas przy laptopie – wystarczy, że zmniejszysz czas spędzony przed ekranem o 1 godzinę dziennie, a zaoszczędzisz około 13 proc. energii.
 • jeśli zrezygnujesz z włączonego trybu uśpionego co najmniej przez 1 godzinę dziennie, to zmniejszysz zużycie energii o kolejne 1%.
 • zadbaj o to, by otwory chłodzące laptopa były drożne – ich zatkanie powoduje konieczność zwiększenia chłodzenia, a do tego potrzebne jest więcej energii.

Smartfon

 • zmniejsz poziom głośności
 • włączaj usługę lokalizacji tylko w razie potrzeby – dzięki temu zmniejszysz użycie o 18%
 • rozważ obniżenie jasności ekranu.
 • wyłącz automatyczną synchronizację danych
 • staraj się częściej korzystać z Wi-Fi, a nie z danych komórkowych – jeśli nie potrzebujesz dostępu do internetu, wyłączaj Wi-Fi
 • odłącz ładowarkę od gniazdka, jeśli jej nie używasz.
 • utrzymuj poziom naładowania baterii między 40 a 80%
 • zadbaj, aby twoje urządzenie nie było rozładowane przez dłuższy czas – ma to wpływ na żywotność baterii.
 • jeśli posiadasz tablet, to rozważ częstsze korzystanie ze smartfona – dzięki temu zmniejszysz zużycie baterii

Monitor i głośnik

 • w przypadku monitora LCD odłączaj go od gniazdka, gdy przestajesz go używać. W ten sposób zmniejszysz zużycie energii o 10%.
 • dostosuj wymiary monitora do swoich potrzeb i zamień sprzęt o przekątnej 17 na 15 cali.
 • zmniejsz jasność monitora do 70%, a zużycie energii zmniejszy się o 20%

Jeśli posiadasz głośniki i często z nich korzystasz, to rozważ zakup soundbaru. Dzięki temu zużycie energii spadnie aż o 70%.

Pierz oszczędnie

Zasady energooszczędnego korzystania z pralki

Pralka jest jednym z większych pożeraczy energii w gospodarstwie domowym. Zużycie energii zależy nie tylko od efektywności urządzenia, ale także w dużej mierze od jego eksploatacji. Istnieje kilka prostych sposobów oszczędzania energii podczas użytkowania pralki.

Zasady energooszczędnego korzystania z pralki:

 • uruchamiaj pralkę tylko wtedy, kiedy jest zgromadzony pełny ładunek prania
 • korzystaj z funkcji prania wstępnego tylko w przypadku rzeczy mocno zabrudzonych
 • korzystaj z programów ekonomicznych – ekologicznych
 • trudne plamy wstępnie, ręcznie zapierz, zamiast używać dłuższego programu
 • staraj się prać ubrania w niskich temperaturach – na metkach znajdziesz informację o maksymalnej temperaturze, w której możesz prać ubrania. W zależności od rodzaju tkaniny może to być 40°C albo wyżej. Szczególnej pielęgnacji powinny zostać poddane ubranka dziecięce, kołderki i kocyki – zaleca się, aby pranie odbywało się w 60°C, a nawet 90°C. Pomijając ten wyjątek ogranicz wysokość do 20-30°C. Pozwala to zaoszczędzić zużycie energii nawet 30% mniej niż przy praniu w 40°C. Współczesne technologie są na tyle zaawansowane, że skutecznie usuwają zapach i zanieczyszczenia nawet w niższych temperaturach.
 • dozuj detergenty – większa ilość proszku nie sprawi, że ubranie będzie czystsze, może natomiast doprowadzić do blaknięcia kolorów, niszczenia tkanin oraz degradacji środowiska. Chemikalia zawarte w detergentach, np. fosforany często akumulują się w zbiornikach wodnych i mogą doprowadzić do rozkwitu glonów.
 • stosuj odpowiedni proszek do prania – równie ważne, co ograniczenie zużycia wody i temperatura prania jest to, w czym pierzemy nasze tkaniny. Wiele dostępnych na rynku detergentów jest szkodliwych dla środowiska i dla naszej skóry, dlatego na popularności zyskują proszki do prania własnej roboty. Niezbędne składniki znajdziesz w każdej aptece.
 • sięgaj po ekologiczne zmiękczacze do tkanin – żeby przedłużyć ubraniom życie
 • walcz z mikroplastikiemmikroplastik, który w trakcie prania przedostaje się z tkanin do wody to prawdziwa zmora współczesnego świata. Tysiące drobinek plastiku, które wpływają do kanalizacji wędrują dalej i przedostają się do morza. Stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt oraz nas samych. Kupując ubrania sprawdzaj ich skład i staraj się wybierać te, które powstają z ekologicznych tkanin. W trakcie prania korzystaj ze specjalnych woreczków, które ograniczają przedostawanie się mikroplastiku do wody.

Proszek do prani domowej roboty
Wśród przepisów na domowej roboty proszek do prania króluje ten, który w składzie zawiera szare mydło (najlepsze jest marsylskie), sodę kalcynowaną (można ją zrobić ze zwykłej sody oczyszczonej) oraz boraksu. Wystarczy że zetrzesz mydło na tarce i połączysz ze sobą składniki.
Do przegródki na płyn zmiękczający możesz dodać kilka kropel cytrusowego olejku eterycznego. Ma on właściwości wybielające i do tego pięknie pachnie.

dodatkowe informacje:
Jak kupić energooszczędną pralkę i zasady energooszczędnego korzystania z pralki

Susz oszczędnie

Zasady energooszczędnego korzystania z suszarki bębnowej

 • susz przy pełnym załadunku
 • ogranicz częstotliwości cykli
 • wyłączaj urządzenie od razu po zakończeniu pracy
 • pamiętaj, aby filtry były czyste
 • stosuj optymalne programy – bardziej zaawansowane funkcji wymagają więcej energii.

Zasady energooszczędnego korzystania z suszarki do włosów

W kontekście suszarki do włosów warto zacząć od podsuszania ręcznikiem, aby skrócić czas korzystania z tego urządzenia. Dzięki temu zaoszczędzić nawet 50% energii. Jeśli zmniejszysz jej moc, to zużycie spadnie o kolejne 20%.

Zmywaj oszczędnie

Stosując zmywarkę do naczyń oszczędzamy wodę, oraz energię potrzebną do podgrzania wody. Zmywarka zużywa przeciętnie 4-5 razy mniej wody niż potrzebne jest do mycia ręcznego. Podczas zmywania ręcznego gorąca woda ucieka do kanalizacji i ochładza się w rurach, oddając energię potrzebną do jej wcześniejszego podgrzania. Zmywarka pobiera i ogrzewa jedynie tyle wody, ile potrzebuje.

Zasady ręcznego energooszczędnego mycia naczyń

 • nie myj naczyń pod bieżącą wodą – podczas zmywania używaj komory zlewozmywaka i zatyczki
 • zatkaj komorę zlewozmywaka
 • wypełnij ją ciepła wodą z detergentem
 • umyj w niej wszystkie sztućce i naczynia
 • wymień 2 razy wodę na zimną i kolejno opłukuj w niej naczynia

Zasady energooszczędnego korzystania z zmywarki

 • zmywaj rzadziej, wykorzystując w 100% pojemność zmywarki
 • korzystaj z zaawansowanych funkcji ekonomicznego zmywania, oraz programów szybkiego mycia
 • jeżeli masz w domu możliwość korzystania z tańszej, nocnej taryfy cen za prąd, to opcja opóźnionego startu zmywarki pozwoli na znaczne oszczędności
 • używaj kostek do zmywarek najnowszej generacji
 • unikaj korzystania z programu suszenia naczyń w zmywarce

dodatkowe informacje:
Jak kupić energooszczędną zmywarkę i zasady energooszczędnego korzystania z zmywaki

Gotuj, smaż i piecz z głową

Gdy możesz wybrać między piekarnikiem gazowym (kuchenką gazową) a elektrycznym, pamiętaj że gaz kosztuje mniej niż prąd, a jego spalanie jest mniej uciążliwe dla środowiska niż spalanie węgla, którym napędzane są polskie elektrownie i elektrociepłownie.

Kupując płytę ceramiczną, wybierz tę z zmienną wielkością pola grzewczego, żeby niepotrzebnie nie nagrzewać zbyt dużej powierzchni płyty. Mniej energii o blisko 25% zużywają płyty indukcyjne, w których nie ma elementów grzejnych, a ciepło jest wytwarzane dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej bezpośredni w dnie naczynia. Z tego względu konieczne jest stosowanie specjalnych naczyń z stali ferromagnetycznej. Za to zdecydowana większa część wytworzonego ciepła niż w przypadku płyty ceramicznej wykorzystywana jest do podgrzewania potraw.

Zasady energooszczędnego gotowania – korzystania z płyty grzejnej

 • informacje podawane przez producentów urządzeń dotyczące czasu gotowania oparte są o uśrednione wskaźniki – używaj takich temperatur i czasów jaki uważasz za odpowiednie, korzystając z własnych doświadczeń
 • wybieraj pole grzewcze odpowiednie do wielkości garnka
 • używaj do gotowania czystych garnków
 • używaj garnków o gładkim, dobrze przewodzącym, płaskim i grubym dnie
 • używaj garnków ze stali szlachetnej
 • używaj wielopoziomowego garnka przystosowanego do gotowania na parze
 • gotuj pod przykryciem
 • gotuj wodę w czajniku korzystając z gwizdka – przypomni on o gotującej się wodzie
 • gotuj jedzenie w małej ilości wody – nie wypełniaj naczynia po brzegi. Zaoszczędzisz wodę, energię i dodatkowo zachowasz dużo więcej wartości odżywczych i smaku w gotowanych produktach.
 • nie syp soli przed zagotowaniem wody – dzięki temu woda zagotuje się szybciej
 • nie gotuj zamrożonych produktów
 • nie rozgotowuj potraw
 • potrawy które wymagają dłuższego gotowania najlepiej przygotowywać wykorzystując szybkowar
 • na 5-10 minut przed planowanym zakończeniem gotowania wyłącz płytę grzejną
 • użyj wodę po gotowaniu – ta w której gotowałeś makaron, świetnie posłuży do zrobienia ciasta na pizzę, natomiast ta po warzywach, o ile nie zawiera soli, będzie doskonała dla roślin ogrodowych czy też balkonowych. Woda z gotowania ryżu to doskonała płukanka do włosów lub tonik.

dodatkowe informacje:
Jak kupić energooszczędną płytę grzejną i zasady energooszczędnego korzystania z płyty grzejnej

Zasady energooszczędnego korzystania z czajnika elektrycznego

Czajnik elektryczny jest jednym z najczęściej używanych sprzętów AGD w naszych domach. Codziennie kilka razy w ciągu doby gotujemy wodę. Korzystanie z czajnika elektrycznego może być jednak oszczędne. Urządzenia te zużywają mnie energii niż płyty indukcyjne nawet o 50%.

 • pamiętaj żeby regularnie czyścić filtr anty osadowy
 • nie napełniaj czajnika powyżej poziomu maksymalnego ani poniżej poziomu minimalnego
 • zagotuj wodę w czajniku i dopiero wtedy przelej ją do garnka – takie postępowanie może zmniejszyć zużycie energii nawet o 30-50%
 • nie dopuszczaj do zakamienienia elementu grzejnego gdyż wydłuża to czas gotowania – jeśli będziesz regularnie go odkamieniał, to zmniejszysz zużycie energii o 20%

dodatkowe informacje:
Jak kupić energooszczędny czajnik elektryczny i zasady energooszczędnego korzystania z czajnika elektrycznego

Zasady energooszczędnego korzystania z piekarnik

 • producenci piekarników zazwyczaj podają tabele czasu przygotowywania posiłków dzięki temu możesz zorientować się, jak długo potrwa przygotowanie określonej potrawy bądź wypieku
 • otwieraj drzwiczki piekarnika najrzadziej jak to możliwe
 • pamiętaj że wcześniejsze nagrzanie piekarnika nie zawsze jest potrzebne
 • piekarnik z termoobiegiem nagrzewa się natychmiast po włączeniu
 • na 5 – 10 minut przed planowanym zakończeniem pieczenia wyłącz piekarnik

dodatkowe informacje:
Jak kupić energooszczędny piekarnik i zasady energooszczędnego korzystania z piekarnika

zobacz również:
Energooszczędny okap kuchenny

Zasady energooszczędnego korzystania z kuchenki mikrofalowej

Nie podgrzewaj jedzenia w piekarniku elektrycznym czy w kuchence indukcyjnej – zamiast tego wybierz kuchenkę mikrofalową. W ten sposób zmniejszysz zużycie energii nawet o 80%. W przypadku kuchenki mikrofalowej zrezygnuj z włączonego trybu gotowości – odłącz ją od zasilania, gdy jej nie używasz. Dzięki temu zaoszczędzisz 30% energii.

Zasady energooszczędnego korzystania z ekspresu do kawy

Miłośnicy kawy powinni przede wszystkim rozważyć wymianę ekspresu automatycznego na przelewowy. Dzięki temu można zaparzyć więcej kawy jednocześnie i zaoszczędzić do 78% energii.

 • pamiętaj o wyłączaniu urządzenia od prądu, gdy przestaniesz z niego korzystać
 • w przypadku ekspresu przelewowego postaraj się parzyć tyle kawy, ile potrzebujesz – zaoszczędzisz 50% energii

Nie lej wody

Koszty zużycia wody wynikają z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, ale także konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest oszczędzanie wody nie tylko ciepłej, ale również zimnej.

Zasad energooszczędnego korzystania z wody w celu ograniczenia zużycia energii do jej ogrzewania

 • zakręcaj wodę podczas golenia, czy mycia zębów
 • bierz szybki prysznic a nie kąpiel w wannie
 • reguluj temperaturę wody przy małym strumieniu
 • kontroluj temperaturę nalewanej wody
 • nie stój pod strumieniem wody
 • jeżeli chcesz przeznaczyć na kąpiel w wannie 20 minut nalej do niej niewielką ilość wody
 • zamontuj słuchawkę prysznicową z perlatorem (areatorem) i reduktorami przepływu wody
 • wymień baterię prysznicową na jednouchwytową
 • zwróć uwagę na parametry pralek i zmywarek, które kupujesz, ponieważ poprawiają efektywność zużycia wody i energii
 • myj naczynia w zmywarce bo to w znacznym stopniu ogranicza zużycie wody i energii
 • włączaj zawsze pełną zmywarkę i pralkę
 • jeżeli w domu nie ma zmywarki, nie myj naczyń pod strumieniem bieżącej wody
 • owoce i warzywa myj w misce z wodą a nie pod strumieniem bieżącej wody

dodatkowe informacje:
Oszczędzanie wody czyli jak oszczędzać wodę
Perlator (aerator) do wody. Jak wybrać i jak działa?

Energooszczędne ogrzewanie

Ogrzewaj z umiarem

Termomodernizacja budynku, modernizacja istniejącej instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego, oraz wentylacyjnego, dla nowo budowanego domu, to jedne z najważniejszych kwestii dla każdego inwestora.

Prawidłowy montaż, konserwacja i energooszczędne użytkowanie (korzystanie) instalacji grzewczych również przyczyniają się do dalszych oszczędności w domowym budżecie i zminimalizowania kosztów, które ponosimy w związku z ich eksploatacją.

dodatkowe informacje:
energooszczędne ogrzewanie

Ochładzaj z głową

Zasady energooszczędnego korzystania z klimatyzacji

 • wybierz klimatyzator o wysokiej klasie energetycznej,
 • w trakcie pracy klimatyzatora zamykaj okna
 • chroń pomieszczenia przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie słoneczne
 • wykorzystuj możliwość programowania klimatyzacji
 • programuj odpowiednią temperaturę pomieszczeń – optymalnie 22-25 °C.
 • wyłączaj klimatyzator wychodząc z domu

Zasady energooszczędnego korzystania z lodówki

Mówiąc o oszczędzaniu energii w domu myślimy w jaki sposób można zmniejszyć na nią wydatki. Oświetlenie, komputer, piekarnik, płyta indukcyjna, czajnik elektryczny mają spory wpływ na nasze rachunki, ale tylko jedno urządzenie elektryczne podłączone jest do prądu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Mowa oczywiście o lodówce.

 • ustaw optymalną temperaturę dla lodówki w zakresie 6-8°C – im wyższa temperatura, tym niższe będzie zużycie prądu. Każde dodatkowe obniżenie temperatury o 2°C, powoduje wzrost poboru prądu o kilkanaście procent. Niższe temperatury nie mają wpływu na świeżość produktów, a jedynie spowodują zwiększenie zużycia energii.
 • ustaw docelową temperaturę w zamrażarce na -18°C – dodatkowe obniżanie temperatury (poniżej -18°C) nie spowoduje zwiększenia trwałości produktów, ale zwiększy zużycie prądu. Każdy 1 stopień w dół w zamrażarce, to około 8% większe zużycie energii.
 • otwieraj lodówkę lub zamrażarkę tyko na tak długo, jak to jest potrzebne – zanim otworzysz drzwi od lodówki pomyśl przez sekundę co chcesz z niej wyciągnąć. Jeżeli drzwi są otwarte dłużej, to do urządzenia dostaje się zawilgocone powietrze zewnętrzne, co powoduje wzrost zużycia energii. W przypadku zamrażarki wilgoć zamarza, a rosnąca grubość warstwy lodu pogarsza sprawność urządzenia.
 • wyciągaj żywność na krótko – żywność która ma być z powrotem umieszczona w lodówce powinna jak najszybciej do niej wrócić zanim się ogrzeje np. po odkrojeniu potrzebnej części. Czym mniej się ogrzeje tym lepiej.
 • produkty z zamrażarki rozmrażaj w lodówce – rozmrożenie potrwa w lodówce nieco dłużej niż poza nią, ale zaoszczędzisz na prądzie, gdyż rozmrażany produkt ochładzać będzie wnętrze lodówki.
 • nigdy nie wkładaj do lodówki ciepłych czy gorących potraw – poczekaj aż osiągną temperaturę pokojową, inaczej chłodziarka zużyje do trzech razy więcej prądu na ich ochłodzenie. Szacunkowo 1 litr wody o temperaturze 50°C wstawiony do lodówki, spowoduje o 60% większe zużycie energii elektrycznej, niż ten sam litr wody o temperaturze pokojowej 20°C, przy schłodzeniu w obu przypadkach do 6°C.
 • przed włożeniem produktów spożywczych do lodówki lub zamrażarki zamknij je w szczelnych pojemnikach – produkty wkładane do zamrażarki muszą być szczelnie opakowane. Dzięki temu ograniczysz zjawisko parowania tych produktów w lodówce i tworzenie się szronu. Szron to konieczność konsumpcji większej energii w celu utrzymania zamierzonej temperatury.
 • układaj produkty w przeznaczonych dla nich strefach temperaturowych – unikniesz w ten sposób niepotrzebnego chłodzenia niektórych produktów. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi każdej lodówki.
 • układaj produkty w lodówce zawsze w podobny sposób – dzięki temu łatwiej i szybciej będziesz mógł je odszukać
 • jeśli rozmrażasz zamrażarkę, to przełóż wszystkie produkty do chłodziarki
 • wyjeżdżając na dłużej niż dwa tygodnie wyłącz urządzenie i pozostaw uchylone drzwi – optymalnie z punktu energooszczędności jest, jeżeli przed wyjazdem pozbędziesz się z lodówki całej żywności, a lodówkę wyłączysz z prądu na czas Twojej nieobecności. Pamiętaj o tym, żeby po wyłączeniu jej z prądu pozostawić otwarte drzwi lodówki. Unikniesz brzydkich zapachów i pleśni.
 • jeżeli jednak zostawiasz w lodówce produkty, to przestaw ją na wakacyjny tryb działania lub podwyższ temperaturę chłodziarki do 7-8°C
Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Pamiętaj! Ekologiczne podejście do życia powinno być częścią naszej codzienności, a nie przykrym obowiązkiem, który uprzykrza nam życie.

Każda NASZA decyzja, nawet najmniejsza zmiana w codziennym życiu ma znaczenie dla życia na Ziemi.
Każdy ma swój mały, ale realny wpływ, może małymi krokami zmieniać rzeczywistość i polepszać stan planety.

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.

Nie czekaj do jutra,
los Ziemi jest w Twoich rękach!
Już dziś Włącz oszczędzanie
na własną, domową miarę!

Łukasz Pająk – autor portalu Włącz oszczędzanie

Przydatne porady

Jak przygotować się na brak prądu?

Braki w dostawie prądu mogą nam znacznie utrudnić życie. Bez odpowiedniego przygotowania funkcjonowanie w domu czy mieszkaniu, które jest zależne od dostaw energii, może stać się niemożliwe.

Przydatne gadżety które warto mieć w domu pod ręką:

 • latarka – posiadanie latarki w domu czy mieszkaniu to konieczność. Obecnie w sklepach można znaleźć latarki ledowe charakteryzujące się dużą mocą, oraz żywotnością
 • świece – warto wyposażyć się w świece, które nie potrzebują prądu czy baterii
 • powerbank – jest to urządzenie które pełni funkcję przenośnej baterii i przy pomocy którego naładujesz różne sprzęty elektroniczne. Powerbank o pojemności 20000 mAh może spokojnie naładować smartfona od 4 do 6 razy. UWAGA! Po zakupie powerbanku nie zapomnij go naładować, by z niego skorzystać w razie braku prądu.
 • żywność długoterminowa – dobrym pomysłem jest zakup żywności liofilizowane, która nie zajmuje dużo miejsca i jest przydatna do spożycia nawet przez wiele lat
 • kuchenka turystyczna – gdy dojdzie do awarii prądu, nie będziesz możliwości przygotowania posiłków na elektrycznej płycie grzewczej czy w piekarniku, dlatego warto się wyposażyć w kuchenkę turystyczną i butlę z gazem
 • piecyk grzewczy gazowy – gdy dojdzie do awarii sieci elektrycznej, ogrzewanie również przestanie działać. Dzieje się tak, ponieważ jest ono zależne od dostaw energii elektrycznej, dlatego warto zaopatrzyć się w piecyk gazowy, oraz dodatkową butlę, które zapewnią ci niezależne źródło ciepła.
 • agregat prądotwórczy – to sprzęt, który generuje prąd przy użyciu silnika spalinowego zasilanego paliwem. W zależności od wybranego modelu może być zasilany benzyną lub olejem napędowym. Dzięki niemu uruchomisz niektóre sprzęty w domu.

Jak sprawdzić czy produkty w zamrażalniku nie uległy rozmrożeniu

Kiedy wyjeżdżasz na dłuższy urlop warto po powrocie sprawdzić, czy w naszym domu nie było dłuższych przerw w dostawie prądu, a produkty spożywcze są nadal zdatne do spożycia.

Do przeprowadzenia testu wystarczy kubek, moneta oraz woda. Napełnij kubek wodą, umieść go w zamrażalniku i poczekaj, aż płyn zamarznie. Na wierzchu połóż monetę i ponownie włóż kubek do zamrażalnika. Po powrocie z urlopu sprawdź, czy moneta wciąż znajduje się na wierzchu. Jeżeli tak, to znak, że nie doszło do zatrzymania w dostawie prądu i produkty spożywcze, które znajdowały się w lodówce, nadają się do spożycia. W przeciwnym wypadku mogą być one nieświeże i niezdatne do spożycia.

Mrożąc, możemy przechowywać produkty nawet do sześciu miesięcy. W przypadku warzyw ten okres wydłuża się do roku. Jednak zamrożony i rozmrożony produkt nadaje się wyłącznie do natychmiastowego spożycia, nie można go ani długo przechowywać, ani ponownie poddać procesowi mrożenia. Żywność zawiera mikroorganizmy, które są obecne zarówno w mięsach, jak i warzywach.  Podczas zamrożenia zostają one uśpione, a po rozmrożeniu budzą się i stają aktywne. Jeśli więc ponownie chcemy zamrozić mięso, narażamy się na zatrucie pokarmowe.

Urządzenia które pomagają zmniejszyć pobór prądu

Gadżety i urządzenia które pomogą zmniejszyć pobór energii elektrycznej:

 • inteligentne gniazdka – o niewielkie urządzenia, które instaluje się w zwykłym gniazdku elektrycznym, a następnie sparowuje (łączy) ze smartfonem. Pozwala to na bieżąco monitorować pobór energii z danego źródła, jak i decydować, kiedy urządzenie ma być włączone, czy też wyłączone. Wiele z dostępnych na rynku modeli jest sterowanych zdalnie, co umożliwia odłącznie ich z dowolnego miejsca, np. z pracy. W tym przypadku racjonalne zarządzanie korzystaniem z energii z pewnością doprowadzi do zmniejszenia poboru i przy okazji samych rachunków.
 • urządzenia monitorujące pobór prądu – dedykowane kontroli zużycia, urządzenia monitorujące sprawdzą się szczególnie w pomieszczeniach firmowych, ale i w gospodarstwie domowym mogą stanowić cenne źródło informacji. W tym celu w kablach zasilających instalowane są nieinwazyjne czujniki, z których zbierane są w czasie rzeczywistym dane. Wszystko to wyświetlane jest za pomocą dedykowanego programu na specjalnym monitorze. Co istotne, taki sprzęt nie tylko pokazuje właściwy pobór energii, ale możemy sprawdzić także dane w określonych przez nas przedziałach czasu. Metoda ta pozwala monitorować, kiedy energia elektryczne jest użytkowana bez potrzeby i w ten sposób marnowana. Przykładowo, można zweryfikować sytuacje, w których w pomieszczeniach służbowych świeci się światło nawet jeśli aktualnie nikt tam nie przebywa. W efekcie można takim sytuacjom przeciwdziałać i znacznie oszczędzić. Pomóc w tym natomiast mogą urządzenia z kolejnej strony.
 • czujniki ruchu – czujnik który reaguje na ruch, dzięki czemu światło będzie się automatycznie włączać i świecić w czasie, gdy ktoś faktycznie przebywa w pomieszczeniu. Jednak w momencie jego opuszczenia, a tym samym zaprzestania ruchu w jego obrębie, oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone.
 • czasowe wyłączniki – włączniki dzięki którym sami decydujemy kiedy i gdzie powinno świecić się światło. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w pomieszczeniach przemysłowych, ale też w domu. Nie tylko pozwoli ograniczyć pobór prądu do okresów, gdy jest on konieczny, ale pozwoli też np. włączyć na jakiś czas światło przebywając poza domem, aby sprawić pozory obecności domowników.
 • ładowarki solarne – niewielkich rozmiarów urządzenia działające jak powerbanki, które możemy ze sobą wszędzie zabrać. Wystarczy wystawić je przez określony czas na działanie promieni słonecznych, a za pomocą zgormadzonej w ten sposób energii naładować następne urządzenia.

źródło: materiały prasowe
Dom w zgodzie z naturą, Christine liu
Ekologia dla każdego, Kim McKay, Jenny Bonnin
Ekologiczny dom, Kim McKay, Jenny Bonnin
Ekologiczne dzieciaki, Kim McKay, Jenny Bonnin
Ekologiczna praca, Kim McKay, Jenny Bonnin
W tych godzinach oszczędzaj energię, pse.pl
Wiele opłat w gospodarstwie domowym zależne jest od zużycia energii
Wykorzystuję, nie marnuję, Sylwia Majcher
Ranking dziennego zużycia energii elektrycznej na podstawie danych opublikowanych przez PGNiG
12 sprytnych sposobów jak ocalić nasz świat, Porady ekspertów WWF

Świadomy konsument – dodatkowe informacje:
ekologiczne i zrównoważone święta, black friday, Clean label, cyber monday, cyfrowy paszport produktu (Digital Product Passport, DPP), cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), data przydatności do spożycia, data ważności, degrowth, domowe (naturalne) środki czystości, dyrektywa Cyfrowa, Dyrektywa Omnibus, dyrektywy PPWD (Packaging and Packaging Waste Directive). dyrektywa Towarowa, dyrektywa Single-Use Plastics, ekoprojekt, ekoprojektowanie (ecodesign), etykiety energetyczne, greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), ekonomia subskrypcji, fast fashion (szybka, śmieciowa moda), fast homeware, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), kosmetyki naturalne (ekokosmetyki), marnowanie żywności, Nutri-Score (5-Colour Nutrition Label, 5-CNL) pięciokolorowa etykieta żywieniowa, olej palmowy, odpowiedzialna konsumpcja, pakiet odpadowy, Prawo Do Naprawy (#RightToRepair), produkt bio, produkt ekologiczny (eko), produkt naturalny, recykling, redesign, rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), ekonomia współdzielenia (sharing economy), slow fashion, społeczna lodówka, strategia Od pola do stołu, system kaucyjny, transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, upcykling, uwalnianie książek (bookcrosing), zdrowa żywność, zrównoważona moda, zrównoważone rybołówstwo, żywność alternatywna, żywność drukowana, żywność ekologiczna

ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint)
air-commerce, downsizing, overpackaging

Jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne:
na wakacjach, na zakupach, w podróży, ograniczenie zużycia papieru
oszczędzanie energii elektrycznej (oszczędzanie prądu): tryb czuwania Stand-by
energooszczędne oświetlenie: świetlówka kompaktowa (energooszczędna), żarówka LED
oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody: perlator
energooszczędna wentylacja, energooszczędne ogrzewanie
energooszczędne urządzenia: czajnik elektryczny, komputer, lodówka i zamrażarka, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, płyta grzejna, pojemnościowy podgrzewacz do wody, pralka, telewizor, zmywarka
segregacja odpadów
znaki i oznaczenia ekologiczne

Ekologiczny styl życia:
dieta planetarna, freganizm, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), Less Waste, Roślinne zamienniki mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, Repair Cafe, Slow fashion, Slow life, weganizm, wegetarianizm,
Zero Waste
zasada 3R, zasada 5R, zasada 8R: Rethink (Przemyśl swoją relację ze środowiskiem), Refuse (Odmawiaj), Reduce (Unikaj), Reuse (Użyj ponownie), Rehome (Znajdź nowy dom), Repair (Naprawiaj), Recycle (Utylizuj, Recyklinguj, Oddaj do odzysku), Rot (kompostuj)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top