Europejski Zielony Ład (European Green Deal)

Czas czytania: 29 minut

Ostatnia aktualizacja:

W najbliższych dziesięcioleciach czeka nas ogromna zmiana związana z reformą całych gospodarek tak, aby były bardziej zielone. Unia Europejska dążąc w stronę zeroemisyjności zaproponowała nową strategię wspólnoty czyli Europejski Zielony Ład. Zakłada ona wdrożenie działań związanych z ochroną środowiska, oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, aby w 2050 roku Europa była kontynentem neutralnym klimatycznie.

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobnooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów i w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku, o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Europejski Zielony Ład (European Green Deal)

To zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 roku.

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu zostały przedstawione w opublikowanym w grudniu 2019 roku komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pn. Europejski Zielony Ład (COM(2019) 640 final)

Główne kierunki działania i korzyści płynące z Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład zakłada m.in. transformację energetyczną, redukcję emisji CO2 i przejście z brudnej energetyki na odnawialne źródła energii. Ważnymi punktami strategii są także zrównoważony transport, oparty na paliwach alternatywnych, oraz efektywne energetycznie budownictwo i gospodarowanie odpadami w zamkniętym obiegu.

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, powstrzymaniu zmiany klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń.

Europejski Zielony Ład dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności transportu, energii, rolnictwa, obiektów budowlanych oraz takich gałęzi przemysłu jak przemysł stalowy, cementowy, teleinformatyczny, tekstylny i chemiczny.

Dla niektórych krajów wspólnoty zaproponowane działania będą ewolucją i przyspieszą zmiany wprowadzane już od dłuższego czasu. Jednak dla wielu krajów Unii, w tym dla Polski, strategia i jej ambitne cele niosą za sobą rewolucyjne zmiany. Dostosowanie się do nich będzie szczególnie dużym wyzwaniem dla naszego sektora energetycznego, który w Polsce w ponad 75% jest oparty na węglu.

Komisja Europejska w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu określiła 10 priorytetów, zakładających dokonanie przeglądu każdego istniejącego prawa pod kątem jego wpływu na klimat, a także wprowadzenie nowych przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, renowacji budynków, różnorodności biologicznej, rolnictwa i innowacji.

Priorytety Europejskiego Zielonego Ładu:

 • Neutralność klimatyczna Europy
 • Ekonomia o obiegu zamkniętym
 • Renowacja budynków
 • Zero zanieczyszczeń
 • Ekosystemy i bioróżnorodność
 • Zdrowa żywność i zrównoważone rolnictwo
 • Zrównoważony transport
 • Środki finansowe dla najbardziej potrzebujących regionów
 • Badania, rozwój i innowacje
 • Reprezentacja dyplomatyczna na zewnątrz UE

Europejski Zielony Ład ma za zadanie poprawić dobrostan i zdrowie obywateli i przyszłych pokoleń.

 • świeże powietrze, czysta woda, zdrowa gleba i różnorodność biologiczna
 • poddane renowacji i energooszczędne budynki
 • zdrowa i przystępna cenowo żywność
 • większa dostępność transportu publicznego
 • czystsza energia i najnowsze ekologiczne innowacje technologiczne
 • trwalsze produkty, które można naprawić, poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać
 • miejsca pracy dostosowane do przyszłych wyzwań i nabywanie umiejętności na potrzeby transformacji
 • konkurencyjny i odporny w skali światowej przemysł

Celem powyższych działań jest Europa, która będzie pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu.

Etapy wprowadzania Europejskiego Zielonego ładu

 • grudzień 2019 – Komisja przedstawia Europejski Zielony Ład, w którym zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku
 • marzec 2020 – Komisja proponuje Europejskie prawo o klimacie, aby wpisać cel neutralności klimatycznej do 2050 roku do wiążącego prawodawstwa
 • wrzesień 2020 – Komisja proponuje nowy unijny cel redukcji emisji netto o co najmniej 55% do 2030 roku, oraz dodanie go do europejskiego prawa o klimacie
 • grudzień 2020 – Europejscy przywódcy popierają zaproponowany przez Komisję cel redukcji emisji netto o co najmniej 55% do 2030 roku
 • kwiecień 2021 – Parlament Europejski i państwa członkowskie osiągają porozumienie polityczne w sprawie europejskiego prawa o klimacie
 • czerwiec 2021 – Europejskie prawo o klimacie wchodzi w życie
 • lipiec 2021 – Komisja przedstawia pakiet wniosków, które mają przekształcić europejską gospodarkę i umożliwić osiągnięcie celów klimatycznych na 2030 rok. Parlament Europejski i państwa członkowskie negocjują i przyjmują pakiet przepisów dotyczących osiągnięcia celów klimatycznych na 2030 rok.
 • wrzesień 2021 – Nowy europejski Bauhaus: nowe działania i finansowanie
 • październik 2022 – Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych
 • 2030 – UE ogranicza emisje o co najmniej 55% w stosunku do poziomów z 1990 roku
 • 2050 – UE staje się obszarem neutralnym dla klimatu
Priorytety Europejskiego Zielonego Ładu

Priorytety Europejskiego Zielonego Ładu

Klimat – Europa pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku

Europejski Zielony Ład ma sprawić, że do 2050 roku Europa stanie się neutralna dla klimatu. Aby cel ten stał się prawnie wiążący, Komisja zaproponowała Europejskie prawo o klimacie, w którym określono między innymi nowy, ambitniejszy cel w zakresie emisji gazów cieplarnianych netto, czyli redukcję o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Żeby osiągnąć powyższe cele w zakresie dekarbonizacji, Europa musi ograniczyć emisje we wszystkich sektorach, od przemysłu i energii po transport i rolnictwo.

Zmiana klimatu stanowi globalne zagrożenie i można jej przeciwdziałać jedynie poprzez działania w skali całego świata. Dlatego też UE aktywnie angażuje się i wspiera międzynarodowych partnerów w działaniach w dziedzinie klimatu, w szczególności za pośrednictwem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i Porozumienia Paryskiego. Równolegle do działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu UE podejmuje działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, aby stawić czoła jej nieuniknionym skutkom.

Komisja Europejska przystąpiła do Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu i zobowiązała się, że do 2030 roku jej funkcjonowanie stanie się neutralne dla klimatu. W komunikacie i planie działania na rzecz ekologizacji Komisji przyjętych w kwietniu 2022 roku Komisja zobowiązała się do stopniowego ograniczenia swoich emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% w porównaniu z 2005 rokiem, oraz do zrekompensowania w 2030 roku wszelkich pozostałych emisji przez usuwanie dwutlenku węgla certyfikowanymi metodami wysokiej jakości.

 • 30% środków z unijnego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej przyczynia się do osiągania celów klimatycznych
 • 1/3 finansowania działań klimatycznych ze środków publicznych na świecie pochodzi z UE i jej państw członkowskich

Działania:
Europejskie prawo o klimacie
Strategia w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
UE na konferencji klimatycznej COP26
Ochrona warstwy ozonowej
Europejski Pakt na rzecz Klimatu
Dyplomacja klimatyczna
UE na konferencji klimatycznej COP27
Fluorowane gazy cieplarniane

dodatkowe informacje:
Działania w dziedzinie klimatu i Zielony Ład
Działania UE w dziedzinie klimatu i Europejski Zielony Ład

Energia - czysta i efektywna transformacja energetyczna

Energia – czysta i efektywna transformacja energetyczna

Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii. Dekarbonizacja systemu energetycznego UE ma zatem kluczowe znaczenie dla realizacji celów klimatycznych na 2030 rok, oraz długoterminowej strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Europejski Zielony Ład skupia się na trzech głównych założeniach dotyczących przejścia na czystą energię, co pomoże ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i poprawić naszą jakość życia. Te założenia to:

 • zapewnienie przystępnych cenowo i bezpiecznych dostaw energii w UE
 • stworzenie w pełni zintegrowanego, wzajemnie połączonego i cyfrowego unijnego rynku energii
 • nadanie priorytetu efektywności energetycznej, poprawienie charakterystyki energetycznej budynków
 • rozwój sektora energetycznego opartego głównie na źródłach odnawialnych.

Aby to osiągnąć, Komisja wyznaczyła następujące główne cele:

 • budowanie powiązanych ze sobą systemów energetycznych i lepiej zintegrowanych sieci wspierających odnawialne źródła energii
 • promowanie innowacyjnych technologii i nowoczesnej infrastruktury
 • zwiększenie efektywności energetycznej i promowanie ekoprojektów
 • obniżenie emisyjności w sektorze gazowym i promowanie inteligentnej integracji wszystkich sektorów
 • wzmocnienie pozycji konsumentów i pomoc dla krajów UE w przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu
 • propagowanie unijnych norm i technologii energetycznych na arenie światowej
 • wykorzystanie całego potencjału europejskiej morskiej energii wiatrowej

Ekologizacja systemu energetycznego

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku wymaga zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, a także wyższej efektywności energetycznej. Komisja proponuje podwyższenie do 40% wiążącego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym UE. We wnioskach ustawodawczych wspiera się aktualizację strategii dotyczącej paliw odnawialnych (m.in. wodoru) w przemyśle i transporcie poprzez ustanowienie dodatkowych celów.

Ponadto zmniejszenie zużycia energii ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia emisji i obniżenia kosztów energii dla konsumentów i przemysłu. Komisja proponuje zwiększenie na szczeblu UE celów w zakresie efektywności energetycznej, a także nadanie im wiążącego charakteru, tak aby do 2030 roku osiągnąć całkowitą redukcję o 36-39%, jeśli chodzi o zużycie energii końcowej i pierwotnej.

Również system podatkowy dotyczący produktów energetycznych musi wspierać transformację ekologiczną poprzez odpowiednie zachęty. Komisja proponuje dostosowanie minimalnych stawek podatkowych dotyczących ogrzewania i transportu do celów klimatycznych, przy jednoczesnym łagodzeniu skutków społecznych i wspieraniu obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji.

Działania:
Strategia dotycząca integracji systemu energetycznego
Strategia w zakresie wodoru
Strategia na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych
Fala renowacji
Strategia dotycząca metanu
Transeuropejskie sieci energetyczne

dodatkowe informacje:
Energia i Zielony Ład

REPowerEU – przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy

W odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę Komisja Europejska przedstawiła plan. Stoją za nim środki finansowe i prawne służące budowie nowej infrastruktury energetycznej i systemu energetycznego, jakich potrzebuje Europa.

REPowerEU to plan:

dodatkowe informacje:
REPowerEU – przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy

Transport - wydajny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska transport

Transport – wydajny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska transport

Transport wnosi około 5% do unijnego PKB i zatrudnia ponad 10 mln osób w Europie, system transportu ma zatem kluczowe znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw i globalnych łańcuchów dostaw. Jednocześnie transport naraża społeczeństwa na koszty: emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia, hałas, wypadki drogowe i zagęszczenie ruchu.

Obecnie emisje z transportu stanowią około 25% łącznych emisji gazów cieplarnianych w UE i ich wartość wzrosła w ostatnich latach. Unia Europejska planuje do 2050 roku być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu i cel ten wymaga zmian w transporcie. Potrzebny jest jasny drogowskaz do osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem o 90% do 2050 roku.

Zrównoważony transport dla wszystkich

Bardziej ekologiczna mobilność umożliwi korzystanie z czystego, dostępnego i przystępnego cenowo transportu nawet na obszarach najbardziej oddalonych. Komisja Europejska proponuje cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów osobowych i dostawczych:

 • 55% ograniczenie emisji z samochodów osobowych do 2030 roku
 • 50% ograniczenie emisji z samochodów dostawczych do 2030 roku
 • 0 emisji z nowych samochodów osobowych do 2035 roku

Dodatkowo komisja wspiera rozwój rynku pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, oraz infrastruktury niezbędnej do ładowania pojazdów. Ponadto od 2026 roku transport drogowy zostanie objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji, co będzie wiązało się z nakładaniem opłat w przypadku zanieczyszczania środowiska, powinno przełożyć się na wykorzystywanie bardziej ekologicznych paliw, oraz ponowne inwestowanie w czyste technologie.

Komisja proponuje również ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych w odniesieniu do sektora lotnictwa, który do tej pory korzystał ze zwolnień. Proponuje promowanie zrównoważonych paliw lotniczych, poprzez nałożenie na linie lotnicze obowiązku stosowania zrównoważonych paliw mieszanych w odniesieniu do wszystkich odlotów z portów lotniczych UE.

Żeby zapewnić sprawiedliwy udział sektora transportu morskiego w dekarbonizacji europejskiej gospodarki, Komisja proponuje rozszerzenie systemu ustalania opłat za emisję dwutlenku węgla również na ten sektor. Komisja określi cele dla głównych portów, aby umożliwiły zasilanie statków energią elektryczną z lądu, zmniejszając tym samym wykorzystanie zanieczyszczających paliw, które szkodzą też jakości lokalnego powietrza.

Działania:
Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności
Connecting Europe Express

dodatkowe informacje:
Transport a Zielony Ład

Przemysł - strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy

Przemysł – strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy

Europejski Zielony Ład to nowa strategia UE na rzecz wzrostu gospodarczego. Jej celem jest, by do połowy stulecia społeczeństwo UE stało się sprawiedliwsze i lepiej prosperujące, a gospodarka nowoczesna, zasobooszczędna, konkurencyjna i bez emisji netto gazów cieplarnianych. Głównym celem jest wykorzystanie znacznego potencjału na światowych rynkach w zakresie technologii niskoemisyjnych, zrównoważonych produktów i usług. Ma to pomóc osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku Osiągnięcie neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga jednak pełnej mobilizacji przemysłu. Wszystkie przemysłowe łańcuchy wartości, w tym sektory energochłonne, będą miały ważną funkcję do spełnienia.

Nowa europejska strategia przemysłowa będzie sprzyjać transformacji ekologicznej i cyfrowej, oraz zwiększy konkurencyjność europejskiej gospodarki w skali globalnej. Wesprze przemysł w zmniejszeniu śladu węglowego poprzez zapewnienie przystępnych cenowo i czystych rozwiązań technologicznych, oraz opracowanie nowych modeli biznesowych. UE wyciągnęła wnioski z pandemii COVID-19 i zaktualizowała strategię przemysłową tak, aby europejski przemysł mógł być siłą napędową przyspieszonej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Unia Europejska planuje utrzymać ambicje w dziedzinie klimatu i uniknąć sytuacji, w której działania przemysłu na rzecz ograniczenia emisji będą niweczone przez nieuczciwą konkurencję zagraniczną. Komisja proponuje więc mechanizm gwarantujący, że przedsiębiorstwa importujące produkty do UE z krajów o mniej rygorystycznych przepisach dotyczących klimatu będą również musiały płacić opłaty za emisję gazów cieplarnianych.

Działania:
Strategia przemysłowa
Europejski sojusz na rzecz baterii
Europejski sojusz na rzecz surowców
Zrównoważone baterie
Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru
Sojusz na rzecz tworzyw sztucznych o zamkniętym cyklu życia

dodatkowe informacje:
Przemysł i Zielony Ład

Budownictwo - renowacja budynków z myślą o bardziej ekologicznym stylu życia

Budownictwo – renowacja budynków z myślą o bardziej ekologicznym stylu życia

Zielona transformacja stanowi ogromną szansę dla europejskiego przemysłu poprzez tworzenie nowych rynków dla nowych ekologicznych technologii i produktów. Nowe wnioski ustawodawcze będą miały wpływ na łańcuchy wartości nie tylko w sektorach energetyka, transport, ale również budownictwo i renowacja.

Według planów UE do 2030 roku:

 • 35 mln budynków będzie mogło zostać wyremontowanych
 • 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc prac będzie mogło powstać w sektorze budowlanym

Renowacja domów i budynków przyczyni się do oszczędzania energii, ochrony przed ekstremalnymi upałami lub mrozami, oraz rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przyczyni się również do tworzenia miejsc pracy w budownictwie, przy czym zwiększy się zapotrzebowanie na lokalną siłę roboczą.

Nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny będzie wspierał obywateli UE najbardziej dotkniętych ubóstwem energetycznym lub ubóstwem związanym z mobilnością. Pomoże on ograniczyć koszty ponoszone przez osoby najbardziej narażone na skutki zmian, tak aby transformacja była sprawiedliwa i nie pozostawiała nikogo w tyle. Fundusz zapewni szacunkową kwotę 72,2 mld euro w ciągu 7 lat na finansowanie renowacji budynków, dostęp do mobilności bezemisyjnej i niskoemisyjnej, a nawet wsparcie dochodu.

Oprócz budynków mieszkalnych konieczna będzie również renowacja budynków publicznych, aby bardziej korzystały z energii ze źródeł odnawialnych i były bardziej efektywne energetycznie.

Komisja proponuje:

 • zobowiązać państwa członkowskie do renowacji co najmniej 3% całkowitej powierzchni wszystkich budynków publicznych rocznie
 • ustalić na 49% poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach do 2030 roku
 • zobowiązać państwa członkowskie do zwiększania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do ogrzewania i chłodzenia budynków o 1,1% do 2030 roku
Rolnictwo - zdrowy system żywnościowy dla ludzi i dla planety

Rolnictwo – zdrowy system żywnościowy dla ludzi i dla planety

Zrównoważone systemy żywnościowe są niezbędnym ogniwem łączącym zdrowie ludzi, zdrowie społeczeństw i zdrowie planety, dlatego są ważnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach wspólnej polityki rolnej, już teraz jest światowym standardem w zakresie bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa dostaw, wartości odżywczych i jakości. Obecnie musi również stać się światowym standardem zrównoważoności. Przejście na zrównoważony system żywnościowy może przynieść korzyści środowiskowe, zdrowotne i społeczne, a także sprawiedliwsze zyski gospodarcze.

Cele UE w zakresie zrównoważonego rolnictwa to:

Działania:
Reforma wspólnej polityki rolnej i Europejski Zielony Ład
Plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego
Strategia „Od pola do stołu”
Dobrostan zwierząt gospodarskich
Określanie wartości odżywczej

dodatkowe informacje:
Rolnictwo i Zielony Ład

Środowisko i oceany - ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Środowisko i oceany – ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Europejskie morza, oceany i środowisko są źródłem bogactw naturalnych i wzrostu gospodarczego w Europie. Aby w przyszłości nadal mogły nam służyć, musimy je chronić.

Priorytety Europejskiego Zielonego Ładu w tym zakresie to m.in.:

Poprzez działania w tych kluczowych obszarach UE planuje poprawić zdrowie i podnieść jakość życia obywateli, oraz rozwiązać problemy środowiskowe i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych.

Działanie w zgodzie z przyrodą w celu ochrony naszej planety i zdrowia

Przyroda jest ważnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu. Odbudowa zasobów przyrodniczych i umożliwienie ponownego rozwoju różnorodności biologicznej stanowi szybkie i tanie rozwiązanie pozwalające na pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla. Komisja proponuje odbudowę europejskich lasów, gleb, terenów podmokłych i torfowisk. Zwiększy to pochłanianie dwutlenku węgla i sprawi, że środowisko będzie bardziej odporne na zmianę klimatu.

Zrównoważone zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym pozwoli:

 • poprawić nasze warunki życia
 • utrzymać zdrowe środowisko
 • tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy
 • zapewniać zrównoważone źródła energii.

Nowe cele w zakresie naturalnego pochłaniania dwutlenku węgla:

 • -225 Mt stary cel
 • -268 Mt obecna sytuacja
 • -310 Mt nowy cel

Bioenergia przyczynia się do stopniowego wycofywania paliw kopalnych i dekarbonizacji gospodarki UE. Musi być jednak stosowana w sposób zrównoważony. Komisja proponuje rygorystyczne kryteria, dzięki którym wyeliminujemy niezrównoważone pozyskiwanie drewna i ochronimy obszary o wysokiej różnorodności biologicznej.

Działania:
Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030
Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności
Plan działań na rzecz produkcji ekologicznej
VIII program działań w zakresie środowiska
Strategia na rzecz niebieskiej gospodarki
Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń
Odpady i recykling
Zrównoważone baterie
Strategia „Od pola do stołu”
Wspólna polityka rybołówstwa

dodatkowe informacje:
Ochrona środowiska i oceanów i Zielony Ład

Finanse i zielony ład - zrównoważone inwestycje przyczyniające się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Finanse i zielony ład – zrównoważone inwestycje przyczyniające się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Inwestycje w zieloną przyszłość

Aby osiągnąć cele wyznaczone w Europejskim Zielonym Ładzie, Komisja przedstawiła również plan dokonania w kolejnym dziesięcioleciu zrównoważonych inwestycji o wartości co najmniej 1 bln euro. 30% wieloletniego budżetu UE (na lata 2021–2028), oraz unijnego instrumentu NextGenerationEU służącego ożywieniu gospodarki po pandemii COVID-19 przeznaczono na inwestycje ekologiczne.

Kraje UE muszą przeznaczyć co najmniej 37% środków finansowych, które otrzymują w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 672,5 mld euro, na inwestycje i reformy wspierające cele klimatyczne. Wszelkie inwestycje i reformy, które mają zostać sfinansowane w ten sposób, nie mogą znacząco szkodzić celom UE w zakresie ochrony środowiska. Komisja w imieniu UE zamierza zgromadzić 30% funduszy w ramach NGUE poprzez emisję zielonych obligacji.

Unijna polityka spójności

Dzięki unijnej polityce spójności kraje, regiony, samorządy lokalne i miasta w UE mogą prowadzić duże inwestycje przyczyniające się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Muszą one przeznaczyć na te priorytety co najmniej 30% środków, które otrzymują z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poza tym 37% środków z Funduszu Spójności przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W ramach Zielonego Ładu Komisja wprowadziła plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, zwany również planem inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej Europy. Obejmuje on mechanizm sprawiedliwej transformacji, którego celem jest sprawiedliwa transformacja w kierunku zielonej gospodarki. W okresie 2021–2027 pozwoli on uruchomić znaczne inwestycje w celu wsparcia obywateli regionów najbardziej dotkniętych transformacją.

Inwestycje publiczne i prywatne

Program InvestEU pomoże w pozyskiwaniu inwestycji publicznych i prywatnych oraz zapewni UE kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez wykorzystanie znacznych środków prywatnych i publicznych. Rozporządzenie w sprawie InvestEU stanowi, że fundusz InvestEU jako całość będzie ukierunkowany na co najmniej 30% inwestycji przyczyniających się do realizacji celów klimatycznych. Specjalny system sprawiedliwej transformacji wygeneruje dodatkowe inwestycje z korzyścią dla terytoriów objętych programem sprawiedliwej transformacji w uzupełnieniu do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego.

Ponadto środki zrównoważonego finansowania, w tym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zielonych inwestycji, przyczynią się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zwiększenie inwestycji sektora prywatnego w zielone i zrównoważone projekty.

Działania:
NextGenerationEU
Zielone obligacje NextGenerationEU
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
Zrównoważone finansowanie
Mechanizm sprawiedliwej transformacji
Wsparcie dla reform na rzecz transformacji ekologicznej

dodatkowe informacje:
Finanse i Zielony Ład

Badania naukowe i innowacje

Ich rola w stymulowaniu zmian transformacyjnych

dodatkowe informacje:
Research and innovation for the European Green Deal

Nowy europejski Bauhaus

Kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa łącząca Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami i doświadczeniami życiowymi

dodatkowe informacje:
New European Bauhaus

Kalendarium Europejskiego Zielonego Ładu

Kalendarium Europejskiego Zielonego Ładu

 • 10 marca 2023 – UE uzgadnia surowsze przepisy mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej
 • 14 lutego 2023 – Komisja proponuje cel zerowych emisji do 2030 roku dla nowych autobusów miejskich i redukcję emisji o 90% dla nowych samochodów ciężarowych do 2040 roku
 • 13 lutego 2023 – Komisja ustanawia przepisy dotyczące wodoru odnawialnego
 • 24 stycznia 2023 – Prezentacja „Nowego ładu na rzecz owadów zapylających” to reakcja na alarmujący spadek liczebności dzikich owadów zapylających w Europie
 • 18 grudnia 2022 – UE zgadza się na wzmocnienie i rozszerzenie handlu uprawnieniami do emisji oraz utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego, aby pomóc ludziom w transformacji
 • 9 grudnia 2022 – Nowe przepisy dotyczące stosowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w sektorze lotnictwa
 • 6 grudnia 2022 – UE uzgadnia przepisy mające zapobiec wylesianiu i degradacji lasów na świecie, napędzanych przez produkcję i konsumpcję w UE.
 • 30 listopada 2022Gospodarka o obiegu zamkniętym: rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów po opakowaniach Wniosek w sprawie pierwszych ogólnounijnych dobrowolnych ram w celu wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla
 • 15 listopada 2022 – Inicjatywa UE w sprawie alg
 • 10 listopada 2022 – Wniosek w sprawie nowych norm Euro 7, aby zmniejszyć emisje zanieczyszczeń z pojazdów i poprawić jakość powietrza Różnorodność biologiczna: ostrzejsze środki przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą
 • 27 października 2022 – Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych
 • 26 października 2022 – Komisja proponuje surowsze przepisy dotyczące czystszego powietrza i czystszej wody
 • 15 września 2022 – Wniosek dotyczący nadzwyczajnej interwencji rynkowej, która ma obniżyć rachunki za energię w Europie
 • 20 lipca 2022 – Inicjatywa „Oszczędzanie gazu na bezpieczną zimę”
 • 22 czerwca 2022 – Pakiet dotyczący ochrony przyrody
 • 18 maja 2022 – Plan REPowerEU: przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy
 • 22 kwietnia 2022 – Komisja Europejska przystępuje do Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu i zobowiązuje się, że jej funkcjonowanie będzie neutralne dla klimatu do 2030 roku
 • 5 kwietnia 2022 – Wnioski dotyczące stopniowego wycofywania fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową
 • 5 kwietnia 2022 – Wnioski ustawodawcze, które modernizują przepisy UE dotyczące emisji przemysłowych, aby wskazać dużemu przemysłowi drogę do długoterminowej zielonej transformacji
 • 30 marca 2022 – Wnioski ustawodawcze, dzięki którym zrównoważoność produktów w UE ma stać się normą. Wzmocnione mają zostać modele biznesowe o obiegu zamkniętym, a konsumenci będą lepiej informowani o ekologiczności produktów.
 • 23 marca 2022 – Możliwości złagodzenia podwyżek cen energii przez wspólne zakupy i obowiązek magazynowania
 • 8 marca 2022REPowerEU: wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie
 • 15 grudnia 2021 – Wniosek ustawodawczy dotyczący nowych unijnych ram służących obniżeniu emisyjności rynków gazu, promowaniu wodoru i ograniczeniu emisji metanu
 • 15 grudnia 2021 – Wnioski ustawodawcze Komisji dotyczące usuwania, recyklingu i składowania dwutlenku węgla w sposób zrównoważony
 • 14 grudnia 2021 – Nowe wnioski ustawodawcze dotyczące transportu mają uczynić podróże bardziej efektywnymi i zrównoważonymi
 • 17 listopada 2021 – Wnioski ustawodawcze mające przeciwdziałać wylesianiu, wprowadzić innowacje w zrównoważonym gospodarowaniu odpadami i zapewnić ochronę gleb
 • 15 września 2021 – Nowy europejski Bauhaus: nowe działania i finansowanie
 • 14 lipca 2021 – Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu
 • 17 maja 2021 – Zrównoważona niebieska gospodarka
 • 12 maja 2021 r. – Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń
 • 25 marca 2021 – Plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego
 • 24 lutego 2021 – Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
 • 18 stycznia 2021 – Nowy europejski Bauhaus
 • 10 grudnia 2020 – Europejski sojusz na rzecz baterii
 • 9 grudnia 2020 – Europejski Pakt na rzecz Klimatu
 • 19 listopada 2020 – Energia z morskich źródeł odnawialnych
 • 14 października 2020 – Fala renowacji Strategia dotycząca metanu Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności
 • 17 września 2020 – Prezentacja planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 rok
 • 8 lipca 2020 – Przyjęcie strategii UE na rzecz integracji systemów energetycznych i sektora technologii wodorowych w celu stworzenia w pełni bezemisyjnego, bardziej wydajnego i wzajemnie połączonego sektora energetycznego
 • 20 maja 2020 – Prezentacja unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 w celu ochrony wrażliwych zasobów naturalnych na naszej planecie Prezentacja strategii „od pola do stołu”, przewidującej stworzenie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych
 • 11 marca 2020 – Wniosek w sprawie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym koncentrującego się na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów
 • 10 marca 2020 – Przyjęcie europejskiej strategii przemysłowej, planu na rzecz gospodarki gotowej na przyszłość
 • 4 marca 2020 – Wniosek dotyczący Europejskiego prawa o klimacie zakładający osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Konsultacje publiczne (otwarte do 17 czerwca 2020 roku) na temat Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, w którym uczestniczą przedstawiciele regionów, społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i szkół
 • 14 stycznia 2020 – Prezentacja planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy oraz mechanizmu sprawiedliwej transformacji
 • 11 grudnia 2019 – Prezentacja Europejskiego Zielonego Ładu

źródło: materiały prasowe
Europejski Zielony Ład, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Europejski Zielony Ład – ec.europa.eu, licencja CC BY 4.0

Zrównoważony rozwój – dodatkowe informacje:
Agenda 21, air-commerce, biologiczny potencjał Ziemi, carsharing, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs), cleantech, cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), czynniki ESG, degrowth (postwzrost), dekarbonizacja gospodarki (przemysłu), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), dyrektywa (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Dzień długu ekologicznego, efektywność energetyczna, ekologiczna dystrybucja, ekonomia ekologiczna, ekonomia subskrypcji, ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Europejski Zielony Ład (European Green Deal), Fit for 55, ekologiczna wysyłka i dostawa towarów, ekoprojekt, ekoprojektowanie, greentech, gospodarka niskooemisyjna, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), inteligentna wieś (smart village), Konferencja RIO+20, kryteria ESG, Less waste, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), neutralność klimatyczna (net-zero), normy środowiskowe z serii ISO 14000 14001 26000, opakowanie ekologiczne (zielone opakowanie) (green packaging, sustainable packaging), paperless, Społeczna Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), produkty ekologiczne, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Ranking Best Global Green Brands, REPowerEU, sparing economy, ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint), transformacja energetyczna, United Nations Environment Programme (UNEP), Zero Waste, zielona gospodarka (green economy), zielone inwestycje, zielona rewolucja, zielona transformacja, zielone miejsca pracy – zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs), zielone certyfikaty dla budynków (BREAM, LEED), zielone technologie, zielone trendy, zielone zarządzanie, zielony marketing – green (eco) marketing, zielony wzrost (green growth), znaki i oznaczenia ekologiczne, zrównoważone miasto, zrównoważony rozwój (sustainable development)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top