Instytucje i ministerstwa

Instytucje, ministerstwa, fundusze oraz placówki naukowe

Rządowe i pozarządowe urzędy państwowe, instytucje, ministerstwa, fundusze, inspektoraty, agencje oraz placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, poszanowaniem energii i prawami konsumenta.

Ministerstwo Środowiska (MŚ)

Ministerstwo Środowiska (MŚ)
Ministerstwo Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada za gospodarkę leśną i wykorzystanie zasobów naturalnych. MŚ poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Misją NFOŚiGW jest skuteczne i efektywne wspieranie działania na rzecz środowiska, a celem generalnym poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)
Centralny organ administracji rządowej powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i nadzorowany przez Ministra Środowiska. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska czyli instytucji składającej się z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i 16 wojewódzkich inspektoratów. Misją GIOŚ jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem zasad i norm, monitorowanie i ocena stanu środowiska, oraz dostarczanie informacji o środowisku.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ)

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ)
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za prowadzenie polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Odpowiada za realizację zadań dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, oraz zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym. GDOŚ rejestruje organizacje w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
Jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE
Krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią którego misją jest upowszechnianie i wdrażanie światowych standardów oraz praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. KAPE prowadzi kompleksowe i niezależne doradztwo, wykonuje audyty w przemyśle, projektuje nowoczesne budynki, przeprowadza audyty w budownictwie, prowadzi międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne.

Lasy Państwowe

Lasy Państwowe
Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Organizacja dba o różnorodność biologiczną lasów, chroni je przed wieloma zagrożeniami – klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami. Dba by gospodarka leśna prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy.

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Instytut Ochrony Przyrody PAN jest wyspecjalizowaną placówką naukową działającą na rzecz ochrony przyrody. Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej ochrony przyrody żywej i nieożywionej, oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej, oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki.

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej, której głównym celem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. EEA jest źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska, oraz dla opinii publicznej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to polski urząd antymonopolowy. Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji państwowej, który odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Do jego kompetencji należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów, oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top