Kolonię nocka orzęsionego, zagrożonego gatunku nietoperza, zidentyfikowano na strychu budynku mieszkalnego

Kolonię nocka orzęsionego, zagrożonego gatunku nietoperza, zidentyfikowano na strychu budynku mieszkalnego
@ materiały prasowe

Problem z nietoperzami zgłosili właściciele budynku. W rozwiązaniu kłopotów ludzi i zwierząt pomoże Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy (OTON).

Nocek orzęsiony to jeden z najrzadszych gatunków nietoperzy rozmnażających się w Polsce. Jest chroniony nie tylko przez prawo krajowe, ale także na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE oraz Konwencji Berneńskiej i Konwencji Bońskiej. Jest jednym z 8 gatunków nietoperzy, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000. Jest gatunkiem ciepłolubnym, w Polsce jego zasięg jest ograniczony jedynie do południowych regionów kraju.

Budynek mieszkalny, na strychu którego od 15 lat zlokalizowana jest kolonia rozrodcza tego gatunku znajduje się w miejscowości Łazy, na obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nietoperze przyleciały właśnie z zimowisk, które zapewne zlokalizowane są w jednej z jaskiń jurajskich. Gromadziły się na ścianie budynku w oczekiwaniu na otwarcie okienka wlotowego na strych.

Jak komentowali właściciele, sytuacja taka powtarza się każdego roku – relacjonują Jolanta i Andrzej Węgiel, członkowie OTON, będący jednocześnie pracownikami Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Mimo że właściciele budynku są pozytywnie nastawieni do przyrody, to jednak kolonia nietoperzy licząca kilkadziesiąt osobników stwarzała im pewne problemy. Nietoperze produkują spore ilości guana, które zalega na stropie. Na strychu została położona wełna mineralna, która mogłaby zostać zniszczona. Dlatego też ludzie podejmowali starania, aby nietoperze przeniosły się w inne miejsce. Na ścianie budynku wywiesili budki dla nietoperzy. Jak się później dowiedzieli, działania te nie miały szans powodzenia, gdyż nocki orzęsione nie korzystają z takich schronień. Ostatecznie, podjęto decyzję, że po raz kolejny okienko na strych zostanie otwarte. Nietoperze przeniosły się tam już następnej nocy.

Właściciele budynku zgłosili problem z kolonią nietoperzy i przesłali zdjęcia do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy (OTON).

Chociaż identyfikacja gatunków nietoperzy na podstawie zdjęć jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa, tym razem nie było wątpliwości, nietoperze na zdjęciu to były nocki orzęsione!.

mówi Błażej Wojtowicz, prezes OTON

Przyrodnicy podejmą starania o pozyskanie funduszy na zabezpieczenie budynku przed niekorzystnym oddziaływaniem kolonii nietoperzy. Na strychu ma zostać zamontowany podest do gromadzenia guana. Zaplanowano wykonanie przegrody oddzielającej część strychu zajętą przez nietoperze. Będzie ona zaadaptowana do potrzeb zwierząt, które na strychu rodzą i wychowują swoje młode.

Podobne działania dotyczące kolonii rozrodczych na strychach budynków prowadzi Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. W ramach programu ochrony podkowca małego (innego zagrożonego nietoperza) wyremontowano strychy wielu budynków sakralnych i założono nowe miedziane pokrycia dachowe. Zapewnia to dobre warunki koloniom rozrodczym nietoperzy, a jednocześnie zabezpiecza cenne, często zabytkowe obiekty.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument odpowiedzialna konsumpcja

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród ekologiczny

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Turystyka ekologiczna

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X