Badaczki z Uniwersytety Śląskiego pytają nauczycieli jęz. polskiego o podejście do ekologii na lekcjach

Badaczki z Uniwersytety Śląskiego pytają nauczycieli jęz. polskiego o podejście do ekologii na lekcjach
Pixabay / @ Engin_Akyurt

Czy i jak poloniści kształtują postawy proekologiczne wśród uczniów? To pytanie postawiły badaczki z Uniwersytetu Śląskiego, które w otwartej ankiecie skierowanej do nauczycieli języka polskiego poruszają problem zmian klimatycznych z perspektywy humanistycznej.

Ankietę można wypełnić tutaj – jeszcze do 15 września.

Zdaniem badaczek – dr Anny Guzy i dr Magdaleny Ochwat z Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – nauki humanistyczne i kultura mają w obszarze ekologii ważną rolę do odegrania, choć wciąż słabo zauważalną wobec prymatu nauk ścisłych i przyrodniczych.

Opowieści i narracje oddziałują na nasz sposób postrzegania najsilniej i najgłębiej (…). Walka o zmianę modelu życia na Ziemi to przede wszystkim walka o wyobraźnię. Szeroko rozumiana humanistyka, świat kultury, sztuki i literatury, wyrażane za pomocą języka, mają za zadanie kształtować nowy, zazieleniony sposób myślenia.

Badaczki chciałyby więc wypracować narzędzia dla nowoczesnej edukacji humanistycznej, odpowiedzialnej za teraźniejszość oraz przyszłość klimatyczną naszej planety – pytając wcześniej nauczycieli języka polskiego (przedmiotu z największą liczbą godzin w całym procesie kształcenia), czy i jak poloniści kształtują postawy proekologiczne wśród uczniów w szkołach.

Odpowiedzi ma dać ankieta skierowana do nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i średnich z całej Polski, którą można wypełniać jeszcze do połowy września.

Kwestionariusz składa się z 5 obszarów pytań: o poziom kompetencji nauczycieli języka polskiego w zakresie wiedzy na temat zmian klimatu, o możliwości, jakie ich zdaniem dają aktualne dokumenty edukacyjne (podstawa programowa, podręcznik, programy kształcenia, listy lektur, polecenia dla uczniów, zadania itd.), o bariery w podnoszeniu świadomości ekologicznej, o swoją rolę we wspieraniu postaw ekologicznych, a także o proponowane rozwiązania aktywizujące środowiska polonistyczne w tym obszarze.

Zebrane dane mają służyć jako podstawa m.in. do opracowania ścieżki kształcenia studentów (przyszłych nauczycieli języka polskiego) w obszarze odpowiedzialności za Ziemię, a także stworzenia dotyczących tej problematyki materiałów naukowo-dydaktycznych (np. scenariuszy lekcji czy zestawienia tekstów szkolnych).

Badania prowadzone są w ramach wyszehradzkiego projektu pt. „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje”, we współpracy z punktem Europe Direct Śląskie – członkiem zarządzanej przez Komisję Europejską sieci Europe Direct w Polsce.

Jak podkreślają inicjatorki, przesłanką dla badań są postulaty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu, aby wprowadzić do edukacji kompleksową i aktualną wiedzę o mechanizmach kryzysu klimatycznego.

Dewastacja środowiska będzie wystawiać moralność, wrażliwość i wyobraźnię homo sapiens na próbę. Dziś doświadczamy jeszcze w niewielkim stopniu, ale już widzimy jej postępujący, w ogromnym tempie, katastroficzny kierunek. Szkoła musi na to przygotować swych wychowanków, gdyż program naprawczy w obszarach dotkniętych największymi kryzysami to jedna z powinności i z głównych zadań humanistyki i nauk społecznych.

podsumowują naukowczynie

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

X