Światowy Dzień Wiatru

15 czerwca Światowy Dzień Wiatru

Światowy Dzień Wiatru (Global Wind Day) jest wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru, jako odnawialnego i czystego źródła energii. Celem święta jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii potencjału jaki posiada wiatr. Odbywa się to poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii.

Światowy Dzień Wiatru

Światowy Dzień Wiatru jest organizowany od 2007 roku przez Wind Europe (dawniej European Wind Energy Association EWEA), Global Wind Energy Council (GWEC), krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR).
Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to różnego rodzaju wystawy, spotkania, oraz dni otwarte mające na celu promocję energii odnawialnej produkowanej dzięki wiatrowi. Wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, oraz warsztaty.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zachęca np. sceptyków energii wiatru do tego, by podczas wakacyjnych podróży odwiedzać miejsca, w których można obserwować działające wiatraki i samemu wyrabiać sobie zdanie na temat tej technologii. Pomocne będzie użycie miernika dźwięku, który posiada dziś już każdy smartfon, sprawdzenie emisji hałasu w pobliżu elektrowni, przekonanie się, jak długi cień rzuca łopata w zależności od pory dnia czy wreszcie, jak wiatrak oddziałuje na przyrodę czy na krajobraz.

Czym jest wiatr i co nam daje?

Wiatr to niemal poziomy ruch powietrza wywołany różnicami ciśnienia atmosferycznego i ukształtowaniem powierzchni danego obszaru. Im większa różnica ciśnienia atmosferycznego tym silniejszy wiatr.

Wiatr odgrywa ważną rolę w atmosferze, przenosząc ciepło, parę wodną, oraz zanieczyszczenia. Wiatry są składową ogólnej cyrkulacji atmosferycznej na kuli ziemskiej. Powodują powstanie prądów morskich i falowanie zbiorników wodnych.

Mieszanie wód jest niezbędne dla życia organizmów wodnych, bowiem wyrównuje się wówczas temperatura wody, przemieszczają się składniki odżywcze i tlen.

Wiatr to ruch powietrza. Powietrze to delikatna osłona ziemi, miejsce akumulacji życiodajnego dla nas tlenu. Towarzyszy nam przez całe życie. Pierwszy i ostatni oddech oznacza początek i koniec życia.

Powietrze (wiatr) jest jednym z żywiołów natury obok wody, ognia i ziemi. Wiatr jako żywioł potrafi być zarówno naszym sprzymierzeńcem, jak i wrogiem. Czasem przybiera postać orzeźwiającej bryzy, czasem niszczycielskiego huraganu czy sztormu, powodując zatapianie statków, zmywanie z powierzchni Ziemi miast, podmywanie brzegów, erozję skał, wędrowanie wydm i wiatrołomy.

Światowy Dzień Wiatru
Pixabay / @ MabelAmber / CC0

Wiatr jest jednym z niezbędnych czynników, gwarantujących życie na Ziemi. Ptaki wykorzystują prądy morskie do odbywana dalekich podróży a szybujące ptaki drapieżne podczas polowania. Inne zwierzęta przemieszczają się po wodach na dryfujących z wiatrem kawałkach drewna. Wiatr przenosi pyłek, umożliwiając roślinom wydawanie nasion i owoców.

Wiatropylność jest skuteczna wtedy, gdy rośliny nie rozwinęły jeszcze liści, aby te nie przeszkadzały w przenoszeniu pyłku. Kwiaty wszystkich roślin wiatropylnych odbiegają wyglądem od znanych nam kolorowych i pachnących. Mają prostą budowę, są bezwonne, drobne i niepozorne. Wytwarzają za to bardzo dużo lekkiego pyłku, uwalnianego z wystających z kwiatów pylników. Znamiona słupków są duże i postrzępione, aby pyłek mógł trafić w swój cel.

Wiatr roznosi także diaspory (nasiona i owoce). Diaspory muszą być lekkie i mieć aparat lotny, na przykład skrzydełka jak klon, jesion czy lipa lub biały puch jak w przypadku mniszka pospolitego, kozibroda łąkowego i topól. Ilość wytwarzanych nasion podobnie jak pyłku jest ogromna.

Wykorzystanie siły wiatru przez człowieka

Ruch powietrza od prawieków był wykorzystywany jako źródło energii. Już przed naszą erą wiatr służył mieleniu zboża w młynach, pompowaniu wody i nawadnianiu pól uprawnych.

Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu wiatru za pomocą wiatraków pochodzą z 1750 r. p.n.e. i znajdują się w kodeksie Hammurabiego. W Indiach ok r. 400 p.n.e. po raz pierwszy zastosowano wiatrak do transportowania wody. Pierwsze wiatraki, jakie pojawiły się w Polsce i innych państwach Europy były prostymi drewnianymi budowlami, a energia wiatru służyła głównie do mielenia ziarna na mąkę.

Niegdyś wiatry były jedynym napędem żaglowców. Dawni podróżnicy mogli odkrywać nowe lądy i mógł kwitnąć handel.

Wiatry są potrzebne do przewietrzania miast, w których naturalne ruchy powietrza są ograniczone.

Światowy Dzień Wiatru
Pixabay / @ Free-Photos / CC0

Pozytywne i negatywne skutki elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe choć przetwarzają energię wiatru na energię elektryczną, budzą kontrowersje. Badany jest ich wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i świat zwierząt.

Elektrownie wiatrowe są obarczane winą za emisję niebezpiecznych infradźwięków, szkodzenie ptakom i nietoperzom, obniżanie wartości nieruchomości, niszczenie turystyki czy miejsc pracy.

Pozytywne aspekty elektrowni wiatrowych

  • wiatr to energia odnawialna, która nigdy się nie wyczerpie
  • jest to czysta energia, nie emituje dymów do atmosfery
  • wiatr wieje za darmo
  • kręcące się wiatraki nie szpecą krajobrazu tak, jak kominy zakładów przemysłowych i elektrowni
  • wiatraki można stawiać w miejscach, gdzie nie dociera prąd sieciowy

Negatywne aspekty elektrowni wiatrowych

  • wiatr jest zmienny a jego siła nieprzewidywalna
  • farmy wiatrowe zajmują dużo miejsca i muszą być stawiane w pewnym oddaleniu od osad ludzkich
  • turbiny są źródłem hałasu
  • duże skupiska wiatraków zagrażają przelatującym ptakom i nietoperzom

W Polsce energetyka wiatrowa jest najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii. Wykorzystanie wiatru jako źródła energii w znaczący sposób przyczynia się do poprawy czystości powietrza, co jest istotne ze względu na wynikające z członkostwa w UE zobowiązania ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Światowy Dzień Wiatru
Pixabay / @ mamojdick1 / CC0

Rodzaje OZE czyli odnawialnych źródeł energii

Energia słoneczna

Energia słoneczna
Energia słoneczna to główne źródło energii na Ziemi, dzięki któremu rośliny zielone produkują biomasę. Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna
Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Wykorzystanie energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną.

Energia wiatru

Energia wiatru
Energia wiatru to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Energia geotermalna

Energia geotermalna
Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Ciepło to powstaje w wyniku zachodzących we wnętrzu Ziemi reakcji jądrowych i termochemicznych.

Energia prądów morskich, pływów i falowania

Energia prądów morskich, pływów i falowania
Jednym ze źródeł energii odnawialnej jest energia związana z ruchami wody morskiej: falowaniem (wiatrowym i sejsmicznym), pływami (przypływy i odpływy) i prądami morskimi. Moc prądów morskich jest oceniana na 7 TW. Jest to prawie dwa razy więcej niż moc możliwa do otrzymania ze spadku wód śródlądowych.

Energia cieplna oceanu

Energia cieplna oceanu
Energia cieplna oceanu (Thermal Energy Conversion OTEC) to technologia mająca pozwolić odzyskiwać energię cieplną zgromadzoną w wodach oceanów, a dokładnie wykorzystać różnicę temperatur między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód powierzchniowych.

Biomasa

Biomasa
Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Biopaliwo

Biopaliwo
Biopaliwo to paliwo wyprodukowane z biomasy. Różnego rodzaju biopaliw jest mnóstwo i występują one w formie gazowej, ciekłej i stałej. Ponieważ biomasa jest odnawialnym źródłem energii, można uważać biopaliwo jako nośnik energii odnawialnej.

Biogaz

Biogaz
Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Jest źródłem wtórnym powstającym z przetworzenia biomasy przy wykorzystaniu różnych procesów. Biogaz może zostać oczyszczony do bio-metanu, aby spełniał standardy jakości gazu ziemnego. Może zostać sprężony i wykorzystywany jako paliwo CNG.

Odnawialne źródła energii

Definicja, wady i zalety odnawialnych źródeł energii
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Przewiń do góry
X