Bałtyk potrzebuje naszego wsparcia

Zmiany klimatu, zanieczyszczenie i presja człowieka pogłębiają kryzys różnorodności biologicznej Bałtyku. Wnioski z ostatniego raportu HELCOMu* potwierdzają, że ochrona naszego najbliższego morza to wspólne wyzwanie dla społeczności, instytucji i przedstawicieli biznesu. WWF Polska zaprasza przedsiębiorstwa działające na terenie Polski do zaangażowania w wyjątkowy projekt – Błękitny Patrol WWF. Systemowe, długofalowe działania tej inicjatywy udowodniło już swoją skuteczność w zakresie odbudowy populacji ptaków i ssaków morskich.

Przedstawiciele biznesu wspierając Błękitny Patrol WWF będą mieli szansę realnie wpłynąć na stan otoczenia przyrodniczego wdrażając wewnątrz swoich organizacji dojrzałe podejście do ochrony bioróżnorodności. Zagadnienie to, w kontekście nowych regulacji i standardów raportowania, staje się istotnym wyzwaniem dla coraz większej liczby przedsiębiorstw. Eksperci WWF Polska mają ambicje rozwijać z partnerami ten projekt, edukować ich i wspierać firmy w raportowaniu i komunikacji.

Trend pogłębiającego się kryzysu różnorodności biologicznej jest obserwowany na całym świecie. Od początku lat 70 straciliśmy prawie 70% populacji dziko żyjących gatunków. Utrata bioróżnorodności to również problem dotyczący ekosystemu Morza Bałtyckiego. Pod koniec października opublikowany został raport HELCOM o stanie Morza Bałtyckiego, które stoi w obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i degradacją różnorodności biologicznej. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia, ale także presja turystyki, mają negatywny wpływ na ten ekosystem, prowadząc do pogorszenia jego ogólnego stanu. Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej przynoszą regionalne efekty w tych częściach Morza Bałtyckiego, w których zostały wdrożone.

mówi Mirosław Proppé prezes Fundacji WWF Polska

HELCOM przygotował całościową ocenę stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego HOLAS 3 za lata 2016-2021 i przedstawił główne wnioski z niej płynące. Z badania wynika, że wdrożenie środków regionalnych ma pozytywny wpływ na środowisko, a duże znaczenie ma zarządzanie oparte na ekosystemie i zmianach transformacyjnych w różnych sektorach społeczno-gospodarczych, oddziałujących na środowisko Morza Bałtyckiego. Jak szacuje HELCOM, osiągnięcie dobrego stanu środowiska w krajowych wodach morskich do 2040 roku będzie warte 5,6 mld euro rocznie dla mieszkańców Morza Bałtyckiego.

Ochrona Morza Bałtyckiego jest jednym z obszarów, w który Fundacja WWF jest szczególnie zaangażowana. Błękitny Patrol WWF umożliwia zaangażowanie społeczności lokalnej w ochronę przyrody w ramach wolontariatu, ale do efektywnego funkcjonowania potrzebuje także współpracy partnerów ze świata biznesu. Dzięki takiej współpracy firmy otrzymują liczne możliwości działań edukacyjnych dla swoich pracowników oraz eksperckie wsparcie w wymagających aspektach dotyczących raportowania.

Dzięki strategicznym partnerstwom z biznesem możliwe jest wsparcie działań przyrodniczych na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego, których roczny koszt to kilka mln zł. Chcemy współpracować ze świadomymi wyzwań środowiskowych firmami, ale również pokazać, że nawet te podmioty, które są w trakcie transformacji lub takie, które zdecydują się wspierać ochronę naszego morza przy zaangażowaniu mniejszych środków, też mogą realnie wpłynąć na skuteczność prowadzonych działań i być częścią, tego ważnego i efektywnego projektu. Dzięki takiej współpracy firmy otrzymują także liczne możliwości działań edukacyjnych dla swoich pracowników oraz eksperckie wsparcie w wymagających aspektach dotyczących raportowania. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bioróżnorodność to jeden z najtrudniejszych aspektów z którymi firmy mierzą się chcąc spełnić nakładane na nich wymagania. Zamierzamy wspierać naszych partnerów w raportowaniu, udzielaniu informacji agencjom ratingowym oraz w coraz bardziej skomplikowanej komunikacji w ramach całego łańcuchów dostaw.

tłumaczy Mirosław Proppé

Błękitny Patrol WWF angażuje blisko 200 wolontariuszy, którzy zamieszkują całe polskie wybrzeże Bałtyku i pomagają na co dzień fokom, morświnom i ptakom morskim, a także innym potrzebującym wsparcia zwierzętom. Ptaki morskie objęte działaniami wolontariuszy WWF to sieweczka obrożna, ostrygojad oraz rybitwy: rzeczna, białoczelna oraz czubata. Przez ostatnie 3,5 roku wolontariusze i liderzy Błękitnego Patrolu WWF interweniowali ponad 2600 razy, a na numer Błękitnego Telefonu Alarmowego wpłynęło ponad 2000 zgłoszeń. Na całej długości polskiego wybrzeża miało miejsce ponad 1600 interwencji w sprawie fok, odbyło się także ponad 900 patroli sieweczkowych związanych z czynną ochroną tego gatunku, czego efektem ochronione koszem zostały 193 lęgi sieweczek obrożnych. Oprócz działań terenowych równie istotne są podejmowane przez Błękitny Patrol WWF działania edukacyjne, które dotarły do niemal 15 tys. osób. (wydarzenia, pikniki, szkoły, warsztaty).

Błękitny Patrol WWF powstał w ramach projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce”, następnie działał w ramach akcji „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”. Od 2017 do 2020 r. kontynuował swoją aktywność w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”, zaś w latach 2020-2023 w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja”. Patrol współpracuje ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu oraz z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING.

* HELCOM – Komisja Helsińska – Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku

źródło: materiały prasowe

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top