Ulga termomodernizacyjna

Czas czytania: 10 minut

Ostatnia aktualizacja:

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa dzięki której można obniżyć podstawę opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych PIT poprzez odliczenie od niej kosztów poniesionych na tzw. termomodernizację budynku. Skutkiem takiego obniżenia dochodu w PIT jest zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Działanie takie ma na celu popularyzację efektywnego zarządzania energią w skali kraju i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Dzięki wymianie stolarki okienno-drzwiowej, ociepleniu przegród zewnętrznych, modernizacji wentylacji i źródła ogrzewania, można sprawić, że dom będzie bardziej energooszczędny i ekologiczny. Termomodernizacja to działanie, które szybko zwróci się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. Dodatkowo korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, czy z dofinansowania (np. z Programu Czyste Powietrze), można znacząco obniżyć poniesione koszty całego przedsięwzięcia.

Ulga termomodernizacyjna

To ulga podatkowa, dzięki której możesz w rocznej deklaracji PIT odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione na termomodernizację domu i dzięki temu zapłacić niższy podatek.
Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać tylko właściciele gotowych domów jednorodzinnych. Oznacza to, że ulga będzie przysługiwała jedynie w przypadku, gdy kupisz dom na rynku wtórnym lub go wybudujesz i dopiero potem zdecydujesz się na jego termomodernizacje. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Ulgę można łączyć np. z dotacją z Programu Czyste Powietrze.

Podstawowe informacje

Ulgę termomodernizacyjną wprowadziła Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246). Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Po raz pierwszy wydatki na termomodernizację domu można było ująć w deklaracji PIT w 2020 roku.

Uzupełniającym aktem prawnym regulującym zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej jest rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Wykaz wydatków, jakie uwzględnia ulga termomodernizacyjna, znajduje się w wymienionym wyżej rozporządzeniu. Jest to lista zamknięta obejmująca konkretne rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Do prawidłowego rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej trzeba spełnić kilka warunków:

 • prawo do ulgi mają wyłącznie osoby fizyczne, czyli właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych o charakterze mieszkalnym (a nie użytkowym), którzy poniosą koszty termomodernizacji. Uwaga! Osobą które mieszkają w bloku ulga termomodernizacyjna nie przysługuje (np. z tytułu wymiany okien), ponieważ mogą z niej skorzystać wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych.
 • wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiesz pierwszy wydatek
 • odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki poniesione w poprzednim roku, jeśli więc część kosztów inwestycji przeniesiesz na kolejny rok, należy je rozliczyć w następnej deklaracji
 • kwotę odliczenia przekraczającą roczny dochód możesz odliczyć w kolejnym roku, a w sumie taką inwestycję nie możesz rozliczać dłużej niż przez 6 lat
 • odliczyć możesz wyłącznie wydatki udokumentowane fakturą VAT

Uwaga! W deklaracji możesz ująć wyłącznie wydatki związane z pracami wykonanymi w już stojącym budynku. Jeśli zatem chcesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, budowa domu musi być zakończona, a termomodernizacja wykonana później.

Co można odliczyć na podstawie ulgi termomodernizacyjnej

Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Co można odliczyć na podstawie ulgi termomodernizacyjnej

Odliczeniu podlegają koszty związane z zakupem materiałów i urządzeń, a także koszty robocizny (w tym demontażu starych elementów oraz montażu nowych).

Na podstawie ulgi termomodernizacyjnej w 2021 i 2022 roku można odliczyć:

 • ocieplenie budynku – zarówno jego ściany, fundamenty, płyty balkonowe
 • wymianę pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem – materiały pokrycia dachu, drewniane elementy do wymiany, wełnę mineralną, membranę izolacji przed wilgocią
 • wymianę okien i drzwi
 • wymianę pieca – na kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy, a także na paliwa stałe (ale tylko spełniające określone wymogi ekologiczne)
 • kupienie materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej (w tym systemu ogrzewania elektrycznego) lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • przyłączenie domu do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 • system wentylacji z rekuperacją
 • instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii takie jak pompa ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę odliczyć można wszystkie wydatki związane z taką inwestycją: zakup paneli fotowoltaicznych, niezbędnego osprzętu, koszty usług montażowych, nawet wtedy gdy wzięło się kredyt na taką inwestycję. Warto tutaj zaznaczyć, że aby móc skorzystać z ulgi, panele należy zamontować bezpośrednio na dachu domu którego jest się właścicielem, bądź na innym budynku (np. garażu), o ile ogniwa będą zasilać dom mieszkalny.

Jeżeli dodatkowo skorzysta się np. z Programu Czyste Powietrze na zakup panelu fotowoltaicznych, ulga termomodernizacyjna przysługuje jedynie w kwocie wydatków, które nie zostały pokryte dotacją, lecz ze środków własnych.

Przykład
Jeżeli wydasz na panele fotowoltaiczne 30 tys. zł i dotacja pokryje wydatki w wysokości 6 tys. zł, możesz w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć tylko 24 tys. zł.

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej możliwe jest w deklaracjach:

 • PIT 36
 • PIT 37 – jeśli rozliczasz się wg skali podatkowej
 • PIT 36L – jeśli stosujesz podatek liniowy
 • PIT 28 – jeśli jesteś na ryczałcie

Kwotę ulgi należy wpisać w deklaracji w rubryce „Odliczenia od dochodu”, w okienku „odliczenia wykazane w PIT/O”. Do deklaracji trzeba dołączyć wypełniony PIT/O.

W jednym roku możesz odliczyć maksymalnie 53 000 zł, możliwe jest także wspólne rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej i wówczas małżonkowie mogą w sumie odliczyć 106 tys. zł z uwzględnieniem indywidualnego limitu.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej, zależy od wysokości odliczanych wydatków, a także od sposobu rozliczania podatku dochodowego. Ulga termomodernizacyjna pomniejsza najpierw podstawę opodatkowania (dochód), a dopiero potem kwotę podatku, który oblicza się jako procent od podstawy. To, ile procent trzeba będzie odliczyć, uzależnione jest od stawki podatku.

Przykład:
Załóżmy, że rozliczasz się za pomocą deklaracji PIT-37 za 2021 rok, a Twój roczny dochód wyniósł 80 tys. zł. Oznacza to, że musisz zastosować stawkę podatku właściwą dla I progu podatkowego, czyli 17%. Z tytułu ulgi termomodernizacyjnej w PIT chcesz odliczyć wydatki na instalację fotowoltaiczną w wysokości 30 tys. zł. Ulga termomodernizacyjna wyniesie 5100 zł (17% z 30 tys. zł). Taka kwota pomniejszy Twoje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

Utrata prawa do ulgi termomodernizacyjne

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Program Czyste Powietrze a ulga termomodernizacyjna

Dotacje w ramach Programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku, tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246). W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Katalog kosztów kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot

dodatkowe informacje:
Program Czyste Powietrze
Termomodernizacja budynku

źródło: materiały prasowe
Termomodernizacja, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Ulga termomodernizacyjna, czystepowietrze.gov.pl
Ulga termomodernizacyjna 2022 – co można odliczyć i jak z niej skorzystać? totalmoney.pl

Dom ekologiczny – dodatkowe informacje:
audyt energetyczny, dom energooszczędny, dom inteligentny (smart home,) dom niskoenergetyczny, dom pasywny, domowe (naturalne) środki czystości, energooszczędne ogrzewania (oszczędzanie ciepła), energooszczędne oświetlenie, energooszczędne urządzenia, energooszczędna wentylacja, etykiety energetyczne, etykiety produktów, kuchnia Zero Waste, kosmetyki naturalne (ekologiczne), oszczędzanie energii elektrycznej (prądu), oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody, rośliny oczyszczające powietrze, segregacja odpadów, termomodernizacja budynku, zrównoważone budownictwo

Rządowe, ogólnopolskie programy proekologiczne:
Ciepłe Mieszkanie, Czyste powietrze, Mój Prąd, Moja Woda, Stop Smog, Ulga termomodernizacyjna
Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD)
Net-Zero Industry Act

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top