Ruszyły prace Zespołu Regulacyjnego ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Ruszyły prace Zespołu Regulacyjnego ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Pixabay / @ Geralt

16 lutego 2021 roku, przy założonej przez Pracodawców RP Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zawiązał się Zespół Regulacyjny ds. GOZ. Jego głównym zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji dla planowanych zmian legislacyjnych, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a związanych z wdrożeniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

W pierwszym spotkaniu Zespołu, oprócz Pracodawców RP, uczestniczyli przedstawiciele BOŚ Banku, Coca-Cola HBC Polska, Eneris, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Fortum, Karmaru, Kompanii Piwowarskiej, Remondisu i Strabagu. Przewodniczącym Zespołu, wybranym w głosowaniu, został Krzysztof Baczyński, który w Coca-Cola HBC Polska odpowiada za koordynację procesów z obszaru regulacyjnego.

Liczę na to że wypracowane przez Zespół Regulacyjny rekomendacje będą wspólnym głosem koalicjantów, branym pod uwagę w procesach legislacyjnych. Prace Zespołu powinny się skupiać na tych kwestiach, które są istotne dla prowadzonej przez pracodawców działalności gospodarczej oraz dla sprawnego wdrożenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

mówi Arkadiusz Kosiel reprezentujący Fortum, inicjatora Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” oraz Zespołu Regulacyjnego


Podobne stanowisko reprezentował Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC Polska, wybrany w drodze głosowania na przewodniczącego Zespołu. Wskazał także na ważną kwestię, która często pomijana jest w procesach legislacyjnych

Podjęcie konkretnej decyzji w jednym obszarze, np. dotyczącym gospodarowania odpadami, ma wpływ na inne obszary np. na energetykę. Decyzja, która nie bierze tych zależności pod uwagę, może prowadzić do ewidentnych pułapek prawnych, lub może znacznie utrudnić budowanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To często pracodawcy są w stanie wskazać te zależności, bo są na pierwszej linii wdrażania zapisów ustaw. To dlatego ich głos jest tak ważny w publicznej dyskusji.

Jako przykład podał objęcie podmiotów wprowadzających na rynek panele fotowoltaiczne Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym. Skutkuje to nałożeniem na przedsiębiorców obowiązku poddania recyklingowi takiej ilości zużytych paneli, która znacznie wykracza ponad to, co realnie jest do zebrania. Zdaniem Baczyńskiego, takie niedopatrzenia legislacyjne mogą nie tylko utrudniać funkcjonowanie podmiotom gospodarczym, ale wręcz opóźniać wdrażanie w Polsce rozwiązań opartych na OZE.

Na złożoność zależności pomiędzy rynkiem odpadowym a energetyką wskazywał także Marek Mirosz, reprezentujący Remondis. Podkreślał on potrzebę spojrzenia na recykling odpadów oraz odzysk energii w procesie ich spalania, jako na systemy wzajemnie się uzupełniające, a nie konkurujące ze sobą.

Rynek prywatny i publiczny, współpracując ze sobą, są w stanie sobie poradzić z przeszkodami, które dziś dostrzegamy. W tym celu warto spojrzeć na włączenie odzysku energii, w systemie kogeneracyjnym, jako na rozwiązanie sprzyjające rozwojowi Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Na zasadność stwarzania przyjaznych rozwiązań legislacyjnych dla rynku waste-to-energy oraz na wzajemne zależności pomiędzy różnymi, czasem wydawałoby się odległymi i niepowiązanymi z sobą obszarami, wskazywał także Ryszard Biernacki z Eneris.

Jeśli wprowadzimy logiczne i społecznie akceptowalne regulacje prawne pozwalające na optymalne wykorzystanie energetycznych frakcji odpadów, to nie tylko wesprzemy proces podejmowania decyzji w samorządach w zakresie wdrażania na ich terenie nowoczesnych i neutralnych dla środowiska instalacji energetycznych, ale również wesprzemy decyzje regulacyjne np. w zakresie opakowań. Głos pracodawców jest do tego niezbędny.

Na potrzebę rewizji ustawodawstwa w zakresie gospodarowania odpadami wskazał Sławomir Mazurek z BOŚ Banku.

W gospodarce odpadami potrzebujemy kroku naprzód, wejścia na ścieżkę obiegu zamkniętego. Potrzeba wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta i zapisów wynikających ze strategii plastikowej UE, tak aby skutecznie wykorzystać strumień finansowy UE w zakresie zielonej transformacji.

Lista zagadnień, które mogą znaleźć się w agendzie Zespołu Regulacyjnego jest ogromna, a wynika to z tego, że wreszcie myślimy o odpadach, jako o części większej całości, czyli Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Członkowie Zespołu wywodzą się z różnych branż gospodarki oraz środowisk naukowych, co pozwoli na kompleksową ocenę projektowanych regulacji. Dzięki temu Zespół Regulacyjny będzie cennym i wiarygodnym partnerem dla decydentów

ocenia Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych

Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” to inicjatywa, której w tym roku patronują między innymi: Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Jak podkreślają członkowie Koalicji, jej formuła pozostaje otwarta na wszystkich tych, którym bliska jest idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dlatego wciąż można do Koalicji dołączyć. W tym celu należy skontaktować się z Pracodawcami RP pod adresem czystaenergia@pracodawcyrp.pl.

źródło: materiały prasowe

Ekologiczna firma

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)
Przez cykl życia produktu rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu, do etapu recyklingu. Jako konsumenci rejestrujemy tylko fragment cyklu życia każdego produktu, czyli czas kiedy go używamy. Nie widzimy jak surowce potrzebne do wyprodukowania danego produktu są wydobywane, a następnie przetwarzane. Nie widzimy produkcji i sposobu transportu produktu do punktu sprzedaży. Kiedy produkt wyrzucamy do kosza, przestaje on dla nas istnieć.

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint
Ślad środowiskowy to narzędzie służące do oceny stopnia oddziaływania produktu, usługi lub organizacji na środowisko. Ślad środowiskowy uwzględnia wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców, lub uprawy, poprzez ich przetwarzanie, transport, eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling. Poprzez pojęcie wpływu na środowisko należy rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza, zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów wody, minerałów, gleby, pokrycia leśnego, degradację bioróżnorodności.

Ślad wodny czyli water footprint

Ślad wodny czyli water footprint
Ślad wodny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które na co dzień konsumujemy. Ślad wodny to suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta. Dotyczy on produktów, do których wytwarzania potrzebna jest woda. Ślad wodny można obliczyć indywidualnie za pomocą określenia całkowitej ilości wody zużywanej przez daną osobę podczas codziennych czynności.

Zielony marketing czyli green (eco) marketing

Zielony marketing czyli green (eco) marketing
Zielony marketing to rodzaj działań marketingowych, w którym jednocześnie propagowane są postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Green marketing może przyjąć bardzo różne formy i dotyczyć zarówno działań proekologicznych ze strony klientów, jak i producenta. Działania związane z zielonym marketingiem mogą być związane z określonym produktem, jego opakowaniem, jak i sposobem produkcji, dystrybucji i promocją działań proekologicznych.

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo
Greenwashing to zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. Innymi słowy greenwashing to mydlenie oczu konsumentom, którzy mają kojarzyć markę z ekologią, chociaż ta tak naprawdę działa na szkodę środowiska naturalnego.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Jest to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał we wrześniu 1999 roku dzięki współpracy Dow Jones Indexes (najbardziej znany na świcie indeks giełdowy), STOXX Limited (wiodący wydawca indeksów europejskich) i SAM Group (Sustainable Asset Management – uznany na świecie pionier społecznie odpowiedzialnego inwestowania).

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
LOHAS to nazwa ruchu społecznego i styl życia oparty na zdrowiu i zrównoważonym rozwoju. Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób. Coraz więcej firm widzi ten potencjał i stara się dostosować swoje produkty właśnie do tej grupy docelowej.

Zielona gospodarka czyli green economy

Zielona gospodarka czyli green economy
Zielona gospodarka to taka, która wpływa na poprawę dobrobytu ludzi i zwiększa sprawiedliwość społeczną jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zasobów naturalnych. W ujęciu węższym zieloną gospodarkę rozumie się dosłownie jako obszary powiązane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego. W szerszym dopuszcza się także te płaszczyzny, które na ochronę środowiska oddziałują również pośrednio, lub wiążą się pośrednio z dziedzinami, które bezpośrednio mają wpływ na środowisko naturalne.

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)
Zielone miejsca pracy to stanowiska, które wspierają zieloną gospodarkę. Zalicza się do nich branże i przedsiębiorstwa, które zmieniają swoje produkty, technologie na przyjazne środowisku. Zielone zawody definiuje się jako specjalności związane z szeroko rozumianą działalnością w dziedzinach ochrony środowiska, ekologii i odnawialnych źródeł energii, sektorem transportu zbiorowego, budownictwa ekologicznego i gospodarki odpadami.

Zielony wzrost (green growth)

Zielony wzrost (green growth)
Zielony wzrost to dążenie do wzrostu i rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X