Rusza Wetlands Green Life. Ogólnopolski projekt ochrony torfowisk i mokradeł

Rusza Wetlands Green Life. Ogólnopolski projekt ochrony torfowisk i mokradeł
Pixabay / @ eanago

Rusza ogólnopolski projekt ochrony torfowisk i mokradeł – Wetlands Green Life. Jego budżet wynosi 35 mln euro. Przez 10 lat prowadzić go będzie konsorcjum złożone z trzech instytucji – Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wetlands Green Life to projekt finansowany ze środków unijnego programu LIFE (22 mln euro) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (13 mln euro), mający na celu odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury.

Napisaliśmy wniosek wspólnie z GDOŚ o dotację w ramach unijnego programu ‘LIFE’ – czyli wspierającego ochronę przyrody na terenie UE, ale i poza nią. Nasz projekt mieści się w kategoriach projektu ‘strategicznego’ – trwa 10 lat i dostaliśmy na niego z pieniędzy europejskich prawie 22 mln euro – takiej skali projektu w ramach ‘LIFE’ Polska jeszcze nie realizowała.

mówi Adam Wasiak, zastępca dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Według aktualnych szacunków, bagna, torfowiska i obszary podmokłe zajmują około 1,4 miliona hektarów powierzchni Polski, z czego ponad 350 tysięcy hektarów znajduje się na obszarach chronionych Natura 2000. W raporcie z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono, że stan większości z nich jest „niezadowalający bądź zły”.

Wiemy, że torfowiska mogą spowolnić zmiany klimatyczne, bo torf ma niesamowite możliwości akumulacji węgla, oczyszczania wody, retencji. Ale żeby torfowisko było sprawne, musi mieć odpowiedni poziom wody. Kiedy poziom wody opadnie i torf się odsłoni, następuje proces osuszania i murszenia. W ten sposób jego dobroczynne właściwości zanikają. Ponieważ poziom wody w Polsce opada, torfowiska są w złym stanie i trzeba je ratować.

tłumaczy Przemysław Musiał z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Stan terenów podmokłych znajdujących się poza obszarami Natura 2000 nie jest znany i wymaga identyfikacji oraz opisu. Te niezinwentaryzowane dotychczas tereny zostały na potrzeby projektu nazwane obszarami Zielonej Infrastruktury. W ich skład wchodzą między innymi korytarze ekologiczne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów podmokłych objętych ochroną. Włączenie do programu Wetlands Green Life obszarów Zielonej Infrastruktury jest warunkiem koniecznym do kompleksowej poprawy stanu bagien, torfowisk i terenów podmokłych.

Projekt obejmie wszystkie siedliska torfowisk, bagien i terenów podmokłych na terenie całej Polski.

W pierwszej kolejności chcemy dokładnie policzyć i określić stan tych terenów. Chcemy to zrobić we współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Potem wydamy rekomendacje do podjęcia działań ochronnych.

podkreśla Przemysław Musiał

Zaplanowane w ramach projektu Wetlands Green Life kierunki działań obejmą między innymi renaturyzację i odtwarzanie zdegradowanych siedlisk przyrodniczych przy jednoczesnym wzmacnianiu zagrożonych populacji flory i fauny. Ważnym elementem będzie również konserwacja oraz odtworzenie urządzeń regulujących stan wody. Ponadto prowadzone będą prace, których celem będzie przywrócenie naturalnego przebiegu zjawisk hydrologicznych w rzece (tzw. reżimu hydrologicznego) i zwiększenie zdolności retencyjnych siedlisk leśnych i nieleśnych. Określone zostaną też zasady gospodarowania wokół cennych siedlisk bagien, torfowisk i terenów podmokłych. Powstaną karty informacyjne z określeniem stanu siedlisk na obszarach Zielonej Infrastruktury nieobjętych siecią Natura 2000. Zostaną zaproponowane działania ochronne i naprawcze.

Twórcom projektu zależy na podniesieniu zwierciadła wód gruntowych, stabilizacji ich poziomu, oraz przywróceniu naturalnego procesu, który powstrzyma procesy murszenia i na nowo uruchomi proces torfotwórczy. Po wprowadzeniu zmian, specjaliści liczą na wzrost wskaźników różnorodności biologicznej oraz poprawy właściwości chemicznych wód.

Istotnym elementem programu Wetlands Green Life jest jego aspekt edukacyjny.

Uważamy, że edukacja społeczeństwa jest niezmiernie istotna. We współpracy w Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie chcemy otworzyć nowy kierunek studiów, na którym kształcić się będą specjaliści w zakresie zarządzania terenami podmokłymi na obszarze Natura 2000. Powstanie też jedna wielka baza danych, w której zebrane zostaną informacje uzyskane podczas realizacji projektu. Pomoże to nie tylko w prowadzeniu długoterminowych badań, ale posłuży również do opracowania przepisów prawnych na poziomie krajowym i unijnym”.

podsumowuje Przemysław Musiał

Budżet projektu przewiduje również finansowanie dla inicjatyw oddolnych i lokalnych związanych z polepszeniem stanu bagien i torfowisk, dlatego kierujący projektem zapraszają już dziś do współpracy organizacje pozarządowe i samorządy.

źródło: naukawpolsce.pap.pl, Urszula Kaczorowska

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top