Prawie połowa z nas zapłaciłaby więcej za zielony dom

Prawie połowa z nas zapłaciłaby więcej za zielony dom
Pixabay / @ TheVirtualDenise

Niemal dwie trzecie polskich konsumentów woli kupować produkty, które nie przyczyniają się do degradacji środowiska. Coraz mocniej dotyczy to także obszaru budownictwa. Jak wynika z badania organizacji FSC Polska przeprowadzonego przez SW Research, 47% Polaków deklaruje, że jest gotowych zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów naturalnych. Proekologicznego podejścia konsumenci wymagają także od firm budowlanych i producentów, np. mebli. Ponad 70% badanych uważa, że drewno wykorzystywane w budownictwie powinno mieć certyfikat poświadczający legalne pochodzenie oraz brak negatywnego wpływu na środowisko.

Inne badanie organizacji Forest Stewardship Council przeprowadzone we współpracy z firmą Ipsos pokazuje, że zarówno w Polsce, jak i na świecie największe obawy budzą obecnie wojny, konflikty i terroryzm (65%) wskazań w polskim badaniu), trudna sytuacja gospodarcza (50%) i kwestie związane ze zdrowiem (40%). Co trzeci badany wskazuje na kwestie związane ze zmianą klimatu.

Badanie Ipsosu potwierdziło pozytywny obraz świadomości ekologicznej Polaków. Prawie 2/3 z nich woli wybierać produkty, które nie szkodzą środowisku czy klimatowi, ale oczekują też odpowiedzialnej postawy od biznesu. Prawie 60% chciałoby, aby firmy nie przyczyniały się do wylesiania.

wskazuje Michał Kotarski, menedżer ds. rozwoju rynku i komunikacji w FSC Polska

Wylesianie to jedna z najczęściej wskazywanych przez respondentów obaw w kontekście lasów. Wśród innych badani wymieniali ryzyko suszy i powodzi, degradacji gleby, a także utraty gatunków zwierząt i roślin.

Z kolei według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie FSC prawie połowa Polaków postrzega budownictwo i budynki za dużego emitenta gazów cieplarnianych. Większość deklaruje, że ten sektor powinien być bardziej zrównoważony. Chodzi m.in. o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy inteligentne rozwiązania umożliwiające zmniejszenie zużycia mediów, a dla konsumentów istotne są przyznane certyfikaty. Przykładowo ponad połowa badanych wolałaby pracować w biurowcu z certyfikatem ekologicznym, który potwierdza, że budynek jest przyjazny dla środowiska. Co istotne, blisko połowa respondentów (47%) byłaby w stanie zapłacić więcej za dom lub mieszkanie i ich wyposażenie wykonane z certyfikowanych materiałów naturalnych, jeżeli przyczyniłoby się to do ochrony środowiska.

Prawie 60% konsumentów w Polsce chce, żeby informacja o zrównoważonym pochodzeniu produktu była potwierdzona certyfikatem przez niezależną organizację.

wskazuje ekspert

To dotyczy także drewna, które wbudowywane w konstrukcje czy przedmioty jest naturalnym magazynem CO2, a w dodatku jest surowcem odnawialnym, uważanym za przyszłość budownictwa. Istotne jest jednakże to, jak prowadzona jest gospodarka leśna i jak drewno jest pozyskiwane. Niemal 8% Polaków jest zdania, że drewno wykorzystywane w budownictwie powinno mieć certyfikat poświadczający legalne pochodzenie oraz brak negatywnego wpływu na środowisko i lokalną społeczność.

Certyfikacja FSC daje producentom pewność, że drewno, z którego korzystają, pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Z kolei konsumenci, wybierając produkt z etykietą FSC, mogą być pewni, że ich decyzja zakupowa pomaga chronić lasy i ludzi z nimi związanych, czyli np. społeczności lokalne czy pracowników leśnych. Badanie Ipsosu pokazało, że co drugi konsument w Polsce rozpoznaje znak FSC. Z kolei trzech na czterech badanych w Polsce deklaruje, że gdy dana marka promuje lub sprzedaje certyfikowane produkty, wpływa to pozytywnie na jej odbiór i wizerunek.

wyjaśnia Michał Kotarski

To samo badanie pokazuje, że 52% spośród osób, które rozpoznają logo tej organizacji, najprawdopodobniej wybierze tak oznakowany artykuł, a nie jego zamiennik bez certyfikacji. Taki sam odsetek respondentów w Polsce poleciłby produkt certyfikowany FSC swoim bliskim lub znajomym, a niemal dwie piąte rozpoznających logo deklaruje, że są skłonni zapłacić więcej za produkt, jeśli posiada on certyfikat FSC.

Certyfikacja drewna może też pomóc polskim firmom produkcyjnym wejść na zagraniczne rynki. To szczególnie istotne dla producentów okien, drzwi i podłóg, branży papierniczej, a przede wszystkim polskiej branży meblarskiej, z której ponad 80% produkcji trafia na eksport. Polska jest trzecim największym eksporterem mebli, z udziałem na poziomie 5,4%.

Certyfikacja FSC ułatwia firmom produkcyjnym wejście na rynki dużych krajów Europy Zachodniej, np. Niemiec czy Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoznawalność FSC przekracza 70%. To szczególnie istotne dla branż, które skupiają się na eksporcie.

przekonuje menedżer ds. rozwoju rynku i komunikacji w FSC Polska

Drewno znalazło się wśród produktów, które zostaną objęte nowymi regulacjami UE wymierzonymi w proceder wylesiania. Rozporządzenie EUDR ma zapewnić, że kluczowe grupy produktów sprzedawanych i konsumowanych w UE lub z niej eksportowanych nie przyczyniają się do degradacji lasów. Zgodnie z nowymi przepisami produkty z drewna nie mogą pochodzić z terenów, na których doszło do wylesiania i degradacji lasów po 31 grudnia 2020 roku, a dodatkowo muszą być wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i praw ludności rdzennej. Konieczne jest również oświadczenie firmy o dochowaniu należytej staranności. Choć żaden certyfikat nie zwalnia z obowiązków przestrzegania EUDR, to certyfikacja FSC może być kluczowa w ograniczaniu ryzyka w ramach obowiązków firm w zakresie należytej staranności.

źródło: newseria.pl

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top