fbpx

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Korzyści ekonomiczne z realizowania przedsięwzięć z zakresu zielonego marketingu są wymierne. Monitoruje się je w powstałym w 1999 roku indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability Index. Jest to światowe zestawienie wyników finansowych firm prowadzących politykę zrównoważonego rozwoju.

Dow Jones Sustainability Index DJSI

Dow Jones Sustainability Index to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał we wrześniu 1999 roku dzięki współpracy Dow Jones Indexes (najbardziej znany na świcie indeks giełdowy), STOXX Limited (wiodący wydawca indeksów europejskich) i SAM Group (Sustainable Asset Management – uznany na świecie pionier społecznie odpowiedzialnego inwestowania).

Od tamtej pory powstało ponad kilkanaście różnych indeksów dla świata, regionów bądź branż.

Metodologia Dow Jones Sustainability Index

Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy selekcji spółek do indeksu zrównoważonego rozwoju DJSI jest analiza w trzech warstw: ekonomia, ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna, którym przyporządkowano wagi. Ponadto raz w roku analizuje się związaną ze zrównoważonym rozwojem dokumentację firmy i przekazy medialne, a w końcu ma miejsce osobista konsultacja z przedstawicielami firmy.

Wśród wskaźników przeważają ekonomiczne oraz środowiskowe, ale brane są pod uwagę także kryteria społeczne, takie jak kultura korporacyjna, raportowanie środowiskowe, działalność charytatywna oraz promowanie rozwoju pracowników.

Metodologia DJSI oparta jest na selekcji pozytywnej i ma na celu wyłonienie spółek tzw. best in class, czyli najlepszych w danej klasie. Miejsce na indeksie zależy od Oceny Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstwa Corporate Social Responsibility (CSR). Jedynie najlepsze 10% ocenianych spółek z każdej branży zostaje włączonych do indeksu DJSI World.

W Dow Jones Sustainability Index wyróżniane są firmy reprezentujące różne branże, ale wyprzedzające konkurencję w zakresie monitorowania wskaźników zrównoważonego rozwoju w swojej działalności biznesowej. Przedsiębiorstwom DJSI zapewnia ekonomiczną mierzalność ich strategii zrównoważonego rozwoju, zarządzania społeczną odpowiedzialnością, jej ryzykiem i kosztami.

Indeksy CSR na świecie

Od końca lat 90-tych XX wieku można było zaobserwować znaczący wzrost liczby wskaźników (benchmarków), których nadrzędnym celem było opisywanie koniunktury wśród spółek spełniających określone wymogi CSR.

Instytucje wprowadzające te instrumenty finansowe najczęściej kierowały się dwoma motywami. Po pierwsze indeksy odpowiedzialne tworzone były w celu wyznaczenia benchmarku dla spółek prowadzących działania CSR. Po drugie zaś, miały stanowić realną referencję dla inwestorów uwzględniających w swoich decyzjach inwestycyjnych kryteria ESG (Enviroment, Social, Governance).

Za pioniera tego zjawiska należy uznać firmę Dow Jones, która we wrześniu 1999 roku rozpoczęła publikację indeksu SI (Sustainability Index). Rok później fundusz Calvert rozpoczął publikację indeksu CSI, zaś w lipcu 2001 roku pierwszy indeks FTSE4Good opublikowała angielska firma FTSE.

Calvert Social Index (CSI)

Indeks funduszy inwestycyjnych Calvert, obliczany od marca 2000 roku, mierzący koniunkturę amerykańskich spółek, określanych jako odpowiedzialne społecznie. Przy selekcji spółek do indeksu prowadzona jest analiza pod kątem ich produktów (rodzaj tworzonych produktów), środowiska (ochrona i zanieczyszczenie), miejsca pracy (przestrzeganie zasad i norm) i uczciwości.

FTSE4GOOD series

Wprowadzony przez London Stock Exchange i Finacial Times w lipcu 2001 r. Selekcja spółek do indeksów obejmuje selekcję negatywną (wykluczane są spółki zajmujące się produkcją broni, używek czy nie przestrzegające zasad równości społecznej) oraz pozytywną (działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie pozytywnych relacji z otoczeniem, utrzymanie i rozwój praw człowieka, walka z korupcją). Indeksy te mają, jako jedyne, specjalny status uznawany przez UNICEF.

FTSE Johannesburg Stock Exchange Socially Responsible Index (JSE SRI)

Wprowadzony w maju 2004 przez Johannesburg Stock Exchange przy współpracy z EIRIS, FTSE4GOOD – FTSE International Ltd. i KPMG. Głównym celem twórców indeksu było wprowadzenie benchmarku dla inwestorów oraz pośrednio wsparcie i promocja odpowiedzialnego zarządzania w regionie Afryki Południowej. Johannesburg Stock Exchange Socially Responsible Index był pierwszym tego typu instrumentem finansowym wprowadzonym na rynkach wschodzących. Podstawowym kryterium selekcji spółek poza prowadzeniem biznesu odpowiedzialnego społecznie było przestrzeganie praw człowieka

Sao Paolo Stock Exchange Corporate Sustainability Index (ISE)

Wprowadzony przez BOVESPA, Sao Paulo Stock Exchange przy współpracy z Center for Sustainability Studies of Fundaçao Getulio Vargas (CES-FGV) oraz IFC (International Finance Corporation) w grudniu 2005 roku. Ideą twórców indeksu było wprowadzenie benchmarku dla inwestorów zainteresowanych odpowiedzialnym inwestowaniem oraz promocja CSR wśród brazylijskich firm. Metodologie oparto na selekcji pozytywnej (kryteria ESG).

KLD Global Sustainability Index Series (GSI)

Wprowadzony przez KLD Research & Analytics w październiku 2007 r. Indeks stanowił benchmark stworzony w oparciu o kryteria ESG w odniesieniu do trzech obszarów geograficznych: Ameryka Płn., Europa, Azja i Pacyfik. Metodologię indeksu oparto na selekcji pozytywnej (kryteria ESG).

źródło: materiały prasowe, respectindex.pl

Przewiń do góry
X