Tylko 36% transgranicznych wód podziemnych ma uregulowaną ochronę

Tylko 36% transgranicznych wód podziemnych ma uregulowaną ochronę
Pixabay / @ tookapic

Na świecie jest około 600 transgranicznych zbiorników wód podziemnych, ale tylko 36% z nich ma uregulowaną ochronę i zasady korzystania -informuje Państwowy Instytut Geologiczny. Problem dotyczy też transgranicznych rzek, jezior i dorzeczy.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zwraca uwagę, że woda nie zna granic politycznych, a jednocześnie dostępność zasobów wodnych jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących jakość życia ludzi oraz warunkujących rozwój gospodarczy na świecie.

W 2024 roku Światowy Dzień Wody obchodzony był pod hasłem: 'Woda dla pokoju’. Przesłanie to ma szczególne znaczenie w kontekście wód transgranicznych, których zasoby dzielone są ponad granicami państw. Na świecie zidentyfikowano około 600 transgranicznych warstw wodonośnych, natomiast tylko dla 36% spośród nich sporządzone są umowy międzynarodowe regulujące kwestię korzystania z nich i ich ochrony.

Koncepcja ochrony transgranicznych zbiorników wód podziemnych pozostaje jednym z najtrudniejszych wyzwań. Sama fizyczna ocena stanu wód podziemnych w rejonach transgranicznych nie jest wystarczająca.

mówią eksperci

Eksperci twierdzą też, że liczne konflikty międzynarodowe na świecie mają „podłoże wodne”, a ranga tego problemu została zauważona przez światowe organizacje działające na rzecz powszechnego dostępu do wody pitnej.

Utworzonych zostało wiele międzynarodowych komisji do spraw transgranicznych rzek, jezior i dorzeczy, w tym m.in. Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniem (uczestniczą w niej Polska, Czechy i Niemcy). Podejmowanych jest wiele inicjatyw naukowych mających na celu przepływ informacji: stworzono międzynarodową mapę hydrogeologiczną Europy, powstały mapy światowych zasobów wód podziemnych oraz mapy transgranicznych warstw wodonośnych.

PIG – PIB przypomina również, że od połowy lat 70. XX wieku prowadzi badania monitoringu wód podziemnych w strefach przygranicznych. Jak podkreślają, stanowią one ważny element współpracy międzynarodowej z państwami sąsiednimi.

Instytut informuje, że początkowo badania realizowano we współpracy z Czechami (rejon Kudowy, rejon Krzeszów-Ardšpach, zlewnia górnej Ścinawki), sukcesywnie obejmując inne obszary przygraniczne: rejon polskiej części wyspy Uznam, rejon na zachód od Szczecina, rejon Gubina (od Polanowic do Strzegowa), rejon Łęknicy (od Przewoźnik do Sobolic), rejon wzdłuż granicy kraju na obszarze województw: śląskiego i opolskiego, strefy przygraniczne ze Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą oraz obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Istotnym elementem współpracy jest wymiana informacji na temat warunków hydrogeologicznych, danych na temat ognisk zanieczyszczeń oraz struktury i wielkości eksploatacji wód w poszczególnych odcinkach przygranicznych w profilu granicy państwa. Wszystkie te działania mają na celu rozwiązywanie potencjalnych konfliktów w obszarze gospodarowania wodami oraz ustalanie i wdrażanie wspólnych działań by utrzymać celów środowiskowe ustalone dla wód podziemnych w strefach przygranicznych.

wskazują eksperci

W 2015 roku została podpisana umowa międzyrządowa pomiędzy Polską a Niemcami dotyczącą wspólnego utrzymania rzeki Odry i inwestycji na rzece Odrze. Strony zobowiązały się w niej do realizacji projektów infrastrukturalnych i utrzymaniowych, na rzecz ochrony środowiska naturalnego rzeki oraz polepszenia parametrów żeglowność tej międzynarodowej drogi wodnej.

źródło: naukawpolsce.pl, Anna Bytniewska

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top