Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Flickr/ @ suRANTo dwisaputra /CC0 1.0

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego to obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Są to również odmiany energii które przekraczają swój naturalny poziom.

Warunki panujące w mieście mogą niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka, który poddany jest szeregowi bodźców chemicznych (zanieczyszczenie powietrza), fizycznych (np. miejska wyspa ciepła) czy akustycznych (hałas).

Statystyki niekorzystnych zmian na Ziemi

Każdej sekundy

 • emitujemy 200 ton tlenku węgla podgrzewając tym samym atmosferę Ziemi
 • zużywamy 579 baryłek ropy
 • powstaje 1 torebka foliowa

Każdej minuty

 • 174 tony kwasu siarkowego spada w postaci kwaśnego deszczu, zabijając tysiące jezior i dewastując miliony hektarów lasu
 • 21 hektarów lasów tropikalnych ulega zniszczeniu
 • 19 hektarów ziemi uprawnej ulega dewastacji
 • 17 gatunków znika bezpowrotnie z naszej planety

Każdej godziny

 • ponad 1000 ludzi umiera z powodu braku wody, lub jej zatrucia

Każdego dnia

 • emituje się do atmosfery 100 milionów ton gazów powodujących efekt cieplarniany

Każdego roku

 • produkuje się prawie bilion torebek jednorazowych
 • pozostaje po nich 18 milionów ton odpadów

Zanieczyszczone środowisko naturalne zabija małe dzieci

Według raportu (z dnia 6.03.2017) przedstawionego w Genewie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie środowiska naturalnego sprawia, że rokrocznie umiera na świecie 1,7 mln dzieci, które nie skończyły jeszcze 5 roku życia. Brudna woda, zanieczyszczone powietrze i niedostateczne warunki higieniczne są odpowiedzialne za śmierć jednej czwartej dzieci w tej grupie wiekowej.

Blisko 570 tys. małych dzieci umiera rocznie na zapalenie płuc i inne infekcje dróg oddechowych, ponieważ nieustannie są wystawione na zanieczyszczone lub zadymione powietrze. Jego zanieczyszczenie zagraża dziecku już w łonie matki. W efekcie w przyszłości w większym stopniu niż inne dzieci może ono zapaść na choroby serca, doznać udaru mózgu lub zachorować na raka.

Ponad 361 tys. dzieci umiera z powodu biegunki, ponieważ nie mają dostępu do czystej wody czy toalet. Inne zabija malaria, chociaż w prosty sposób można by tego uniknąć, choćby przykrywając zbiorniki z wodą.

Raport WHO z 2016 roku przedstawia dramatyczne dane następstw związanych z zapyleniem powietrza. Ponad 90% ludzi na całym świecie oddycha spalinami, ponad 6 mln przypłaca to życiem. Zanieczyszczone środowisko jest szczególnie niekorzystne dla małych dzieci. Ich rozwijające się jeszcze organy i system odpornościowy, małe ciała i drogi oddechowe czynią je szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczone powietrze i wodę.

Równie niebezpieczne są dla małych dzieci rosnące góry elektrycznych i elektronicznych śmieci np. telefonów komórkowych. Toksyczne odpady wpływają na zdolności kognitywne (mentalne) dzieci, prowadzą do ograniczenia możliwości koncentracji, są rakotwórcze, mogą też uszkodzić płuca. Góry tzw. e-śmieci rosną z roku na rok, według WHO w latach 2014 – 2018 na całym świecie urosną o 19 procent do 50 mln ton.

Na zdrowie dzieci wpływa też ocieplenie klimatu i wzrastająca zawartość CO2 w powietrzu. WHO ostrzega, że jednym z efektów zmian klimatycznych jest coraz większe obciążenie pyłkami roślin, wzrost skłonności do alergii u dzieci i zachorowań na astmę.

Katastrofy i klęski ekologiczne

Katastrofy i klęski ekologiczne
Katastrofy ekologiczne są spowodowane nagłymi lub długotrwałymi, kumulującymi się w czasie zmianami warunków fizycznych i chemicznych siedliska, przekraczającymi granice tolerancji biocenozy. Klęski ekologiczne prowadzą do trwałego uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływając negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, a często i życie ludzi.

Paliwa kopalne i ich wpływ na środowisko

Paliwa kopalne (inaczej konwencjonalne) to węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny. Szacuje się, że węgla kamiennego i brunatnego wystarczy na 150 lat, gazu ziemnego na około 50 lat, a ropy naftowej – na 40 lat. W Polsce głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej (około 70%) jest węgiel. W Europie Zachodniej tylko 20% energii produkowane jest z węgla. Procesowi spalania węgla towarzyszy emisja zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, tlenki węgla, pyły drobne), w tym gazów cieplarnianych. Od czasów rewolucji przemysłowej emisja ta nieustannie rośnie i przyczynia się do globalnych zmian klimatu. Aby zredukować emisję CO2, należy zróżnicować paliwa i wykorzystywać np. gaz ziemny, który emituje mniejsze ilości CO2, a przede wszystkim konieczne jest większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Flickr / @ Dicoplio Family / CC BY SA 2.0
zanieczyszczenie wody

Co to są kwaśne deszcze i jaki mają wpływ na środowisko naturalne
kwaśne deszcze
Depositphotos / @ nikolaykaz
śmieci i odpady