Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)

Wszystkie produkty mają wpływ na środowisko naturalne, ale jedne z nich są mniej a inne bardziej szkodliwe dla środowiska. Troszcząc się o to co kupujesz, troszczysz się o środowisko naturalne. Żeby zrozumieć dlaczego produkty mają różny wpływ na środowisko należy zrozumieć na czym polega cykl życia produktu.

Znaki ekologiczne na opakowaniach, oraz etykiety energetyczne mówią nam o wpływie danego produktu na środowisko naturalne. Opisują zużycie wody, energii elektrycznej przez dane urządzenie, zanieczyszczenie środowiska w czasie produkcji i późniejszego rozkładu produktu. Pozwalają konsumentom zorientować się w oferowanych na rynku produktach i porównać je z wyrobami innych producentów. Dzięki temu, oraz prawidłowemu użytkowaniu znacznie zmniejsza się szkodliwy wpływ produktów, oraz urządzeń na środowisko.

Co to jest cykl życia produktu

Przez cykl życia produktu rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu, do etapu recyklingu. Jako konsumenci rejestrujemy tylko fragment cyklu życia każdego produktu, czyli czas kiedy go używamy. Nie widzimy jak surowce potrzebne do wyprodukowania danego produktu są wydobywane, a następnie przetwarzane. Nie widzimy produkcji i sposobu transportu produktu do punktu sprzedaży. Kiedy produkt wyrzucamy do kosza, przestaje on dla nas istnieć.

Żeby zrozumieć koszt, czyli finansowe nakłady poniesione na wytworzenie danego produktu, oraz jego wpływ na środowisko, musimy wziąć pod uwagę cały cykl życia, a nie tylko moment kiedy go używamy.

Ocena Cyklu Życia Produktu – Life Cycle Assesment (LCA)

Flickr / @ Amelia Sommer / CC BY 2.0

Ocena Cyklu Życia Produktu zwana także Life Cycle Assesment (LCA ) to system oceny ekologiczności produktu. Zanim produkt otrzyma odpowiednie oznakowanie ekologiczne, przechodzi rygorystyczne badania odnośnie jego wpływu na środowisko w całym okresie użytkowania. Całościowa analiza rozpoczyna się od momentu wydobycia surowców i towarzyszy aspektom środowiskowym produkcji, dystrybucji (w tym pakowania), użytkowania i utylizacji produktu.

Różne produkty mają zróżnicowany wpływ na środowisko w różnych etapach ich cyklu życia. Jedne z nich mają największy wpływ na środowisko podczas produkcji np. wypalanie cegieł, inne jak sprzęt AGD podczas ich użytkowania, ze względu na zużywanie energii, wody, oraz chemikaliów w postaci substancji piorących.

Poszczególne etapy cyklu życia produktu, czyli LCA

Ocena cyklu życia produktu dzieli się na kilka etapów.

Etap 1 Wydobycie surowców

Wszystkie produkty rozpoczynają swoje życie w środowisku naturalnym. Żeby wydobyć surowce z ziemi, lub innego miejsca potrzebna jest energia. Podczas tego etapu powstają odpady i zanieczyszczenia. Ma to ogromny wpływ na środowisko. Poprzez odpowiednie wydobycie i eksploatacje surowców naturalnych można zminimalizować jego negatywne skutki.

Etap 2 Produkcja, pakowanie

Surowe materiały poddaje się przetworzeniu, a następnie wykorzystuje do produkcji różnych przedmiotów. Potrzebna jest do tego energia, a ubocznym skutkiem produkcji przedmiotów jest powstawanie odpadów i zanieczyszczeń. Istotne znaczenie ma zatem opracowanie energooszczędnego procesu produkcji, zminimalizowanie odpadów, oraz ich oczyszczenie, co pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Etap 3 Transport i dystrybucja

Gotowe produkty przewożone są do sklepów kosztem dodatkowego zużycia energii i powstawaniem zanieczyszczeń szkodzących środowisku. Zero lub nisko emisyjny transport towarów pozwoli ograniczyć wpływ tego etapu na środowisko

Etap 4 Użytkowanie przez konsumenta

Po dokonaniu zakupu konsumenci użytkują nowe przedmioty. Niektóre z nich zużywają zasoby naturalne, energię i produkują zanieczyszczenia. Produkty w ciągu użytkowania wymagają napraw, co generuje dodatkową produkcję potrzebnych części. Odpowiednie zaprojektowanie produktów, oraz ich duża energooszczędność pozwoli na zminimalizowanie wpływu na środowisko.

Etap 5 Zakończenie eksploatacji produktu

Kiedy produkt przestaje być używany pozbywamy się go i wyrzucamy do śmieci. Do pozbycia się produktu i poddania go recyklingowi potrzebujemy energii. Na tym etapie powstaje najwięcej odpadów i zanieczyszczeń. Zminimalizowanie oddziaływania produktu zużytego na środowisko może się odbyć poprzez prostą naprawę, segregację odpadów, recykling lub upcykling produktu.

@ Canva Pro

Analiza środowiskowego cyklu życia produktu

Analiza środowiskowego cyklu życia jest skoncentrowana na fizycznych cechach produktu i aspektach środowiskowych powiązanych z realizacją poszczególnych faz jego cyklu życia. Bez względu na ilość danego produktu poddawaną ocenie, przechodzi on te same etapy cyklu życia, a struktura cyklu życia będzie identyczna bez względu na to, czy analizie zostanie poddany pojedynczy, czy więcej produktów.

W środowiskowym ujęciu, cykl życia postrzegany jest przez pryzmat funkcji (użyteczności) produktu, jako proces stopniowego nabywania i utraty zdolności do zaspakajania określonych potrzeb. Jest to okres niejednorodny, w którym występują zarówno koszty, jak i przychody, dlatego analizując środowiskowy cykl życia produktu należy akcentować materialną korzyść występującą w czasie jego trwania.

Pierwsze badania dotyczące aspektów i oceny potencjalnych wpływów w cyklu życia wyrobu były prowadzone na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dotyczyły one analizy efektywności zużycia surowców i energii. Pionierem w tym zakresie była m.in. Coca-cola.

Analiza cyklu życia składa się z następujących etapów

  • określenie celu i zakresu
  • identyfikacja aspektów oddziaływania na środowisko
  • ocena oddziaływań na środowisko
  • wnioski dotyczące możliwości udoskonaleń

Podstawowym standardem związanym z oceną cyklu życia produktu jest norma ISO 14040 (Zarządzanie środowiskowe – Ocena Cyklu życia – zasady i struktura). Dodatkowe szczegóły dotyczące tej metody zawarto w komplementarnych normach międzynarodowych ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043, ISO/TR 14049 odnoszących się do różnych faz LCA.

LCA jest narzędziem diagnostycznym przydatnym przy zarządzaniu środowiskowym. W wyniku stosowania LCA zarządzający przedsiębiorstwem identyfikują obszary, które są źródłem szczególnych obciążeń dla środowiska bądź zdrowia ludzi.

Informacje płynące z analiz mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwo

  • do reorganizacji procesu wytwarzania i dystrybucji
  • zmian konstrukcyjnych produktu
  • zastąpienia szkodliwych komponentów czystszymi
  • proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem

Ekologiczna firma

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)
Przez cykl życia produktu rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu, do etapu recyklingu. Jako konsumenci rejestrujemy tylko fragment cyklu życia każdego produktu, czyli czas kiedy go używamy. Nie widzimy jak surowce potrzebne do wyprodukowania danego produktu są wydobywane, a następnie przetwarzane. Nie widzimy produkcji i sposobu transportu produktu do punktu sprzedaży. Kiedy produkt wyrzucamy do kosza, przestaje on dla nas istnieć.

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint
Ślad środowiskowy to narzędzie służące do oceny stopnia oddziaływania produktu, usługi lub organizacji na środowisko. Ślad środowiskowy uwzględnia wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców, lub uprawy, poprzez ich przetwarzanie, transport, eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling. Poprzez pojęcie wpływu na środowisko należy rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza, zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów wody, minerałów, gleby, pokrycia leśnego, degradację bioróżnorodności.

Ślad wodny czyli water footprint
Ślad wodny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które na co dzień konsumujemy. Ślad wodny to suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta. Dotyczy on produktów, do których wytwarzania potrzebna jest woda. Ślad wodny można obliczyć indywidualnie za pomocą określenia całkowitej ilości wody zużywanej przez daną osobę podczas codziennych czynności.

Zielony marketing czyli green (eco) marketing
Zielony marketing to rodzaj działań marketingowych, w którym jednocześnie propagowane są postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Green marketing może przyjąć bardzo różne formy i dotyczyć zarówno działań proekologicznych ze strony klientów, jak i producenta. Działania związane z zielonym marketingiem mogą być związane z określonym produktem, jego opakowaniem, jak i sposobem produkcji, dystrybucji i promocją działań proekologicznych.

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo
Greenwashing to zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. Innymi słowy greenwashing to mydlenie oczu konsumentom, którzy mają kojarzyć markę z ekologią, chociaż ta tak naprawdę działa na szkodę środowiska naturalnego.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Jest to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał we wrześniu 1999 roku dzięki współpracy Dow Jones Indexes (najbardziej znany na świcie indeks giełdowy), STOXX Limited (wiodący wydawca indeksów europejskich) i SAM Group (Sustainable Asset Management – uznany na świecie pionier społecznie odpowiedzialnego inwestowania).

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
LOHAS to nazwa ruchu społecznego i styl życia oparty na zdrowiu i zrównoważonym rozwoju. Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób. Coraz więcej firm widzi ten potencjał i stara się dostosować swoje produkty właśnie do tej grupy docelowej.

Zielona gospodarka czyli green economy
Zielona gospodarka to taka, która wpływa na poprawę dobrobytu ludzi i zwiększa sprawiedliwość społeczną jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zasobów naturalnych. W ujęciu węższym zieloną gospodarkę rozumie się dosłownie jako obszary powiązane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego. W szerszym dopuszcza się także te płaszczyzny, które na ochronę środowiska oddziałują również pośrednio, lub wiążą się pośrednio z dziedzinami, które bezpośrednio mają wpływ na środowisko naturalne.

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)
Zielone miejsca pracy to stanowiska, które wspierają zieloną gospodarkę. Zalicza się do nich branże i przedsiębiorstwa, które zmieniają swoje produkty, technologie na przyjazne środowisku. Zielone zawody definiuje się jako specjalności związane z szeroko rozumianą działalnością w dziedzinach ochrony środowiska, ekologii i odnawialnych źródeł energii, sektorem transportu zbiorowego, budownictwa ekologicznego i gospodarki odpadami.

Zielony wzrost (green growth)
Zielony wzrost to dążenie do wzrostu i rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.

X