10 zasad bezpiecznej instalacji fotowoltaicznej

10 zasad bezpiecznej instalacji fotowoltaicznej
Pixabay / @ Succo

Instalacja fotowoltaiczna może przynieść znaczące korzyści dla gospodarstwa domowego, zarówno w zakresie oszczędności, jak i troski o środowisko. Dlatego, by w pełni cieszyć się zaletami tego rozwiązania, warto przy montażu paneli fotowoltaicznych zadbać o bezpieczeństwo instalacji PV i zastosować się do dekalogu dobrych praktyk.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych, ryzyko wystąpienia pożaru jest związane głównie z uszkodzeniami mechanicznymi i błędami wykonawczymi. Mając na względzie szerzenie wiedzy i dobrych praktyk w tym temacie, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, zauważając te zagrożenia, opracowało „Fotowoltaiczny dekalog dobrych praktyk. 10 zasad bezpiecznej instalacji PV ppoż.”.

To 10 zasad, których należy przestrzegać, aby instalacja była bezpieczna:

  1. Posadowienie instalacji PV na budynku
  2. Wykonanie połączeń za pomocą szybkozłączek tego samego typu i producenta
  3. Badania termowizyjne
  4. Pomiary elektryczne: rezystancji i ciągłości
  5. Momenty dokręcenia
  6. Ochrona kabli i przewodów przed uszkodzeniem
  7. Odpowiednie narzędzia
  8. Oznaczenia instalacji PV
  9. Przeglądy serwisowe
  10. Dodatkowe zabezpieczenia w aspekcie ochrony ppoż.

Pierwszą z tych zasad należy uwzględnić już na etapie projektowania. Instalacja fotowoltaiczna nie powinna być zaprojektowana i wykonana w oderwaniu od architektury budynku i jego zabezpieczeń przeciwpożarowych. Musi zabezpieczać przed przedostaniem się pożaru do wnętrza budynku oraz ograniczać jego rozprzestrzenianie przez dach czy ścianę, na której jest zamontowana.

Bardzo istotne jest także odpowiednie usytuowanie modułów PV w stosunku do ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Powinny  one szczelnie oddzielać dwie strefy pożarowe, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Moduły PV nie mogą być też usytuowane bezpośrednio nad ścianą oddzielenia przeciwpożarowego Należy je odsunąć od ściany na odległość minimum 2,5 m lub wyprowadzić ścianę na wysokość 30 cm ponad najwyższy punkt modułu.

Należy unikać prowadzenia tras kablowych nad ścianami oddzielenia ppoż. Jeżeli nie jest to możliwe, przewody powinno się zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się pożaru, np. poprzez obudowanie trasy kablowej lub zastosowanie kabli o odpowiedniej odporności ogniowej.

W przypadku dachów wielkopowierzchniowych, moduły PV należy podzielić na grupy (LxL) oddzielone od siebie pasem wolnej przestrzeni (d). Dobrą praktyką jest również zachowanie odległości d ≥ 5 m oraz L ≤ 40 m. W celu zabezpieczenia instalacji PV przed pożarem we wnętrzu budynku, zaleca się zamontować ją na podłożu niepalnym, zawierającym niepalną izolację cieplną, np. wełnę skalną. Instalacja fotowoltaiczna nie powinna negatywnie wpływać na trwałość elementów budynku.

Przy projektowaniu należy uwzględnić parametry mechaniczne pokrycia dachu, szczególnie w przypadku, gdy instalacja jest ułożona bezpośrednio na hydroizolacji, a pod nią znajduje się izolacja cieplna. Parametry wytrzymałościowe izolacji cieplnej powinny być odpowiednio wysokie, m. in. z uwagi na wprowadzane obciążenia punktowe czy inne obciążenia technologiczne (np. pod ścieżkami technologicznymi do serwisowania instalacji).

Instalacja fotowoltaiczna, jak każda instalacja elektryczna, może być źródłem pożaru. Dlatego tak ważne jest zaprojektowanie jej przy uwzględnieniu konstrukcji budynku i jego warunków ochrony przeciwpożarowej, a także staranność wykonania instalacji oraz
regularność przeprowadzanych przeglądów i napraw. Zastosowanie się do rekomendacji zawartych w „Fotowoltaicznym dekalogu dobrych praktyk. 10 zasad bezpiecznej instalacji PV ppoż.” opracowanym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV pozwoli na bezpieczny montaż i komfortowe użytkowanie paneli.

mówi mgr inż. Monika Hyjek, Menedżer ds. Bezpieczeństwa Pożarowego w ROCKWOOL Polska

Więcej informacji o zasadach bezpiecznej instalacji PV ppoż. można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

źródło: materiały prasowe

Rodzaje OZE czyli odnawialnych źródeł energii

Energia słoneczna

Energia słoneczna
Energia słoneczna to główne źródło energii na Ziemi, dzięki któremu rośliny zielone produkują biomasę. Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna
Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Wykorzystanie energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną.

Energia wiatru

Energia wiatru
Energia wiatru to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Energia geotermalna

Energia geotermalna
Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Ciepło to powstaje w wyniku zachodzących we wnętrzu Ziemi reakcji jądrowych i termochemicznych.

Energia prądów morskich, pływów i falowania

Energia prądów morskich, pływów i falowania
Jednym ze źródeł energii odnawialnej jest energia związana z ruchami wody morskiej: falowaniem (wiatrowym i sejsmicznym), pływami (przypływy i odpływy) i prądami morskimi. Moc prądów morskich jest oceniana na 7 TW. Jest to prawie dwa razy więcej niż moc możliwa do otrzymania ze spadku wód śródlądowych.

Energia cieplna oceanu

Energia cieplna oceanu
Energia cieplna oceanu (Thermal Energy Conversion OTEC) to technologia mająca pozwolić odzyskiwać energię cieplną zgromadzoną w wodach oceanów, a dokładnie wykorzystać różnicę temperatur między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód powierzchniowych.

Biomasa

Biomasa
Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Biopaliwo

Biopaliwo
Biopaliwo to paliwo wyprodukowane z biomasy. Różnego rodzaju biopaliw jest mnóstwo i występują one w formie gazowej, ciekłej i stałej. Ponieważ biomasa jest odnawialnym źródłem energii, można uważać biopaliwo jako nośnik energii odnawialnej.

Biogaz

Biogaz
Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Jest źródłem wtórnym powstającym z przetworzenia biomasy przy wykorzystaniu różnych procesów. Biogaz może zostać oczyszczony do bio-metanu, aby spełniał standardy jakości gazu ziemnego. Może zostać sprężony i wykorzystywany jako paliwo CNG.

Odnawialne źródła energii

Definicja, wady i zalety odnawialnych źródeł energii
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X