Prawie połowa obszaru Parku Narodowego Ujście Warty znalazła się pod wodą

Prawie połowa obszaru Parku Narodowego Ujście Warty znalazła się pod wodą
Flickr / @ Roman Filipkowski / CC BY 2.0

Prawie połowa obszaru Parku Narodowego Ujście Warty znajduje się pod wodą. Obecnie rozlewiska pokrywają ponad 4 tys. ha z nieco ponad 8 tys. ha, jakie zajmuje obszar ściśle chroniony. W ostatnich latach wody było znacznie mniej z powodu łagodnych zim i suszy.

Wysoki poziom wody w okresie wiosennym sprzyja wielu gatunkom ptaków wodnych. Perkozy, łyski, śmieszki, rybitwy czarne, białowąse i białoskrzydłe budują wśród roślinności wodnej pływające gniazda.

Ostrygojad, sieweczka rzeczna, krwawodziób rycyk i czajka budują gniazda na pojedynczych wyspach, będąc bezpieczne przed drapieżnikami.

W okresie przedwiośnia i wiosny rozlewiska stają się też prawdziwym rajem dla ryb, które w tym okresie odbywają tarło. Więcej wody oznacza więcej dogodnych miejsc na tarliska i więcej kryjówek dla wyklutego z ikry narybku.

Warto zaznaczyć że obszar tego parku narodowego został w dużej mierze ukształtowany przez człowieka. Na początku XVIII wieku Warta w swym dolnym biegu miała charakter rzeki warkoczowej. Płynęła nie jednym, a kilkoma korytami, które łączyły się ze sobą i rozdzielały, tworząc skomplikowaną sieć. Dolinę rzeki pokrywały rozległe mokradła porośnięte lasem łęgowym.

W końcu XVIII wieku, rozpoczęły się zakrojone na ogromną skalę prace hydrologiczne związane z przygotowaniem drogi wodnej Wisła – Odra. Działania te podjęto w celu przyspieszenia spływu wód oraz zabezpieczenia tej części doliny Warty przed zalewaniem, a przez to szerszym wykorzystaniem jej żyznych gleb na potrzeby rolnictwa.

Ingerencja człowieka zmieniła oblicze tego obszaru. Powstała skomplikowana sieć kanałów, a na lewym brzegu Warty między Kostrzynem a Słońskiem zbiornik zalewowy o powierzchni ok. 51 km kwadratowych. Ponieważ prowadzone prace melioracyjne w najmniejszym stopniu dotknęły rejon zbiornika, zachował on system hydrograficzny najbardziej zbliżony do naturalnego.

W drugiej połowie XX wieku na obszarze Polderu Północnego przeprowadzono dodatkowe melioracje. W wyniku poczynionych wówczas prac utworzono gęstą sieć rowów podstawowych, w wielu miejscach wybudowano zastawki.

Wiosną Park Narodowy Ujście Warty to jedna z ważniejszych ostoi ptaków wodnych i błotnych w tej części Europy. Na jego obszarze zaobserwowano ponad 270 gatunków ptaków, z czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 gatunków. Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Jest to także jedno z ważniejszych w Europie Środkowej miejsc odpoczynku dla gęsi i innych ptaków wędrownych podczas ich cyklicznych, jesiennych i wiosennych migracji. Natomiast przecinająca park rzeka Postomia to królestwo wielu gatunków ryb.

źródło: materiały prasowe

Ochrona środowiska – dodatkowe informacje:
agenda 21, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekosystem, filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnikakalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, Konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej, Konwencja Ramsarska, Konferencja sztokholmska ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, Konwencja Waszyngtońska CITIES, Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, mała retencja, mokradło, natura, Natura 2000 – obszary ptasie, obszary siedliskowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, park ciemnego nieba, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, retencja, rezerwat, Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992), środowisko, środowisko przyrodnicze (naturalne), środowisko antropogeniczne, środowisko sztuczne, środowisko zdegradowane, Traktat o Przestrzeni Kosmicznej, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, użytki ekologiczne, Wildlife Selfie Code, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top