Miasta o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce

Miasta o najbardziej i najmniej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce - wlaczoszczedzanie.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował coroczny raport o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Dane za 2014 rok pokazują, że jesteśmy w czołówce państw z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Badaniem objętych zostało 12 substancji: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył PM10, ołów, arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren w pyle PM10 oraz pył PM2,5.

Problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy pyłu zawieszonego PM2,5, oraz  zawartego w pyle PM10 benzo(a)pireu, który jest wyjątkowo niebezpieczny i rakotwórczy.

Na 98% stacji pomiarowych w Polsce normy dla BaP były wielokrotnie przekroczone. Norma to 1 nanogram/ metr sześcienny. W niektórych miejscach średnie roczne stężenie wyniosło 1700% normy.

Wysokie stężenia BaP potwierdzają, że głównym problemem Polski w kontekście zanieczyszczenia powietrza jest palenie węglem najniższej jakości w domowych paleniskach.