Strategia leśna UE musi być kompleksowa i opierać się na wielofunkcyjności lasów

Strategia leśna UE musi być kompleksowa i opierać się na wielofunkcyjności lasów
@ State of Europe’s Forests Report 2011

Lasy pokrywają 43% powierzchni Europy, a własność samorządów to trzecia najczęstsza forma własności lasów na Starym Kontynencie. W Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów UE trwają obecnie prace nad przeglądem strategii leśnej Unii Europejskiej. Jak podkreślono w dokumencie roboczym, który stanowi punkt wyjścia do wydawanej przez Komitet Regionów opinii, strategia leśna UE musi być kompleksowa. W ocenie samorządowców powinna opierać się na wielofunkcyjności lasów i na ich wieloaspektowym wpływie społeczno-gospodarczym.

W Unii Europejskiej kompetencje w zakresie kwestii związanych z leśnictwem należą do państw członkowskich. W kilku dziedzinach mających wpływ na obszary leśne i ich wykorzystanie Unia Europejska ma jednak wyłączne kompetencje lub dzielone z państwami członkowskimi, regionami i społecznościami lokalnymi, a także organizacjami międzynarodowymi. Do dziedzin tych należą w szczególności polityka handlowa, polityka rolna, polityka ochrony środowiska, polityka rozwoju i wdrażanie międzynarodowych porozumień w sprawie zmian klimatu.

Spowodowało to konieczność zapewnienia na szczeblu UE koordynacji polityk UE mających wpływ na kwestie związane z leśnictwem oraz oceny skutków globalnych zobowiązań UE w zakresie zrównoważonego wykorzystania lasów.

Strategia leśna jest dobrym narzędziem koordynacji na szczeblu UE. Powinna uwzględniać wspólne cele państw członkowskich oraz różnice między nimi.

podkreślono w dokumencie Komitetu Regionów

Lasy pokrywają 43% powierzchni lądowej państw członkowskich UE. Na powierzchnię tę składają się bardzo zróżnicowane lasy, zarówno pod względem rodzaju, jak i możliwości korzystania z nich. Ponad 60% tych lasów znajduje się w rękach prywatnych, zaś pozostała część pozostaje własnością publiczną na różnych poziomach. Własność władz lokalnych i regionalnych to trzecia najczęstsza forma własności lasów w Europie.

Właściciele lasów w Polsce
@ GUS

Według autorów dokumentu, jako że władze lokalne i regionalne mogą być właścicielami lasów, mogą również zarządzać lasami i wdrażać przepisy ich dotyczące, mają doświadczenie i fachową wiedzę w tej dziedzinie.

Dla władz lokalnych i regionalnych lasy są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym, dlatego też władze te powinny być konsultowane przy aktualizacji strategii leśnej UE

zaznaczono w dokumencie

Według wstępnej wersji opinii, która po przegłosowaniu przez członków KR trafi do unijnych instytucji, polityka leśna musi być zrównoważona pod względem gospodarczym. Jak zauważono, sektor leśnictwa zapewnia zielone miejsca pracy dla 3,5 mln ludzi w Unii Europejskiej.

Wiele z tych miejsc pracy ma kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich oraz obszarów słabo zaludnionych. UE nie powinna opierać swojego sektora leśnego na wykorzystywaniu surowców z krajów rozwijających się.

ocenili samorządowcy

Według nich polityka leśna powinna być też zrównoważona pod względem środowiskowym. Zaznaczono przy tym, że zrównoważone wykorzystanie lasów wymaga wysokiej jakości badań leśnych oraz otwartej wymiany informacji.

Należy zatrzymać wylesianie, zarówno w UE, jak i na całym świecie. Wykorzystanie lasów jest zrównoważone, jeśli drewno przyrasta szybciej niż jest eksploatowane i jeśli uwzględniana jest bioróżnorodność. Materiały drewnopochodne mogą w znacznym stopniu ograniczyć zużycie ropy naftowej i odgrywają zasadniczą rolę w procesie przechodzenia do gospodarki neutralnej pod względem emisji.

czytamy w dokumencie

Komitet Regionów, który jest unijnym organem doradczym, tworzą samorządowcy z 28 państw UE, w tym z Polski. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w procesie tworzenia prawa unijnego w sprawach dotyczących samorządów. Jeżeli tego nie dopełnią, KR może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

źródło: kurier.pap.pl, foresteurope.org

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top