fbpx

Buy Smart + znak ekologiczny na materiałach informacyjnych

Buy Smart+ Green Procurement in Europe (BUY SMART+)

Buy Smart + - znak ekologiczny na materiałach informacyjnych - wlaczoszczedzanie.pl
Buy Smart +

Buy Smart+ Green Procurement in Europe (BUY SMART+) – znak ekologiczny na materiałach informacyjnych

Głównym celem projektu Buy Smart + była promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich UE. We wszystkich zaangażowanych krajach zostały utworzone punkty informacyjne.

Europejski projekt BuySmart+ oferował bezpłatne konsultacje, szkolenia i materiały informacyjne na tematy związane z zieloną energią. Oferta skierowana była do sektora publicznego, oraz firm prywatnych.

Dzięki Buy Smart + zielone zamówienia w 7 państwach członkowskich UE mogłyby zostać skonsolidowane i włączone do głównego nurtu. Ponadto ekspertyzy w zakresie zielonych zamówień mogłyby zostać przeniesione z tych krajów do kolejnych 8 państw członkowskich, w których zamówienia ekologiczne były jeszcze na wcześniejszym etapie. Skupiono się na technologiach związanych z energią.

Firma BuY Smart + utworzyła centra informacyjne Green Procurement w 15 uczestniczących krajach, zapewniając konsultacje, szkolenia, dobre praktyki i sprawdzone narzędzia. Te ostatnie obejmują wytyczne techniczne dotyczące kilku grup produktów, narzędzia do obliczania kosztów cyklu życia i materiały szkoleniowe. Zaangażowane grupy produktów składały się z komponentów budowlanych, oświetlenia, sprzętu biurowego, sprzętu gospodarstwa domowego, zielonej energii elektrycznej i pojazdów.

Poprzez pomoc w projektach pilotażowych, udanym przypadkom zielonych zamówień towarzyszyła wiedza partnerów projektu. 70 projektów pilotażowych otrzymało pomoc ekspercką dzięki Buy Smart +. Wyniki projektów pilotażowych zostały zebrane i ocenione.

W sumie w procesach zakupowych promowanych przez Buy Smart + dokonano inwestycji w wysokości 24 158 121 EUR. Oszczędności uzyskane dzięki zakupowi energooszczędnych produktów i zielonej energii elektrycznej przewyższają jednak te koszty. Nabywcy zaoszczędzili łącznie 88.830.145 €. Zużycie energii zmniejsza się o 552 492 MWh / rok i 3 059 950 MWh przez cały okres eksploatacji produktów. Prowadzi to do zmniejszenia emisji CO2 o 99.548 t rocznie i 532.305 t przez cały okres użytkowania produktów.

Szczegółowe wyniki programu Buy Smart+

Najbardziej konkretny wpływ Buy Smart + został osiągnięty dzięki 70 pilotażowym projektom zrealizowanym łącznie. 63 z tych projektów pilotażowych poddano szczegółowej ocenie pod względem oszczędności energii, CO2 i kosztów. Inwestycje zostały uznane, jeśli są dostępne. Łączne oszczędności energii pierwotnej sumują się do 3 Mio. MWh, co prowadzi do oszczędności CO2 w wysokości 53.000 t do 2020 r. Łączna oszczędność kosztów wynosi do 89 mln. €.

Z 39 spośród tych projektów konsorcjum zna zarówno inwestycję, jak i oszczędności w euro: w sumie 24 mln. € prowadzi do oszczędności kosztów w wysokości 56 mln. €.

Centra informacyjne, w tym duża część wyników i wyników projektu, pozostały dostępne przez kolejne dwa lata, do września 2016 r. W większości krajów ustanowione punkty kontaktowe były dostępne jeszcze dłużej.

Opracowane wytyczne i narzędzia obliczeniowe zostały wykorzystywane w działaniach konsultacyjnych po zakończeniu programu + i zostały wykorzystywane w innych projektach.

Ponieważ zostały opracowane dla konkretnych działań związanych z zamówieniami, wiele instytucji zastosowała je w przyszłych działaniach związanych z zamówieniami.

Zdobyta wiedza

Partnerzy konsorcjum dzięki swojej intensywnej pracy w ramach projektu uzyskali bardzo bliski wgląd w działania zakupowe gmin, instytucji politycznych, firm i organizacji. Aby wydać zalecenia dla polityków i decydentów w sprawie dalszego promowania zielonych zamówień, przeprowadzono szczegółową analizę barier i możliwości dla zielonych zamówień w każdym z uczestniczących krajów.

Niektóre z najsilniejszych barier:

  • wyższe inwestycje początkowe i brak uwzględnienia kosztów cyklu życia
  • ogólny brak dostępnego kapitału w sektorze publicznym
  • brak świadomości, informacji i wiedzy na temat możliwych procedur i ich potencjalnych oszczędności energii i kosztów
  • obecność kilku poziomów decyzyjnych w przedsiębiorstwie lub instytucji sprawia, że ​​definicja zielonych kryteriów i ich wdrożenie w procesie udzielania zamówień przez organizację jest bardzo czasochłonne

Środki mające na celu przezwyciężenie tych barier i zidentyfikowanie możliwości dla zielonych zamówień:

  • wyznaczenie jednostki administracyjnej w rządzie centralnym odpowiedzialnej za promocję zielonych zamówień publicznych
  • przyjęcie zasady, że osiągnięcie oszczędności na kosztach operacyjnych (np. Energia, woda, materiały) może pozostać w budżecie instytucji, które wdrożyły działanie GPP
  • monitorowanie wypełniania mających zastosowanie środków legislacyjnych

Oficjalna strona: Buy Smart+, więcej szczegółowych informacji: Buy Smart+

Przewiń do góry
X