Ustawa wiatrakowa zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa wiatrakowa zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego
Flickr / @ Mathias Appel / CC0 1.0

Ustawa wiatrakowa zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy wniosku wskazują że uchwalona w maju ustawa o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych narusza kilka zasad konstytucyjnych, w tym zasadę ochrony własności, wolności działalności gospodarczej, zasadę pomocniczości, oraz zasadę zrównoważonego rozwoju. Ustawa ta w znacznym stopniu ogranicza możliwość dalszych inwestycji związanych z elektrowniami wiatrowymi w Polsce.

Podczas prac nad ustawą wiatrakową, największe kontrowersje budził zapis, zgodnie z którym elektrownie wiatrowe nie będą mogły powstawać w mniejszej odległości od budynków mieszkalnych niż 10-krotność ich wysokości wraz z wirnikiem i łopatami. W ten sposób zdefiniowana w ustawie odległość powoduje, że jest to 1500 lub więcej metrów od ściany zabudowań lub od ściany lasu. Oznacza to, że miejsc na tego typu inwestycje jest niewiele, co w znaczący sposób ogranicza budowy turbin wiatrowych.

Ustawa, ze względu na nowe regulacje podatkowe, powoduje też wielokrotne zwiększenie kosztów funkcjonowania elektrowni wiatrowych. Firmy, które już zainwestowały, wykazują dzisiaj na straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

We wniosku do TK autorzy wskazują na sprzeczność ustawy wiatrakowej z art. 2 konstytucji („Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”). Autorzy skargi argumentują, że kryterium odległości dotyczące umiejscowienia elektrowni wiatrowych zostało przyjęte przez ustawodawcę arbitralnie, bez oparcia w przeprowadzonych badaniach i analizach.

Zdaniem wnioskodawców, wprowadzone kryterium powoduje też istotne ograniczenia w zakresie wolności działalności gospodarczej oraz ochrony własności. Ustawa o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych narusza ponadto art. 5 konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Kryterium odległościowe nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi państwa, w szczególności rozwojowi energetyki i odnawialnych źródeł energii.

W skardze do Trybunału autorzy wniosku wskazują na niezgodność ustawy wiatrakowej z artykułami 20 i 22 konstytucji (gwarantują wolność działalności gospodarczej w Polsce), a także z ujętą w art. 21 i 64 zasadą ochrony prawa własności. Jak oceniają autorzy wniosku, zaskarżone regulacje ingerują w prawo własności i inne prawa majątkowe inwestorów zamierzających lokalizować i budować farmy wiatrowe na terenach których są właścicielami i z tego względu przysługują im stosowne prawa.

Ustawa o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych stoi również w sprzeczności z ujęta w preambule konstytucji zasadą pomocniczości. Autorzy wniosku do TK dowodzą, że wprowadzając przedmiotowe regulacje ustawodawca narzucił organom gminy wiążące zasady ustalania przeznaczenia terenu, oraz sposób jego zagospodarowania, czym naruszył zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z unijnym pakietem energetyczno-klimatycznym, Polska ma do roku 2020 uzyskiwać 15% energii ze źródeł odnawialnych.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top