Naukowcy publikują rekomendacje ws. ochrony i restytucji mokradeł

Naukowcy publikują rekomendacje ws. ochrony i restytucji mokradeł
Pixabay / @ 5892437

Polska jest w grupie 10 największych światowych emitentów CO2 z powierzchni zdegradowanych torfowisk – zwracają uwagę badacze w publikacji “Jak chronić torfowiska w lasach?”. I publikują listę rekomendacji, jak zajmować się takimi terenami.

W dostępnej bezpłatnie online publikacji “Jak chronić torfowiska w lasach?” pod redakcją prof. Mariusza Lamentowicza oraz nadleśniczego Stefana Konczala specjaliści zebrali badania dotyczące polskich torfowisk, ich przeszłości, zawartości węgla i gazów cieplarnianych, a także wskazali dobre praktyki w zakresie restytucji takich obszarów.

Ekosystemy torfowisk występujących na obszarach leśnych stanowią integralny zbiornik i pochłaniacz netto CO2 z atmosfery. Badacze oszacowali tam, że polskie zasoby węgla pierwiastkowego zgromadzonego w torfie wynoszą aż 2,1 gigaton (gigatona to miliard ton). To oszacowanie opiera się na przybliżeniu, że w 1 m sześciennym torfu znajduje się około 75 kg węgla pierwiastkowego. Problemem jest to, że torfowiska zdegradowane np. osuszone, zamiast gromadzić węgiel, zaczynają go uwalniać do atmosfery w postaci dwutlenku węgla.

Szacuje się, iż roczna emisja CO2 ze wszystkich zdegradowanych torfowisk w Polsce wynosi 34,6 Mt ekw. CO2 (Kotowski 2021). Stawia to Polskę w grupie 10 największych światowych emiterów CO2 z powierzchni zdegradowanych torfowisk – alarmują badacze. Dlatego autorzy publikacji przygotowali listę rekomendacji z zakresu ochrony i restytucji mokradeł.

Po pierwsze ich zdaniem niezbędne jest w skali całej Polski przeanalizowanie powierzchni i rodzaju torfowisk w lasach i szczegółowe oszacowanie zasobów zgromadzonego tam węgla.

Kolejnym krokiem powinno być opracowanie planu odtwarzania torfowisk i przywracania siedlisk torfowiskowych w lasach. Badacze zwracają też uwagę na konieczność uproszczenia procedur i zmniejszenie biurokracji w działaniach chroniących lasy bagienne i torfowiska, a także w działaniach zmierzających do restytucji takich obszarów. Naukowcy apelują też o wprowadzenie zakazu pozyskiwania torfu i kopania zbiorników wodnych na torfowiskach (np. w ramach lokalnych programów małej retencji w lasach czy prac utrzymaniowych na rowach meliorujących torfowiska). W ich ocenie nadrzędnym celem powinno być pozostawienie torfowisk w nienaruszonym stanie.

Specjaliści wychodzą z założenia, że planowanie ochrony mokradeł powinno być uzależnione od różnych wskaźników dotyczących roślinności na danym terenie.

Pod uwagę wziąć należy choćby typ mokradeł, skład warstwy mszystej czy obecność gatunków inwazyjnych.

Kolejna z rekomendacji zakłada wytypowanie i inwentaryzację przyrodniczą obszarów stanowiących potencjał retencji naturalnej (obszary podmokłe, naturalne niecki retencyjne, mokradła itp.). Autorzy polecają w tym wykorzystanie technik teledetekcji.

Warto też wypracować ogólnopolski system obserwacji torfowisk w lasach.

Niezbędna jest też m.in. edukacja pracowników Lasów Państwowych (szczególnie personelu terenowego) z zakresu geologii, znaczenia, ochrony i odtwarzania obszarów torfowiskowych (w tym przygotowanie poradnika). A także zwracanie uwagi na znaczenie terenów podmokłych w szkołach średnich i na uczelniach przygotowujących do pracy leśnika.

Kolejne z rekomendacji dotyczą m.in. zmniejszenia wykorzystania torfu w szkółkarstwie i rozbudowy systemu rolnictwa bagiennego tzw. paludikultury, w celu produkcji materii organicznej będącej zamiennikiem torfu.

źródło: naukawpolsce.pl, Ludwika Tomala

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top