Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne

Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne

Polskie kluby ekologiczne, fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody

Polski Klub EkologicznyPolski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny to stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Istnieje od 1984 r. Jest pierwszą organizacją w Polsce sprzeciwiającą się polityce traktowania środowiska jako „dobra niczyjego”. Celem działań PKE jest realizacja idei ekorozwoju, systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukację ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej a wartościami humanistycznymi.


UNEP GRID WarszawaUNEP GRID -Warszawa
Organizacja która od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.


klub-gajaKlub Gaja
Klub ekologiczny który zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt. Poprzez swoje działania klub stara się inspirować i zachęcać do współpracy różnorodne środowiska społeczne, zawodowe i kulturowe, a także różne pokolenia Polaków. Członkowie klubu realizują programy i kampanie, które pogłębiają zrozumienie pozycji człowieka w ekosystemie.


FunFundacja Dzika Polskadacja Dzika Polska
Fundacja powstała w 2006 roku i od początku skupia swoje działania na ochronie najcenniejszych fragmentów Polskiej przyrody oraz edukacji pro przyrodniczej.


Fundacja Greenmind

Fundacja Greenmind
Cele działania fundacji jest ochrona środowiska w celu zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi, ochrona roślin i zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania, budzenie wrażliwości i kształtowanie świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska.


Pracownia na rzecz wszystkich istot

Pracownia na rzecz wszystkich istot
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest stowarzyszeniem osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego i kulturowego.


Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro NaturaPolskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
Celem działania Towarzystwa jest działalność w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


Fundacja Ośrodka Edukacji EkologicznejFundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Praca fundacji skupia się na pozyskaniu wsparcia, partnerów oraz uzyskania dotacji na realizowane programy: wzmacniania samorządowej i społecznej aktywności lokalnej na rzecz przyrody, wspierania szkół podejmujących lokalne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. W celu realizacji tych projektów FOEE prowadzi szerokie działania: prace merytoryczne, kompleksowe prace organizacyjne, ogólnopolska rekrutacja uczestników konferencji, seminariów na szczeblu samorządowym, szkoleń, warsztatów, konkursów, a także dziennikarzy na konferencje prasowe.


Fundacja Ekologiczna ArkaFundacja Ekologiczna ARKA
Celem głównym fundacji jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Fundacja współpracuje z wieloma szkołami zainteresowanymi problematyką ekologiczną, prowadzi warsztaty, przygotowuje specjalne wydawnictwa. Jej sztandarowe programy to: Kochasz dzieci nie pal śmieci, Kwiaty zamiast śmieci, Pomóż potrąconym, Ratujmy beskidzkie lasy. Organizuje także akcje edukacyjne, między innymi: Dzień dobrych uczynków, Choinki nadziei, Dzień czystego powietrza, Śmieciobranie, Segregujesz-zyskujesz.


Fundacja ProKarton

Fundacja ProKarton
Misją fundacji jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę. Jednocześnie najmniej obciążają środowisko naturalne na każdym etapie cyklu życia.


Fundacja aeris futuro

Fundacja aeris futuro
Celem fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.


Partia Zieloni

Partia Zieloni
Partia Zieloni walczy o takie sprawy jak równość kobiet i mężczyzn, zdrowa żywność i czyste powietrze, trwały rozwój, komunalne budownictwo mieszkaniowe, racjonalna polityka narkotykowa, związki partnerskie, transport publiczny, wspieranie odnawialnych źródeł energii.


Ostra Zieleń

Stowarzyszenie Ostra Zieleń
Celem Stowarzyszenia Ostra Zieleń jest promowanie takich wartości jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój, demokracja, ekologia, tolerancja, integracja europejska.


Fundacja Strefa Zieleni

Fundacja Strefa Zieleni
Fundacja Strefa Zieleni, propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Wspiera działania m.in. na rzecz budowy zielonej gospodarki, rozwój energetyki odnawialnej, transportu publicznego oraz energooszczędnego budownictwa.


Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Fundacja jest organizacją ekspercką zrzeszającą przyrodników i leśników, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polskich Karpat. Koncentruje się na obszarze od Beskidu Niskiego po Pogórze Przemyskie i Bieszczady. To tam przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej.


Polska Zielona Sieć
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zrzeszająca organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Swoje działania związek opiera na budowaniu obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzeniu mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększeniu wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji.


Koalicja Klimatyczna
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Koalicjantami są organizacje z całej Polski, o różnych profilach, od badawczych po edukacyjne. Koalicja realizuje różnorodne działania, od monitoringu prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, poprzez organizacja konferencji i warsztatów dla różnych odbiorców, po działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.


Fundacji EkoRozwoju
Pierwotna nazwa Fundacji (Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej) mówiła o początkowych priorytetach: kompleksowej ochronie wód i restytucji dolin rzecznych. Od początku jednak fundacja zdawała sobie sprawę, że stan rzek jest rezultatem popełnianych niegdyś błędów i symbolem kondycji naszej cywilizacji. Dlatego jej misją stał się Rozwój w zgodzie z naturą!


Client Earth Prawnicy dla Ziemi
Fundacja Client Earth Prawnicy dla Ziemi zrzesza polskich prawników zajmujących się ochroną środowiska, którzy łącząc prawo, naukę i politykę publiczną, tworzą strategie i narzędzia pomagające mierzyć się z największymi problemami środowiska naturalnego. Dobre prawo i jego właściwe stosowanie to najlepsze narzędzie ochrony środowiska.


Stowarzyszenie Polska Ekologia
Stowarzyszenie Polska Ekologia powstało w 2006 roku i skupia producentów, rolników oraz przetwórców, którzy produkują żywności z surowców ekologicznych z przekonaniem, że produkty te są bardziej wartościowe dla człowieka. Stowarzyszenie skupia ludzi, którzy żyją w świecie żywności ekologicznej.


Fundacja Ocalmy Dzikość
Misją Fundacji jest wspieranie oraz poprawianie jakości środowiska naturalnego oraz przyrody, poprzez działania doraźne oraz dalekosiężne, jak również edukację społeczeństwa, co do skali i powagi problemu, jakim jest wyraźna degradacja środowiska naturalnego.


w przygotowaniu:
Federacja Zielonych Gaja
Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Ośrodek Badań Ekologicznych Źródła
Fundacja Na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)
Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
Fundacja Na Recz Zrównoważonego Rozwoju
Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE)
Liga Ochrony Przyrody
Stowarzyszenie Ekologizne EKO-UNIA
Społeczny Instytut Ekologiczny
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Stowarzyszenie Tilia
Stowarzyszenie Ekoskop
Stowarzyszenie Ekoinicjatywa
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Przyjezierze

Brak możliwości komentowania