EMAS

EMAS - znak ekologiczny na materiałach informacyjnych

Znak ekologiczny EMAS oznacza spełnienie przez firmę lub instytucję najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. Jest to potwierdzenie uczestnictwa w unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) – prestiżowym gronie organizacji, prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

EMAS – znak ekologiczny na materiałach informacyjnych

Logo EMAS nie występuje na produktach ani opakowaniach. Może pojawiać się na materiałach informacyjnych i reklamowych. Uprawnienie do używania logo EMAS w Polsce nadaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W dzisiejszych czasach konsumenci chcą wiedzieć, jaki jest wpływ na środowisko produktów które kupują. Firma postrzegana jako ekologiczna zyskuje pewną przewagę na rynku. Certyfikacja EMAS może pomóc w uzyskaniu takiej przewagi.

Istotne uwagi dotyczące użycia loga EMAS

 • logo EMAS mogą stosować tylko organizacje z ważną rejestracją EMAS
 • logo musi być zawsze opatrzone numerem rejestracyjnym organizacji, z wyjątkiem działalności promocyjnej lub marketingowej systemu EMAS
 • ważne jest tylko oficjalne logo
 • jeżeli organizacja posiada kilka obiektów, z których nie wszystkie są objęte rejestracją, może ona stosować logo wyłącznie w odniesieniu do zarejestrowanych obiektów i nie może sprawiać wrażenia, że zarejestrowana jest cała organizacja
 • najlepiej jeżeli przedmiotowym logo opatrzona jest deklaracja środowiskowa
 • logo EMAS można zastosować bez numeru rejestracyjnego w działalności związanej z promocją i marketingiem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) – wspomniane logo mogą stosować organy właściwe, jednostki akredytujące i licencjonujące oraz inne zainteresowane strony
 • logo EMAS nie wolno stosować:
  • na produktach lub opakowaniach, aby uniknąć pomylenia z oznakowaniem dla produktów
  • z twierdzeniami porównawczymi dotyczącymi innych działań i usług
  • w sposób, który mógłby prowadzić do pomylenia z innym oznakowaniem produktów lub usług

Przykłady stosowania logo EMAS

NrPrzykład lub sytuacjaDozwolone
1 Logo na liście, kopercie, wizytówce, stroju służbowym, komputerze służbowym lub torbie organizacji, fladze EMAS lub inne podobne zastosowanie logo EMAS w celach promocyjnych na szczeblu przedsiębiorstwa.TAK, wraz z numerem rejestracyjnym, ponieważ jest to promowanie organizacji zarejestrowanej w EMAS. 
2Logo w nagłówku dokumentu przedstawionego władzom, zawierającego zwalidowane dane dotyczące efektywności organizacji.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym. 
3Logo na folderze zawierającym sprawozdanie dotyczące częściowo zarejestrowanej organizacji.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym, ale logo musi wymieniać wyłącznie obiekty zarejestrowane.  
4Logo na produkcie z komunikatem „produkt ekologiczny”.  NIE, istnieje możliwość pomylenia go z oznakowaniem ekologicznym dla produktów. 
5Logo w czasopiśmie (pokładowym) zarejestrowanego przewoźnika lotniczego, razem z pewnymi zwalidowanymi informacjami.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
6Logo na samolocie, pociągu, autobusie, samochodzie służbowym lub ciężarówce służbowej bądź na metrze należącym do przedsiębiorstwa zarejestrowanego w EMAS.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
7Logo umieszczone na ciężarówce należącej do zarejestrowanego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego razem z nazwą przedsiębiorstwa obok zwalidowanego oświadczenia o treści „W latach 2009–2012 zmniejszyliśmy średnie zużycie oleju napędowego naszej ciężarówki o 20 % do x litrów na 100 km”.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
8Logo umieszczone na zdjęciu niezarejestrowanego turystycznego obiektu zakwaterowania, zawartym w katalogu zarejestrowanego biura podróży.  NIE, takie zastosowanie logo jest mylące. Można je zastosować wyłącznie w odniesieniu do biura podróży.  
9Logo umieszczone na katalogu zarejestrowanego biura podróży zawierającym zwalidowane informacje dotyczące wdrażanych przez organizację zrównoważonych środków związanych z turystyką.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
10Logo umieszczone w wewnętrznych materiałach dla pracowników, zawierających wyłącznie zwalidowane informacje dotyczące działania systemu zarządzania środowiskowego.  TAK, nie ma potrzeby podawania numeru rejestracyjnego w logo, ponieważ jest to przykład komunikatu wewnętrznego mającego na celu zwiększenie ogólnej świadomości.  
11Logo w biuletynie informacyjnym lub na okładce broszury dla klientów i dostawców, treść zaczerpnięta ze zwalidowanej deklaracji środowiskowej.  TAK, wraz z numerem rejestracyjnym, ponieważ jest to komunikat do ogółu społeczeństwa wykorzystujący konkretne przykłady określonego przedsiębiorstwa zarejestrowanego w EMAS i pochodzący z danej zarejestrowanej organizacji. 
12Logo w rocznym sprawozdaniu środowiskowym spółki holdingowej składającej się z obiektów zarejestrowanych i niezarejestrowanych, stanowiące nagłówek rozdziału dotyczącego zwalidowanej deklaracji środowiskowej, w którym to rozdziale jasno zidentyfikowano obiekty organizacji zarejestrowane w EMAS. TAK, wraz z numerem lub numerami rejestracyjnymi. Jeżeli rejestracja jest rejestracją zbiorową, w ramach której tym samym numerem jest objętych kilka obiektów, należy zastosować przedmiotowy numer. Jeżeli wszystkie obiekty EMAS są zarejestrowane indywidualnie, numery rejestracyjne poszczególnych obiektów muszą być łatwe do rozpoznania. 
13 Logo jako tło graficzne dla zestawienia zwalidowanych danych dotyczących środowiska w sprawozdaniu z działalności. TAK, wraz z numerem rejestracyjnym. 
14 Ogólna broszura organizacji rządowej dotycząca najlepszych sposobów poddawania recyklingowi lub przetwarzania różnych frakcji odpadów przez organizacje zarejestrowane w EMAS.TAK, bez numeru rejestracyjnego; ponieważ celem tej broszury jest ogólne podnoszenie świadomości, nie jest ona powiązana z numerem rejestracyjnym. 
15Logo obok zwalidowanych informacji dotyczących środowiska na stronach internetowych organizacji. TAK, wraz z numerem rejestracyjnym. 
16Logo na stoiskach wystawowych zarejestrowanej organizacji promujących zarejestrowaną organizację jako taką. TAK, wraz z numerem rejestracyjnym.  
17Logo na stoiskach wystawowych zarejestrowanej organizacji, ale promujących ogólnie EMAS jako system zarządzania środowiskowego. TAK, nie ma potrzeby zawierania numeru rejestracyjnego w logo, ponieważ jest ono stosowane w celach promocyjnych. 

więcej na temat stosowania logo EMAS:emas.gdos.gov.pl

System Ekozarządzania i Audytu EMAS – Eco Management and Audit Scheme

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.

EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych.

Przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu” tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

EMAS został wprowadzony w życie poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w kwietniu 1995 roku, następnie zmodyfikowany w 2001 roku.

System EMAS wykazuje duże podobieństwo do normy ISO 14001. Od roku 2001 treść normy ISO 14001 została włączona do rozporządzenia EMAS, pozwalając na ograniczenie się do identyfikacji dodatkowych wymagań stawianych organizacjom w systemie EMAS. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS.

Główny cel, założenia systemu EMAS

EMAS jest dobrowolnym systemem, którego głównym celem jest dążenie do doskonalenia efektów działalności środowiskowej, opierającym się na

 • identyfikowaniu obszarów organizacji, gdzie należy poprawić skuteczność zarządzania środowiskowego
 • systematycznym poszukiwaniu możliwości ograniczenia oddziaływania na środowisko
 • systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami
 • systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy
 • szkoleniu personelu, aby zwiększyć efektywność prac środowiskowych
 • porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży.

Aby wykazać zgodność działania organizacji z założeniami systemu EMAS należy:

 • wdrożyć i utrzymywać system zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001
 • opublikować deklarację środowiskową, która została poddana weryfikacji przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego
 • włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego
 • spełniać wymagania prawne i według nich postępować

Zgodność zarządzania z EMAS potwierdza się poprzez rejestrację w systemie EMAS. Rejestracji, po uprzednim spełnieniu wymagań, mogą dokonać zarówno przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i usługową, jak i organy administracji publicznej i instytucje pożytku publicznego.

Wybrane korzyści z rejestracji w systemie EMAS

 • dostarczenie dowodu, że organizacja posiada sprawny system zarządzania środowiskowego
 • usprawnienie zarządzania ryzykiem, zminimalizowanie wystąpienia awarii środowiskowych
 • minimalizacja kosztów ograniczenie zużycia surowców, wody, energii
 • zwiększenie wartości rynkowej organizacji, wzrost zaufania klientów, lepsze postrzeganie organizacji w społeczeństwie
 • przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami prawa – wymogami regulacyjnymi
 • skorzystanie z przewidzianych w prawie ulg przysługujących firmom dbającym o środowisko
 • zdobycie przewagi nad konkurencją.

EMAS i zmieniona norma ISO 14001

Komisja Europejska opublikowała przewodnik „EMAS i zmieniona norma ISO 14001” w polskiej wersji językowej. Przedstawia on najważniejsze informacje o formalnych zmianach, które będą zobowiązane wprowadzić organizacje zarejestrowane w EMAS.

15 września 2015 roku Komisja Europejska opublikowała nową wersję normy ISO 14001. Trzyletni okres przejściowy na jej pełne obowiązywanie Komisja Europejska wykorzysta na przygotowanie organizacji zarejestrowanych w EMAS do uwzględnienia zmian wynikających z nowej wersji standardu. Od 2001 r. jest on integralną częścią wymagań systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Jedną z głównych innowacji w nowej wersji normy ISO 14001:2015 jest tzw. „struktura wysokiego poziomu”, która zostanie wprowadzona we wszystkich normach zarządzania ISO. Ma ona ułatwiać łączenie wymogów różnych norm zarządzania (np. normy ISO 9001 dotyczącej zarządzania jakością) w celu stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania.

ISO 14001 czyli norma zarządzania środowiskowego

ISO 14001 to norma zarządzania środowiskowego. Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem zmiany normy w 2015 r. było wzmocnienie integracji systemu zarządzania środowiskowego organizacji z jej główną działalnością, a zatem przesunięcie systemu z poziomu specjalisty ds. ochrony środowiska do poziomu kierownictwa niższego szczebla.

Obecnie Komisja Europejska pracuje nad włączeniem zmienionej normy ISO 14001 do załącznika II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Po przyjęciu zmian w dokumencie organizacje zarejestrowane w systemie będą miały odpowiedni okres przejściowy na dostosowanie się do nich.

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły wstępnego przeglądu środowiskowego – jego struktura zostanie zmodyfikowana, a zakres rozszerzony. Tak jak obecnie, żadne z wymogów normy ISO 14001:2015 nie będą wykraczać poza zakres wymogów EMAS.

Po włączeniu normy do załącznika II w EMAS zostaną zachowane następujące wyróżniające go cechy:

 • wykazana zgodność z prawem
 • zaangażowanie w ciągłą poprawę efektów działalności środowiskowej
 • obowiązkowe informowanie ogółu społeczeństwa
 • udział pracowników

zobacz:
Oficjalna strona systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w Polsce – jednym podmiotem prowadzącym oficjalny rejestr EMAS w Polsce jest GDOŚ
Lista organizacji aktualnie zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oraz organizacji objętych zawieszeniem lub wykreślonych z rejestru
EMAS – EU
EMAS i zmieniona norma ISO 14001 w polskiej wersji językowej

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X