Petycja Oregońska

Czas czytania: 8 minut

Ostatnia aktualizacja:

W 2007 roku został opublikowany Czwarty raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zdecydowanie stwierdzający, że globalne ocieplenie postępuje, a jego przyczyną są antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. Podstawy naukowe tych wniosków zostały przedstawione w Raporcie Pierwszej Grupy Roboczej (WG1), którego autorami i recenzentami było około 2000 naukowców, specjalizujących się w różnych aspektach klimatologii i dziedzin z nią powiązanych.

Sceptycy bądź denaliści klimatyczni przeprowadzili akcję zbierania podpisów, której celem było przekonanie opinii publicznej, że nie ma konsensusu naukowego w kwestii zmiany klimatu i jej przyczyn. Na początku 2008 roku Oregoński Instytut Nauki i Medycyny (Oregon Institute of Science and Medicine, OISM) opublikował tzw. Petycję Oregońską – listę ludzi, mieniących się naukowcami, którzy negują teorię antropogenicznych (wywołanych przez człowieka) zmian klimatu. W ten sposób OISM próbowało udowodnić, że więcej naukowców neguje wpływ człowieka na klimat, niż go potwierdza.

Petycja oregońska

to nazwa apelu wzywającego do odrzucenia Protokołu z Kioto, zainicjowana w 1998 przez Oregon Institute of Science and Medicine. Dokument ten jest powszechnie uważany za polityczną petycję, stworzoną w celu szerzenia dezinformacji na temat wyników badań i konsensusu naukowego w kwestii zmiany klimatu.

Lista z nazwiskami ponad 31 tys. osób miała być listą naukowców-klimatologów, podających w wątpliwość wyniki prac IPCC, a pośrednio całą teorię zmian klimatu. Działanie to powiodło się wyjątkowo dobrze. Petycja Oregońska do dziś sieje zamęt w mediach i wśród negacjonistów klimatycznych, stając się jednym z najbardziej popularnych mitów klimatycznych.

Podstawowe informacje

Formularz Petycji Oregońskiej
Formularz Petycji Oregońskiej

Petycja składa się z dwóch krótkich akapitów. Opinie wyrażone w petycji:

  • wezwanie do odrzucenia przez rząd Stanów Zjednoczonych Protokołu z Kioto, jako szkodliwego dla środowiska, nauki i ludzkości
  • przekonanie o braku przekonujących dowodów na to, że gazy cieplarniane spowodują katastroficzne zmiany klimatyczne w dającej się przewidzieć przyszłości,
  • przekonanie o możliwych korzystnych konsekwencjach dla świata roślinnego i zwierzęcego w wyniku zwiększenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.

Sygnatariusze Petycji uważają że:

  • proponowane limity emisji gazów cieplarnianych zaszkodzą środowisku naturalnemu, zahamują rozwój nauki i technologii, będą groźne dla zdrowia i dobrobytu ludzkości
  • nie ma przekonujących dowodów naukowych, że uwalniane przez człowieka dwutlenek węgla, metan, czy inne gazy cieplarniane wywołują lub wywołają w przewidywalnej przyszłości katastrofalne w skutkach ocieplenie atmosfery i zaburzenie równowagi klimatycznej Ziemi

Czy wiesz, że …
Nigdy nie przedstawiono dowodów na poparcie pierwszego twierdzenia. Drugie pozostaje w absolutnej sprzeczności z opinią zdecydowanej większości naukowców zajmujących się zmianami klimatu.

Historia i sygnatariusze

Historia i sygnatariusze

Pierwsza kampania mająca na cele zbieranie podpisów pod Petycją Oregońską nastąpiła w latach 1998-1999, a kolejna pomiędzy październikiem 2007 a marcem 2008 roku. Petycję zapoczątkował i rozpowszechniał Arthur B. Robinson, prezes Oregon Institute of Science and Medicine.

List przewodni petycji napisał fizyk Frederick Seitz, ówcześnie przewodniczący think-tanku George C. Marshall Institute, który w dokumencie podkreślił swoje związki z National Academy of Sciences. Petycja Oregońska została przesłana do podpisu wraz z 12-stronicowym opracowaniem, wyglądającym podobnie do oficjalnych materiałów czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences. Pomysłodawcą petycji był Oregoński Instytut Nauki i Medycyny. W rzeczywistości szopa położona trzy kilometry od Cave Junction w Oregonie. Placówka nie prowadziła badań, nie miała studentów, a spośród ośmiu osób wymienionych jako członkowie Instytutu, dwie już nie żyły.

Wielu odbiorców tego zestawu pomyślało, że są to oficjalne dokumenty z Narodowej Akademii Nauk USA i podpisało petycję.

Frederick Seitz (ur. 4 lipca 1911, zm. 2 marca 2008)
amerykański fizyk. W latach 1962–1969 przewodniczył najbardziej prestiżowej organizacji naukowej na świecie Narodowej Akademii Nauk, później porzucił naukę i w 1978 roku przyjął stanowisko płatnego konsultanta w koncernie tytoniowym R.J.Reynolds. W książce „Climate Cover-up” J. Hoggan i R. Littlemore pokazują, że w na przestrzeni 10 lat Seitz uruchomił przepływ 45 milionów dolarów z firm tytoniowych do badaczy podważających szkodliwość palenia. Za swoje wysiłki Seitz otrzymał ponad 900 tys. dolarów gratyfikacji. W późniejszym okresie, aż do śmierci, Seitz używał swoich dawnych powiązań z Narodową Akademią Nauk dla uwiarygodniania ataków na naukowców zajmujących się badaniem klimatu.

National Academy of Sciences (NAS) (Narodowa Akademia Nauk)
jest korporacją w Stanach Zjednoczonych, której członkowie pro publico bono służą jako doradcy w zakresie nauki, inżynierii oraz medycyny. Jej członkowie są co rok wybierani przez bieżących członków, biorąc pod uwagę ich dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
czasopismo naukowe amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk publikujące głównie prace biomedyczne, rzadziej z zakresu fizyki, matematyki i nauk społecznych. Wydanie drukowane jest tygodnikiem. Wersja internetowa PNAS codziennie zawiera nowe artykuły. Pierwsze wydanie ukazało się w roku 1915.

Według inicjatorów petycję podpisało około 31 tys. amerykańskich naukowców z różnych specjalizacji. Inicjatorzy twierdzą, że ok. 9 tys. sygnatariuszy to osoby z tytułami doktora (PhD), 3697 osób specjalizuje się w naukach o atmosferze, środowisku lub Ziemi, 903 w technikach komputerowych, w tym modelowaniu komputerowym, 5691 w fizyce, w tym fizyce gazów, cieczy i ciał stałych, w różnym stopniu powiązanych z badaniami atmosfery, 4796 w chemii i badaniach na poziomie molekularnym, 2924 specjalizuje się w biologii i rolnictwie, 3069 w naukach medycznych, 9992 w naukach technicznych.

Minimalnym wymaganiem by podpisać się pod Petycją Oregońską było posiadanie tytułu licencjata w obszarze nauk ścisłych. Warto zaznaczyć, że od roku szkolnego 1970/71 w Stanach Zjednoczonych ok 10,6 miliona osób uzyskało taki tytuł i 31 tys. sygnatariuszy Petycji Oregońskiej stanowi jedynie ok 0.3% tej grupy.

Kwestionowanie Petycji Oregońskiej

Kwestionowanie Petycji Oregońskiej

Rzetelność Petycji Oregońskiej była kwestionowana przez różne środowiska. Petycja nie zawierała żadnych danych kontaktowych sygnatariuszy, co utrudniało ich weryfikację. Co więcej, osoby ze stopniem doktora często zajmowały się zagadnieniami bardzo odległymi od badań klimatu.

W kwietniu 2008 roku Narodowa Akademia Nauk wydała oświadczenie, w którym dystansuje się od opinii wyrażonych w petycji i towarzyszących jej dokumentach, że nie ma z nią nic wspólnego, a w kwestii globalnego ocieplenia stoi na dokładnie przeciwnym stanowisku.

W 2001 roku pismo Scientific American wzięło losową próbkę 30 z 1400 osób podających się za doktorów w dziedzinach związanych z klimatologią. Po przeszukaniu rozmaitych baz danych udało się zidentyfikować tylko 26 z nich. W odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Scientific American 11 zadeklarowało, że nadal zgadza się z treścią petycji (z czego jeden był aktywnym klimatologiem, 2 osoby miało zbliżone kwalifikacje, a osiem osób nie mogło przedstawić formalnego potwierdzenia kwalifikacji w tej dziedzinie), sześć osób powiedziało, że obecnie nie podpisałoby tej petycji, trzy osoby nie pamiętały podpisania petycji, jedna osoba zmarła, a pięć nie odpowiedziało na pytanie. Ekstrapolując te dane Scientific American stwierdził, że petycję podpisało ok. 200 naukowców w jakiś sposób naprawdę związanych z klimatologią.

Kwalifikacje wymienionych wyżej osób z literkami PhD dowodzą, że Petycja Oregońska nie jest miarodajnym źródłem informacji o stanowisku środowisk naukowych – i to nawet, jeśli pulę sygnatariuszy ograniczymy do 9 tys. doktorów.

Scientific American
to najstarszy amerykański miesięcznik popularnonaukowy wydawany od 28 sierpnia 1845 roku. Jego celem jest propagacja najnowszych osiągnięć technicznych i naukowych poza wąskie środowisko naukowców i popularyzacja wśród szerokiej publiczności. Obecnie Scientific American wydawany jest w 18 wersjach językowych – w tym polskiej, jako Świat Nauki.

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, dekarbonizacja, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), depresja klimatyczna (ekolęk, lęk klimatyczny), fakty i mity klimatyczne, handel emisjami CO2, hipoteza pistoletu metanowego, naturalna zmienność klimatu, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, rekompensata węglowa, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, węglowy rezerwuar, zielona transformacja energetyczna, zielony rozwój, zrównoważony rozwój

efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie
dwutlenek węgla, freony (chlorofluorowęglowodory CFC), metan, ozon, podtlenek azotu

międzynarodowe organizacje, petycje, protokoły, umowy:
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS), Europejski Zielony Ład, funduszu Loss and Damage, Green Climate Fund, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), Petycja Oregońska, Porozumienie Paryskie, Protokół z Kioto, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC)

zagrożenia ekologiczne związane z zmianami klimatu:
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, El Niño, ekstremalne zjawiska, gatunki zagrożone wyginięciem, geoinżynieria klimatu, gwałtowne zmiany pogody, huragany, kwaśny deszcz, La Niña, miejska wyspa ciepła, migracje gatunków, migracja ludności, ocieplenie oceanu, odtlenienie oceanu, osuwiska i tsunami, otwarcie nowych szlaków handlowych, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, punkty krytyczne w ziemskim systemie klimatycznym, pustynnienie, redukcja morskiej pokrywy lodowej (zmniejszenie zasięgu i frekwencji lodu morskiego), sprzężenia zwrotne w ziemskim systemie klimatycznym, straty ekonomiczne, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, topnienie wiecznej zmarzliny, ubożenie (utrata) różnorodności biologicznej, wydłużony okres wegetacyjny roślin, wylesianie (deforestacja), wymieranie gatunków, wzrost poziomu mórz i oceanów, wzrost śmiertelności, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zmniejszony dopływ słodkiej wody, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zmiana (modyfikacja) cyrkulacji atmosferycznej, zmiana cyrkulacji termohalinowej (zaburzenie cyrkulacji oceanicznej), zwiększenie produkcji rolnej, zwiększenie powierzchni tundry w Arktyce, zwiększony zasięg występowania wektorów przenoszących zakaźne drobnoustroje (rozprzestrzenianie się chorób)

źródło: materiały prasowe
Mit: Petycja Oregońska podważa teorię antropogenicznej zmiany klimatu, naukaoklimacie.pl, licencja CC BY NC ND 3.0, Marcin Popkiewicz na podst. Skeptical Science, konsultacja merytoryczna: prof. Szymon P. Malinowski
National Academy of Sciences, autorzy, licencja CC BY SA 4.0
Petycja oregońska, autorzy, licencja CC BY SA 4.0
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, autorzy, licencja CC BY SA 4.0
Scientific American, autorzy, licencja CC BY SA 4.0
The tricks employed by the flawed OISM Petition Project to cast doubt on the scientific consensus on climate change, skepticalscience.com

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top