Polacy w trzech projektach podejmujących wyzwania leśnictwa w Europie

Polacy w trzech projektach podejmujących wyzwania leśnictwa w Europie
Pixabay / @ Pexels

Nowoczesne budownictwo drewniane, ocena używanego drewna pod kątem ponownego wykorzystania tego surowca oraz organizacja lasów z zachowaniem równowagi między ekonomią a ekologią – to tematy trzech projektów z udziałem Polaków, wyłonionych w konkursie ForestValue2 Call 2023.

Projekt „ForestValue2” to inicjatywa wpisująca się w program HORYZONT EUROPA, która ma na celu wspieranie badań w sektorze gospodarki leśnej. W ramach konkursu międzynarodowe konsorcja badawcze składały wnioski na realizację interdyscyplinarnych projektów obejmujących różne aspekty leśnictwa.

Aż trzy z czterech projektów wybranych do finansowania będą realizowane z udziałem badaczy z Polski – podało Narodowe Centrum Nauki (NCN) na stronie internetowej. Naukowcy będą szukać sposobów na wykorzystanie lasów z korzyścią dla społeczeństwa, klimatu, środowiska i gospodarki. Budżet przeznaczony dla polskich zespołów to ponad 2,7 mln zł.

Na tworzeniu nowoczesnych systemów budownictwa drewnianego skupi sią w projekcie CRESTIMB dr Lidia Stępińska-Ustasiak z Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITECH Instytutu Innowacji i Technologii we współpracy z naukowcami z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego oraz badaczami z Finlandii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Słowenii.

Naukowcy chcą opracować innowacyjny system konstrukcji drewnianych odpowiedni dla wielopiętrowych budynków z otwartymi przestrzeniami. Chcą, aby te konstrukcje były trwalsze niż obecne rozwiązania, a ich elementy mogły być ponownie wykorzystywane w przyszłości. Bardziej ekologiczne i ekonomiczne sposoby budowania mają przyczynić się do lepszej ochrony środowiska. Budżet przeznaczony na polską część prac to ponad 1,1 mln zł.

Metodę kompleksowej oceny używanego drewna zmierza stworzyć zespół pod kierownictwem dr. inż. Jana Pełczyńskiego z Politechniki Warszawskiej. Dzięki niej będzie można ustalić, czy ponowne użycie odzyskanego surowca jest bezpieczne i efektywne. Wspólnie z naukowcami z Finlandii, Norwegii, Łotwy, Słowenii i Hiszpanii polscy badacze będą pracowali nad efektywnością ponownego wykorzystania istniejących budynków i ich części. Do oceny stanu materiału Polacy planują użyć nieniszczących badań wraz ze zautomatyzowaną obróbką danych. Propozycja ta stanowi krok w stronę europejskiego systemu certyfikacji drewna z odzysku. Projekt TiREX ma sprawić, że używane drewno będzie częściej używane ponownie. To z kolei zmniejszy wykorzystanie zasobów naturalnych i ograniczy wydzielanie szkodliwych substancji do atmosfery. Na realizację zadań polski zespół otrzyma prawie 1,3 mln zł.

Skutecznych sposobów organizacji lasów będzie poszukiwać – z wykorzystaniem nowoczesnych planistycznych technik przestrzennych – dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem projektu IFORPLAN jest znalezienie równowagi między potrzebami gospodarki a ochroną przyrody. Naukowcy z Polski, Estonii, Finlandii i Słowenii przeprowadzą analizę setek hektarów lasów we wszystkich krajach biorących udział w badaniu. Wyniki badań pomogą w takim zarządzaniu obszarami leśnymi, aby te spełniały zarówno funkcje ekonomiczne, jak i ekologiczne. Projekt ma przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, czyli zachowania równowagi między bieżącymi potrzebami a ochroną środowiska i zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń. Budżet polskiej części projektu to niemal 374 tys. zł.

W konkursie „ForestValue2” uczestniczyły agencje z jedenastu krajów, finansowanie dla polskich zespołów zapewnia Narodowe Centrum Nauki. Zespół ekspertów powołany w konkursie oceniał merytorycznie 21 wniosków, osiem z nich zakładało udział polskich zespołów. Ostatecznie finansowanie otrzymały cztery międzynarodowe projekty o całkowitym budżecie ok. 6,8 mln euro, aż trzy z nich będą realizowane z udziałem badaczy z naszego kraju.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top