Podstawowe informacje na temat smogu

Podstawowe informacje na temat smogu

Podstawowe informacje na temat smogu

Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza, wyżowej, bezwietrznej pogody.

Ogrzewanie domów węglem i drewnem, emisja spalin samochodowych, spalanie odpadów są główną przyczyną powstawania smogu i prawdziwą plagą naszych czasów.

Smog obecny niemal pod każdą szerokością geograficzną powoduje nieodwracalne szkody nie tylko na terenach zielonych, niszcząc naturalną florę i faunę, ale także w naszych organizmach, zwiększając ryzyko zachorowań na choroby układu oddechowego, oraz nowotwory. Zagrożone są szczególnie osoby o obniżonej odporności, przewlekle chore, w podeszłym wieku. Również rozwój dzieci znajdujących się w fazie dynamicznego rozwoju, przez zanieczyszczone powietrze, może zostać wyraźnie zaburzony.

Podstawowe przyczyny powstawania smogu

Wszelkie zanieczyszczenia środowiska mają ogromy wpływ na powstawanie smogu, a w połączeniu z zanieczyszczeniami atmosferycznymi, mogą doprowadzić do poważnych zmian zagrażających zdrowiu człowieka.

Palenie złej jakości węglem i odpadami węglowymi w budynkach mieszkalnych, to jedna z głównych przyczyn nadmiernego zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach. W wielu domach czy lokalnych kotłowniach są stare, wysłużone piece i kotły, które emitują dużo więcej zanieczyszczeń niż urządzenia grzewcze najnowszej generacji. To dlatego rząd przyjął tzw. normy emisyjne dla trafiających do sprzedaży pieców i kotłów, które mają z niej wyeliminować tzw. kopciuchy.

Najczęściej do powstania smogu dochodzi w bezwietrzny dzień, kiedy następuje kumulacja niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Rodzaje smogu

Ze względu na miejsce i warunki powstawania oraz skład chemiczny możemy wyróżnić następujące rodzaje smogu

Smog typu londyńskiego

Występuje szczególnie intensywnie w okresie między listopadem, a styczniem, podczas inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej.

W skład smogu londyńskiego wchodzą:

 • tlenek siarki (IV)
 • tlenek węgla
 • tlenek azotu
 • sadza
 • pył

Skąd pochodzi nazwa Smog Londyński

Wielki Smog Londyński w 1952 roku przez pięć dni pokrywał miasto i przyczynił się do śmierć około 12 tys. mieszkańców, a ponad 150 tys. trafiło do szpitali z poważnymi problemami z oddychaniem. Smog ten był podobny do tego występującego obecnie w Chinach, dlatego też naukowcom udało się ustalić jak doszło do jego powstania.

Ludzie wiedzieli, że siarczan w dużym stopniu przyczynia się do powstawania mgły, a cząstki kwasu siarkowego tworzą się z dwutlenku siarki uwalnianego przy spalaniu węgla do użytku mieszkalnego, w elektrowniach i w innych celach. Nie wiadomo było jednak, jak dwutlenek siarki został przekształcony w kwas siarkowy. Według ostatni wyników proces ten ułatwił dwutlenek azotu, inny produkt uboczny spalania węgla, który początkowo naturalnie występował we mgle.

Smog typu Los Angeles (fotochemiczny) (smog kalifornijski)

Smog typu Los Angeles, zwany też fotochemicznym, to smog powstający nad miastami zwykle w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Unosi się zwykle w słoneczne dni podczas gorącej pogody, gdy na ulicach panuje duże natężenie ruchu.

W skład smogu Los Angeles wchodzą:

 • tlenek azotu
 • tlenek węgla
 • węglowodory

Taki smog to mieszanka spalin wchodząca w reakcje ze światłem słonecznym, w wyniku czego powstaje trujący gaz, czyli ozon, azotan nadtlenoacetylu i aldehydy. Słoneczny gaz jest tak samo niebezpieczny jak ten występujący głównie w sezonie grzewczym i powoduje poważne trudności w oddychaniu.

Smog elektromagnetyczny

Smog elektromagnetyczny to rodzaj smogu związanego z emisją sztucznego promieniowania elektromagnetycznego, wpływającego do środowiska. Ma ono związek z przepływem prądu czy napięcia poprzez wszelkiego rodzaju sprzęty domowe, telekomunikacyjne czy linie energetyczne.

Smog kwaśny

Smog kwaśny to rodzaj mgły utworzonej w wyniku braku ruchu mas powietrza, oraz wysokiej wilgotności przy dużym stężeniu pyłu węglowego w powietrzu. Jest to smog podobny do smogu londyńskiego.

Szkodliwe substancje zawarte w zanieczyszczonym powietrzu

Charakterystyczny ciemny dym z komina domu jednorodzinnego o drażniącym zapachu może świadczyć, że w piecu są spalane: plastik, folie, gumy, stare meble z lakierem, klejem, farbą, zużyte obuwie czy odzież.

Wydostające się z dymu substancje są bardzo szkodliwe dla zdrowia, a dioksyny to jedne z najbardziej toksycznych substancji na świecie. Stężenie toksyn w dymie z domowych kominów przekracza 1000 razy dopuszczalną normę dla spalarni śmieci.

Dramatyczne dane o polskim powietrzu

Tak brudnego powietrza jak Polska nie ma prawie nikt na Starym Kontynencie. Mapa opublikowana przez Europejską Agencję Środowiska nie pozostawia wątpliwości, że największe zagrożenie szkodliwym benzopirenem występuje w Polsce. To węglowodór aromatyczny, który jest produktem spalania i powoduje raka. W przypadku zanieczyszczenia powietrza benzopirenem mamy jednoznacznie pierwsze miejsce w Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o stężenie pyłami PM10 i PM2,5 wypadamy również bardzo źle. W Polsce m.in. z tego powodu żyjemy średnio o 9 miesięcy krócej niż mieszkańcy Europy zachodniej.

Pył zawieszony PM10

Pył (PM z ang. Particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych , zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych nieorganicznych.

Pochodzenie pyłów

 • naturalne – nieorganiczne powstają w wyniku takich zjawisk przyrody, jak wietrzenie skał, wybuchy wulkanów
 • pierwotne – emitowane bezpośrednio ze źródeł, powstają głównie podczas spalania, mogą składać się z kurzu, małych płatków sadzy, pyłku kwiatowego itp.
 • wtórne – powstają w wyniku przemian chemicznych w atmosferze prekursorów pyłu: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (Nox), lotnych związków organicznych (LZO), amoniaku (NH3)

Przyczyny przekroczeń stężeń pyłów

 • emisja pochodząca od komunikacji
 • emisja powierzchniowa z indywidualnego ogrzewania budynków ze źródeł rozproszonych
 • prace remontowe
 • aerozole wtórne pochodzące od emisji pierwotnej zanieczyszczeń gazowych
 • unos pyłu
 • wtórny unos pyłu
 • napływ zanieczyszczeń spoza terenu województwa, kraju
 • naturalne źródła emisji lub zjawiska
 • warunki meteo

Wpływ pyłu na zdrowie ludzi

Pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych, utrudniając wymianę gazową , powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują.

Dopuszczalne poziomy pyłu PM10 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów

 • stężenie średnioroczne – 40 μg/m3
 • stężenie 24-godzinne – 50 μg/m3
 • dopuszczalna częstość przekraczania stężenia 24-godzinnego w roku – 35 razy

Uwaga! Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 dla okresu uśrednienia 24- godz. wynosi 200 μg/m3

Grupy ludności najbardziej narażone na drażniące działanie pyłu zawieszonego

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, zwłaszcza astmy oskrzelowej
 • osoby z niewydolnością układu krążenia , w szczególności dzieci o osoby starsze
 • osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności

 • unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu
 • unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, wrażliwe na zanieczyszczenia
 • ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych w celu zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla w powietrzu
 • rezygnacja ze spacerów z dziećmi
 • ograniczenie spalania paliw o niskiej jakości, takich jak miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych

Jak radzą sobie poszczególne państwa w walce ze smogiem

Polskie samorządy z zazdrością patrzą na zachodnich sąsiadów, którzy od lat stosują rozwiązania ograniczające ruch, zwłaszcza w centrach miast

 • Francja – w Paryżu, kiedy stężenie PM10 przekracza 80 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3) inspekcje środowiskowe są zobowiązane do informowania o wysokim zanieczyszczeniu i podjęciu działań na rzecz poprawy sytuacji. Do miasta mogą wjeżdżać jedynie samochody z określoną rejestracją – naprzemiennie parzystą lub nieparzystą. Mieszkańcy mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Inne środki zaradcze podjęte w Paryżu i regionie paryskim to bezpłatny transport publiczny, ograniczenie prędkości na głównych arteriach i obowiązkowe objazdy dla ciężarówek jadących tranzytem.
 • Niemcy – w Berlinie obowiązują strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej, do której wpuszczane są wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji
 • Szwecja – Sztokholm za wjazd do centrum pobiera opłaty od natężenia ruchu
 • Anglia –  władze Londynu wprowadziły 10-funtową opłatę miejską za korzystanie z pojazdów spełniających normy Emisji 4 lub niższe. To większość aut zarejestrowanych przed 2005 rokiem
 • Chiny – po trzech dekadach dynamicznego rozwoju gospodarczego chińskie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych na świecie. Zaostrzono co prawda normy emisji spalin, inwestuje się w odnawialne źródła energii, ale 60% wytwarzanej w kraju energii wciąż pochodzi z węgla. Smog bywa w Pekinie tak gęsty, że nie widać nawet budynków w najbliższej okolicy. Wychodząc na ulice, mieszkańcy nakładają na twarze rozmaite maski. Z powodu smogu i najwyższego czerwonego alertu smogowego, w niektórych miastach na północy Chin tymczasowo zamyka się fabryki. Na północy Chin znajduje się większość przemysłu węglowego, stalowego i cementowego. Ponadto zimą do ogrzewania zużywa się tam setek milionów ton węgla. Policja egzekwuje ograniczenie liczby pojazdów na ulicach. Prywatne samochody z parzystą końcówką numeru rejestracyjnego mogą jeździć w dni parzyste, a z nieparzystą w nieparzyste.

Jak sprawdzić jakość powietrza w Polsce

Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie

Ekoprognoza
Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia środowiska; powietrza, wody, gleby, w Polsce i na świecie. Wyniki on-line pomiarów powietrza dla poszczególnych województw i miast.

Aplikacja „Jak sprawdzić jakość powietrza w Polsce”

Aplikacja na urządzenia mobilne o nazwie „Jak sprawdzić jakość powietrza w Polsce” to dopełnienie „portalu jakości powietrza” prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Mobilna wersja, poza podawaniem aktualnych danych pomiarowych ze stacji dotyczących stężeń pyłu PM10, PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3), może też wysyłać powiadomienia na telefon o przekroczeniach poziomów i alarmach zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów podaje się w sześciostopniowej skali od „bardzo dobry” do „bardzo zły”. Ilustrują one potencjalny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Informacje o jakości powietrza wizualizowane są za pomocą mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych. Dodatkowo, po włączeniu usługi lokalizacji, aplikacja od razu pokaże dane z najbliższej stacji.

Główne elementy aplikacji:

DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika.
MAPA – wyświetlanie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych w Polsce.
WYSZUKAJ STACJĘ – lista działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych (adresy: miasto i ulica) i pozwalająca na wyświetlanie danych ze stacji po ich adresach.
OSTRZEŻENIA – informacje o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy informowania lub alarmowe.
AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na portalu jakości powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów o jakości powietrza).
ODWIEDŹ PORTAL GIOŚ – przekierowanie do portalu jakości powietrza GIOŚ.

Aplikacji GIOŚ tuż po powstaniu zarzucano „rozjeżdżanie się” z wynikami z innych, niezależnych aplikacji, gdy ich użytkownicy zauważyli, że uznaje ona za dopuszczalne stężenia substancji, które gdzie indziej już były pretekstem do stanu alarmowego. Faktem jest, że nie ma uniwersalnych „dopuszczalnych stężeń”, dlatego warto patrzeć na wskaźniki liczbowe, zamiast kierować się tylko kolorami. Poza tym dane i tak pochodzą z jednego źródła, którym są stacje pomiarowe GIOŚ.

Pomysły na walkę ze smogiem

Ogrzewania domów jednorodzinnych piecami zasilanymi energią elektryczną z rozbudowaną akumulacją ciepła

Ministerstwo Energii planuje zachęcić Polaków do ogrzewania domów jednorodzinnych piecami zasilanymi energią elektryczną z rozbudowaną akumulacją ciepła. Resort policzył, że przy produkcji 1kWh w elektrowni (nawet węglowej) powstaje 10 krotnie mniej pyłów niż w domowym najbardziej nowoczesnym piecu węglowym. Ministerstwo zamierza stworzyć rozwiązania na tyle atrakcyjne cenowo, żeby nawet niezamożne osoby mogły sobie na nie pozwolić. Chodzi o nocną taryfę energetyczną przeznaczoną tylko dla celów grzewczych – dla wszystkich gospodarstw domowych ogrzewających się prądem. Cena takiego prądu byłaby dużo niższa niż w innych taryfach. Zlikwidowano by również wszystkie narzuty i opłaty nakładane na energię elektryczną.

Ministerstwo chce przeznaczyć na dotacje do tych pieców część funduszy z programów ochrony środowiska z nowej perspektywy Unii Europejskiej, np. w ramach gminnych planów likwidacji niskiej emisji spalania.

Zbudowanie systemu grzewczego bazującego na prądzie będzie wymagało przebudowy niektórych linii energetycznych. Resort energii nie podał, jakie koszty się z tym łączą.

Usunięcie samochodów z silnikami diesla z centrów dużych miast

Spaliny ze starego diesla zatruwają powietrze 10 razy bardziej niż spaliny z samochodu benzynowego z katalizatorem, dlatego takie samochody powinny mieć zakaz wjazdu do największych miast. Burmistrzowie czterech z nich mają zamiar podjąć drastyczne decyzje: z Paryża, Madrytu, Aten i miasta Meksyk najpóźniej w 2025 r. mają zniknąć auta na olej napędowy.

Coraz większy ruch samochodów, nieustanne korki i mnóstwo spalin wędrujących do atmosfery, to codzienność życia w wielkim mieście. W ramach walki o czystsze powietrze władze wszystkich miast starają się robić wszystko, co tylko możliwe, a jednym z ich celów są posiadacze samochodów.

Już od dawna bardzo mocno promowana jest komunikacja publiczna oraz rowery, a kierowcom życie uprzykrza się tak bardzo jak to tylko możliwe – zmniejszając liczbę miejsc parkingowych, zwężając jezdnie, stawiając zakazy wjazdu i ruchu.

Władze Paryża, Madrytu, Aten i miasta Meksyk mają zamiar wyrzucić ze swoich miast samochody z dieslami. Ma to nastąpić najpóźniej w 2025 roku. Wspominają też o promocji paliw alternatywnych, rowerów i ruchu pieszego. Niemieckie landy już wcześniej wyraziły chęć zakazania zakupu jakichkolwiek samochodów spalinowych do 2030 roku.

Diesle muszą być zaprzestane w produkcji

Na diesle nie stawiają już producenci samochodów. Renault twierdzi, że silniki wysokoprężne stracą sens, bo spełnienie przez nie rygorystycznych norm będzie zbyt drogie. Podobnego zdania są też menedżerowie Toyoty.

Filtry cząstek stałych trafią też do benzyniaków

Przedstawiciele państw członkowskich porozumieli się już w sprawie zaostrzenia norm dla silników benzynowych, a dokładniej ujęcia w nich również poziomu emisji cząstek stałych. Komisja Europejska nie narzuca producentom sposobu ograniczenia emisji cząstek stałych. Żeby jednak nowoczesne silniki benzynowe spełniały nowe, ostrzejsze testy, w praktyce od września 2017 roku wszystkie nowe modele samochodów, a od września 2018 roku wszystkie nowe samochody z silnikami benzynowymi będą wyposażone w filtr cząstek stałych. To rozwiązanie stosowane od wielu lat w dieslach.

W tym przypadku mowa o filtrze GPF, odpowiedniku filtra DPF stosowanego w jednostkach wysokoprężnych. Niestety, nie wiadomo jeszcze jak w praktyce będzie wyglądać eksploatacja aut z silnikami benzynowymi wyposażonymi w takie rozwiązania. Można się jednak spodziewać, że podobnie jak w przypadku diesli, pojawią się problemy w egzemplarzach eksploatowanych głównie w warunkach miejskich.

Surowsze normy i realniejsze testy emisji spalin

Komisja Europejska doprecyzowała ostatnio sposób przeprowadzania testów emisji spalin. Według projektu do testów włączone będą próby w warunkach drogowych na nierozgrzanym silniku, czyli warunki w jakich silniki emitują najwięcej cząstek stałych.

Konstrukcja wypełniona mchem pochłaniającym smog

Pomysł berlińskiej firmy Green City Solutions opiera się na wolnostojących panelach porośniętych specjalnym mchem, który według konstruktorów pochłania tyle zanieczyszczonego powietrza, co 275 drzew, zajmując przy tym 99% mniej miejsca. Spełnia też funkcję estetyczną. Urządzenie kosztuje 25 tys. euro.

Rozwiązanie jest już wykorzystywane w 11 miastach w pięciu krajach. Obecnie zespół chce rozwinąć swoje urządzenie tak, żeby można je było dołączać do istniejącej miejskiej infrastruktury, np. instalując pokryty mchem panel na przystankach autobusowych. To znacznie ograniczyłoby koszty.

Historyczne doniesienia na temat smogu

 • pierwszym dniem kiedy zanotowano występowanie smogu był dzień 17 stycznia 1979 w Niemczech

Groźne skutki palenia odpadów w przydomowych piecach

 • pyły z metalami ciężkimi powodują zagrożenie białaczką
 • tlenki azotu podrażniają i uszkadzają płuca
 • tlenek węgla wiąże czerwone ciałka krwi i utrudnia transport tlenu w organizmie
 • dwutlenek siarki powoduje trudności w oddychaniu
 • chlorowodór tworzy z parą wodną silnie żrący kwas solny
 • cyjanowodór tworzy z parą wodną kwas pruski i blikuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe
 • dioksyny i furany powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody, strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne

Jak zgłosić palenie śmieci

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Jeżeli podejrzewamy, że w gospodarstwie domowym spalane są śmieci, dzwonimy do straży gminnej, miejskiej, albo wydziału ochrony środowiska w urzędzie gminy i zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Powiadomiony organ musi przeprowadzić czynności wyjaśniające pod wskazanym adresem.

Pamiętaj! W piecu nie wolno palić:

 • żadnych przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników oraz toreb foliowych
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy
 • odzieży i obuwia
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnatem
 • sztucznej skóry
 • opakowań po farbach, lakierach
 • opakowań po rozpuszczalnikach lub środkach ochrony roślin
 • papieru bielonego związkami chloru lub nadrukiem farb kolorowych

Normy jakości paliw stałych w Polsce

Od 2004 roku w Polsce nie obowiązują żadne normy dla paliw stałych. Na rynku w sprzedaży detalicznej pojawił się węgiel o najgorszej jakości, w tym muły, które traktowano dawniej jako produkt uboczny obróbki węgla, wykorzystywany jedynie w sektorze energetycznym. Ministerstwo Energii nie jest na razie w stanie podać terminu wprowadzenia przepisów dotyczących jakości sprzedawanego węgla.

Kopalnie mogą obecnie sprzedać odbiorcom indywidualnym węgiel dowolnej jakości, czego nie praktykuje się w żadnym z krajów Unii Europejskiej. W Unii Europejskie są wyraźnie określone parametry węgla przeznaczonego do odbioru indywidualnego. Gorsze gatunki węgla spalane są w energetyce zawodowej przy zastosowaniu odpowiednich filtrów.

W Polsce odbiorcy indywidualni otrzymują nawet tzw. floty, czyli odrzut po flotacji, zawierające bardzo dużo siarki i popiołu, co powoduje olbrzymią niską emisję. Według szacunków w 2012 roku do indywidualnych gospodarstw oraz małych firm i warsztatów trafiło blisko 800 tys. ton mułów. Spalanie takich paliw w domowych kotłach powoduje drastyczny wzrost emisji zanieczyszczeń pyłu zawieszonego, benzo[a]pirenu i pozostałych WWA, lotnych związków organicznych, sadzy, tlenku węgla, dioksyn i metali ciężkich.

Wprowadzenie standardów jakości paliw oraz wycofanie niskiej jakości węgla z rynku indywidualnych odbiorców są więc koniecznymi warunkami w walce o czyste powietrze w Polsce. Konieczność wprowadzenia norm dla węgla podnoszona była już wiele lat temu przez Najwyższą Izbę Kontroli, ale dotąd tego nie zrobiono.

W Ministerstwie Energii trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Celem nowelizacji będzie wprowadzenie możliwości prawnych dotyczących uregulowania wymagań jakościowych dla paliw stałych, również poprzez wydanie stosowanych rozporządzeń. Nowelizacja ma także na celu wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym, legislacyjnym i terminologicznym, w taki sposób aby przepisy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. Na obecnym etapie prac Ministerstwo Energii.nie można wskazać konkretnego terminu tych zmian.

Według ekspertów, najbardziej trujące paliwa można wyeliminować z rynku niemal natychmiast

 • w pierwszej kolejności należałoby wprowadzić regulacje wykluczające sprzedaż do sektora komunalno-bytowego mułu i flotu węglowego. Są to paliwa przeznaczone tylko i wyłącznie do spalania w dużych instalacjach przemysłowych, a nie w kotłach domowych
 • w dalszej kolejności, jeżeli chodzi o emisyjność, szkodzi węgiel brunatny. Wielu konsumentów nawet nie wie o tym, jak często nieuczciwi handlowcy oferują węgiel brunatny pod nazwą ekogroszku, który z założenia ma być paliwem ekologicznym. Szczególnie trzeba być ostrożnym w przypadku tanich produktów z supermarketów, wystarczy rozerwać opakowanie i sprawdzić, co tam jest. Węgiel kamienny jest mniej emisyjny ale też droższy, dlatego tani ekogroszek z marketów zawiera nierzadko domieszkę węgla brunatnego.

Przydatne informacje

Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie

Ekoprognoza
Aktualna prognoza pogody na całym świecie. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami terenów nadmorskich w związku ze zmianami klimatu. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla Polski, Europy i Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line pomiarów jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Podstawowe informacje na temat smogu

Podstawowe informacje na temat smogu
Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza, wyżowej, bezwietrznej pogody.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka
Zanieczyszczone powietrza wpływa na zdrowie człowieka powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Szkodliwe substancje drażnią śluzówkę nosa, jamę ustną, krtań, oskrzela, płuca i w ten sposób może dojść do uszkodzenia tych narządów.

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczony powietrzem

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczonym powietrzem
Zagrożone zanieczyszczonym powietrzem są szczególnie dzieci, osoby o obniżonej odporności, przewlekle chore, oraz w podeszłym wieku. Zobacz 14 sprawdzonych sposobów na to jak chronić siebie i dziecko przed smogiem.

Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem

Wpływ terenów zielonych w mieści na zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie jego mieszkańców
Rośliny w mieście pomagają walczyć ze smogiem, zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i zjawiskiem zwanym miejską wyspą ciepła. Zatrzymują wodę, zwiększają retencję, zapobiegają przesuszaniu gleby. Wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres.

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu
Rośliny w wyniku fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, oddając życiodajny tlen. Neutralizują dwutlenek siarki i metale ciężkie. Wychwytują cząsteczki pyłów i sadzy oraz substancje gazowe z powietrza. Zobacz listę roślin doniczkowych które najskuteczniej oczyszczają powietrze w domu.

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?
Z roku na rok rośnie liczba osób uczulonych na różne alergie, w tym pyłki roślin wiatropylnych. Zmiany klimatu oraz coraz łagodniejsze zimy sprawiają, że silne pylenie wydłuża się rozpoczynając już w lutym i jest znacznie cięższe dla alergików.

Scroll to Top