Buy Smart+ Green Procurement in Europe (BUY SMART+)

Buy Smart + - znak ekologiczny na materiałach informacyjnych - wlaczoszczedzanie.pl

Głównym celem projektu Buy Smart + była promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich UE. We wszystkich zaangażowanych krajach zostały utworzone punkty informacyjne.

Buy Smart+ Green Procurement in Europe (BUY SMART+) – znak ekologiczny na materiałach informacyjnych

Europejski projekt BuySmart+ oferował bezpłatne konsultacje, szkolenia i materiały informacyjne na tematy związane z zieloną energią. Oferta skierowana była do sektora publicznego, oraz firm prywatnych.

Dzięki Buy Smart + zielone zamówienia w 7 państwach członkowskich UE mogłyby zostać skonsolidowane i włączone do głównego nurtu. Ponadto ekspertyzy w zakresie zielonych zamówień mogłyby zostać przeniesione z tych krajów do kolejnych 8 państw członkowskich, w których zamówienia ekologiczne były jeszcze na wcześniejszym etapie. Skupiono się na technologiach związanych z energią.

Firma BuY Smart + utworzyła centra informacyjne Green Procurement w 15 uczestniczących krajach, zapewniając konsultacje, szkolenia, dobre praktyki i sprawdzone narzędzia. Te ostatnie obejmują wytyczne techniczne dotyczące kilku grup produktów, narzędzia do obliczania kosztów cyklu życia i materiały szkoleniowe. Zaangażowane grupy produktów składały się z komponentów budowlanych, oświetlenia, sprzętu biurowego, sprzętu gospodarstwa domowego, zielonej energii elektrycznej i pojazdów.

Poprzez pomoc w projektach pilotażowych, udanym przypadkom zielonych zamówień towarzyszyła wiedza partnerów projektu. 70 projektów pilotażowych otrzymało pomoc ekspercką dzięki Buy Smart +. Wyniki projektów pilotażowych zostały zebrane i ocenione.

W sumie w procesach zakupowych promowanych przez Buy Smart + dokonano inwestycji w wysokości 24 158 121 EUR. Oszczędności uzyskane dzięki zakupowi energooszczędnych produktów i zielonej energii elektrycznej przewyższają jednak te koszty. Nabywcy zaoszczędzili łącznie 88.830.145 €. Zużycie energii zmniejsza się o 552 492 MWh / rok i 3 059 950 MWh przez cały okres eksploatacji produktów. Prowadzi to do zmniejszenia emisji CO2 o 99.548 t rocznie i 532.305 t przez cały okres użytkowania produktów.

Szczegółowe wyniki programu Buy Smart+

Najbardziej konkretny wpływ Buy Smart + został osiągnięty dzięki 70 pilotażowym projektom zrealizowanym łącznie. 63 z tych projektów pilotażowych poddano szczegółowej ocenie pod względem oszczędności energii, CO2 i kosztów. Inwestycje zostały uznane, jeśli są dostępne. Łączne oszczędności energii pierwotnej sumują się do 3 Mio. MWh, co prowadzi do oszczędności CO2 w wysokości 53.000 t do 2020 r. Łączna oszczędność kosztów wynosi do 89 mln. €.

Z 39 spośród tych projektów konsorcjum zna zarówno inwestycję, jak i oszczędności w euro: w sumie 24 mln. € prowadzi do oszczędności kosztów w wysokości 56 mln. €.

Centra informacyjne, w tym duża część wyników i wyników projektu, pozostały dostępne przez kolejne dwa lata, do września 2016 r. W większości krajów ustanowione punkty kontaktowe były dostępne jeszcze dłużej.

Opracowane wytyczne i narzędzia obliczeniowe zostały wykorzystywane w działaniach konsultacyjnych po zakończeniu programu + i zostały wykorzystywane w innych projektach.

Ponieważ zostały opracowane dla konkretnych działań związanych z zamówieniami, wiele instytucji zastosowała je w przyszłych działaniach związanych z zamówieniami.

Zdobyta wiedza

Partnerzy konsorcjum dzięki swojej intensywnej pracy w ramach projektu uzyskali bardzo bliski wgląd w działania zakupowe gmin, instytucji politycznych, firm i organizacji. Aby wydać zalecenia dla polityków i decydentów w sprawie dalszego promowania zielonych zamówień, przeprowadzono szczegółową analizę barier i możliwości dla zielonych zamówień w każdym z uczestniczących krajów.

Niektóre z najsilniejszych barier:

  • wyższe inwestycje początkowe i brak uwzględnienia kosztów cyklu życia
  • ogólny brak dostępnego kapitału w sektorze publicznym
  • brak świadomości, informacji i wiedzy na temat możliwych procedur i ich potencjalnych oszczędności energii i kosztów
  • obecność kilku poziomów decyzyjnych w przedsiębiorstwie lub instytucji sprawia, że ​​definicja zielonych kryteriów i ich wdrożenie w procesie udzielania zamówień przez organizację jest bardzo czasochłonne

Środki mające na celu przezwyciężenie tych barier i zidentyfikowanie możliwości dla zielonych zamówień:

  • wyznaczenie jednostki administracyjnej w rządzie centralnym odpowiedzialnej za promocję zielonych zamówień publicznych
  • przyjęcie zasady, że osiągnięcie oszczędności na kosztach operacyjnych (np. Energia, woda, materiały) może pozostać w budżecie instytucji, które wdrożyły działanie GPP
  • monitorowanie wypełniania mających zastosowanie środków legislacyjnych

Oficjalna strona: Buy Smart+, więcej szczegółowych informacji: Buy Smart+

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X