System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme) 

Znak ekologiczny EMAS oznacza spełnienie przez firmę lub instytucję najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. Jest to potwierdzenie uczestnictwa w unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), czyli gronie organizacji prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

W dzisiejszych czasach konsumenci chcą wiedzieć, jaki jest wpływ na środowisko produktów które kupują, a firma postrzegana jako ekologiczna zyskuje pewną przewagę na rynku. Certyfikacja EMAS może pomóc w uzyskaniu takiej przewagi.
Logo EMAS nie występuje na produktach i opakowaniach, może się natomiast pojawiać się na materiałach informacyjnych i reklamowych. Uprawnienie do używania logo EMAS w Polsce nadaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Czas czytania: 11 minut

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022

EMAS – znak ekologiczny na materiałach informacyjnych

Istotne uwagi dotyczące użycia loga EMAS:

 • logo EMAS mogą stosować tylko organizacje z ważną rejestracją EMAS
 • logo musi być zawsze opatrzone numerem rejestracyjnym organizacji, z wyjątkiem działalności promocyjnej lub marketingowej systemu EMAS
 • ważne jest tylko oficjalne logo
 • jeżeli organizacja posiada kilka obiektów, z których nie wszystkie są objęte rejestracją, może ona stosować logo wyłącznie w odniesieniu do zarejestrowanych obiektów i nie może sprawiać wrażenia, że zarejestrowana jest cała organizacja
 • najlepiej jeżeli przedmiotowym logo opatrzona jest deklaracja środowiskowa
 • logo EMAS można zastosować bez numeru rejestracyjnego w działalności związanej z promocją i marketingiem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) – wspomniane logo mogą stosować organy właściwe, jednostki akredytujące i licencjonujące oraz inne zainteresowane strony
 • logo EMAS nie wolno stosować:
  • na produktach lub opakowaniach, aby uniknąć pomylenia z oznakowaniem dla produktów
  • z twierdzeniami porównawczymi dotyczącymi innych działań i usług
  • w sposób, który mógłby prowadzić do pomylenia z innym oznakowaniem produktów lub usług

Przykłady stosowania

NrPrzykład lub sytuacjaDozwolone
1Logo na liście, kopercie, wizytówce, stroju służbowym, komputerze służbowym lub torbie organizacji, fladze EMAS lub inne podobne zastosowanie logo EMAS w celach promocyjnych na szczeblu przedsiębiorstwa.TAK, wraz z numerem rejestracyjnym, ponieważ jest to promowanie organizacji zarejestrowanej w EMAS. 
2Logo w nagłówku dokumentu przedstawionego władzom, zawierającego zwalidowane dane dotyczące efektywności organizacji.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym. 
3Logo na folderze zawierającym sprawozdanie dotyczące częściowo zarejestrowanej organizacji.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym, ale logo musi wymieniać wyłącznie obiekty zarejestrowane.  
4Logo na produkcie z komunikatem „produkt ekologiczny”.  NIE, istnieje możliwość pomylenia go z oznakowaniem ekologicznym dla produktów. 
5Logo w czasopiśmie (pokładowym) zarejestrowanego przewoźnika lotniczego, razem z pewnymi zwalidowanymi informacjami.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
6Logo na samolocie, pociągu, autobusie, samochodzie służbowym lub ciężarówce służbowej bądź na metrze należącym do przedsiębiorstwa zarejestrowanego w EMAS.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
7Logo umieszczone na ciężarówce należącej do zarejestrowanego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego razem z nazwą przedsiębiorstwa obok zwalidowanego oświadczenia o treści „W latach 2009–2012 zmniejszyliśmy średnie zużycie oleju napędowego naszej ciężarówki o 20 % do x litrów na 100 km”.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
8Logo umieszczone na zdjęciu niezarejestrowanego turystycznego obiektu zakwaterowania, zawartym w katalogu zarejestrowanego biura podróży.  NIE, takie zastosowanie logo jest mylące. Można je zastosować wyłącznie w odniesieniu do biura podróży.  
9Logo umieszczone na katalogu zarejestrowanego biura podróży zawierającym zwalidowane informacje dotyczące wdrażanych przez organizację zrównoważonych środków związanych z turystyką.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
10Logo umieszczone w wewnętrznych materiałach dla pracowników, zawierających wyłącznie zwalidowane informacje dotyczące działania systemu zarządzania środowiskowego.  TAK, nie ma potrzeby podawania numeru rejestracyjnego w logo, ponieważ jest to przykład komunikatu wewnętrznego mającego na celu zwiększenie ogólnej świadomości.  
11Logo w biuletynie informacyjnym lub na okładce broszury dla klientów i dostawców, treść zaczerpnięta ze zwalidowanej deklaracji środowiskowej.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym, ponieważ jest to komunikat do ogółu społeczeństwa wykorzystujący konkretne przykłady określonego przedsiębiorstwa zarejestrowanego w EMAS i pochodzący z danej zarejestrowanej organizacji. 
12Logo w rocznym sprawozdaniu środowiskowym spółki holdingowej składającej się z obiektów zarejestrowanych i niezarejestrowanych, stanowiące nagłówek rozdziału dotyczącego zwalidowanej deklaracji środowiskowej, w którym to rozdziale jasno zidentyfikowano obiekty organizacji zarejestrowane w EMAS. TAK, wraz z numerem lub numerami rejestracyjnymi. Jeżeli rejestracja jest rejestracją zbiorową, w ramach której tym samym numerem jest objętych kilka obiektów, należy zastosować przedmiotowy numer. Jeżeli wszystkie obiekty EMAS są zarejestrowane indywidualnie, numery rejestracyjne poszczególnych obiektów muszą być łatwe do rozpoznania. 
13Logo jako tło graficzne dla zestawienia zwalidowanych danych dotyczących środowiska w sprawozdaniu z działalności. TAK, wraz z numerem rejestracyjnym. 
14Ogólna broszura organizacji rządowej dotycząca najlepszych sposobów poddawania recyklingowi lub przetwarzania różnych frakcji odpadów przez organizacje zarejestrowane w EMAS.TAK, bez numeru rejestracyjnego; ponieważ celem tej broszury jest ogólne podnoszenie świadomości, nie jest ona powiązana z numerem rejestracyjnym. 
15Logo obok zwalidowanych informacji dotyczących środowiska na stronach internetowych organizacji. TAK, wraz z numerem rejestracyjnym. 
16Logo na stoiskach wystawowych zarejestrowanej organizacji promujących zarejestrowaną organizację jako taką. TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
17Logo na stoiskach wystawowych zarejestrowanej organizacji, ale promujących ogólnie EMAS jako system zarządzania środowiskowego. TAK, nie ma potrzeby zawierania numeru rejestracyjnego w logo, ponieważ jest ono stosowane w celach promocyjnych. 

zobacz:
emas.gdos.gov.pl

System Ekozarządzania i Audytu EMAS – Eco Management and Audit Scheme

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme) 
System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme) 

EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych.

Przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu” tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

EMAS został wprowadzony w życie poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w kwietniu 1995 roku, następnie zmodyfikowany w 2001 roku.

System EMAS wykazuje duże podobieństwo do normy ISO 14001. Od roku 2001 treść normy ISO 14001 została włączona do rozporządzenia EMAS, pozwalając na ograniczenie się do identyfikacji dodatkowych wymagań stawianych organizacjom w systemie EMAS. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS.

Główny cel i założenia systemu EMAS

EMAS jest dobrowolnym systemem, którego głównym celem jest dążenie do doskonalenia efektów działalności środowiskowej, opierającym się na

 • identyfikowaniu obszarów organizacji, gdzie należy poprawić skuteczność zarządzania środowiskowego
 • systematycznym poszukiwaniu możliwości ograniczenia oddziaływania na środowisko
 • systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami
 • systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy
 • szkoleniu personelu, aby zwiększyć efektywność prac środowiskowych
 • porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży.

Aby wykazać zgodność działania organizacji z założeniami systemu EMAS należy:

 • wdrożyć i utrzymywać system zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001
 • opublikować deklarację środowiskową, która została poddana weryfikacji przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego
 • włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego
 • spełniać wymagania prawne i według nich postępować

Zgodność zarządzania z EMAS potwierdza się poprzez rejestrację w systemie EMAS. Rejestracji, po uprzednim spełnieniu wymagań, mogą dokonać zarówno przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i usługową, jak i organy administracji publicznej i instytucje pożytku publicznego.

Wybrane korzyści z rejestracji w systemie EMAS

 • dostarczenie dowodu, że organizacja posiada sprawny system zarządzania środowiskowego
 • usprawnienie zarządzania ryzykiem, zminimalizowanie wystąpienia awarii środowiskowych
 • minimalizacja kosztów ograniczenie zużycia surowców, wody, energii
 • zwiększenie wartości rynkowej organizacji, wzrost zaufania klientów, lepsze postrzeganie organizacji w społeczeństwie
 • przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami prawa – wymogami regulacyjnymi
 • skorzystanie z przewidzianych w prawie ulg przysługujących firmom dbającym o środowisko
 • zdobycie przewagi nad konkurencją.

EMAS i zmieniona norma ISO 14001

Komisja Europejska opublikowała przewodnik „EMAS i zmieniona norma ISO 14001” w polskiej wersji językowej. Przedstawia on najważniejsze informacje o formalnych zmianach, które będą zobowiązane wprowadzić organizacje zarejestrowane w EMAS.

15 września 2015 roku Komisja Europejska opublikowała nową wersję normy ISO 14001. Trzyletni okres przejściowy na jej pełne obowiązywanie Komisja Europejska wykorzystała na przygotowanie organizacji zarejestrowanych w EMAS do uwzględnienia zmian wynikających z nowej wersji standardu. Od 2001 roku jest on integralną częścią wymagań systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Jedną z głównych innowacji w nowej wersji normy ISO 14001:2015 jest tzw. „struktura wysokiego poziomu”, która została wprowadzona we wszystkich normach zarządzania ISO. Ma ona ułatwiać łączenie wymogów różnych norm zarządzania (np. normy ISO 9001 dotyczącej zarządzania jakością) w celu stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania.

ISO 14001 czyli norma zarządzania środowiskowego

ISO 14001 to norma zarządzania środowiskowego. Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem zmiany normy w 2015 roku było wzmocnienie integracji systemu zarządzania środowiskowego organizacji z jej główną działalnością, a zatem przesunięcie systemu z poziomu specjalisty ds. ochrony środowiska do poziomu kierownictwa niższego szczebla.

Obecnie Komisja Europejska pracuje nad włączeniem zmienionej normy ISO 14001 do załącznika II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Po przyjęciu zmian w dokumencie organizacje zarejestrowane w systemie będą miały odpowiedni okres przejściowy na dostosowanie się do nich.

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły wstępnego przeglądu środowiskowego – jego struktura zostanie zmodyfikowana, a zakres rozszerzony. Tak jak obecnie, żadne z wymogów normy ISO 14001:2015 nie będą wykraczać poza zakres wymogów EMAS.

Po włączeniu normy do załącznika II w EMAS zostaną zachowane następujące wyróżniające go cechy:

 • wykazana zgodność z prawem
 • zaangażowanie w ciągłą poprawę efektów działalności środowiskowej
 • obowiązkowe informowanie ogółu społeczeństwa
 • udział pracowników

zobacz:
Oficjalna strona systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w Polsce – jednym podmiotem prowadzącym oficjalny rejestr EMAS w Polsce jest GDOŚ
Lista organizacji aktualnie zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oraz organizacji objętych zawieszeniem lub wykreślonych z rejestru
EMAS – EU
EMAS i zmieniona norma ISO 14001 w polskiej wersji językowej

Darmowe materiały do pobrania

w przygotowaniu:
zestawienie znaków ekologicznych

źródło: materiały prasowe

Znaki i oznaczenia ekologiczne – dodatkowe informacje:
Bezpieczny dla ozonu – pozbawiony FCKW, Buy Smart+, certyfikaty produktów sprawiedliwego handlu, Certyfikowany Kosmetyk Naturalny EKO, certyfikaty ekoturystyki, Demeter, Do ponownego wykorzystania (możliwość ponownego wykorzystania), ECO Control, ECO GarantieEKO ITB, EMAS, Ekoland, Energy star, EU Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką, Euroliść (Euroleaf), Fairtrade, Fair Trade Federation, Forest Stewardship Council (FSC), IHTK, MSC, Nadaje się do recyklingu (Pętla Mobiusa), Nie testowane na zwierzętach, Nordycki łabędź (Nordic ecolabel), Opakowanie biodegradowalne, oznaczenia ekologiczne na kosmetykach, środkach do prania i czystości, oznaczenia ekologiczne na materiałach informacyjnych, oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna, oznaczenia ekologiczne na ubraniach i tekstyliach, oznaczenia produktów ekologicznych, oznaczenia żywności ekologicznej, oznaczenie obowiązkowe CE, oznaczenia opakowań ekologicznych, oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny, PEFC, Rainforest Alliance Certified, SmartWood, RugMark, Sprawiedliwy handel, TCO Certified, V-Label, Zielone Płuca Polski, Zielony Punkt, Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego BIO, Znak ekologiczny EKO, znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach, znak przekreślonego kosza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE

zobacz również:
greenwashing (ekościema, zielone kłamstwo)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Scroll to Top