Euroliść - oznaczenie produktów ekologicznych w Unii Europejskiej
Euroliść – oznaczenie produktów ekologicznych w Unii Europejskiej

Euroliść czyli oznaczenie produktów ekologicznych w Unii Europejskiej

Euroliść (Euroleaf) to znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany jest obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe.

Co oznacza znak Euroliść

Euroliść umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że producent, przetwórca lub importer otrzymał certyfikat ekologiczny, potwierdzający spełnienie wspólnotowych wymagań dotyczących żywności ekologicznej.

Co przestawia znak ekologiczny Euroliść

Logo Euroliść przedstawia ułożone w kształcie liścia gwiazdki Unii Europejskiej na zielonym tle. Jest to prosty znak zawierający dwa wyraźne przesłania: Natura i Europa. Wykonał go niemiecki student wzornictwa Dušan Milenković.

Zwycięskie logo zostało wyłonione w ramach ogólnoeuropejskiego konkursu, w którym mogli wziąć udział studenci sztuk pięknych i wzornictwa. Międzynarodowe jury wybrało trzy najlepsze projekty spośród prawie 3500 nadesłanych prac konkursowych. Nominowane projekty zostały umieszczone na stronie internetowej konkursu, a następnie poddane głosowaniu online.

Na jakich produktach znajduje się znak Euroliść

Euroliść jest umieszczany obowiązkowo na pakowanej żywności ekologicznej wytworzonej na terenie Unii Europejskiej. Produkty pochodzące z importu (spoza UE) mogą być znakowane Euroliściem tylko wtedy, gdy zostały wytworzone zgodnie z zasadami równoważnymi do unijnych zasad produkcji ekologicznej.

Jako produkty ekologiczne można kwalifikować produkty rolne, zwierzęce, produkty akwakultury, a nawet pasze i wodorosty, ale nie dziczyznę ani ryby niepochodzące z hodowli.

Podstawowe zasady stosowania znaku Euroliść

 • produkt oznaczony tym znakiem musi składać się ze składników, spośród których co najmniej 95% kwalifikuje się jako ekologiczne (wg unijnych kryteriów)
 • produkty oznaczone tym znakiem pochodzą bezpośrednio od producenta lub są sprzedawane w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu
 • stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie i produktów wytwarzanych z GMO w produkcji ekologicznej jest zabronione
 • stosowanie znaku musi być potwierdzone certyfikatem ekologicznym nadawanym przez niezależne jednostki certyfikujące po spełnieniu przez producenta, przetwórcę lub ewentualnie importera szeregu wymagań
 • zasady rolnictwa ekologicznego określają wspólnotowe i krajowe akty prawne, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • dystrybucja produktów ekologicznych z krajów trzecich jest dozwolona na rynku unijnym wówczas, gdy wyroby zostały wyprodukowane i skontrolowane przy zachowaniu tych samych lub równoważnych standardów
 • Euroliść może być uzupełniany innymi symbolami wynikającymi z uczestnictwa w dobrowolnych programach oznakowania ekologicznego UE – żeby zagwarantować rzetelne informowanie konsumenta, programy te jednak wymagają autoryzacji przez władze krajowe
 • Euroliść może znajdować się obok innych np. regionalnych, znaków ekologicznych

Wymagane dodatkowe informacje na etykiecie oznaczonej znakiem Euroliść

Na etykiecie oznaczonej znakiem rolnictwa ekologicznego Euroliść musi znajdować się:

Numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej

Numer identyfikacyjny powinien znaleźć się w polu wizualnym unijnego logo produkcji ekologicznej.

Nazwa i adres producenta, przetwórcy lub sprzedawcy

Miejsce pochodzenia produktu powinno być umieszczone bezpośrednio poniżej numeru identyfikacyjnego

Miejsce w którym wyprodukowano ekologiczne surowce rolne, wchodzące w skład produktu, należy wskazać w następujący sposób:

 • rolnictwo UE – jeśli surowiec rolny pochodzi z terenu UE
 • rolnictwo spoza UE – jeśli surowiec rolny pochodzi z krajów trzecich
 • rolnictwo UE/spoza UE – jeśli część surowców pochodzi z terenu UE, a część z krajów trzecich

Jak rozszyfrować Euro – liść?

PL-EKO-01

PL – pierwszy parametr oznacza pochodzenie produktu (w tym wypadku krajem pochodzenia jest Polska)
EKO – informacja o tym, iż mamy do czynienia z produktem rolnictwa ekologicznego
01 – numer jednostki certyfikującej (w tym wypadku chodzi o Ekogwarancję PTRE)

Komu przyznawany jest znak Euroliść

Znak przyznawany jest ekologicznym gospodarstwom w których przyjazna środowisku produkcja przebiega zgodnie z unijnymi rozporządzeniami i pod nadzorem jednostek certyfikujących.

Historia wprowadzania znaku Rolnictwa Ekologicznego

Euroliść - oznaczenie produktów ekologicznych w Unii Europejskiej - wlaczoszczedzanie.pl

Znak Rolnictwa Ekologicznego Euroliść jest drugim w historii ekologicznym znakiem firmowym wprowadzonym na terytorium Unii Europejskiej. Z dniem 1 lipca 2010 roku zastąpił poprzednika, który był stosowany dobrowolnie przez producentów od końca lat 90.

Wprowadzenie obowiązkowego oznakowania wyrobów ekologicznych spełniających restrykcyjne normy unijne miało na celu, wsparcie sektora rolnictwa ekologicznego, oraz stanowić dla konsumentów gwarancję pochodzenia i jakości kupowanej żywności i napojów.

Mając świadomość długości cyklu produkcji i dystrybucji żywności i napojów przewidziano dwuletni okres przejściowy, który miał umożliwić wykorzystanie już wytworzonych opakowań wyrobów oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w procesie produkcyjnym. Okres przejściowy zakończył się 30 czerwca 2012 roku.

W Polsce dotychczas obowiązywał znak „Rolnictwo ekologiczne”, przyznawany przez jednostki, które otrzymały od Ministerstwa Rolnictwa upoważnienie do wydawania certyfikacji.