Polscy naukowcy zbadają łąki w Alpach i Karpatach

Polscy badacze wezmą udział międzynarodowych projektach, które mają na celu wskazanie najlepszych sposobów ochrony cennych łąk w dwóch największych pasmach górskich w Europie. Jednym z projektów pokieruje naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki 1. konkursu BiodivProtect. Ogłoszony w październiku ubiegłego roku konkurs obejmował m.in. takie tematy, jak wiedza o identyfikacji priorytetowych obszarów chronionych, rozwój ochrony gatunkowej i zachowanie różnorodności genetycznej, korzyści i koszty ochrony bioróżnorodności i ekosystemów. W konkursie złożono 209 międzynarodowych wniosków badawczych, z których finansowanie w wysokości ponad 40 milionów euro otrzymało 36 projektów. 3 z nich będą realizowane z udziałem badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Naukowcy w ramach grantu wskażą cenne przyrodniczo obszary górskie oraz zaproponują najbardziej optymalną dla nich formę ochrony. To odpowiedź na zanikanie i utratę bioróżnorodności obszarów łąkowych Alp i Karpat ze względu na porzucanie działalności rolniczej lub zbyt intensywne ich użytkowanie.

Kierownikiem polskiego zespołu w projekcie Użytki zielone na rzecz różnorodności biologicznej: wspieranie ochrony użytków zielonych o wysokiej bioróżnorodności i związanych z nimi praktyk zarządzania w Alpach i Karpatach, będzie dr Dominik Kaim z Wydziału Geografii i Geologii UJ.

Naukowcy zajmą się półnaturalnymi obszarami trawiastymi, które należą do jednych z najbogatszych gatunkowo siedlisk w Europie, jednak w ostatnich kilku dekadach ich powierzchnia i różnorodność biologiczna gwałtownie się zmniejszyły. Badania zostaną przeprowadzone z udziałem partnerów z Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch.

Użytki zielone na terenie Europy szczególnie w Alpach i Karpatach charakteryzują się wyjątkową różnorodnością gatunkową roślin, ale ich bioróżnorodność jest zróżnicowana ze względu na lokalne warunki środowiskowe i intensywność gospodarowania. W związku z tym panuje powszechna zgoda, że aby zapobiec utracie bioróżnorodności cennych łąk, konieczna jest ich ochrona, wzmacnianie i potencjalne rozszerzenie zasięgu bogatych gatunkowo użytków zielonych. Wiedza o obszarach, które powinny zostać objęte ochroną lub ich potencjalnej ekspansji łąk bogatych gatunkowo, pochodzi w dużej mierze z badań opartych na próbkach roślinności oraz badań eksperymentalnych. Są one jednak zbyt drogie i na ich podstawie nie ma możliwości wykonania systematycznej oceny i znalezienia zależności oraz wzorców dla bioróżnorodności na dużych obszarach.

zwraca uwagę dr Dominik Kaim

Naukowiec dodaje, że istniejącym obecnie programom monitoringu brakuje również informacji na temat sposobów gospodarowania na użytkach zielonych oraz perspektywy historycznej, która mogła silnie wpłynąć na obecną bioróżnorodność.

Na szczęście dostępność obserwacyjnych danych teledetekcyjnych dla dużych obszarów umożliwia ekstrapolację pomiarów terenowych w czasie i przestrzeni z akceptowalną dokładnością. Co – w połączeniu tych informacji ze zbiorami danych o bioróżnorodności oraz zrozumieniem kontekstu społeczno-gospodarczego – daje znacznie większe możliwości osiągnięcia efektywniejszej ochrony.

wyjaśnia badacz z UJ

źródło: naukawpolsce.pap.pl, Julia Kalęba

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top